Wszystkie osoby, które w 2016 roku uzyskały przychody podlegające opodatkowaniu, są zobowiązane złożyć roczne zeznania podatkowe i uiścić należny podatek do właściwego urzędu skarbowego w terminie do końca kwietnia 2017 roku. Sposób złożenia formularzy PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT 37, PIT-38, PIT-39 pozostaje w gestii podatnika. Do rozliczeniu możemy wykorzystać program pit z internetu.

Wybór urzędu skarbowego

Dla mieszkańców Bolesławca i okolicy właściwym urzędem  jest Urząd Skarbowy w Bolesławcu. Urząd ten wybierają podatnicy kierując się zasadą,  iż właściwość urzędu skarbowego określa się według miejsca zamieszkania osoby fizycznej 31 grudnia. Adres zamieszkania wpisujemy w odpowiednich rubrykach formularza PIT-36, PIT-37 i innych.

Istotne jest miejsce zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, natomiast poprzednie  miejsca zamieszkania nie mają znaczenia. Również zamieszkiwanie w 2017 roku w innej miejscowości nie odgrywa żadnej roli. Jeśli 31 grudnia 2016 zamieszkiwaliśmy w Bolesławcu lub okolicy, to PITY składamy do Urzędu Skarbowego w Bolesławcu. Nie bierze się pod uwagę miejsca zameldowania. Podatnik zameldowany w Bolesławcu, ale nie mieszkający tutaj 31 grudnia, nie rozlicza się w bolesławieckim urzędzie skarbowym. PITY  rozlicza w urzędzie skarbowym, który obejmuje swoim zasięgiem  miejscowość, w której mieszkał 31 grudnia.

Małżonkowie mieszkający pod różnymi adresami, którzy rozliczają pity indywidualnie, składają zeznania każdy w swoim urzędzie. Jeśli rozliczają się wspólnie, wybierają jeden urząd zgodnie  z miejscem zamieszkania jednego z nich.

Osoby wyjeżdżające za granicę też muszą złożyć rozliczenie pit. W przypadku wyjazdu  w trakcie roku podatkowego podatnik składa deklarację roczną do urzędu, właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu w Polsce.

Urząd Skarbowy w Bolesławcu obsługuje mieszkańców nie tylko jednego miasta, ale również okolicznych gmin. Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego w Bolesławcu to: Bolesławiec, Nowogrodziec oraz gminy: Bolesławiec, Gromadka, Nowogrodziec, Osiecznica, Warta Bolesławiecka.

Metody składania zeznań podatkowych

Deklaracje podatkowe w urzędzie skarbowym w Bolesławcu możemy składać tradycyjnie w formie papierowej lub przez internet.

Do sporządzenia zeznania możemy wykorzystać program pit PITax.pl Łatwe podatki. Wypełniając formularze podatkowe z programem PITax.pl Łatwe podatki, uzyskamy wszechstronną pomoc w tym zakresie. Program pit pomoże prawidłowo wypełnić pola formularzy podatkowych oraz załączników.  W deklaracjach PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39 odliczanie kosztów, składek, ulg podatkowych może się różnić. Poprawne i optymalne odliczenia zapewni nam PITax.pl Łatwe podatki. Nie musimy wertować zawiłych przepisów podatkowych. Obliczenia wykona za nas program pit, co eliminuje pomyłki w działaniach rachunkowych.

Rozliczenie wykonamy w kilka/kilkanaście minut, w dowolnym czasie w każdym dniu tygodnia.

Przez program pit   możemy rozliczać się indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem lub z dzieckiem jako osoba samotna.

Wypełnione z programem pit formularze można wydrukować albo przesłać do Urzędu Skarbowego w Bolesławcu elektronicznie. PITy wysyłamy do urzędów skarbowych poprzez system e-Deklaracje, z którym jest zintegrowany PITax.pl Łatwe podatki. Przed wysłaniem deklaracje należy podpisać. W przypadku wysyłki pit przez internet osoby fizyczne składają podpis w formie zestawu danych autoryzujących (identyfikator podatkowy, imię, nazwisko, data urodzenia, adres, kwota przychodu z deklaracji złożonej rok wcześniej lub 0, gdy nie składaliśmy pit). Otrzymanie prawidłowo przesłanego zeznania system e-Deklaracje potwierdzi nadaniem statusu “200”. Wtedy możemy pobrać UPO – urzędowe poświadczenie odbioru przez urząd skarbowy online.

Nie można wysłać pit na adres mailowy urzędu. Można natomiast wysłac pocztą zwykłą lub przez firmę kurierską na adres:

Urząd Skarbowy w Bolesławcu

  1. Garncarska 10

59-700 Bolesławiec.

Za datę złożenia dokumentów wysłanych pocztą uznaje się datę stempla pocztowego. Druki powierzone kurierowi muszą dotrzeć do siedziby urzędu przed zakończeniem terminu składania zeznań.

Podatnik może też dostarczyć dokumenty do Urzędu Skarbowego w Bolesławcu osobiście, lub przez upoważnioną przez niego osobę.

Obowiązujące daty składania zeznań podatkowych

Na złożenie zeznań podatkowych ustawodawca określił ostateczne daty w roku następującym po roku podatkowych. Do Urzędu Skarbowego w Bolesławcu (tak samo jak do wszystkich urzędów w Polsce) pity powinny wpłynąć w wyznaczonym ustawowo czasie, niezależnie od sposobu dostarczenia.

Dla  deklaracji PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziany jest termin  do końca kwietnia. W 2017 roku ostatni dzień kwietnia to  sobota, możemy więc składać deklaracje do 2 maja. Termin na  złożenie PIT-28 mija już 31 stycznia.

Przestrzeganie ustawowych terminów jest bardzo ważne, gdyż spóźnienie jest traktowane jako uchylenie  się podatnika przed obowiązkiem podatkowym, pod który podlega. W sytuacji tej Urząd Skarbowy w Bolesławcu może nałożyć na podatnika karę pieniężną zgodnie z zapisami w kodeksie karno skarbowym.