Życie społeczne

 

1. Wymień przynajmniej 4 elementy osobowości.

a) ………………………………………………………………………………………………………………………..
b) ………………………………………………………………………………………………………………………..
c) ………………………………………………………………………………………………………………………..
d) ………………………………………………………………………………………………………………………..


2. Podane niżej potrzeby podziel na biologiczne, psychiczne, społeczne.

a) potrzeby biologiczne – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) potrzeby psychiczne – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) potrzeby społeczne – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

przynależność do grupy, jedzenie, poczucie miłości, oddychanie, sen, uznanie społeczne, poczucie bezpieczeństwa, działanie na rzecz innych, poczucie akceptacji


3. Podaj definicje pojęć: socjalizacja, interakcja, więzi społeczne.

a) socjalizacja – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b) interakcja – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) więzi społeczne – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


4. Podkreśl role społeczne, które odgrywasz:

dziecko, kolega, rówieśnik, uczeń, przyjaciel, student, rodzic, dziadek, nauczyciel, pracownik, opiekun, pracodawca


5. Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe lub NIE, jeśli jest nieprawdziwe.

TAKNIE
1. Pierwszą grupą społeczną człowieka jest rodzina.
2. Liczba grup społecznych zwiększa się w miarę dorastania.
3. Większość czasu człowiek spędza w dużych grupach społecznych.
4. Grupy społeczne w niewielkim stopniu kształtują nasze postawy.
5. W grupach społecznych uczymy się najważniejszych zachowań społecznych.
6. Grupy społeczne tworzą społeczeństwo.

 

6. Wymienione niżej grupy społeczne podziel na pierwotne i wtórne. Wyjaśnij, na czym polega różnica między tymi grupami.

partia polityczna, naród, rodzina, sąsiedzi, pracownicy jednej firmy, przyjaciele

a) grupy pierwotne – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b) grupy wtórne – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


7. Spośród grup społecznych wymienionych w poleceniu 6. wypisz po jednym przykładzie grupy formalnej i nieformalnej.

grupa formalna – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

grupa nieformalna – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


8. Pozycji zajmowanej w grupie przyporządkuj odpowiednią rolę.

a) szef ……………, b) ekspert ……………, c) krytykant ……………, d) buntownik ……………,
e) błazen ……………, f) sierotka ……………, g) luzak ……………, h) kozioł ofiarny ……………

1. osoba lekceważona, posiadająca słabą pozycję w grupie
2. osoba wiecznie niezadowolona
3. osoba nieporadna, oczekująca pomocy od innych
4. osoba, która przewodzi grupie, podejmuje decyzje
5. osoba, która zna się na wszystkim, udziela wyjaśnień
6. osoba, która stale się wygłupia
7. osoba, która podburza innych, nie podporządkowuje się zasadom
8. osoba, która stoi z boku, w nic się nie angażuje


9. Scharakteryzuj sposoby podejmowania decyzji w grupie.

a) consensus – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) lider – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

c) głosowanie – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


10.Połącz charakterystykę z odpowiednim typem przywódcy.

a) przywódca autokratyczny
b) przywódca manipulujący
c) przywódca charyzmatyczny
d) przywódca demokratyczny

1. podejmuje trudne i „niewykonalne” zadania, posiada ogromny autorytet, przekonuje innych do swoich działań, sprawdza się w trudnych sytuacjach;

2. inicjuje działania służące skłóceniu grupy i wykorzystuje sytuację, otacza się „informatorami”, nastroje grupy wykorzystuje do utrzymania własnej pozycji;

3. podejmowanie decyzji pozostawia grupie, ma zaufanie do innych, potrafi słuchać, jest pomocny, przyznaje się do błędów, często stosuje nagrody;

4. sam podejmuje decyzje, nie znosi sprzeciwu, nie przyznaje się do błędów, stosuje kary, często krytykuje.


11. Stwórz swoją listę 5 wartości, którymi kierujesz się w życiu. Uporządkuj je, zaczynając od najważniejszej.

Odp. ……………………………………………………………………….,
………………………………………………………………………………..,
………………………………………………………………………………..,
………………………………………………………………………………..,
………………………………………………………………………………..,


12. Społeczeństwo jest zróżnicowane. Wyjaśnij, czego dotyczą różnice

a) różnice biologiczno–fizyczne ……………………………………………………………………………………………………………………………………..,

b) różnice demograficzne ………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

c) różnice psychiczne …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

d) różnice społeczne …………………………………………………………………………………………………………………………..,


13. Obok podanych stwierdzeń wpisz P (prawda) lub F (fałsz).

TAKNIE
1. Konflikt interpersonalny to konflikt między osobami.
2. Jednym z powodów powstawania konfliktów jest niezgodność celów.
3. Konflikty nie są wpisane w ludzką naturę
4. Wyeliminowanie konfliktów jest niemożliwe.
5. Wszystkie konflikty są niszczące.
6. Metody rozwiązywania konfliktów to kompromis.


14. Uporządkuj kolejno etapy negocjacji.

a) Realizacja porozumień
b) Wstępne propozycje rozwiązań
c) Ustalenie problemu
d) Porozumienie

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Odpowiedzi

Odp. 1. emocje, uzdolnienia, postawy, temperament, potrzeby;
Odp. 2.
potrzeby biologiczne: jedzenie, oddychanie, sen
potrzeby psychiczne: poczucie bezpieczeństwa, poczucie akceptacji
potrzeby społeczne: działanie na rzecz innych, uznanie społeczne, przynależność do grupy;
Odp. 3.
a) socjalizacja – proces uczenia się życia w społeczeństwie poprzez naśladowanie i uczenie się określonych zachowań od innych; trwa przez całe życie
b) interakcja – wzajemne oddziaływanie
c) więzi społeczne – więzi łączące jednostkę z grupą oraz zachodzące między nimi relacje;
Odp. 4. Np. dziecko, kolega, rówieśnik, uczeń, przyjaciel, student, rodzic, dziadek, nauczyciel, pracownik, opiekun, pracodawca;
Odp. 5. 1. TAK, 2. TAK, 3. NIE, 4. NIE, 5. TAK, 6. TAK;
Odp. 6.
a) grupy pierwotne – rodzina, sąsiedzi, przyjaciele
b) grupy wtórne – partia polityczna, naród, pracownicy jednej firmy
Między uczestnikami grupy pierwotnej istnieją silne więzi osobiste i mają miejsce bezpośrednie kontakty, natomiast uczestnicy grupy wtórnej są połączeni więziami wynikającymi z realizacji wspólnych interesów.
Odp. 7.
grupa formalna – partia polityczna
grupa nieformalna – przyjaciele;
Odp. 8. 1. – h), 2. – c), 3. – f), 4. – a), 5. – b), 6. – e), 7. – d), 8. – g);
Odp. 9.
a) consensus – wszyscy członkowie grupy muszą zaakceptować decyzję
b) lider – decyzja podjęta przez jedną osobę, a dotycząca całej grupy
c) głosowanie – każdy głos jest jednakowo ważny, podejmuje się decyzję, za którą opowiada się większość;
Odp. 10. a) – 4, b) – 2, c) – 1, d) 3;
Odp. 11. Np. 1. rodzina, 2. zdrowie, 3. uczciwość, 4. przyjaźń, 5. wykształcenie;
Odp. 12.
a) różnice biologiczno – fizyczne – wygląd i budowa ciała
b) różnice demograficzne – płeć i wiek
c) różnice psychiczne – np. temperament i uzdolnienia
d) różnice społeczne – np. majątek, władza
Odp. 13. 1.P, 2.P, 3.F, 4.P, 5.F, 6.P;
Odp. 14.
1. Ustalenie problemu
2. Wstępne propozycje rozwiązań
3. Porozumienie
4. Realizacja porozumień

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Być uczniem, być obywatelem TEST

Świat mediów i informacji – TEST