Breaking news
  • No posts where found

Fonetyka (Gramatyka)

Jak powstają dźwięki mowy?

Jak odróżnić głoskę od litery? Oficjalne definicje brzmią następująco: Głoska to najmniejszy dźwięk mowy ludzkiej, nie posiadający własnego znaczenia (poza wypadkami, kiedy jedna głoska stanowi wyraz, np. a, i, w, z). Litera to najmniejszy odpowiednik graficzny głoski. Zapamiętaj! Litera to nie to samo co głoska! .                       głoski ↓                 ↓                   ↓       samogłoski           spółgłoski (a, e, i, o, u, y, ę, ą)    (np. b,

Fonetyka TEST

Fonetyka TEST 1. Najprostsze, dźwiękowe, wyodrębnione słuchowo składniki wyrazu to: A. litery, B. zgłoski, C. głoski, D. sylaby. Odp. …………………………………… 2. W procesie powstawania głosu udziału nie biorą A. płuca, B. wiązadła głosowe, C. uszy, D. język i języczek. Odp. …………………………………… 3. O powstawaniu głosek dźwięcznych lub bezdźwięcznych decyduje A. układ wiązadeł głosowych,    B. położenie środkowej części języka, C. przepływ powietrza przez jamę ustną i nosową,  D. położenie języczka. Odp.

TEST z fonetyki

TEST z fonetyki 23. Akcent w języku polskim pada najczęściej na A. pierwszą sylabę, B. trzecią sylabę, C. czwartą sylabę, D. przedostatnią sylabę. Odp. …………………………………… 24. Poprawnie zaznaczono akcent we wszystkich wyrazach z szeregu A. fi – zyk,   gra – ma – ty – ka,    posz – liś – my, B. zro – bi – li – byś – my,   gra – ma – ty – ka,   kom – pu

Akcent

Akcent wyrazowy – wyróżnienie jednej z sylab w wyrazie poprzez mocniejsze jej wymówienie. W języku polskim akcent pada zazwyczaj na przedostatnią sylabę (akcent paroksytoniczny): gim – bus, eg – za – min gim – naz – jal – ny, suk – ces, szko – ła po – nad – gim – naz – jal – na, re – a – li – zac – ja ma – rzeń. Wyjątkami od

Upodobnienia i uproszczenia

Upodobnienia i uproszczenia Do upodobnień, czyli przekształceń postaci fonetycznej wyrazów, dochodzi pod wpływem sąsiedztwa głosek. Jeśli podczas wymowy stykają się ze sobą dwie spółgłoski – bezdźwięczna i dźwięczna, jedna z nich upodabnia się do drugiej (traci lub zyskuje dźwięczność).  Najważniejsze rodzaje upodobnień I. upodobnienia pod względem dźwięczności:  udźwięcznienia – głoska bezdźwięczna pod wpływem sąsiedztwa dźwięcznej udźwięcznia się, np. prośba (wymawiamy: [proźba]) ubezdźwięcznienia – głoska dźwięczna pod wpływem bezdźwięcznej ubezdźwięcznia się, np.

Fonetyka

Fonetyka Jest to dział nauki o języku zajmujący się badaniem procesu powstawania głosu oraz opisem i klasyfikacją głosek. Głoska jest to najmniejsza, dająca się wyodrębnić słuchowo część wymówionego wyrazu, która nie ma własnego znaczenia (poza wypadkami, kiedy jedna głoska stanowi wyraz, np. a, i, w, z, o). Wśród głosek wyróżniamy: samogłoski (głoski mogące samodzielnie tworzyć sylaby; jest ich 8). Wszystkie samogłoski są dźwięczne. W języku polskim samogłoski są jedynymi głoskami,