Breaking news
  • No posts where found

Informacje wstępne (Gramatyka)

Części zdania – powtórka

Zadanie 1. Z podanych zdań wypisz okoliczniki: A. Wróciłem z kina. B. Jadę jutro do Krakowa. C. Wstałam o świcie. D. Wieczorem padało. Odpowiedź: z kina jutro do Krakowa o świcie wieczorem Zadanie 2. W którym ze zdań został użyty okolicznik warunku? A. Jutro opowiem ci o książce. B. Film Damiana był świetny. C. Na wypadek deszczu weź parasol. D. Michał był prymusem. Odpowiedź: C. Zadanie 3. Jaką częścią mowy

Części mowy – powtórka

Zapamiętaj! Części mowy to wszystkie wyrazy języka polskiego. Części mowy! Jest ich dziesięć: rzeczownik czasownik przymiotnik zaimek liczebnik przysłówek przyimek wykrzyknik partykuła spójnik Odmienne części mowy to: czasownik rzeczownik przymiotnik liczebnik zaimek Nieodmienne części mowy to: przysłówek przyimek partykuła wykrzyknik spójnik   Takie zadania pojawiły się na egzaminach! 1. Oto fragment wiersza wiersz Marka Grechuty pt. Wolność. Bo wolność – to nie cel, lecz szansa, by Spełnić najpiękniejsze sny, marzenia.

Zakres nauki o języku

Uporządkujmy nauk zajmujących się językiem. Dlaczego? Po pierwsze – często w testach pojawia się pytanie: do jakiej dziedziny przyporządkujesz dane zjawisko językowe, po drugie – testy kładą ogromny nacisk na umiejętność wskazywania błędów i form poprawnych. A rodzaje błędów zależą od rodzaju reguł, które łamiemy, czyli od danej nauki o języku. Czym zajmuje się nauka o języku? Przede wszystkim – nie należy utożsamiać jej wyłącznie z gramatyką. Gramatyka to jedna z wielu dziedzin językoznawstwa.

Akcent wyrazowy

Akcent wyrazowy Scharakteryzuj akcent w języku polskim. Taką postać może mieć pytanie z zakresu fonetyki. Jak na nie odpowiedzieć? Mimo że pojęcie akcentu wydaje się oczywiste, należy zacząć od jego zdefiniowania. To nasz pierwszy krok – akcent – w odniesieniu do wyrazów – polega na wyróżnieniu pewnej sylaby, jej silniejszym wymówieniu. Taki proces zachodzi, gdy akcentujemy poszczególne wyrazy. Jest to akcent wyrazowy. Istnieje ponadto akcent zdaniowy, który polega na wyróżnieniu danego

Elementy składniowe zdania pojedynczego

Zdanie pojedyncze Definicja Zdanie pojedyncze to wypowiedzenie z jednym orzeczeniem, wyrażonym osobową formą czasownika. 1. Andrzej je obiad. 2. Jola jest piękną kobietą. W pierwszym zdaniu występuje orzeczenie czasownikowe (czasownik w konkretnej formie fleksyjnej), w drugim orzeczenie imienne, czyli dwuelementowe, na które składają się: łącznik i orzecznik: łącznikiem nazywa się formę osobową jednego z czasowników: być, stać się, zostać, orzecznikiem słowo, które tworzy z nim całość logiczną i gramatyczną. Może to być rzeczownik, przymiotnik, imiesłów przymiotnikowy, zaimek,

Słowniki TEST

Słowniki TEST   1. Do jakiego działu nauki o języku zaliczysz terminy: przydawka, podmiot, orzeczenie? a) fleksja, b) składnia, c) onomastyka, d) ortografia. Odp. ………………………….. 2. Który ciąg terminów należy w pełni do fleksji? a) podmiot, czasownik, mianownik, tryb, b) mianownik, dopełniacz, celownik, samogłoska, c) orzecznik, łącznik, przysłówek, przydawka, d) czasownik, osoba, liczba, tryb. Odp. ………………………….. 3. W jakim słowniku będziesz szukał pochodzenia wyrazu „skóra”? a) w ortograficznym, b) we frazeologicznym, c) w słowniku terminów

Skróty słownikowe

Skróty słownikowe To ważne! Jeśli w tekście egzaminacyjnym będą wyrazy nie tylko neutralne, ale też nacechowane emocjonalnie, lub potoczne, środowiskowe – autorzy testu mogą zechcieć sprawdzić Twoją orientację w klasyfikacji tych wyrazów. Takie nacechowane wyrazy, kiedy umieszczone są w słowniku języka polskiego, mają obok swój skrót – informację, jak je zakwalifikować, do jakiej grupy włączyć. Przed egzaminem koniecznie zrób powtórkę z tychże skrótów. Oto one: książk. – książkowy, posp. – pospolity, żart. – żartobliwy,

Błędy językowe

Błędem językowym jest odstępstwo od obecnie obowiązującej normy językowej, czyli taka zmiana, która jest nieuzasadniona: nie poprawia porozumienia, nie wyraża nowych treści, jest sprzeczna z dotychczasowymi przyzwyczajeniami. Wątpliwości rozwiewają najnowsze, najbardziej aktualne wydania słowników języka polskiego).   Rozróżniamy błędy językowe: Błędy wewnętrznojęzykowe: błędy leksykalne: słownikowe (wyrazowe), frazeologiczne, słowotwórcze; błędy fonetyczne; stylistyczne; błędy gramatyczne: fleksyjne, składniowe. błędy zewnątrzjęzykowe (błędy zapisu): ortograficzne, interpunkcyjne. Błędy zewnątrzjęzykowe  Błędy ortograficzne używanie niewłaściwych liter i połączeń literowych w zapisie

Rodzaje słowników

Rodzaje słowników Słownik języka polskiego W tym słowniku objaśnione są wszystkie słowa należące do języka polskiego. W nim możemy sprawdzić, jak słownik definiuje jakiś wyraz i jaka jest jego poprawna odmiana. Przy słowie podany jest schemat odmiany, a także krótka definicja: co dane słówko znaczy. Na przykład: Przy słowie bandaż znajdziesz następujące informacje: bandaż –       m.                II,              D. -a,                           l.mn. M. -e                                         D. -y                .                           

Nauki zajmujące się językiem

Nauki zajmujące się językiem   Zacznijmy od uporządkowania nauk zajmujących się językiem. Dlaczego? Po pierwsze – często w testach pojawia się pytanie: do jakiej dziedziny przyporządkujesz dane zjawisko językowe, po drugie – testy kładą ogromny nacisk na umiejętność wskazywania błędów i form poprawnych. A rodzaje błędów zależą od rodzaju reguł, które łamiemy, czyli od danej nauki o języku. ETYMOLOGIA – nauka o pochodzeniu słów, o tym, skąd się wzięły i jakie przechodziły zmiany znaczeniowe. Kto dziś pamięta,