Studiuj filmoznawstwo jeśli chcesz

 •  zdobyć solidną wiedzę z kultury, ze szczególnym uwzględnieniem filmu;
 • poznać historię i najważniejsze nurty w kinematografii;
 • nauczyć się analizować film, poznać jego strukturę;
 • doskonalić sztukę krytyki filmowej;
 • pracować w mediach, zwłaszcza telewizji, jako:
  • doradca programowy,
  • konsultant literacki,
  • lektor,
  • reporter,
  • prezenter,
  • krytyk filmowy i telewizyjny,
  • scenarzysta i dialogista,
  • redaktor portali internetowych,
  • animator kultury filmowej,
  • pracownik dystrybucji filmów,
  • copywriter,
  • rzecznik ds. kontaktu z mediami,
  • projektant wizerunków medialnych, uff…

Możliwości pracy są bardzo szerokie!


Predyspozycje

 • Studia te przeznaczone są dla osób zainteresowanych kulturą oraz wiedzą o filmie
  – osób
  kreatywnych, pomysłowych, posiadających tzw. lekkie pióro, łatwość formułowania myśli, oraz odwagę wypowiadania sądów.
 • Poza tym przydatna jest bogata wyobraźnia oraz szeroka wiedza literacka i filmowa.

Inwestycje w liceum

 • Przed rozpoczęciem studiów na filmoznawstwie wskazane jest, abyś zapoznał się
  z podstawową terminologią filmową. Powinieneś znać takie pojęcia, jak sekwencja, kwestia. kadr, retrospekcja, plan filmowy, ujęcie itp.
 • Już na pierwszym roku studiów będziesz musiał obowiązkowo pisać recenzje filmowe. Zacznij więc ćwiczyć umiejętność ich pisania już w liceum. Tu przyda się znajomość historii, kultury i nurtów filmowych. Czytaj te profesjonalne i podpatruj jak jak piszą je profesjonaliści, poszerzaj bazę swojego słownictwa (to wazne!).
 • Powinieneś mieć zaliczoną klasykę filmu powszechnego i polskiego i znać nazwiska najważniejszych aktorów, reżyserów,. Mieć rozeznanie w tym, co aktualnie dzieje się w kulturze, nie tylko w świecie filmu.
 • Wiele filmów to ekranizacje utworów literackich, dobrze by było, gdybyś przeczytał te najważniejsze, ta wiedza przyda się do dyskusji na ćwiczeniach z filmu.
 • Oglądaj filmy do samego końca (!), razem z końcowymi napisami.
  Na studiach skompromitujesz się wstając z fotela wraz z końcem ostatniej sceny.  Napisy z towarzyszącą muzyką i obrazem stanowią integralną część filmu.
  Tu też zawarte są ważne informacje dla krytyka filmowego.

 
Studia

Program studiów

 • Jest zdominowany przez przedmioty ściśle związane z filmem.
 • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, pokazów filmowych, spotkań
  z twórcami.
 • Przez dwa pierwsze lata wszystkie przedmioty są obowiązkowe, od trzeciego roku natomiast następuje już zróżnicowanie. Nadal realizowany jest (obowiązujący wszystkich studentów) kanon studiów, ale oprócz tego będziesz mógł wybrać  dwóch spośród pięciu wykładów:
  • historia filmu powszechnego,
  • analiza filmu,
  • teoria mediów,
  • kierunki filmu współczesnego,
  • teoria filmu.

Charakterystyka przedmiotów

 • Historia filmu powszechnego – jeden z najważniejszych przedmiotów na tym kierunku. Wykład uzupełniony jest ćwiczeniami i pokazami filmowymi. W jego trakcie zapoznasz się ze wszystkimi najważniejszymi prądami artystycznymi
  i „szkołami” narodowymi. Poznasz twórczość najwybitniejszych reżyserów oraz nauczysz się języka filmu. Poznasz również związki filmu z innymi dziedzinami sztuki jego ewolucję oraz zależność od wydarzeń historycznych. Ćwiczenia poświęcone są analizie zjawisk i nurtów w historii kina oraz twórczości ważniejszych reżyserów w kontekście kultury danego okresu.
  Na tych zajęciach nauczysz się pisać profesjonalne recenzje. Raz w miesiącu będziesz musiał oddać taka pracę poświęconą aktualnemu
  repertuarowi.
 • Wprowadzenie do wiedzy o filmie – zajęcia obejmują podstawy wiedzy
  o filmie. przede wszystkim tzw. język filmu (najważniejsze terminy i pojęcia takie jak plan, ujęcie, sekwencja itp.). Tu nauczysz się dokonywać analiz filmowych oraz jak gromadzić bibliografię na temat wybranego przez siebie filmu.
 • Na ćwiczeniach analiza dzieła filmowego poznasz różne metody analizy filmu
  i zdobędziesz praktyczne umiejętności ich zastosowania.
 • Poetyka i teoria literatury podejmuje takie zagadnienia jak rodzaje i gatunki literackie, świat przedstawiony dzieła literackiego, podmiot literacki i narracja,  komunikacja literacka i zagadnienia odbioru.
 • Na zajęciach z językoznawstwa ogólnego zapoznajomisz się z nąjważniejszymi teoriami lingwistycznymi począwszy od czasów starożytnich.
 • Historia filmu polskiego. Jak sama nazwa wskazuje, zajęcia poświęcone są kolejnym etapom rozwojowym polskiej sztuki filmowej polskiego filmu fabularnego, dokumentalnego i animowanego.
 • Zajęcia z teorii filmu obejmują  prezentację i analizę głównych nurtów w historii myśli filmowej, Zapoznasz się z różnymi kierunkami i metodologiami (strukturalizm, psychoanaliza, antropologia kultury), które miały decydujący wpływ na rozwój kinematografii.
 • Wykłady z teoria kultury poświęcone są kształtowaniu się współczesnej wiedzy
  o kulturze wraz z charakterystyką najważniejszych – z punktu widzenia filmoznawstwa – kierunków badawczych.
 • Teoria telewizji. Te zajęcia poświęcone są podstawowym zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem telewizji. Podzielone są na trzy bloki tematyczne.

  • Pierwszy dotyczy sposobów funkcjonowania telewizji jako instytucji.
  • Drugi poświęcony jest różnym formom telewizyjnego przekazu, takich jak: serial, game show, talk show, reklama, przekaz informacyjny.
  • Trzeci dotyczy zagadnień związanych z odbiorem telewizji.
 • Krytyka filmowa rzedmiot zajmujacy się analizą krytycznofilmową ważniejszych filmów z  lat 80. i 90. oraz bieżącego repertuaru. Raz w miesiącu będziesz musiał przedstawić do oceny recenzję wybranego przez siebie filmu.
  a na zakończenie zajęć napisać esej jako pracę roczną.

Czego się nauczysz

 • Jak kompleksowo analizować i interpretować dzieło filmowe, oraz jak rozpoznać jego kompozycję, stylistykę oraz prowadzenie narracji filmowej;
 • Jak pisać teksty krytycznofilmowe, począwszy od najprostszych takich jak notka, po bardziej skomplikowanych np. esej;
 • Jak zapisywać przebieg akcji filmowej w postaci protokołu sekwencji,  jak czytać wykresy i storyboardy oraz używania fachowej terminologii potrzebnej do pisania profesjonalnych recenzji.

Dowiesz się

 • o funkcjach dźwięku, odgłosów i muzyki w filmie, jak również oświetlenia i koloru oraz technikach emocjonalnego angażowania widza;
 • jakie funkcje pełni muzyka w  filmie, jakie tendencje panowały w poszczególnych okresach rozwoju sztuki filmowej, jak operuje się motywem i tematem muzycznym;
 • jak pisać scenariusze filmowe, jak budować dramaturgię akcji i kreować bohatera.

Poznasz

 • kamienie milowe kinematografii powszechnej i polskiej ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć kina europejskiego i amerykańskiego oraz sylwetki najwybitniejszych reżyserów, operatorów i kompozytorów muzyki filmowej;

 • najistotniejsze gatunki filmowe, szczególnie kina współczesnego oraz rozmaite metodologie analizy dzieła filmowego, zarówno fabularnego jaki dokumentalnego.
 • związki filmu z innymi dziedzinami sztuki – malarstwem, literaturą, muzyką klasyczną i popularną, tańcem, teatrem, a przede wszystkim kierunek przemian tych relacji, widzianych w szerszym kontekście wydarzeń politycznych przemian estetycznych.
  W ramach wykładu zapoznasz się ze zjawiskiem wykorzystywania przedstawień teatralnych i operowych w akcji filmowej.
 • historię telewizji polskiej, przełomowe momenty w dziejach telewizji angielskiej, amerykańskiej i francuskiej oraz podstawowe zasady pomiarów telemetrycznych, odczytywania wyników oglądalności oraz ich znaczeniem dla budowania telewizyjnej ramówki.
 • teorię i praktykę konstruowania przekazów reklamowych. Dowiesz się jak powinna być skonstruowana reklama, aby była skuteczna, w jaki sposób oddziaływać na odbiorcę poprzez obraz, ruch, dźwięk oraz jak wykorzystać takie werbalne tworzywo jak parafrazowanie, pastisz, parodia, trawestacja.
 • prawa rządzące dramaturgią widowisk audiowizualnych: teatru, opery, operetki, rewii, kabaretu, musicalu oraz takimi formami wyrazu jak koncert rockowy, serial, wideoklip, film wideo czy gra komputerowa.

 • podstawowe pojęcia z dziedziny antropologii kultury, np.kultura, legenda, mit oraz zagadnienia jak uniwersalizm kulturowy, symbolika barw, mowa dialogowa, kultura tradycyjna i pop kultura jej geneza, funkcja i kierunki rozwoju.

Praca

Po ukończeniu tego kierunku możesz pracować generalnie w mediach,

 • w prasie,
 • redakcjach telewizyjnych i radiowych,
 • redakcjach internetowych jako krytyk filmowy, scenarzysta, dialogista lub redaktor,
 • w teatrze,
 • w domach kultury,
 • w biurach dystrybucyjnych,
 • pPo zdobyciu kwalifikacji pedagogicznych możesz podjąc pracę w  szkolnictwie.
 Filmoznawstwo i kultura mediów

jest kierunkiem obejmującym wiele dziedzin, m. in. historię filmu, jego analizę, teorię czy krytykę filmową.

 

 

Studia  

Filmoznawstwo i wiedzę o nowych mediach można studiować w trybie

 • stacjonarnym (dziennym)
  i niestacjonarnym (zaocznym),
 • systemie studiów I (licencjat)
  i II (magisterium) stopnia.


Gdzie studiować?

W Polsce są dwie uczelnie gdzie możesz rozwijać swoje zainteresowania filmem i mediami.

 • Filmoznawstwo i wiedza
  o nowych mediach
  – Uniwersytet Jagielloński
  w Krakowie
 • Filmoznawstwo i kultura mediów – Uniwersytetu
  im. Adama Mickiewicza
  w Poznaniu

 

 

Warsztaty

W trakcie studiów prowadzone
są warsztaty filmowe, poświęcone praktycznej realizacji filmu w technice wideo, co znacznie podnosi ich praktyczną wartość.

 

 

 

Przedmioty

nauczania realizowane na filmoznawstwie i wiedzy o nowych mediach (grupa przedmiotów ogólnych):

 • wstęp do kul­turo­znaw­stwa,
 • historia literatury,
 • poetyka z elementami teorii literatury,
 • komunikacja kulturowa,
 • historia kultury,
 • socjologia kultury,
 • historia filozofii,
 • historia sztuki,
 • języko­znawstwo,
 • logika i semiotyka,
 • wprowadzenie do wiedzy
  o filmie,
 • rodzaje i gatunki filmowe,
 • film i korespondencje sztuk,
 • filmowe adaptacje literatury,
 • historia filmu powszechnego
  i polskiego,
 • kierunki filmu współczesnego,
 • historia myśli filmowej,
 • teoria filmu,
 • analiza filmu,
 • muzyka filmowa,
 • prawo autorskie i filmowe,
 • telewizja – roczny kurs historii telewizji,
 • media – wiedza o mediach, etyka mediów,
 • korespondencje sztuk
  – film a inne sztuki,
 • analiza tekstów literackich.

 


Studia licencjackie

Specjalizacja: kultura filmowa
i medialna obejmuje przedmioty poświęcone:

 • estetyce filmu,
 • analizie przekazów telewizyjnych,
 • reklamie,
 • kulturze medialnej.

Zajęcia praktyczne to:

 • warsztaty filmowe
  i fotograficzne,
 • pisanie tekstów krytycznych
  o filmie,
 • tworzenie scenariuszy filmowych

 

Studia magisterskie

Specjalizacja: informacja i techniki audiowizualne w mediach obejmuje przedmioty takie jak:

 • historia i estetyka mediów,
 • kultura Internetu,
 • film i serial telewizyjny,
 • film dokumentalny,
 • realizacje form audiowizualnych,
 • warsztaty fotograficzne,
 • warsztat redakcyjny,
 • formy i gatunki scenariuszowe