Breaking news
  • No posts where found

Matematyka

Graniastosłup

Co to jest graniastosłup? Graniastosłupem nazywamy figurę przestrzenną, której dwie ściany zwane podstawami są przystającymi wielokątami zawartymi w płaszczyznach równoległych, a ściany boczne są równoległobokami. Uwaga! W graniastosłupie prostym ściany boczne są prostokątami (są prostopadłe do podstaw). Zapamiętaj! Graniastosłup nazywamy prawidłowym, jeśli jest prosty i podstawy są wielokątami foremnymi. Przekątna graniastosłupa – to odcinek łączący dwa wierzchołki nienależące do płaszczyzny jednej ściany. Uwaga! Graniastosłup trójkątny ma tylko przekątne ścian bocznych. Wysokość graniastosłupa

Walec

Walec Walec jest figurą przestrzenna, która powstaje przez obrót prostokąta wzdłuż prostej zawierającej jeden z jego boków. Pole powierzchni całkowitej walca to suma pól podstaw dolnej i górnej (dwa koła) i powierzchni bocznej, która jest prostokątem o długości równej długości okręgu podstawy i szerokości równej wysokości walca) Pc = 2 · Pp + Pb Pc = 2πr2 + 2πrH r – długość promienia koła H – wysokość walca Objętość walca (mnożymy

Kąty

Narysujmy na płaszczyźnie dwie różne półproste o wspólnym początku, nie należące do jednej prostej. Płaszczyzna została podzielona w ten sposób na dwa obszary, z których każdy nazywamy kątem. Wspólny początek półprostych nazywamy wierzchołkiem kąta, a owe półproste – jego ramionami. Oznaczenia kątów: trzyliterowe : ramię, wierzchołek, ramię oznaczają wnętrze kąt jednoliterowe – greckie litery α, β, γ, δ Rodzaje kątów Kąty przyległe (mają jedno ramię wspólne, pozostałe ramiona tworzą linię

Wyrażenia literowe i wzory skróconego mnożenia

WYRAŻENIEM (w sensie matematycznym) nazywamy pojedynczą liczbę lub zmienną literową, albo kilka liczb czy zmiennych literowych połączonych znakami działań. Np.:  5;  -a;  4 + x; ;6(y + 1)2; Wyrażenia dzielimy na: 1. ARYTMETYCZNE, jeśli występują tylko elementy zbiorów liczbowych. 2. ALGEBRAICZNE (lub literowe) – jeśli występuje chociażby jedna zmienna literowa. Np.: 1) 5 +2; ; 8 – (-4); – to wyrażenia arytmetyczne (nie zawierają liter (zmiennych)); 2) 2x;  5x – 9; 

To co powinieneś wiedzieć z podstawówki

Powtórka przed pracą klasową Matematyka szkoła podstawowa Liczby w działaniach         a­ – b = c             ↑         ↑         ↑ odjemna  odjemnik  różnica         a + b = c               ↑         ↑          ↑       składnik  składnik  suma         a : b = c                ↑        ↑        

Twierdzenie Pitagorasa

 Twierdzenie Pitagorasa W trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej. Zadanie W poprzek działki w kształcie trapezu poprowadzono ścieżkę. Oblicz długość ścieżki  (Wymiary na rysunku podano w metrach). Rozwiązanie: Musimy dwukrotnie skorzystać z twierdzenia Pitagorasa: 1. najpierw dla trójkąta prostokątnego o bokach x, 5 i 13. Teraz układamy twierdzenie Pitagorasa dla trójkąta prostokątnego o bokach 12, 9 i y. (Obliczyliśmy, że x = 12) y2 =

Pierwiastkowanie

Symbol czytamy: pierwiastek n-tego stopnia z liczby z Liczbę z nazywamy liczbą podpierwiastkową lub pierwiastkowaną. Liczbę n nazywamy stopniem pierwiastka. Najniższy stopień pierwiastka wynosi 2 i zgodnie z umową, tej dwójki nie piszemy. Zapamiętaj! Pierwiastek, którego stopień wynosi 2, nazywamy pierwiastkiem kwadratowym lub pierwiastkiem stopnia drugiego. Pierwiastek, którego stopień wynosi 3, nazywamy pierwiastkiem sześciennym lub pierwiastkiem stopnia trzeciego. Arytmetycznym pierwiastkiem drugiego stopnia z liczby nieujemnej a nazywamy taką liczbę nieujemną b,

Wyrażenia literowe oraz wzory skróconego mnożenia

Wyrażenie Wyrażeniem (w sensie matematycznym) nazywamy pojedynczą liczbę lub zmienną literową, albo kilka liczb czy zmiennych literowych połączonych znakami działań. Np.:  5;  –a;  4 + x;  6(y + 1)2 Wyrażenia dzielimy na: arytmetyczne – jeśli występują tylko elementy zbiorów liczbowych; 5 +2;  8 – (–4); 10 –  6; 10  2; 5(2 + 6 – 5) –  to wyrażenia arytmetyczne algebraiczne (lub literowe) – jeśli występuje chociażby jedna zmienna literowa. 2x;  5x – 9;  2x

Procenty i diagramy procentowe

Słowo procent oznacza setną część danej wielkości. Słowo to pochodzi z języka łacińskiego i znaczy „od stu” lub „za sto”.  Procent oznaczamy następującym znakiem: %. Ułamki zamieniamy na procenty wykonując mnożenie przez 100, np.: Procenty zamieniamy na ułamki wykonując dzielenie przez 100, np.: Zadanie 1 Jajko zawiera 58% białka, 32% żółtka, a reszta to skorupka. Oblicz, jaką częścią jajka jest skorupka? Rozwiązanie: Jajko stanowi 100%, a więc skorupka stanowi: 100%

Ułamki

Co to jest ułamek? Ułamek traktujemy jako część jedności albo iloraz dwóch liczb całkowitych. Ułamkiem będzie fragment każdej z tych figur, które traktujemy jako całość. Mianownik wskazuje na ile części podzielona jest całość. W przypadku tabliczki czekolady (na rys. poniżej), podzielona jest na 36 części (kostek). Każda kostka czekolady będzie ułamkiem całej tabliczki (przy okazji powtórka ze słowotwórstwa: żeby zjeść kawałek czekolady, trzeba go najpierw ułamać z całości – i

Zbiory liczbowe

Liczby naturalne Liczby naturalne to liczby używane powszechnie do liczenia i ustalania kolejności. Zbiór liczb naturalnych N zawiera w sobie następujące elementy N = {1, 2, 3, 4, …} lub N = {0, 1, 2, 3, 4, …}. Nie ma zgodności matematyków co do przynależności zera do liczb naturalnych. Zatem korzystać z niego będziemy zgodnie z potrzebą. Liczby naturalne zapisujemy za pomocą znaków zwanych cyframi 0, 1, 2, 3, 4,

Figury obrotowe – walec i stożek

Walec Walec jest figurą przestrzenną, która powstaje przez obrót prostokąta wzdłuż jednego z jego boków.   Pole powierzchni całkowitej walca to suma pól podstaw (dolnej i górnej) i powierzchni bocznej Pc = 2 · Pp + Pb r – długość promienia koła H – wysokość walca Objętość walca r – długość promienia podstawy walca H – wysokość walca Stożek Stożek jest to figura przestrzenna powstała przez obrót trójkąta prostokątnego wzdłuż jednej

Figury przestrzenne

Zapamiętaj Przestrzeń jest pojęciem pierwotnym, którego nie definiujemy. Przestrzeń składa się z punktów i jest nieograniczona w żadnym kierunku. Płaszczyzna Jest to jedno z pierwotnych pojęć  geometrii. Możemy wyobrazić ją sobie jako powierzchnię płaską, nieskończenie wielką, nieposiadającą brzegów ani końca. Płaszczyzny najczęściej oznaczamy małymi literami alfabetu greckiego: α, β, γ. η itd.   Prosta i płaszczyzna Jakie może być wzajemne położenie prostej i płaszczyzny w przestrzeni? Prosta może przecinać płaszczyznę i ma

OKRĄG I KOŁO

Okrąg Okręgiem o środku O i promieniu r nazywamy zbiór punktów płaszczyzny, których odległość od punktu O wynosi r. Okręg oznaczamy o(O,r) i czytamy okrąg o środku w punkcie O i promieniu r. Promień okręgu jest to odcinek łączący środek okręgu z dowolnym punktem okręgu. Cięciwa jest to odcinek łączący dwa dowolne punkty okręgu. Średnica jest to cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Styczna jest to prosta mająca z okręgiem tylko jeden punkt wspólny. Kąt między

CZWOROKĄTY

Czworokąt jest to część płaszczyzny ograniczona łamaną zwyczajną zamk­niętą złożoną z 4 odcinków. Ma cztery wierzchołki i cztery kąty wewnętrzne, których suma wynosi 360°. Łatwo można sprawdzić, że suma miar kątów wewnętrznych czworokąta wynosi 360°. Jeżeli w dowolnym czworokącie poprowadzisz jedną przekątną, to czworokąt zostanie podzielony na dwa trójkąty. Ponieważ suma miar kątów jednego trójkąta wynosi 180°, więc w obu jest ona równa 360°. Wierzchołki czworokąta oznaczamy dużymi literami alfabetu A, B, C,

TRÓJKĄTY

POWTARZAMY TRÓJKĄTY  Wielokątem o najmniejszej liczbie boków jest trójkąt. Trójkąt to część płaszczyzny ograniczona łamaną zwyczajną zamkniętą złożoną z 3 odcinków. Ma trzy wierzchołki i trzy kąty wewnętrzne. A, B, C – wierzchołki trójkąta AB, AC, BC – boki trójkąta ABC, ACB, CAB – kąty wewnętrzne trójkąta Zapamiętaj! Wierzchołki trójkąta oznaczamy dużymi literami A, B, C. Boki trójkąta oznaczamy małymi litrami a, b, c. Kąty oznaczamy greckimi literami α (przy wierzchołku A)

MATEMATYKA – wielokąty

WIELOKĄTY Zapamiętaj! Figury wypukłe – figury, w których każdy odcinek łączący dwa dowolne punkty tej figury jest zawarty w tej figurze. Figury niewypukłe – figury, w których można wskazać taki odcinek, którego końce należą do figury, ale odcinek nie zawiera się całkowicie w figurze.   Co to jest wielokąt? Wielokątem nazywamy część płaszczyzny ograniczoną łamaną zwyczajną zamkniętą wraz z tą łamaną.   Boki łamanej nazywamy bokami wielokąta, a jej wierzchołki – wierzchołkami wielokąta.    

PUNKT, PROSTA, PÓŁPROSTA, ŁAMANA, PŁASZCZYZNA

W geometrii istnieją pojęcia pierwotne, których definicji nie jesteśmy w stanie podać. Do takich pojęć należy: PUNKT, PROSTA, PŁASZCZYZNA.Wszystkie inne pojęcia są pochodnymi pierwotnych i dzięki nim definiowane. Zapamiętaj! Punkt, prosta i płaszczyzna to pojęcia pierwotne, których nie definiujemy. Punkt Punkty oznaczamy dużymi literami alfabetu łacińskiego: A, B, C, M, N, K, L, P… Punkty zaznaczamy za pomocą kropek lub dwóch przecinających się kreseczek.            A •              × B            

MATEMATYKA Powtórka z podstawówki

To co powinieneś wiedzieć z podstawówki    Liczby w działaniach         a­ – b = c             ↑         ↑         ↑ odjemna  odjemnik  różnica         a + b = c               ↑         ↑          ↑       składnik  składnik  suma         a : b = c                ↑        ↑