Bohaterowie Nowego Testamentu

Bohaterowie Nowego Testamentu

Jan Chrzciciel

Prorok, który zapowiadał przyjście Jezusa, Mesjasza, czyli Zbawiciela, a w związku z tym potrzebę oczyszczenia się z grzechów. Zaczął nauczać około 28 r. n.e., po okresie odosobnienia na pustyni. Wzywał ludzi do przygotowania się na przyjście Boga. Głosił potrzebę chrztu i chrzcił nad rzeką Jordan. Udzielił także chrztu Chrystusowi. Przez wielu sam był uważany za mesjasza. Stał się symbolem pokory, sprawiedliwości, wiary. Kiedy Jan publicznie napiętnował cudzołóstwo Heroda z Herodiadą, król wtrącił go do więzienia. Początkowo jednak nie zamierzał traktować go surowo. Do śmierci Jana doprowadziła podstępnie Herodiada. W dniu urodzin władcy sprowadziła swoją córkę Salome, która zachwyciła Heroda tańcem. Z wdzięczności król obiecał spełnić każde życzenie pięknej tancerki. Za namową matki Salome zażądała podania na tacy głowy Jana Chrzciciela. Chcąc nie chcąc, Herod musiał spełnić złożoną publicznie obietnicę.

Apostołowie

Z greckiego apóstolos znaczy: wysłaniec. Początkowo nazywano tak dwunastu pierwszych uczniów Chrystusa. Wśród nich: Piotr – pierwszy papież, z symbolicznym pękiem kluczy, Jan Ewangelista, niewierny Tomasz i Judasz Iskariota, który zdradził Chrystusa. Symbolem tego ostatniego jest sakiewka. Po śmierci Judasza na dwunastego wybrano Macieja, a później dołączono Pawła. Po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Chrystusa apostołowie głoszą Jego naukę, organizują pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Dwaj spośród dwunastu, Mateusz i Jan, spisali dzieje i naukę swego Nauczyciela w Ewangeliach. Z czasem apostołami zaczęto nazywać także tych, którzy nawracali na chrześcijaństwo całe ludy i kraje.

Ewangeliści

To autorzy czterech Ewangelii, zawierających dzieje życia i naukę Chrystusa. Ewangelistami byli: Mateusz (apostoł), Marek, Łukasz i Jan (apostoł). Ewangelia po grecku znaczy dosłownie: Dobra Nowina, a nowiną tą jest zbawienie człowieka przez Chrystusa, Syna Bożego. Dobrą Nowiną jest też nazywana głoszona przez Niego nauka. Trzy pierwsze Ewangelie są synoptyczne, tzn. opisują te same zdarzenia w podobny sposób. Wersje trzech różnych osób uzupełniają się i naświetlają różne aspekty dziejów Chrystusa.

Herodiada

Jedna z ciemniejszych postaci Nowego Testamentu. Kochanka króla Heroda Antypasa, która miała złowrogie zamiary wobec Jana Chrzciciela, uwięzionego w lochach monarszego pałacu. Król jednak początkowo wcale nie zamierzał traktować Jana zbyt surowo, darzył go nawet swego rodzaju sympatią. Herodiada użyła więc podstępu. Sprowadziła mianowicie na dwór Heroda swą przepiękną córkę Salome, która w dniu urodzin władcy wykonała przed nim nie­zwykle udany popis ­taneczny. Rozgorączkowany Herod w podzięce za występ obiecał spełnić każde jej życzenie. Tym życzeniem była chęć ujrzenia na tacy głowy Jana Chrzciciela. Zostało spełnione.

Maria Magdalena

Chrystus wypędził z niej siedem demonów. Była jawnogrzesznicą, ale nawróciła się, uznała swoje grzechy i Chrystus wybaczył jej błędy. Historia Marii Magdaleny dowodzi, że Bóg wybacza grzechy tym, którzy przyznają się do ich popełnienia, doznają skruchy i pragną żyć zgodnie z Jego nauką. Namaściła nogi Chrystusa olejkiem, była obecna przy Jego śmierci i to jej pierwszej ukazał się po zmartwychwstaniu.

Jawnogrzesznica

Do potępiających ją tłumów Chrystus miał powiedzieć: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem”.

Łazarz

Umarł, a Chrystus wskrzesił go cztery dni po jego śmierci. Łazarz jest symbolem wszechmocy Jezusa – wskrzeszenie Łazarza miało potwierdzać Jego boskość. Chrystus opowiedział przypowieść o innym Łazarzu i bogaczu. Łazarz był trędowaty i nie miał co jeść, ale wszedł do nieba. Bogaty pan, który za życia nigdy nie okazał mu miłosierdzia, trafił do piekła. Ten Łazarz symbolizuje cierpienie za życia nagrodzone po śmierci. To patron trędowatych; od jego imienia pochodzi nawet słowo lazaret oznaczające szpital wojskowy.

Judasz Iskariota

To typ biblijnego zdrajcy. Wydał Chrystusa za trzydzieści srebrników, które po dziś dzień oznaczają hańbiącą łapówkę. Symbolem Judasza jest sakiewka. Judaszowe włosy – to rude, bo przedstawiano Judasza jako człowieka rudego. Judasz, poruszony własnym czynem, wiesza się. Odtąd taka śmierć przypisana została zdrajcom.

Poncjusz Piłat

Prokurator Judei, do którego sanhedryn odesłał Jezusa. To on skazał Chrystusa na karę chłosty, a potem na ukrzyżowanie, gdyż przeląkł się gróźb rady żydowskiej, ale nie chciał wziąć winy na siebie, a także bronić Chrystusa, którego uważał za niewinnego. Umył ręce, a więc nie wziął odpowiedzialności za swój czyn. Korzystając ze zwyczaju, że na święto Paschy zostaje uwolniony jeden ze złoczyńców, lud zażądał uwolnienia Barabasza, a nie Jezusa, jak na to liczył Piłat. Wiele lat później prokurator Judei popełnił samobójstwo.

Barabasz

Buntownik, przestępca, który był sądzony razem z Jezusem. Na żądanie ludu został, zgodnie ze zwyczajem Paschy, uwolniony przez prokuratora Judei Poncjusza Piłata.

Szymon Mag

Postać z Dziejów apostolskich. Obdarzony czarodziejską mocą, umiał uzdrawiać chorych, wypędzać złe duchy, i twierdził, że jest kimś niezwykłym. Po przyjęciu chrztu towarzyszył wszędzie diakonowi Filipowi. Kiedy ujrzał, jak apostołowie Piotr i Jan przez nałożenie rąk udzielają Ducha Świętego, chciał od nich kupić tę, darowaną im przez Boga, moc. Od imienia Szymona Maga pochodzi słowo symonia, którym określa się wszelkie kupczenie rzeczami świętymi.

Uwaga
Dla chrześcijan najważniejszą postacią Nowego Testamentu jest Jezus Chrystus, zwany też Zbawicielem, Mesjaszem, Odkupicielem, Synem Bożym.

  • Słowo Chrystus znaczy pomazaniec, mesjasz i stało się drugim imieniem Jezusa (hebr. Jeszua).
  • Mówimy Galilejczyk, bo działalność nauczycielską rozpoczął w Galilei.
  • Mówimy Nazarejczyk, bo wychowywał się w Nazarecie.

Wiadomości o życiu i działalności Jezusa przedstawiają cztery Ewangelie. Jego narodziny rokrocznie świętujemy 25 grudnia – w Boże Narodzenie. Jego zmartwychwstanie po męczeńskiej śmierci na krzyżu – w Wielkanoc.

W polskiej kulturze i tradycji nie mniejszą rolę odgrywa Maryja – Matka Boska. Uznawana za Królową Polski, nazwana Najświętszą Marią Panną (bo poczęła Chrystusa niepokalanie), od wieków otaczana jest szczególną czcią.

Zobacz:

Biblia – informacje ogólne

Biblia i antyk – dwa źródła kultury śródziemnomorskiej.

Postacie Nowego Testamentu

Bohaterowie Starego Testamentu

Najważniejsze terminy związane z Biblią

Biblia – TABELA

";?>
PODYSKUTUJ: