Związek zgody, rządu i przynależności


Związek zgody

 • Występuje wówczas, gdy dwa wyrazy są ze sobą zgodne pod względem: przypadka, liczby i rodzaju.
  (W trakcie odmiany oba wyrazy zmieniają formy – moja mama, mojej mamy, mojej mamie).

  W zdaniu Tata kupił czerwony samochód.

  • tata kupił – oba wyrazy mają liczbę pojedynczą, są rodzaju męskiego;
  • czerwony samochód – oba wyrazy mają liczbę pojedynczą, rodzaj męski, przypadek – biernik.
 • Związek zgody jest związkiem głównym w zdaniu.

  wyraz określany + wyraz określający = ta sama liczba, rodzaj, przypadek

 

Związek zgody jest to związek:

 • podmiotu i orzeczenia, czyli związek główny
  Anka poszła do kina.
  Zuzia usnęła wczoraj o siódmej.
  Chłopcy wygrali mecz koszykówki.
  Uwaga! W związku podmiotu i orzeczenia musi być zgodna liczba i rodzaj.
 • rzeczownika

  • z przymiotnikiem
   – Olka kupiła tylko dojrzałe jabłka. (Wyrazy dojrzałe jabłka zgadzają się ze sobą gramatycznie – liczba mnoga, rodzaj niemęskoosobowy, przypadek – biernik);
  • z zaimkiem przymiotnym
   Będziecie dumni z moich ocen. (l. mn., rodzaj niemęskoosobowy, dopełniacz);
  • z liczebnikiem
   Michał przeczytał w lutym sześć książek. (przypadek – biernik, rodzaj niemęskoosobowy);
   z imiesłowem przymiotnikowym czynnym
   Wiosną najbardziej lubię przyglądać się kwitnącym drzewom. (liczba mnoga, rodzaj niemęskoosobowy, przypadek – celownik);
  • z imiesłowem przymiotnikowym biernym
   Dlaczego jeszcze nie schowałeś umytych naczyń? (liczba mnoga, rodzaj niemęskoosobowy, przypadek – dopełniacz).

Zapamiętaj!

 • W związkach zgody wyraz podrzędny zawsze dostosowuje swoją formę gramatyczną do wyrazu nadrzędnego.
 • Taka zgodność występuje w zakresie przypadka, liczby i rodzaju, np.
  czyste powietrze, czysty ręcznik, czyste okna,
  one pracowały, oni pracowali, on pracował, ona pracowała.
 • Szukając związku zgody, zwracaj uwagę na rzeczowniki – one zwykle są wyrazami nadrzędnymi.
  Ojciec kupił nowy samochód.
 • Rzeczownik pospolity połączony z rzeczownikiem własnym to też związek zgody, np.
  rzeka Odra,
  miasto Szczecin,
  gazeta Gimbus,
  pies Kleks.


Związek rządu

 • Występuje, gdy przez przypadki odmienia się tylko jeden wyraz, mimo że oba wyrazy są odmienne:
  – babcia Majki, babci Majki, babcię Majki;
  posąg z marmuru, posągu z marmuru,posągowi z marmuru;
  – klucz do konserw, klucza do konserw, (o) kluczu do konserw

Związek rządu to związek

 • zawsze orzeczenia z dopełnieniem
  bawi się klockamiprzesłuchują świadka
  Przyniósł lampę. Przyniosła lampę. Przynieśli lampę.
  – Nie rozumiem zadania. Magda nie rozumie zadania. Nie zrozumieli zadania.
 • rzeczownika

  •  z rzeczownikiem (w dopełniaczu)
   –  samochód ojca,
   –  ból ręki

z wyrażeniem przyimkowym
–  droga przez las
–  drogą przez las
–  drodze przez las


Jak rozpoznać związek rządu?

 • Szukając w zdaniu związku rządu, znajdź dopełnienia. To dopełnienie jest wyrazem podrzędnym (z przyimkiem lub bez przyimka), którym rządzi jakiś wyraz nadrzędny.
 • Wystarczy, jeśli między wyrazem nadrzędnym a podrzędnym postawisz pytanie jednego z przypadków.
  Pytania przypadków są znakiem rozpoznawczym związków rządu:

  • przyniósł (co?) lampę,
  • oglądam (co?)  film,
  • nie słyszę (kogo?) Marka
  • zapomniałem (czego?) zeszytu,
  • nie rozumiem (czego?) zadania,
  • nie rozumiem (kogo?) Magdy,
  • obraz (kogo?) Kossaka,
  •  godny (czego?) zaufania,
  • zapomniałem (czego?) zeszytu.

Wyrazami nadrzędnymi mogą być:

  • rzeczowniki 
   zeszyt Doroty,
   – płacz dziecka,
   – dom babci,
   – koszyk z wikliny,
   – dom z drewna
  • czasowniki 
   – piszę list,
   – jem deser,
   – widziałem Janka,
   – oglądam film,
   – kupiłem płytę

  • przymiotniki 
   – godny zaufania,
   – żądny wiedzy,
   – pewny zwycięstwa
  • przysłówek
   – przepisany starannie
   – zrobiony dokładnie

  • imiesłowy przysłówkowe
   – mówiący głośno

  • imiesłowy przymiotnikowe
   – napisany ołówkiem

Zapamiętaj!  

 • Wyraz nadrzędny narzuca formę gramatyczną wyrazowi podrzędnemu.
 • Przypadek wyrazu podrzędnego jest stały. Nawet gdy wyraz nadrzędny zmienił swoją formę, np.
  samochód Krzyśka, samochodem Krzyśka, z samochodu Krzyśka, o samochodzie Krzyśka.

Związek przynależności

 • W związku przynależności z reguły jeden człon (podrzędny) jest nieodmienny.
 • Jest to każdy związek, w którego skład wchodzi okolicznik
  – wraca późno,
  – biegnie szybko.
 • W związku przynależności nie ma żadnej zależności wyrazu podrzędnego od nadrzędnego.
 • Wyraz nadrzędny i podrzędny łączą się ze sobą jedynie w sposób logiczny.
  Mówiąc: pisał starannie,
  wiemy, że wyraz starannie określa wyraz pisał.
 • Wyrazem nadrzędnym związku przynależności,
  • oprócz czasownika – mówił wyraźnie;
  • może być również przymiotnik – bardzo ładny;
   lub przysłówek – bardzo ładnie.
 • Chcąc szybko rozpoznać w zdaniu związek przynależności, znajdź okoliczniki i orzeczenie.

 

Związek przynależności tworzy orzeczenie:

 • z imiesłowem przysłówkowym współczesnym
  szliśmy śpiewając;
 • z przysłówkiem
  – mówiliście głośno,
  – biegł szybko,
  – szedł powoli,
  – lubił bardzo;
 • przyimkiem
  – przyjdę jutro;
 • z zaimkiem przysłownym
  – mieszka tutaj,
  – uczę się w gimnazjum;
 • wyrażeniem przyimkowym
  – idzie przez pole,
  – uśmiechał się pod wąsem,
  – jadę do domu;

 

W związku przynależności występują okoliczniki:

 •  miejsca  

– jechał blisko,
– pojechali daleko,
– stała przy poczcie;

 • czasu   
  – słyszałem wczoraj,
  – zrobię jutro;

 • sposobu  
  spał spokojnie,
  – biegał szybko,
  – czytał dokładnie;
 • celu   
  idę na koncert,
  – poszedł po gazetę,
  – poszli na spacer;
 • przyczyny  
  – czerwienił się ze złości

Zapamiętaj!

 • Jeśli odmieniając przez przypadki dwa wyrazy, które wchodzą w skład danego związku (np. błyszcząca gwiazda), obydwa się odmieniają (błyszczącej gwieździe, błyszczącą gwiazdą) to mamy do czynienia ze związkiem zgody.
  !!!  Związkiem zgody w zdaniu jest połączenie podmiotu
  z orzeczeniem – tzw. związek główny.
 • Jeśli w trakcie odmiany jeden z wyrazów pozostaje wciąż w tym samym przypadku (nora lisa, norę lisa, norą lisa, norze lisa) – mamy do czynienia ze związkiem rządu.
 • Jeśli jeden z wyrazów w związku jest w ogóle nieodmienny (idę tam, przejdź obok), mamy do czynienia ze związkiem przynależności.
  !!!  Każdy okolicznik określający orzeczenie jest w związku przynależności.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Związki wyrazów w zdaniu TEST

9. Związki wyrazów w zdaniu

Związki składniowe