Nauka i technika

MEDIA – ŚRODKI PRZEKAZU

media – środki przekazu television – telewizja • TV set – odbiornik telewizyjny • viewer – telewidz • cable TV – telewizja kablowa • digital TV – telewizja cyfrowa • satellite TV – telewizja satelitarna • to broadcast – nadawać • aerial – antena • satellite dish – antena satelitarna • remote control – pilot • channel – kanał • to change the channel/ switch to/ turn over to –

PHONE – TELEFON

phone – telefon • to phone sb – telefonować • to call (someone) – zadzwonić (do kogoś) • to dial a number – wybrać numer • phone number – numer telefonu • dialling code – numer kierunkowy • extension (number) – numer wew­nętrzny • reverse-charge call – rozmowa na koszt rozmówcy • dialling tone – sygnał (w słuchawce) • engaged – zajęty • to call back – oddzwonić • to answer

COMPUTER – KOMPUTER

byte – bajt file – plik to delete – usuwać to copy – kopiować to update – aktualizować to save – zapisywać to send – przesyłać to process – przetwarzać database – baza danych directory – katalog to format – sformatować word processing – edycja tekstów backup copy – kopia zapasowa printer – drukarka to print – drukować inkjet printer – drukarka ­atramentowa laser printer – drukarka laserowa scanner –

INVENTIONS & ­DISCOVERIES – WYNALAZKI I ODKRYCIA

inventions & ­discoveries light bulb – żarówka świetlna electric current – prąd elektryczny vaccine – szczepionka vaccination – szczepienie antibiotic – antybiotyk penicillin – penicylina steam engine – silnik parowy radiation – promieniowanie gravity – grawitacja telescope – teleskop microscope – mikroskop computer – komputer printer – drukarka photocopier – kserokopiarka phone – telefon video recorder – magnetowid tape recorder – magnetofon CD player – odtwarzacz płyt CD digital camera

SCIENCE – NAUKA

branches of science – dziedziny nauki chemistry – chemia physics – fizyka botany – botanika zoology – zoologia astronomy – astronomia mathematics – matematyka medicine – medycyna genetic engineering – inżynieria genetyczna molecular biology – biologia molekularna cybernetics – cybernetyka information technology – informatyka biochemistry – biochemia geopolitics – geopolityka astrophysics – astrofizyka applied science – nauka stosowana scientist – naukowiec inventor – wynalazca discoverer – odkrywca explorer – badacz

TECHNOLOGY – TECHNOLOGIA, TECHNIKA

During your matura exam you are likely to deal with texts connected with technology. Examination tasks may, for example, involve: answering questions concerning a written text or recording dealing with the topic of science and/ or new technologies; stating your opinion concerning the influence of modern technologies on people’s lives; solving a test checking your lexical knowledge. Below you will find vocabulary connected with the topic and mistakes that Polish