Po czym możesz rozpoznać, o jakim kraju mówi podmiot liryczny w wierszu Cypriana Kamila Norwida Moja piosnka?

Podmiot liryczny bardzo tęskni za krajem ojczystym (co powtarza po każdej strofie zwrotem („Tęskno mi, Panie…”). Z łatwością można jednak odgadnąć, gdzie jest jego ojczyzna, powołuje się bowiem na pewne obyczaje bardzo charakterystyczne dla Polski. To podnoszenie z ziemi kawałka chleba, który upadnie, czy odwieczne powitanie „Niech będzie pochwalony…”. Podmiot liryczny podaje też pewne wskazówki geograficzne – kraj, za którym tęskni, to „równina niewinna” z bocianimi gniazdami na gruszach. Przywołane obyczaje i pewne charakterystyczne dla naszego krajobrazu elementy wskazują na to, że tym krajem jest Polska.

Zobacz:

Cyprian Kamil Norwid – Moja piosnka II

Cyprian Kamil Norwid – portret

Poezja Cypriana Kamila Norwida