Predyspozycje

 • To studia dla ludzi z duszą podróżnika, lubiących przestrzeń i dziką przyrodę.
 • Zainteresowanie i ciekawość świata, otwartość i komunikatywność to niezbędne cechy, aby dobrze czuć się na tym kierunku.
 • Przydaje się dobra kondycja fizyczna. Wiele pracy wykonuje się w terenie.

Inwestycje w liceum

 • Zainwestuj w ponadprogramową wiedzę z geografii. Mniej będziesz mieć pracy na studiach, zwłaszcza na pierwszym roku.
 • Opatrz się z atlasem geograficznym. Jest to podstawowe narzędzie pracy studenta. Aby nie było to nudne, pomyśl, że planujesz sobie kolejną egzotyczną eskapadę.
 • Nie zaniedbuj matematyki  – jest nieodzowna w pracy geografa.
 • Trzeci ważny przedmiot to język obcy. Bardzo się przyda podczas Twoich zagranicznych wypraw.
 • Rozwijaj swoje zainteresowania oglądając programy podróżnicze National Geographic, zaprenumeruj miesięczniki „Podróże” i „Voyage”.
 • Wciągnij w rozwijanie swoich pasji Internet. Znajdziesz tam mnóstwo zdjęć
  i informacji.
 • Cennym doświadczeniem byłoby zorganizowanie wakacyjnej wyprawy, na początek najlepiej w Tatry lub Sudety. Oczywiście z plecakiem, a nie biurem podróży.
 • Również zwykłą rowerową eskapadę za miasto może wykorzystać na poszerzenie swoich geograficznych zainteresowań.
 • Dbaj o kondycję fizyczną. Będzie konieczna podczas wielodniowych ćwiczeń
  i praktyk terenowych.

Studia

Pierwszy rok

Pierwszy rok to ogromna ilość ćwiczeń i długie nieprzespane noce nad rysowaniem map, podczas których nawet najwięksi zapaleńcy przeżywają chwile zwątpienia. 

Przedmioty

 • Geologia – przedmiot poświęcony skałom i minerałom oraz ich właściwościom. Poznasz całą, skomplikowaną historię Ziemi, główne skamieniałości, dziesiątki zjawisk, które rządzą tektoniką, budową Ziemi, tworzeniem skał, dowiesz się, jak i dlaczego przemieszczają się kontynenty, jak powstają góry i moreny,
  Na ćwiczeniach będziesz oswajał się z mnóstwem łacińskobrzmiących nazw, badał właściwości skał i minerałów, krusząc je, oglądając pod mikroskopem
  i polewając kwasem. To najtrudniejszy przedmiot pierwszego roku, a na egzaminie wykłada się najwięcej osób.
 • Elementy astronomii w geografii.
  Na tych zajęciach króluje matematyka, niezbędna do obliczenia m.in.kątów, pod którymi powinno się szukać ciał niebieskich lub ustalania współrzędnych geograficznych na podstawie układu gwiazd.
 • Na kartografii i topografii nauczysz się rysowania map i… poznasz, co to jest cierpliwość, dokładność i precyzja. Po tych zajęciach nie obce Ci będą skale, odwzorowania, symbole i legendy. Kartografia jest ciężka do zaliczenia, i nie
  z powodu braku umiejętności manualnych, ale z konieczności wykonywania skomplikowanych obliczeń matematycznych.
 • Na wykładach z meteorologii i klimatologii poznasz całe spektrum zagadnień związanych z pogodą i klimatem, a na ćwiczeniach będziesz samodzielnie wykonywał mapy klimatyczne.  

Pozostałe kierunkowe przedmioty  I roku

 • matematyka ze statystyką,
 • wstęp do geografii,
 • podstawy ekonomii,
 • geografia społeczna,
 • zastosowanie informatyki w geografii.

 
Drugi rok

Na kolejnych latach przedmioty będą coraz bardziej specjalistyczne. Najważniejsze to:

 • Geomorfologia odkryje przed Tobą tajemnice tworzenia rzeźby terenu.
  Przedmiot trudny z uwagi na ogrom materiału do wkucia.
 • Po hydrologii będziesz ekspertem od rzek, jezior i źródeł. Dowiesz się co potrafi zrobić woda w naturalnym środowisku.
 • Po geografii fizycznej Polski z kolei bezbłędnie wskażesz na mapie Beskid Mały czy Pojezierze Drawskie. Po tych zajęciach będziesz miał calutką mapę Polski wyrytą w pamięci.
 • Na drugim roku dochodzą przedmioty z geografii gospodarczej: geografia ludności i osadnictwa, geografia przemysłu, geografia turyzmu.
 • Postrachem wyższych lat są dwie obszerne i szczegółowe kobyły: geografia fizyczna świata oraz geografia ekonomiczna świata.
 • Kontynuowane są również zajęcia z geologii.

Trzeci rok

Na trzecim roku tematyka zajęć coraz bardziej się zawęża. Czekają Cię zajęcia
z geografii przemysłu, glacjologii, ochrony środowiska, geografii regionalnej, zaludnienia i osadnictwa, rolnictwa, turyzmu, geoekologii i kształtowania krajobrazu, klimatologii i ochrony atmosfery…
Na trzecim roku po zaliczeniu przedmiotów z pedagogiki, psychologii, metodyki oraz praktyki w szkole zdobędziesz kwalifikacje nauczycielskie.

Na III roku musisz już wybrać specjalizację. Możesz zdecydować się na:

 • geografię fizyczną (kompleksowa geografia fizyczna, klimatologia, hydrologia),
 • geografię społeczno-ekonomiczną (geografia społeczno-ekonomiczna, geografia turyzmu, geografia krajów rozwijających się),
 • geografię regionalną
 • lub kartografię.

Dwuletnie studia magisterskie

Rok IV i V upływa głównie pod znakiem zajęć specjalizacyjnych. Z przedmiotów ogólnych na IV roku pojawia się filozofia. Musisz też podjąć ostateczną decyzję o wyborze seminarium magisterskiego (na III roku rozpoczyna się proseminarium, w ramach którego zbierasz materiały do pisania pracy magisterskiej).

Od czwartego roku robisz specjalizację. Możesz wybrać np:

 • geografię fizyczną,
 • geografię społeczno-ekonomiczną,
 • geografię turystyki,
 • geografię regionalna,
 • geografię czwartorzędu,
 • hydrologię,
 • glacjologię,
 • kartografia… 

Na dwuletnich studiach magisterskich są już głównie zajęcia specjalizacyjne, seminaria magisterskie, które przygotowują Cię do pisania pracy.

 

Praktyki

Specyfiką i atrakcją geografii są ćwiczenia i praktyki terenowe.

 • Na ćwiczeniach z geologii studenci poznają skały i wykonują profile ich ułożeń.
 • Na ćwiczeniach z kartografii tworzą mapę terenu.
 • Podczas praktyk z meteorologii  zbierają opady, mierzą temperatury, ciśnienie oraz wilgotność.
 • Praktyki z gleboznawstwa polegają na rysowaniu profili gleb.
 • Topografia to ćwiczenia trwające 7 dni, których celem jest nauczenie sporządzania szkiców terenowych i mapy sytuacyjno-wysokościowej niewielkiego wycinka obszaru.
 • Kartowanie fizyczno-geograficzne zajmuje 28 dni, a celem ćwiczeń jest opanowanie zasad prowadzenia badań terenowych oraz rozpoznanie i dokumentacja wybranych komponentów środowiska przyrodniczego. Uczestnicy zajęć prowadzą samodzielne kartowanie geomorfologiczne, hydrologiczne, klimatologiczne i glebowe.
 • Geografia społeczno-ekonomiczna – na trwających tydzień ćwiczeniach terenowych studenci zapoznają się ze sposobami gromadzenia informacji o ludności oraz o wykorzystaniu ziemi przez rolnictwo, przemysł, komunikację, mieszkalnictwo i usługi. Rezultatem ćwiczeń winna być mapa użytkowania ziemi oraz wyczerpująca charakterystyka opisowa danej jednostki.
 • Inne – polegają na zapoznaniu studentów ze sposobami prowadzenia obserwacji terenowych, zarówno w zakresie geografii fizycznej, jak i geografii człowieka. Naucza się w jaki sposób zwracać uwagę na zjawiska przyrodnicze oraz na działalność człowieka, a następnie jak poszukiwać relacji zachodzących między przyrodą i użytkowaniem ziemi oraz przyrodą i osadnictwem.
 • Jeszcze inne mają zapoznać słuchaczy ze środowiskiem przyrodniczym danego regionu z uwzględnieniem relacji pomiędzy środowiskiem a gospodarką człowieka i związane z tym problemami zanieczyszczenia i ochrony środowiska.


Perspektywy pracy

Studia geograficzne przygotowują do pracy:

 • w szkole;
 • w administracji rządowej i samorządowej
  • w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody,
  • w instytucjach zajmujących się oceną środowiska przyrodniczego dla potrzeb gospodarczych,
  • w instytucjach zajmujących się prognozowaniem meteorologicznym i hydrologicznym;
 • w instytucjach planowania regionalnego i przestrzennego;
 • w biurach turystycznych (jako piloci, przewodnicy, rezydenci, pracownicy biur podróży);
 • w wydawnictwach kartograficznych, naukowych i popularnych.
 • Ci najbardziej ambitni pozostają na uczelni lub trafiają do niezliczonych instytucji badawczo-naukowych.
Geografia to studia dla ludzi ciekawych świata, którzy często decydują się na szalone wyprawy np. do Afryki, mając zaledwie 100 dolarów w kieszeni. Nieważne, w jakich warunkach będą mieszkać. Dla nich najważniejsze jest to, że coś zobaczą.

Program studiów dziennych dla pierwszego roku

Semestr I        

 • Geologia ogólna,        
 • Elementy astronomii
  w geografii,
 • Matematyka ze statystyką,
 • Meteorologia i klimatologia,
 • Kartografia i topografia,
 • Wstęp do geografii,
 • Zastosowania informatyki
  w geografii,
 • WF,
 • Język obcy.

Semestr II
Geologia ogólna

 • Kartografia i topografia,
 • Podstawy ekonomii,
 • Geografia społeczna,
 • Matematyka ze statystyką,
 • Zastosowania informatyki
  w geografii,
 • WF,
 • Język obcy,
 • Praktyki.

Na pierwszym roku najtrudniejsze są ćwiczenia z kartografii, meteorologii
i geologii. Wielu odpada na egzaminach z tych właśnie trzech przedmiotów.

 

Co jest najciekawsze?

Geologia i klimatologia. Popularnością cieszą się także teledetekcja (zbieranie i opracowywanie danych o zjawiskach i procesach zachodzących na powierzchni Ziemi
i w atmosferze).

 

Zajęcia terenowe

Studenci kilka razy do roku wyjeżdżają na ćwiczenia terenowe, prowadzone w różnych regionach Polski. Najczęściej odbywają się one w górach – Tatrach lub Sudetach, ale także na Pomorzu i Mazurach.

Jeżeli ćwiczenia z kartografii, rysuje się mapkę miasta, w którym się przebywa, jeżeli z geomorfologii, to prowadzi się „wykopki” i analizuje przekrój gleby, gdy są zajęcia z geografii społeczno-ekonomicznej, przeprowadza się ankiety i bada np. strukturę zatrudnienia na danym terenie.
Częste wyjazdy, również wakacyjne, powodują, że więź między studentami a profesorami jest znacznie silniejsza niż na innych wydziałach. Również studenci między sobą znają się bardzo dobrze, są zgrani.

 

Specyfika kierunku

Studenci tego kierunku często podróżują po świecie, włóczą się po miejscach gdzie diabeł mówi dobranoc. Wyjeżdżają na Syberię, do Mongolii, Chin, obowiązkowo prawie zaliczają Indie, co odważniejsi ruszają do Afryki albo Ameryki Południowej. Tak daleko, na ile wystarczy im pieniędzy na bilet lotniczy.
Gdzie studiować

 • Uniwersytet Gdański,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Uniwersytet Wrocławski,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Akademia Bydgoska,
 • Akademia Świętokrzyska
  w Kielcach,
 • Akademia Pedagogiczna
  w Krakowie,
 • Akademia Pedagogiczna w Słupsku.

Przykładowe specjalizacje

 • Klimatologia i ochrona atmosfery;
 • hydrologia i gospodarka wodna;
 • geomorfologia;
 • geoekologia;
 • geomorfologia z elementami sedymentologii;
 • geoekologia i kształtowanie krajobrazu;
 • teledetekcja;
 • geografia społeczno
  -ekonomiczna;
 • • geomorfologia i geologia czwartorzędu;
 • geografia krajów rozwijających się;
 • geografia regionalna;
 • geografia turyzmu;
 • kartografia;
 • dydaktyka geografii.
 • klimatologia i meteorologia;
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne;
 • gleboznawstwo i ochrona gleb.

Uwaga!
Przed wyborem uczelni sprawdź czy dana szkoła prowadzi interesującą Cię specjalizację. Oczywiście poszczególne placówki nie prowadzą wszystkich specjalizacji.

 

Czego warto się nauczyć?

Geograficznych Systemów Informatycznych.
Są to wyspecjalizowane programy, które pozwalają na cyfrowe przetwarzanie zgromadzonych danych i nanoszenie ich na mapę.