• Psychologia to pogranicze nauk humanistycznych, biologii, matematyki, a także filozofii.
 • Psychologia jest kierunkiem dla osób zainteresowanych zgłębianiem wszystkiego, co dotyczy psychiki człowieka – jego osobowością, inteligencją, relacjami z otoczeniem.
 • Studiując psychologię poznasz każdy psychologiczny aspekt ludzkiego życia – procesy poznawcze, emocje, motywacje, lęki, określone zachowania.
 • Poznasz metodologię badań psychologicznych, będziesz wiedział jak komunikować się z pacjentem, jak mu pomóc.
 • Nabędziesz niezbędnych umiejętności do robienia kariery: współpracy z grupą, wywierania wpływu na ludzi, otwartości, kreatywności, niekonwencjonalności myślenia czy wielopłaszczyznowego widzenia problemu.
 • Nabyta na tym kierunku wiedza pomoże Ci odnaleźć się, nie koniecznie w pracy psychologa, na rynku pracy. Możesz zostać menedżerem, doskonałym sprzedawcą telefonów, dziennikarzem, szkoleniowcem, doradcą personalnym, policjantem, kuratorem, pracownikiem socjalnym.
 • Na pewno nie są to łatwe studia. W ciągu pięciu lat nauki będziesz musiał przebrnąć przez stos specjalistycznej literatury z różnych dziedzin oraz trudne egzaminy.

 

Inwestycje w liceum

 • Na studiach wymagany jest ogólny poziom wiedzy o współczesnym społeczeństwie, o zachodzących w nim zmianach, problemach z jakimi stykają się ludzie – emigracja, bezrobocie, przemoc w rodzinie. Z tymi kwestiami, jako psycholog, będziesz miał do czynienia na co dzień, dlatego już w liceum powinieneś interesować się tym, co dzieje się wokół.
 • Warto zainwestować trochę czasu na naukę biologii, bo ta poważnie jest traktowana przez uczelnie, zwłaszcza na pierwszym roku.
 • Nie zaniedbuj matematyki (zwłaszcza rachunku prawdopodobieństwa!), bo będziesz mieć z nią do czynienia na zajęciach z logiki, statystyki i metodologii.
 • Zapoznaj się z książką Philipa Zimbarda „Psychologii i życia”. Znajdziesz w niej, podane w bardzo przyjemnej formie, streszczenie wszystkich najważniejszych zagadnień poruszanych na studiach psychologicznych. Jej lektura może Ci pomóc zdecydować, czy na pewno są to studia dla Ciebie.

 

Predyspozycje

 • Osoba myśląca o tym kierunku musi mieć mocną motywację i zdolności intelektualne, ponieważ materiału do opanowania jest dużo, a egzaminy trudne.
 • Studia na psychologii wymagają logicznego, analitycznego i syntetycznego myślenia oraz umiejętności wyciągania wniosków. To cenniejsze niż ogromna encyklopedyczna wiedza.
 • Psycholog to zawód szczególny, wymagający kontaktu z ludźmi.
  Do jego uprawiania konieczne są predyspozycje do komunikowania się, empatia, otwartość na drugiego człowieka, umiejętność rozumienia i słuchania innych ludzi, wczuwania się w czyjeś emocje, chęć niesienia pomocy innym.
 • Inne, to umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami i odporność psychiczna. Ludzie codziennie przenoszą na psychologa swoje troski, problemy i przeżycia, często bardzo traumatyczne. Te cechy pomagają unieść taką dawkę cudzych nieszczęść.
 • Bardzo ważna jest umiejętność obserwacji zachowań ludzi. Współczesna psychologia ewoluuje w kierunku analizy pozawerbalnej. Diagnozę często trzeba umieć postawić na podstawie samego zachowania, gestów i mimiki danej osoby.


Studia

 • Studia trwają pięć lat i kończy je obrona pracy magisterskiej. Psychologia została podciągnięta pod studia medyczne dlatego nie ma możliwoś­ci, by na tym kierunku zdobyć tylko tytuł licencjata.
 • Studenci przez pierwsze dwa lata (na niektórych uczelniach przez trzy) mają wspólny program nauczania. Dopiero potem wybierają przedmioty fakultatywne, zgodne z ich indywidualnymi zainteresowaniami. Wtedy też wybierają specjalizacje (tzw. ścieżki programowe).
 • Studia na każdej uczelni prowadzone są w systemie ECTS (europejski transfer punktów kredytowych).
 • Studia zaczynają się od wprowadzenia w podstawy psychologii. Na pierwszych trzech latach poznaje się metody badań, procesy poznawcze, psychologię rozwoju człowieka, są zajęcia o uczeniu się i pamięci, emocjach i motywacji.
 • Już na pierwszym roku dowolnie układasz sobie plan zajęć, dzięki czemu możesz mieć w tygodniu dzień lub dwa wolne od zajęć.

 

Przedmioty

Na psychologii będziesz miał dużą dowolność w wyborze zajęć – jedynie niewielka część to przedmioty obowiązkowe. Z przebogatej oferty wybierasz tylko te, które są Ci potrzebne w osiągnięciu zamierzonych celów.

Blok przedmiotów obowiązujących na psychologii można podzielić na:

 • przedmioty kierunkowe, obowiązujące wszystkich studentów np.:
  • przedmioty specjalizacyjne zależne od specjalizacji, jaką sobie wybierzesz po trzecim roku nauki, np.: przy psychologii klinicznej może to być psychologia kliniczna osób niepełnosprawnych, funkcjonowanie psychospołeczne,
  • wprowadzenie do psychologii,
  • psychologia ogólna,
  • procesy poznawcze i uczenie się;
 • przedmioty pomocnicze, uzupełniające program studiów psychologicznych: logika, statystyka, historia filozofii.

 

Program studiów

 • Najtrudniejsze egzaminy pierwszego roku to metodologia i statystyka.
  Bez znajomości podstaw matematyki i rachunku prawdopodobieństwa nie ma szans na zaliczenie.
 • Trudne (ze względu na obszerność materiału i dużą liczbę definicji, pojęć, terminów, które trzeba wykuć na pamięć) są:
  • psychologia procesów poznawczych i emocji,
  • wstęp do psychologii,
  • neurofizjologiczne mechanizmy zachowania.
 • W ramach stypendiów przyznawanych przez uczelnie studenci mają możliwość odbycia części studiów na uczelniach zagranicznych (Francja, Anglia, Niemcy).

 

Pierwszy rok

Na pierwszym roku czekają Cię do zaliczenia dwa ciężkie przedmiot: biologiczne mechanizmy zachowań w pierwszym semestrze i statystyka w drugim. Oprócz tego zajęcia spoza kierunku – logika, socjologia, informatyka, języki obce i wf. Na początku możesz być zaskoczony dużą liczbą lektur do przeczytania, zwłaszcza z filozofii.
W drugim semestrze będziesz miał już przedmioty bardziej związane z psychologią, np. emocje i motywacje – zajęcia o tajnikach umysłu i duszy człowieka.

 

Kolejne lata

Z każdym rokiem będzie przybywać zajęć kierunkowych.

 • Na psychologii stresu nauczysz się technik relaksacyjnych, czyli radzenia sobie ze stresem.
 • Z pewnością zainteresują Cię zajęcia z psychologii rodziny, na których będziesz mógł przeanalizować grono najbliższe znajomych i swoje przeżycia z dzieciństwa.
 • Psychologia doradztwa zawodowego jest dość popularna, bo praca po niej jest ciekawa i stosunkowo dobrze płatna.
 • Na trzecim roku będziesz miał do czynienia z psychologią społeczną, reklamy, organizacji i zarządzania… – stosunkowo nowe i interesujące działy tej nauki.

Na trzecim roku już przygotowuje się prace praktyczne – trzeba zebrać literaturę na jakiś temat (np. o stereotypach w grupie), opracować, a potem przeprowadzić badania
i wysnuć wnioski.

 

Specjalności:

Na czwartym roku decydujesz się na którąś z oferowanych przez uczelnię specjalizacji
i wybierasz interesując Cię przedmioty. W przypadku niektórych szkół, mający kilkanaście specjalizacji, wybór nie jest łatwy.

 • Psychologia stosunków międzykulturowych
  Duży nacisk kładzie się na zagadnienia z prawa międzynarodowego, antropologii i protokołu dyplomatycznego.
 • Społeczna psychologia kliniczna
  Zajmuje się uzależnieniami, alkoholizmem, narkomanią, lekomanią, pracoholizmem, a także przemocą w rodzinie oraz zaburzeniami związanymi z kryzysowymi sytuacjami: bezrobociem, chorobą czy śmiercią bliskiej osoby.
  Zajęcia specjalistyczne to przede wszystkim psychiatria, patologia społeczna, socjoterapia i terapia grupowa.
 • Społeczna psychologia informatyki i komunikacji
  Po tej specjalizacji będziesz ekspertem od reklamy i badań marketingowych w Internecie. Nauczysz się, jak w pracy psychologa wykorzystywać komputer i Internet, przyswoisz wiedzę z zakresu komunikacji multimedialnej, poznasz tajniki nowoczesnych technik informatycznych oraz zagadnienia związane z promocją i marketingiem w Internecie.
 • Psychologia społeczna
  Kształci specjalistów do badań rynkowych, negocjacji, reklamy, doradztwa personalnego, zarządzania kapitałem ludzkim, public relations.
 • Psychologia stosunków międzyludzkich
  Jeśli zdecydujesz specjalizować się w tym kierunku będziesz fachowcem w zakresie rozwiązywania konfliktów grupowych, akulturacji (procesu przystosowania jednostki do życia w obcej kulturze, np. problemy uchodźców), zarządzania i organizacji międzynarodowych zespołów pracowniczych, integracji z Unią Europejską, psychologii mediów i innych nośników kultury.
 • Społeczna psychologia informatyki i komunikacji
  Uczy psychologii Internetu, przekazu wizualnego i językowego, reklamy www., kierowania projektem, modelowania rzeczywistości społecznej, multimediów w zarządzaniu. Absolwent łączy umiejętności społeczne i psychologiczne ze swobodą korzystania z komputera i zrozumienia zjawisk związanych z Internetem.

 

 • Psychologia społeczna
  Tu zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu psychologii reklamy, technik negocjacyjnych, badań marketingowych, metod aktywizacji bezrobotnych itp.
 • Psychologia organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi uczy, w jaki sposób odpowiednio dobrać i przeszkolić kadrę dla danej firmy.
 • Specjalność psychologia środowiskowa przeznaczona jest dla osób, które są zainteresowane związkami człowieka ze środowiskiem fizycznym. Tych ludzi ciekawi, jak zabudowa miast i osiedli, na których mieszkamy, wpływa na samopoczucie człowieka.
 • Psychologia sądowa zajmuje się zagadnieniami związanymi z przestępczością i oddziaływaniem na psychikę więźnia.

Uwaga! Przed wyborem uczelni sprawdź jakie specjalizacje oferuje dana uczelnia. Większość ma w ofercie tylko kilka.

 

Perspektywy pracy

 • Psychologowie znajdują pracę
  • w zarządzaniu i marketingu (bo wiedzą, jak kierować ludźmi, motywować ich, karać, manipulować nimi),
  • w reklamie, konsultingu, public relations czy firmach szkoleniowych,
  • jako kierownicy projektów i koordynatorzy zespołów realizujących projekty związane z Internetem,
  • w agencjach badających zachowania konsumentów i rynku (są świadomi procesów, które rządzą masami),
  • w mediach i sporcie,
  • w gabinetach lekarskich, szpitalach, klinikach i poradniach.
 • Każde duże przedsiębiorstwo zatrudnia psychologa w działach personalnych.
  Tam zajmują się oni tworzeniem planów motywacyjnych pracowników, rozwiązywaniem problemów w grupach, planowaniem wyjazdów motywacyjnych.
 • Część absolwentów psychologii wchłaniają firmy doradztwa personalnego, zajmujące się rekrutacją pracowników – jednym z elementów postępowania jest ocena psychologiczna kandydatów. Psycholog ma określić te predyspozycje potencjalnego pracownika.
 • Na ciekawą pracę, choć nie tak dobrze płatną, mogą liczyć psycholodzy policyjni. Do ich obowiązków należy psychoedukacja policjantów, polegająca między innymi na kształtowaniu komunikatywności, umiejętności łagodzenia napięć, przeciwdziałaniu postawom samobójczym. Psycholog policyjny służy również pomocą policjantom w ich kontaktach z ofiarami przestępstw, udziela konsultacji przy tworzeniu sylwetek pamięciowych sprawców lub prowadzi negocjacje.
 • Ci, którzy chcą zostać psychoterapeutami, muszą ukończyć kilkuletnie szkolenie w wybranym kierunku i czynnie pracować z pacjentami (klientami) pod okiem superwizorów, czyli pod nadzorem doświadczonych psychoterapeutów. Ukoronowaniem szkolenia w zakresie psychoterapii jest uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym bądź Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Wymaga to w każdym wypadku kilku lat intensywnej nauki i pracy.
 • Dużą szansą na znalezienie pracy jest Unia Europejska. Nasze przystąpienie do UE łączy się z możliwością korzystania z funduszy europejskich także na organizacje warsztatów i szkoleń. Wystarczy opracować i złożyć dobry projekt szkoleń, aby uzyskać finansowe wsparcie.

Pamiętaj! Studiuj psychologię – przed Tobą świetlana przyszłość i masa możliwości!

 

Kierunki rozwoju psychologii

Analitycy rynku pracy oceniają, że jest to zawód z przyszłością, z uwagi na to, że we współczesnym świecie coraz bardziej docenia się znaczenie czynników psychologicznych w różnych dziedzinach życia. Dzisiaj psycholog niekoniecznie zajmuje się problemami zdrowia psychicznego, ale może pomóc osiągać lepsze wyniki w sprzedaży, w sporcie, w zdrowiu.

 • Rozwój biznesu, promocji, public relations, sztuki negocjacji będzie pociągał za sobą konieczność szerszego wykorzystywania nauk socjologicznych i psychologicznych.
 • Firmy, już teraz, potrzebują psychologicznego wsparcia w budowaniu i zarządzaniu swoich zespołów, menadżerowie w motywowaniu pracowników do bardziej efektywnej pracy, a handlowcy potrzebują wiedzy o zachowaniach konsumenckich.
 • Pracy w biznesie często towarzyszy stres, z którym ludzie muszą nauczyć sobie z nim radzić, by osiągać sukces. Stąd popularność takich specjalizacji jak psychologia społeczna, psychologia rynku, psychologia przedsiębiorczości, psychologia biznesu, psychologia pracy i psychologia zdrowia.
 • Dynamicznie rozwija się psychologia kliniczna, wspierająca ludzi chorych w trudnych momentach, np. przy przewlekłych chorobach, w przygotowaniu do operacji czy w procesie  leczenia raka.
 • Zupełna nowością jest gerontopsychologia, czyli psychologia ludzi starszych. Ta specjalizacja ma duże perspektywy z uwagi na fakt, że nasze społeczeństwo się starzeje i przybywa ludzi starych, którzy potrzebują wsparcia psychologicznego.
 • Modna staje się też psychologia wojska, zajmująca się kwestiami jakości psychiki żołnierzy, bojowością, morale i związkami wewnątrz oddziałów i grup żołnierskich.
 • Bez wsparcia psychologów nie może obejść się żadna kadra sportowa. Stąd duże zapotrzebowanie na psychologów sportu.
 • W najbliższej przyszłości można przewidywać wzrost zapotrzebowania na psychoanalityków i psychoterapeutów. Sprzyja temu praca w warunkach silnej konkurencji, szybkie tempo życia, rozpad więzi rodzinnych i coraz powszechniejszy syndrom wypalenia.

Ludzie szukają różnych form pomocy. Również tutaj panują mody. Terapia tańcem, terapia malarstwem, muzykoterapia i wiele innych są szansą dla pacjentów na odzyskanie równowagi psychicznej, a dla psychologów różnorodnych możliwości pracy z pacjentem.

Nagrodą za poświęcony czas poniesiony wysiłek będzie wspaniała przygoda intelektualna, możliwość kontaktu z niebanalnymi ludźmi
oraz perspektywa ciekawej i dobrze płatnej pracy.

 

Przedmioty

Na tych studiach wystarczy się uczyć tylko przed sesją. Wyjątkiem jest biologia, która daje wielu w kość. Chociaż egzaminów jest sporo – po cztery w każdej sesji – studiowanie psychologii nie jest stresogenne. Szokiem dla pierwszoroczniaków jest zetknięcie się z testami psychologicznymi – takie trzeba wymyślić, przeprowadzić, zinterpretować i zaliczyć.

Przedmioty trudne

Statystyka sprawia problemy prawie wszystkim, bo to przedmiot ścisły. Nielubiana jest też metodologia z elementami statystyki i psychometria.

Praktyki

Sprawdzianem przydatności do zawodu dla wielu studentów są praktyki – wymagane na wszystkich uczelniach. Pojawiają się na czwartym i piątym roku w ramach modułów specjalistycznych. Trwają od czterech do sześciu tygodni.
Odbywają się w różnych placówkach oświatowych, zdrowotnych, naukowych: zakładach poprawczych, na komendach policji, w areszcie,
w poradniach psychologicznych, dużych firmach, szpitalach psychiatrycznym. Uczelnia czasami pomaga w znalezieniu ośrodka, który przyjmie praktykanta, jednak zdarza się i tak, że praktyki trzeba załatwić sobie samemu.

 

Specjalizacje na psychologii

 • psychologia społeczna,
 • psychologia  informatyki,
 • psychologia internetu,
 • psychologia stosunków międzyludzkich,
 • psychologia stosunków międzykulturowych,
 • psychologia komunikacji,
 • psychologii mediów,
 • psychologia kliniczna dziecka,
 • psychologia zdrowia,
 • psychologia sądowa,
 • psychologia rozwojowa.
 • psychologia rynku,
 • psychologia pracy,
 • psychologia sportu,
 • psychologia przedsiębiorczości,
 • psychologia zarządzania.
 • psychologia organizacji pracy,
 • psychologia sądowa,
 • psychologia wychowawcza,
 • psychologia stosowana,
 • psychologia zdrowia,
 • psychometria stosowana,
 • wspieranie rozwoju osobowości,
 • terapia rodzin i małżeństw,
 • psychologia ekonomiczna,
 • psychologia środowiskowa,
 • psychologia rehabilitacyjna dzieci i młodzieży,
 • psychologia społeczna,
 • psychologia informatyki i komunikacji,
 • psychologia przeciwdziałania bezrobociu,
 • psychologia doradztwa personalnego,
 • psychologia reklamy i środków masowego przekazu
 • psychologia negocjacji
 • psychologia zarządzania służbą zdrowia i oświaty.

Jakich przedmiotów można się spodziewać na specjalizacjach?

Wielu i rozmaitych – od prawa prasowego (psychologia mediów) aż po kultury świata (psychologia stosunków międzykulturowych).

 

Gdzie studiować?

Uniwersytety

 • Gdański,
 • Śląski w Katowicach,
 • Jagielloński,
 • KUL,
 • Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Łódzki, Opolski,
 • im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Uniwersytet Wrocławski

Akademia Bydgoska

Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska w Suwałkach

Szkoła Wyższa Psychologii

Społecznej w Warszawie

 

Jako psycholog możesz pracować:

 • naukowo,
 • w szpitalu,
 • w szkole,
 • ośrodkach i domach pomocy społecznej,
 • poradniach odwykowych,
 • we własnym gabinecie,
 • w centrum psychologiczno-pedagogicznym,
 • w centrum doradztwa zawodowego (jako doradca personalny),
 • w firmach zajmujących się selekcją kadr i łowieniem głów,
 • w sądzie jako ekspert do sporządzenia opinii w konkretnej sprawie,
 • w szkole specjalnej,
 • w pomocy społecznej,
 • w opiece społecznej,
 • w agencji reklamowej lub PR,
 • w firmach zajmujących się zachowaniami konsumenckimi,
 • w ośrodkach prowadzących badania sondażowe,
 • w firmach doradczych i szkoleniowych,
 • w mediach (włączając w to dynamicznie rozwijający się Internet) czy też .
 • w policji np. jako negocjator,
 • ze sportowcami motywując sportowców do lepszych wyników,
 • z politykami ucząc jak wpływać na wyborców.
 • jako trener zarządzania,
 • prowadzić własną firmę szkoleniową.