• Oceanografię można studiować tylko w Instytucie Oceanografii w Gdyni i na Uniwersytecie Szczecińskim.
 • To wyjątkowy w Polsce kierunek studiów o najwyższej jakości kształcenia, idealny dla tych, którzy kochają morze, interesują się biologią morza, rozwojem wszelkich żywych form pod powierzchnią morza oraz ich zagrożeniami.
 • Kierunek ma charakter interdyscyplinarny – łączy wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych.
 • Jeśli interesuje Cię praca na morzu, jesteś żeglarzem, nurkujesz, nie straszne Ci wyzwania, lubisz przygody i podróże – to studia dla Ciebie.

 

Predyspozycje

 • Umiłowanie morza, a także zamiłowanie do przedmiotów z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych. Nie obędzie się też bez zdolności do nauk ścisłych, matematyki, fizyki i chemii. Przydadzą się szczególnie na specjalności oceanografia fizyczna.
 • Brak lęku przed wodą i dobry stan zdrowia. Mile widziane również umiejętności żeglarskie.
 • Przydatna jest również dobra znajomość języków obcych, szczególnie angielskiego.


Inwestycje w liceum
            

 • Wybierz klasę o profilu biologiczno-chemicznym lub matematyczno-fizycznym. Najlepiej weź udział w którejś z olimpiad z tych przedmiotowych.
 • Zrób kurs żeglarski (chyba umiesz pływać!).
 • Lektura do zaliczenia to „Życie morza” Kazimierz Demel, „Zarys oceanologii” V. Thurman.


Studia

O ich przebiegu w dużej mierze decydują sami studenci, którzy z pomocą wybranego po pierwszym roku opiekuna naukowego, ustalają swój program nauki. Przedmioty, które trzeba zaliczyć w ciągu roku, podzielone są na obowiązkowe i fakultatywne (do wyboru). Za wszystkie przyznawane są punkty ECTS (Europejski System Transferu Punktów).

By zdać na następny rok, należy otrzymać co najmniej 60 punktów rocznie. Tak więc, aby uzyskać tytuł magistra oceanografii, trzeba zdobyć łącznie nie mniej niż 300 punktów oraz zaliczyć seminarium, zdać egzamin z języka obcego na poziomie zaawansowanym, napisać pracę magisterską i ją obronić.

Zajęcia prowadzone są w formie:

 • wykładów,
 • konwersatoriów,
 • seminariów,
 • ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych,
 • praktyk terenowych (warsztaty w strefie brzegowej, zajęcia w Stacji Morskiej
  w Helu itp.),
 • warsztatów specjalistycznych w morzu (rejsy naukowo-badawcze, wyprawy badawcze itp.).

W czasie studiów będziesz mógł korzystać z zaplecza laboratoryjnego i naukowo-badawczego Instytutu Oceanografii w Gdyni. To umożliwi Ci efektywne wykorzystanie najświeższej wiedzy oraz zaplecza technicznego uczelni.

Oprócz przedmiotów teoretycznych, będziesz odbywał regularne ćwiczenia na Stacji Morskiej na Helu. Istotną część kształcenia stanowią też laboratoria, ćwiczenia na  morzu czy w pracowniach komputerowych.
Uwaga! Studenci mają również możliwość dokształcania się na uczelniach zagranicznych (w Danii, Norwegii, Francji oraz Wielkiej Brytanii).       


Przedmioty

Przedmioty obowiązkowe:

 • język obcy,
 • przedmioty humanistyczne (etyka, filozofia, ekonomia, prawo, do wyboru),
 • zastosowanie komputerów w oceanografii,
 • biologia ogólna,
 • chemia ogólna,
 • geologia ogólna,
 • podstawy matematyki z algebrą liniową,
 • wstęp do fizyki,
 • metody statystyczne w oceanografii,
 • geologia morza,
 • hydrobiologia,
 • hydrochemia,
 • podstawy fizyki morza,
 • oceanografia biologiczna,
 • oceanografia fizyczna,
 • oceanografia chemiczna,
 • ekologia ogólna

 

Charakterystyka wybranych przedmiotów

 • Akustyka morza
  Zajęcia poświęcone są fizycznym podstawom akustyki morza, dowiesz się na nich o absorpcji, odbiciu i rozpraszaniu fal dźwiękowych w niejednorodnym ośrodku morskim, rozprzestrzenianiu się fal dźwiękowych w morzu stratyfikowanym, zasadach działania echosondy, sonaru.
 • Optyka morza
  Na wykłady z tego przedmiotu, będziesz mógł uczęszczać po zaliczeniu wstępu do fizyki. Zajęcia poświęcone są oddziaływaniu światła i innych fal elektromagnetycznych ze składnikami wody morskiej,  rzeczywistym właściwościom optycznym morza, pochłanianiu i rozpraszaniu światła w morzu, dopływie energii słonecznej i naturalnym oświetleniu toni morskiej, transmisji światła przez powierzchnię wody, a także przenikaniu światła w głąb toni morskiej, optycznej klasyfikacji wód i pozornych właściwościach optycznych morza.
 • Biologia organizmów morskich
  Tu zaznajomisz się w praktyce z budowę poszczególnych grup organizmów i ich systematykę. Korzystając z mikroskopów i binokularów, posługując się odpowiednimi kluczami w analizowanych próbach, samodzielnie będziesz identyfikował gatunki, wykonywał ich opis i ostatecznie weryfikował poprawność oznaczeń. Szczególny nacisk kładzie się tu na poznanie grup roślin i organizmów odgrywających szczególnie istotną rolę w środowisku morskim, takich jak sinice, brunatnice, krasnorosty.
 • Genetyka ogólna i ewolucyjna
  Przedmiot ten obejmuje między innymi takie zagadnienia, jak: dziedziczenie płci, strukturę i organizację materiału genetycznego na poziomie molekularnym i chromosomowym. Dowiesz się tu wszystkiego o ewolucji genów i genomów oraz genetyczne podstawy procesów prowadzących do powstawania nowych gatunków.
 • Meteorologia morska
  Tu zapoznasz się z następującymi zagadnieniami:

  • współczesne metody obserwacji i badania atmosfery,
  • światowy system wymiany informacji meteorologicznych,
  • skład i budowa atmosfery,
  • standardowa atmosfera,
  • struktura atmosfery,
  • meteorologia.
 • Na ćwiczeniach poznasz zasady organizacji i prowadzenia morskich ekspedycji badawczych, przepisy i techniki dotyczące zasad bezpieczeństwa i ratowania życia na morzu oraz nauczysz się posługiwać się wiosłowymi i silnikowymi jednostkami połowowymi.
 • W czasie zajęć można też zaznajomić się z zasadami budowy i eksploatacji narzędzi połowowych stosowanych w badaniach biologii morza, poznać sposoby konserwacji i wstępnej analizy złowionych materiałów biologicznych, podstawowe zagadnienia dotyczące statystycznej obróbki uzyskanych wyników oraz biologiczną specyfikę płytkowodnej przybrzeżnej strefy Zatoki Puckiej.

 

Specjalności

Gdybyś zdecydował się na studia na oceanografii będziesz mógł specjalizować się
w następujących kierunkach:

Studia I stopnia

 • Oceanografia biologiczna.
 • Oceanografia fizyczna.
 • Oceanografia geologiczno-chemiczna.

Studia II stopnia

 • Biologia morza.
 • Ekobiotechnologia morska.
 • Ochrona i zarządzanie zasobami morza.
 • Fizyka morza.
 • Geologia morza.
 • Chemia morza i atmosfery.

 

Perspektywy pracy

 • Po ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę przede wszystkim:
  • w instytutach naukowo-badawczych, zajmujących się problematyką morską;
  • w placówkach zajmujących się ochroną środowiska morskiego i strefy przybrzeżnej morza;
  • w różnorodnych urzędach administracji rządowej i samorządowej.
 • Po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych możesz pracować w szkolnictwie.
 • Jeśli będziesz należał do grona najlepszych masz szansę starać się
  o przyjęcie na studia doktoranckie w zakresie oceanografii.
 • Po studiach oceanograficznych można starać się także o pracę za granicą m.in. w morskich instytutach badawczych, gdyż Polacy mają tam opinię wykwalifikowanych oceanografów.
Rekrutacja

Oceanografia należy do jednych z najbardziej popularnych kierunków studiów na Uniwersytecie Gdańskim. Chętni przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw.

Szczególnie starannie warto przyłożyć się do matematyki i języka obcego. Oprócz tego punktowane są oceny z jednego przedmiotu do wyboru spośród biologii, chemii, fizyki, geografii i informatyki.

Liczą się oceny

 • z biologii (specjalność biologia morza)
 • lub matematyki (specjalność oceanografia fizyczna),
 • chemii, fizyki, geografii, informatyki i języka obcego.

 

 

 

 

Studia

Studenci biorą również udział
w realizacji projektów badawczych uczelni i uczestniczą w programach wymiany międzynarodowej (programy Sokrates/Erasmus i Leonardo da Vinci).

 

Integralną częścią Instytutu Oceanografii jest Stacja Morska
w Helu, która jest ośrodkiem badań, hodowli i rehabilitacji fok szarych. Stacja stanowi znakomity przykład łączenia działań na płaszczyźnie ochrony przyrody, rozwoju nauki,
a także popularyzacji wiedzy.

 

Niewątpliwą zaletą studiów
są zajęcia praktyczne na morzu. Zajęcia w morzu odbywają się na kutrze hydrograficznym
„Oceanograf – 2”.

 

 

Przedmioty

Oto wybrane przedmioty kierunkowe, których będziesz się uczył:

 • geologia morza,
 • hydrobiologia,
 • hydrochemia,
 • podstawy fizyki morza,
 • oceanografia fizyczna,
 • oceanografia chemiczna,
 • oceanografia biologiczna,
 • ekologia, 
 • oceanografia satelitarna,
 • meteorologia morska
 • wykłady monograficzne,
 • analiza matematyczna,
 • chemia,
 • dynamika morza.

 

 

 

 

 


 

 

 

Oceanografia i języki

Na oceanografii dużą wagę przykłada się do znajomości języka obcego. Preferowany jest angielski – między innymi dlatego, że dużo podręczników do poszczególnych przedmiotów dostępnych jest tylko w wersji oryginalnej.

 

Przedmioty

Czasem by wybrać dany przedmiot, trzeba mieć zaliczony inny, na przykład żeby wybrać dynamikę morza, trzeba wcześniej zdać analizę matematyczną i wybrane zagadnienia z fizyki.

 

Z czym możesz mieć kłopoty?

Z matematyką, fizyką, podstawami fizyki morza.

 

Co jest naprawdę ciekawe?

Geologia morza, hydrochemia, podstawy fizyki morza, ekologia, oceanografia satelitarna, meteorologia morska.

 

Sesja

Studenci oceanografii egzaminy zdają zarówno w trakcie sesji zimowej, jak i letniej, ale zaliczanie studiów odbywa się w systemie rocznym (a nie semestralnym).

 

 

 

W czym możesz się specjalizować?

Po pierwszym roku studenci muszą wybrać jedną z dwóch specjalizacji:

 • biologię morza (w jej ramach biologia i ekologia morza)
 • lub oceanografię fizyczną (w jej ramach specjalności fizyka morza, geologia morza lub oceanografia chemiczna).

 

Po ukończeniu studiów będziesz

 

 • przygotowany
  do prowadzenia wszelkich badań oceanograficznych;
 • potrafił obsługiwać sondy i analizować dane satelitarne;
 • znał mechanizmy funkcjonowania ekosystemu wodnego;
 • potrafił przeprowadzić podstawowe analizy biologiczne i chemiczne środowiska morskiego
  oraz neutralizować zanieczyszczenia
  ekosystemu morza.