Szkoła

SCHOOL, STUDIES

SUBJECTS I’m not very fond of school. The only subject I really enjoy is P.E. I don’t mind Art or Music, either and I al­ways have good marks in them. Unfor­tu­na­te­ly, I ha­te sub­jects which are said to be the most important: Maths, Polish, History and Biology. I’m not the worst student in my class but I ra­re­ly get anything better than a sa­tis­fac­to­ry mark. SUBJECTS – PRZEDMIOTY NA­UCZA­NIA Art

School

During your matura exam you may be expected to cope with tasks connected with school, ways of learning, teachers, your favourite subjects, etc. You can for example deal with a text concerning the role of education or learning strategies. Below you will find vocabulary connected with school and education. People at school class – klasa classmate – kolega z klasy deputy head – zastępca dyrektoraheadmaster/ headmistress/ head teacher – dyrektor/ dyrektorka

SCHOOL SYSTEM – SYSTEM SZKOLNY

compulsory schooling – obowiązek szkolny to attend school  – uczęszczać do szkoły syllabus – program zajęć certificate – świadectwo school-leaving certificate – świadectwo ukończenia szkoły expel somebody from school – wyrzucić kogoś ze szkoły My best friend is going to be expelled from school. He’s an extremely lazy person. He didn’t write even one composition during the last term and he hardly ever did his homework. I offered to revise with

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES – ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

correspondence courses – kursy ko­res­pon­dencyjne ballet school – szkoła baletowa additional classes – zajęcia dodatkowe optional classes – zajęcia fakultatywne private lessons – korepetycje debating club – klub dyskusyjny drama group – kółko dramatyczne amateur theatre – teatr amatorski pottery – ceramika language course – kurs językowy language school – szkoła językowa football/ rugby/ basketball etc. practice – zajęcia sportowe choir practice – chór My parents want me to attend

SCHOOL ORGANIZATION – ORGANIZACJA SZKOŁY

registration/ enrolment – wpis do szkoły school year – rok szkolny lesson – lekcja break – przerwa lunch break – przerwa obiadowa register – dziennik classroom – klasa (sala lekcyjna) grade (US) – klasa (grupa osób) year (GB) – klasa (grupa osób) semester/ term – semestr schedule/ timetable – plan lekcji school regulations – regulamin school life – życie szkoły absence – nieobecność to miss classes – opuszczać zajęcia uniform

STUDIES – STUDIA

university – uniwersytet technical university – politechnika business school – szkoła biznesu medical school – akademia medyczna day studies – studia dzienne extra-mural studies – studia zaoczne evening studies – studia wieczorowe a first degree/ undergraduate studies – studia licencjackie graduate studies – studia magisterskie postgraduate studies – studia podyplomowe i doktoranckie to be admitted to university – zostać przyjętym na studia academic year – rok akademicki lecture – wykład to

EXAMINATION/EXAM – EGZAMIN

school report – wyniki w nauce za dany semestr to repeat a year/ a class – powtarzać klasę test – klasówka pop quiz/ short test – kartkówka composition/ essay – wypracowanie paper – referat to hand in sth – wręczyć homework – praca domowa to revise – powtarzać materiał promotion – promocja do następnej klasy prize – nagroda to be promoted – dostać promocję expulsion from school – wydalenie ze szkoły to be

SUBJECTS – PRZEDMIOTY NAUCZANIA

Art – plastyka Biology – biologia Chemistry – chemia English – język angielski Polish – język polski French – język francuski German – język niemiecki Spanish – język hiszpański Russian – język rosyjski Italian – język włoski Latin – łacina Nature – nauka o środowisku Ethics – etyka Geography – geografia History – historia Information Technology (IT) – informatyka Maths – matematyka Music – muzyka Physical Education (P.E.) – wychowanie fizyczne