Breaking news
  • No posts where found

Zagadnienia gramatyczne

Szyk zdania

Jest to istotne zagadnienie, dlatego że – ze względu na brak deklinacji, a raczej jej szczątkową postać – miejsce danego słowa bardzo często określa także jego funkcję w zdaniu. W związku z tym orzeczenie (verb) powinno stać jak najbliżej podmiotu (subject), np.: I am going to cinema. She has been studying French. (Zauważ, że orzeczenie może się czasem składać z więcej niż jednego wyrazu) Mogą je oddzielać jedynie okoliczniki czasu

Zaimki dzierżawcze

W języku angielskim, aby powiedzieć, że jakaś rzecz (lub osoba) należy do kogoś, używasz zaimka dzierżawczego. my – moje your – twoje his – jego her – jej its – tego our – nasze your – wasze their – ich Przykłady: This is MY computer. (To jest MÓJ komputer). YOUR cat is beautiful. (TWÓJ kot jest piękny). OUR house is bigger but THEIR house is more beautiful. (NASZ dom jest

Verbs – czasowniki

Najważniejsze informacje o czasownikach 1. Czasownik może przyjąć końcówkę -s (czas the Present Simple – 3 os. lp.). He plays football every Monday. (On gra w piłkę w każdy poniedziałek.) She reads this paper in the morning. (Ona czyta tę gazetę rano.) 2. Jeżeli mówimy, że coś wydarzyło się w przeszłości i w przeszłości zakończyło się, używamy II formy czasownika (the Past Simple). Musisz pamiętać, że są czasowniki regularne, które

Zasady użycia liczebników

W języku angielskim liczebnik poprzedza zazwyczaj liczony rzeczownik. Oto przykłady typowych konstrukcji z liczebnikami: All twenty-five girls wanted to admit their guilt. Wszystkie te dwadzieścia pięć dziewczyn chciało przyznać się do winy. In Poland, you can buy forty different kinds of vodka. W Polsce można kupić czterdzieści różnych rodzajów wódki. Należy zwrócić uwagę, że liczony rzeczownik nie jest poprzedzany przyimkiem of. Polacy czasem chcieliby poprzez użycie tego przyimka odwzorować polskie