Breaking news
  • No posts where found

Zagadnienia gramatyczne

Zasady użycia liczebników

W języku angielskim liczebnik poprzedza zazwyczaj liczony rzeczownik. Oto przykłady typowych konstrukcji z liczebnikami: All twenty-five girls wanted to admit their guilt. Wszystkie te dwadzieścia pięć dziewczyn chciało przyznać się do winy. In Poland, you can buy forty different kinds of vodka. W Polsce można kupić czterdzieści różnych rodzajów wódki. Należy zwrócić uwagę, że liczony rzeczownik nie jest poprzedzany przyimkiem of. Polacy czasem chcieliby poprzez użycie tego przyimka odwzorować polskie