Tag "Biblia"

Wskaż nawiązania do Biblii w wierszu Edwarda Stachury Confiteor

Wskaż nawiązania do Biblii w wierszu Edwarda Stachury Confiteor. Wiersz współczesnego poety Edwarda Stachury jest głęboko zakorzeniony w kulturze chrześcijańskiej. Już tytuł utworu: Confiteor (łac. wyznawać, przyznawać się do winy) sugeruje, że autor posłużył się formą gatunkową znaną z liturgii kościoła katolickiego. Jest nią spowiedź, wyznanie grzechów. Mianem CONFITEOR określa się także pokutną część mszy świętej. Z niej właśnie pochodzi refren: moja wina, moja bardzo wielka wina… Wiersz możemy więc nazwać spowiedzią współczesną. W opisie

Adam i Ewa są archetypami kobiety i mężczyzny. Podaj inne przykłady archetypów, np. z Biblii, mitologii.

Adam i Ewa są archetypami kobiety i mężczyzny. Podaj inne przykłady archetypów, np. z Biblii, mitologii. Archetyp to inaczej pierwowzór, prototyp, coś początkowego, co stało się wzorem w późniejszych czasach. Takie pierwsze wzory ustanowione zostały w najstarszych księgach pisanych lub przekazywanych ustnie: w Biblii oraz legendach i mitach różnych narodów. Według filozofa i psychologa Gustawa Junga archetypy powstają w naszym umyśle nieświadomie. Po prostu tkwią tam i określają nasze wyobrażenia o świecie. Kierują naszymi postawami i zachowaniami, wpływając na

Omów rolę i znaczenie Biblii w dziejach ludzkości

Omów rolę i znaczenie Biblii w dziejach ludzkości. Zastanów się, na czym polega odwieczna, uniwersalna wartość Biblii – nie tylko dla chrześcijan, ale w ogóle dla ludzkości. Obok dorobku antyku Biblia jest jednym z dwóch najważniejszych źródeł naszej kultury. To w dużej mierze z niej wyrasta nasz światopogląd, system wartości, a także bogactwo literatury i sztuki z kręgu śródziemnomorskiego. Biblia jest źródłem wielu motywów, z których nadal czerpią pisarze, malarze, rzeźbiarze, muzycy i poeci niemal wszystkich narodowości. To dlatego znajomość Biblii

Hiob – bohater literacki

Dane Czas i miejsce akcji Ziemia Us (Hus) przed narodzeniem Chrys­tusa. Co to za typ bohatera? • Cierpiący niewinnie człowiek, który godzi się na swój los. • Pobożny, bogobojny. • Jest archetypem człowieka cierpiącego bez winy. Pojęcia związane z tym bohaterem • Hiobowe wieści – złe, przerażające wiadomości; nagle spadające nieszczęścia. • Pocieszyciel Hioba – przyjaciel, który stara się pomóc cierpiącemu, ale w rzeczywistości pogłębia ból, bo przekonuje, że nieszczęście wynikło z winy tego,

Kartkówka ze Starego Testamentu

1. Jakie księgi wchodzą w skład Piecioksięgu Mojżeszo­wego? Na Pięcioksiąg Mojżeszowy składają się: Księga Rodzaju (Genesis), Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb Księga Powtórzonego Prawa.   2. Septuaginta i Wulgata – podaj krótkie definicje. Septuaginta to najstarszy przekład Starego Testamentu na język grecki, powstał w III i II w. p.n.e. Według legendy dokładnie takiego samego tłumaczenia dokonało niezależnie od siebie 70 uczonych – stąd nazwa; septuaginta to dosłownie siedemdziesiąt. Septuaginta była podstawą dalszych przekładów,

Kartkówka z Biblii

1. Co to znaczy, że jesteśmy „ludźmi Księgi”? Jakie znaczenie ma Biblia dla kultury europejskiej? Odpowiedz w trzech punktach. Nasze postrzeganie świata ujawniające się w języku zostało ukształtowane przez Biblię – dowodzi tego obecność biblizmów w języku – np. od Annasza do Kajfasza, wdowi grosz, Sodoma i Gomora oraz wiele innych. Moralność wierzących i niewierzących w dużej mierze oparta jest na Biblii; dekalog jest uniwersalnym wyznacznikiem etyki. Biblia jest zbiorem archetypów – prawzorców zachowań i postaw, bliskich

Praca pisemna z antyku i Biblii

Wiedza podstawowa Tragedia grecka Przykłady sformułowań: • Tragizm i tragedia. Objaśnij pojęcia, podaj przykłady; pochodzenie tragedii, teatr antyczny. • Antygona Sofoklesa – tragedia o ludzkich losach. • Antygona i Kreon jako bohaterowie tragiczni. • Cechy dramatu antycznego i szekspirowskiego na przykładzie poznanych utworów. • Porównaj cechy dramatu antycznego, szekspirowskiego i romantycznego. Treści podstawowe: Kategoria tragizmu jako sytuacji wyboru spośród dwu równorzędnych racji. Jakąkolwiek decyzję podejmie bohater tragiczny – przyniesie mu

Kain – bohater literacki

Pierwszy rolnik i pierwszy zbrodniarz w dziejach ludz­kości – ar­chetyp bratobójcy. Jeden z bohaterów Księgi Rodzaju. Kwestionariusz osobowy Imię: Kain – w języku hebrajskim znaczy: nabytek. Koneksje rodzinne: pierworodny syn Adama i Ewy, starszy brat Abla oraz Seta, który, mi­mo że najmłodszy z braci, został ojcem ludzkości. Stan cywilny: żonaty ze swoją bliźniaczą siostrą Aklimą. Dzieci: z jego potomków najbardziej zna­ny jest syn Henoch, którego imieniem Kain nazwał zbudowane przez siebie pierwsze miasto. Umiejętności: uprawianie ziemi,

Przedstaw dzieje Hioba

Dawno temu, dokładnie nie wiadomo kiedy, żył w ziemi Us człowiek imieniem Hiob. Był to mąż sprawiedliwy, prawy, bogobojny, unikający zła. Wiódł szczęśliwe i dostatnie życie. Miał liczne stada, piękny dom, siedmiu synów i trzy córki. Nikt się temu nie dziwił, bo Hiob postępował szlachetnie i uczciwie, zgodnie z Bożymi nakazami, a ludzie żywią nieuzasadnione niczym przekonanie, że szczęście jest nagrodą za prawość. Cieszyło Boga, że Hiob żyje w bojaźni Bożej

Przegląd epok literackich

Biblia Powstawała przez wiele stuleci – od XIII wieku p.n.e. (Stary Testament) aż do I wieku n.e. (Nowy Testament). Napisana została w języku hebrajskim, greckim i aramejskim (tym ostatnim językiem mówił zapewne Jezus). Wersję katolicką stanowi 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 Nowego Testamentu, ale warto wiedzieć, że Biblia jest podstawą różnych religii i występuje w różnych wersjach, istnieją bowiem jeszcze inne księgi o tematyce biblijnej (apokryfy), nieuznawane przez Kościół

Funkcje literatury

Antyk, okres przed zapisem tekstu Trudno mówić o literaturze tego okresu. Chodzi o poezję epicką przekazywaną ustnie, której dwa znane nam arcydzieła spisane zostały jako Iliada i Odyseja. Poezja ta to najprawdopodobniej jeden z podstawowych środków przekazywania świadomości kulturowej. Śpiewane przez aojdów (wędrownych poetów recytatorów) poematy mają charakter mityczny: są środkiem przekazywania i odradzania mitu – podstawowego elementu ówczesnego sposobu myślenia religijnego i społecznego. Jeżeli mówi się, że w kulturach mitologicznych mit dzieje się wciąż na nowo, to

Biblia – periodyzacja

Biblia Stary Testament Bóg Stwórca, Jahwe, wybawia Izraela z niewoli, opiekuje się nim na pustyni, zawiera z nim przymierze na górze Synaj i wprowadza go do Ziemi Obiecanej – wierny mimo niewierności ludzi. Człowiek Stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo, pan i korona stworzenia. Święty, ale i grzeszny, ma być wierny przymierzu z Bogiem i posłuszny Jego woli. Prawo moralne Prawo Przymierza, czyli Dekalog z jego nakazami etycznymi, społecznymi i kultowymi.

TEST Biblia i antyk

1. „Podróżując, opuszczamy jedno miejsce, by przybyć do drugiego i na tym rzecz się kończy. Wędrówka natomiast bliższa jest pielgrzymki, co oznacza, że poruszając się po wybranym obszarze do czegoś dążymy, szukamy czegoś, aby zaspokoić marzenie lub pragnienie, głód serca lub umysłu”. To słowa Pawła Hertza (z rozmowy z Katarzyną Janowską i Piotrem Mucharskim z cyklu Rozmowy na koniec wieku). Do kogo ze starożytnych bohaterów mógłbyś je odnieść? Czego szukał i do czego dążył? Dlaczego można

Altruiści

To ci, którzy pomagają innym, myślą o innych i poświęcają się dla dobra ogółu. A takich bohaterów z sercem na dłoni nie brakuje w lekturach i podręcznikach. Altruista  przeciwieństwo egoisty,  pomaga innym,  nie myśli o sobie, lecz o innych ludziach,  chce poprawiać świat,  jest wzorem do naśladowania,  mówimy o nim, że ma serce na dłoni.   Prometeusz Lektura: grecki mit o Prometeuszu. Bohater: Prometeusz, grecki bóg, któremu przypisuje się stworzenie człowieka oraz wyjątkową opiekę nad ludźmi. Syn tytana Japeta i morskiej

Adam i Ewa – bohaterowie literaccy

Metryczka bohaterów Imiona: Adam (znaczy „człowiek”) Ewa (znaczy „dająca życie” albo: „życie”) Lektura: Biblia, Stary Testament, (Księga Rodzaju) Mówi się też o Adamie i Ewie w Nowym Testamencie, Chrystusa nazywa się „drugim Adamem”. Adam i Ewa są też bohaterami wielu żartobliwych utworów, np. Teatrzyku „Zielona Gęś” Gałczyńskiego czy Pamiętników Adama i Ewy Marka Twaina. Postać Ewy występuje też w Hymnach Jana Kasprowicza.   Najważniejsze wydarzenie w życiu Adama i Ewy: Bunt przeciw Bogu: posłuchanie namowy węża i zerwanie zakazanego

Toposy i motywy ważne dla kultury śródziemnomorskiej

To oczywiście ogromna wiedza o całej historii literatury. Na maturze musisz umieć patrzeć na historię kultury nie tylko poprzez konkretne teksty i epoki, ale także przekrojowo – właśnie poprzez toposy i motywy. Motyw W znaczeniu, które na poziomie rozszerzonym powinniście znać, motyw to trochę co innego niż to, co zwykle kryje się pod pojęciem motywy literackiego. Mianowicie – przywykliście do tego, by na motywy literackie patrzeć poprzez pryzmat “wielkich tematów”

Który ze znanych Ci tekstów biblijnych mógłby uznać przemieniony Scrooge za swoje życiowe motto?

Który ze znanych Ci tekstów biblijnych mógłby uznać przemieniony Scrooge za swoje życiowe motto? Wybieramy tekst biblijny Propozycje: Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie To fragment Ewangelii świętego Łukasza. Przypowieść ta była odpowiedzią Jezusa na pytanie postawione przez jednego z jego uczniów: „Co mam robić, aby osiągnąć życie wieczne?”. W przypowieści pewien człowiek, mieszkaniec Jerozolimy, został napadnięty, ograbiony i okrutnie pobity przez zbójców. Nikt mu nie pomógł – ani kapłan przechodzący drogą, ani lewita, czyli

Motywy biblijne jako tematy literatury i sztuki

Motywy biblijne jako tematy literatury i sztuki. Omów metody wykorzystania topiki biblijnej na podstawie wybranych dzieł z różnych epok i dziedzin sztuki. Inne możliwe sformułowania tematu: Antyk i Biblia. Ich wpływ na kształtowanie się kultury europejskiej. Rola Biblii w sztuce i kulturze poszczególnych epok. Wskaż podobieństwa i różnice pomiędzy epokami. W jaki sposób współczesna kinematografia nawiązuje do tekstów biblijnych? Odpowiedz, powołując się na kilka wybranych przykładów dzieł filmowych.   Strategie wstępu Wariant 1 Prezentację możesz rozpocząć od

WULGATA

Wulgata – z łac. vulgata – rozpowszechniona. Łacińskie tłumaczenie Biblii dokonane przez św. Hieronima, ukończone około 405 r. Ta wersja Pisma Świętego obowiązywała aż do Soboru Watykańskiego II (1962-1965).

TESTAMENT

Testament – z łac. testamentum – przymierze. Tak nazwano dwie części Biblii – Stary i Nowy Testament. Księgi te są symbolem przymierza, jakie zawarł Bóg z Narodem Wybranym – Stary Testament i z człowiekiem w ogóle – Nowy Testament.