Do najważniejszych twórców i dzieł filozofii pozytywistycznej zalicza się:

• August Comte – Wykłady filozofii pozytywnej
• Herbert Spencer – Wstęp do socjologii
• Hipolit Taine – Rasa, środowisko, moment
• John Stuart Mill – Co to jest utylitaryzm?

Ewolucjonizm
Twórcą ewolucjonizmu jest Herbert Spencer. W myśl tego poglądu ludzkość podlega nieustannemu rozwojowi wydając jednostki coraz doskonalsze i lepiej przystosowane do życia. Podobny rozwój ‘w górę’ przechodzą również całe narody, wyłaniając z siebie coraz doskonalsze fory kultury i cywilizacji jak: obrzędy, obyczaje, systemy obrony, instytucje społeczne i przemysłowe. Z pojęciem ewolucjonizmu wiąże się termin organicyzm. Zdaniem filozofa wszystkie te ­instytucje tworzą coś na kształt organizmu społecznego – każda z tych „komórek” pełni określona funkcję i gdy zachoruje, jest przyczyna słabszego funkcjonowania pozostałych.

Determinizm
Głosicielem determinizmu był Hipolit Taine. Zgodnie z ta teorią życie i działalność człowieka jest z góry określona , czyli zdeterminowana, rasą ( czynniki genetyczne), środowiskiem ( warunki życia) oraz momentem historycznym.

Utylitaryzm
Jest to pogląd etyczny, którego twórca jest John Stuart Mill. U jego podstaw leży przekonanie, że to co dobre jest zawsze pożyteczne. Teoria Milla zakłada, że każdy człowieka ma prawo dążyć do własnego szczęścia, ale w dążeniu tym powinien mieć na celu przede wszystkim dobro ogółu.