Charakterystyka średniowiecza

Początek ­średniowiecza – IV/V wiek

– przypada na przełom IV i V wieku naszej ery. Często wskazuje się datę 476 – upadek cesarstwa zachodniorzymskiego, który zapoczątkowuje epokę wieków średnich, a kończy starożytność.

Wczesne średniowiecze: V- IX

Wędrówki ludów
Rozwój państwa Karola Wielkiego

Rozkwit: X-XIII

Powstanie państw w Europie
Idea zjednoczonej Europy Ottona III
Wyprawy krzyżowe
Konflikty cesarstwa z papiestwem
Powstaje święta inkwizycja
Działają zakony: krzyżacki, templariuszy

Schyłek: XIV-XV

Początki literatury narodowej
Umacnianie się państw i władzy świeckiej
Rozwój architektury gotyckiej
Najazdy Tatarów na Europę
Rozłam w Kościele katolickim

 

Koniec średniowiecza:

Za daty kończące epokę uznano:

 • 1450 – rok, w którym Gutenberg wynalazł druk
 • 1453 – rok upadku Konstantynopola
 • 1492 – rok odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba

Uwaga!
Koniec ­średniowiecza – we Włoszech upatruje się już w XIV wieku. Włochy pierwsze dźwignęły się po tragedii epidemii czarnej śmierci (dżumy), która spustoszyła Europę. Zaczęły rozwijać się banki, handel i nastąpiło ożywienie gospodarcze – a co za tym idzie: zrodził się nowy światopogląd.
W historii pozostałych państw Europy wiek XV wlicza się jeszcze do średniowiecza.

 

Skąd nazwa?

Pochodzi od łacińskich określeń media aetas – „czasy, wieki średnie”, medium aerum – „era średnia”.
Tak właśnie – jako epokę pośrednią – określano od XVI w. okres pomiędzy doskonałym antykiem i nawiązującym do tegoż antyku renesansem. Utrwalona w XVII w. nazwa wiązała się z niepochlebnym sądem o średniowieczu, które długo uważano za okres ciemnoty i upadku, epokę pozbawioną własnej tożsamości.

 

Symbole epoki

 • KRZYŻ
  – znak teocentrycznego światopoglądu, religijności, wielkiego wpływu Kościoła na politykę.
 • TIARA
  – korona papieża, to znak władzy duchownej – podległości Europy Watykanowi.
 • KORONA
  – symbol władzy świec­kiej; ustrojem politycznym państw tego okresu jest monarchia, na której czele stoi król lub cesarz.
 • MIECZ
  ma pierwszorzędne znaczenie dla stanu rycerskiego, bowiem średniowiecze było epoką wojen.

 

Co jest ważne?

 • Wieki średnie to najdłuższa z epok w dziejach nowożytnej Europy, bo trwająca ponad tysiąc lat. Stąd jej wewnętrzne zróżnicowanie.
 • Wieki średnie to czasy bardzo burzliwe: wojen, krucjat, najazdów, migracji i głębokich kontrastów.
 • Na gruzach cesarstwa rzymskiego utworzyły się nowe państwa. W Europie zapanował ustrój feudalny, a chrześcijaństwo zdominowało sposób myślenia ludzi tych czasów.
 • Twórcami kultury tego okresu są dwa stany: duchowieństwo i rycerstwo, dlatego za jej główne symbole można uznać krzyż i miecz.
 • W średniowieczu europejskim kształtuje się kultura rycerska – z ważnym wzorcem rycerza. Dzieje rycerzy Okrągłego Stołu, postać Rolanda czy króla Karola Wielkiego to ważne konteksty kulturowe.
 • Pareneza – czyli ideały, wzorce osobowe popularyzowane wśród odbiorców, to dziedzina, na którą warto zwrócić uwagę. Zaliczamy do niej hagiografię, czyli żywoty świętych. Motyw ascezy pojawia się nieraz – na przykład w poezji współczesnej.
 • Boska komedia Dantego. Wątek życia porównanego do wędrówki, postać człowieka poszukującego odpowiedzi na pytania o sens życia i konstrukcję zaświata.
 • Z literatury średniowiecznej pochodzi typ bohatera zwanego Everymanem – człowiekiem każdym, reprezentantem ludzkości. Powróci w późniejszej literaturze – na przykład w powieściach Franza Kafki.
 • Wielki testament Francois Villona. Słynny cytat: „Ach, gdzie są niegdysiejsze śniegi?” Wyraża gorycz wobec przemijania, jest podjęciem motywu vanitas. Samo dzieło otwiera szereg poetyckich testamentów.

 

Dzieła epickie średniowiecznej Europy

 • Epos rycerski

  • Pieśń o Rolandzie (cykl karoliński),
  • Pieśń o Cydzie,
  • Cykl arturiański (O królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu),
  • Słowo o wyprawie Igora,
  • Dzieje Tristana i Izoldy.
 • Poemat

  • Powieść o Róży,
  • Wielki testament Villona.
 • Hagiografia

  Żywoty świętych zebrane w dziele pt. Złota legenda Jakuba da Voragine.

 • Opowieść ramowa

  Opowieści kanterberyjskie Chaucera.

 

Epoki a nie epoka

To bardzo ważne, aby zdać sobie sprawę z rozciągłości czasowej średniowiecza. Nie może być więc mowy o jednolitości okresu prawie tysiącletniego. I rzeczywiście, trzeba na średniowiecze spojrzeć inaczej – to co najmniej trzy epoki:

 • V-X wiek – to czas najazdów ludów ze Wschodu, nieustannych wojen i wędrówek ludów. Wtedy kształtują się zalążki wszystkich europejskich państw. W Kościele trwają waśnie i rozdźwięki. Jedyną prawowitą władzą są cesarz niemiecki i papież, a miejscami, gdzie jedynie przetrwała kultura piśmienna, są klasztory. Niemniej kultura istnieje, a nawet wzbogaca się o wpływy arabskie.
 • XI-XIII wiek – to rozkwit średniowiecza. W architekturze powstają style romański i gotycki. Działają uniwersytety w Padwie, Bolonii i Paryżu. Kwitnie myśl scholastyczna, nawiązująca do Arystotelesa. Święty Franciszek z Asyżu reformuje Kościół w duchu pokory i ubóstwa. Trwają wyprawy krzyżowe.
 • XIV-XV wiek – to czas niezwykle ważny dla tworzenia się nowożytnej Europy. Holenderski historyk, Johan Huizinga nazwał go pięknie „jesienią średniowiecza”. Kultura rycerska i dworska kwitnie w całej Europie. Obok tekstów łacińskich zaczynają powstawać też utwory literackie w językach narodowych. Jan Gutenberg wynajduje druk – ten wynalazek zrewolucjonizuje życie kulturowe całego kontynentu. Zaczynają się pierwsze próby tworzenia Kościołów narodowych, niezależnych od Watykanu, na przykład ruch husycki w Czechach. Przeplatają się i ścierają ze sobą wpływy średniowiecza i nadchodzącego renesansu.

 

Średniowieczna Europa była:

 • Teocentryczna

  Bo ośrodkiem myśli i najwyższą wartością był Bóg (Theos).

 • Uniwersalna

  Bo posiadała wspólne zwierzchnictwo papieskie (Watykan), jedną wiarę, ,,urzędowy” język – łacinę, a nawet władcę świeckiego: cesarza – zwierzchnika Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, które próbowało kontynuować potęgę Cesarstwa Rzymskiego. Samodzielne państwa i poczucie tożsamości narodowej zaczną krystalizować się z czasem.

 • Pełna magii, wiary w znaki, symbole i tajemnice

  Ludzie średniowiecza wyjaśniali sobie w ten sposób zagadki świata, wyroki boskie lub ubierali w symboliczne obrazy swoje uczucia, wyobrażenia, postawy. Głęboka była wiara w cuda, niezwykłe moce przypisywano liczbom.

  • Siódemka jest na przykład szczególna: siedem sakramentów, siedem grzechów głównych, siedem błogosławieństw, siedem momentów Męki Pańskiej itd.
  • Trójka – uświęcona przez sam fakt istnienia Trójcy Świętej.
  • Czwórka – bo cztery żywioły, cztery strony świata, cztery płyny w człowieku, cztery wiatry itd.
 • Średniowiecze kocha alegorie i tworzy je z całą pomysłowością;

  swoistymi alegoriami są żywe obrazy i uosobienia: Młodość, Cnota itd. Nawet barwy znaczą: czerwień to krew Chrystusa, biel – niewinność, żółć – zdrada itd.
  Zauważmy, że jest to tendencja do obrazowego, wizualnego ujmowania świata, naturalna w dobie przed drukiem. Co więcej: taką samą namiętność do obrazu wykazuje świat współczesny, w którym obraz filmowy i zdjęcie coraz częściej wypierają druk!

 • Dualistyczna

  To znaczy, że wartości i pojęcia dzielono na dwie, kontrastowe grupy. Czyn był dobry lub zły, człwieka czekało potępienie lub zbawienie, niebo lub piekło, każda rzecz miała byt ziemski (ciało) i duchowy (duszę) – bez barw pośrednich.

 • Anonimowa

  Jeśli chodzi o dzieła sztuki. Owszem, znamy kilku artystów i pisarzy epoki (Villon, Voragine, Słota), ale to nieliczne jednostki. Nie było w modzie dążyć do pustej sławy, liczyła się treść dzieła.

 • Owładnięta obsesją śmierci (XIV, XV w.)

  Modny stał się w sztuce i literaturze motyw danse macabre, czyli obłędnego tańca śmierci, która powołuje wszystkie stany.
  Zauważ, że postać śmierci (najpierw rozkładające się zwłoki, potem kostucha – szkielet z kosą) to jedna z najtrwalszych antropomorfizacji (upostaciowań) średniowiecza.

 • Silnie zhierarchizowana

  Struktura społeczeństwa średniowiecznego (feudalnego) – to system lenny, czyli łańcuch lenników i wasali, a także podział na stany: szlachecki, duchowny, mieszczański, chłopski.
  Zauważ, że ów hierarchiczny układ świata odzwierciedla filozofia św. Tomasza. Jego „drabina bytów” jasno określa miejsce człowieka wśród stworzeń (zaraz pod aniołami), a zarazem sankcjonuje zależność ludzi od ludzi.

 • Religijna, waleczna, rozrywkowa

  Cechy te – jak się okazuje – nie muszą się wykluczać. Być może najwięcej wątpliwości wzbudza ludyczny (zabawowy) wymiar epoki. A jednak! Dowodem – turnieje rycerskie, miłosna liryka trubadurów oraz obecność błaznów, muzykantów, działalność wędrownych aktorów.

 

Feudalizm

Ustrój feudalny zaczął się kształtować jeszcze w państwie Karola Wielkiego, by wkrótce stać się jedynym ustrojem społeczno-politycznym epoki. U jego podstaw leżały własność ziemi oraz specyficzny podział pracy: jedni uprawiali ziemię, inni byli wojownikami; słabsi potrzebowali opieki w niespokojnych czasach.

Struktura społeczeństwa średniowiecznego (feudalnego) – to system lenny, czyli łańcuch lenników i wasali, a także podział na stany: szlachecki, duchowny, mieszczański, chłopski.

 • Na szczycie hierarchii feudalnej stał król – najwyższy senior i właściciel całej ziemi w państwie. To on rozdzielał urzędy, lenna, różnego rodzaju przywileje, a jego obowiązkiem była opieka nad poddanymi.
 • Niżej w hierarchii znajdowali się seniorzy (wielcy lennicy królewscy), zarówno duchowni (np. biskupi, opaci), jak i świeccy (np. hrabiowie, książęta). Mieli oni własnych lenników, którymi się opiekowali i wobec których musieli być lojalni. W zamian za lenno składali królowi przysięgę wierności.
 • Niżej stali wasale niższego rzędu (rycerze) – oni przysięgali wierność seniorowi i w razie potrzeby musieli mu służyć pomocą zbrojną, a czasem także finansową. W razie nielojalności seniora mogli mu wypowiedzieć posłuszeństwo.
 • Jeszcze niżej w społeczeństwie feudalnym znajdowali się mieszczanie i chłopi – stany właściwie pozbawione praw, za to obarczone największymi ciężarami. Ich przedstawiciele płacili różnego rodzaju daniny i renty panu feudalnemu, dziesięcinę na Kościół itp.

 

Średniowieczne tematy, postacie i gatunki literackie

Bardzo ważne są gatunki takie jak:

 • epos rycerski (epika),
 • żywoty świętych (hagiografia),
 • kroniki (historiografia).

Każda z tych dziedzin oferuje dobrze znane wzorce osobowe:

 • rycerza,
 • świętego,
 • władcy.

Tym samym buduje krąg średniowiecznych tematów:

 • etosu rycerskiego (miłość, honor, odwaga, waleczność, wierność słowu),
 • wiary w Boga (teocentryzmu) i hierarchii wartości,
 • modelu sprawowania władzy.

Wiara, walka, miłość – oto tematy średniowieczne.

Najpopularniejsze postacie

 • Rycerz Roland,
 • król Karol Wielki,
 • król Artur i rycerze okrągłego stołu,
 • Cyd.

Parada świętych:

 • święty Aleksy,
 • Szymon Słupik.

Ważni władcy polscy:

 • Bolesław Chrobry,
 • Bolesław Krzywousty.

Filozofowie:

 • św. Augustyn,
 • św. Tomasz,
 • św. Franciszek.

Kochankowie średniowiecza:

 • Tristan i Izolda,
 • Heloiza i Abelard.

Wielkie dzieło o przemijaniu

– François Villon – Wielki Testament.

Facebook aleklasa 2