Odpowiedź:

 • Człowiek oświecenia (postawy zawarte w Odzie…, krytycyzm, nawiązania do mitologii, wiara we współdziałanie).
 • Ideały doby romantyzmu (bunt, wolność, młodość, siła uczuć).
 • Romantyczna krytyka światopoglądu oświeceniowego (pokonaj rozum, mędrców).
 • Młodość jako siła napędowa pokolenia romantyków (przeciw starości).
 • Uniwersalność Ody do młodości – jej aktualność dziś.

Komentarz:

Przy pisaniu krótkiego wypracowania nie zawsze ma sens opracowywanie szczegółowego planu. Czasami wystarczy po prostu przygotować sobie listę zagadnień, które zamierzasz poruszyć i które powinny wyczerpać temat. Potem, najlepiej mając przed oczami tekst, rozwinąć punkty, powołując się na odpowiednie obrazy i przywołując odpowiednie fragmenty.
Przy takich tematach używaj sformułowań:

 • Mamy do czynienia z wierszem programowym, pokoleniowym credo, słynnym poetyckim manifestem.
 • Wiersz stał się manifestem romantyków, ale zawiera też myśli oświeceniowe.
 • Utwór został oparty na zasadzie kontrastu.
 • Mamy do czynienia z apostrofą do młodości – uczucia, któremu romantycy przypisywali niezwykłą moc.
 • Mickiewicz dokonuje apoteozy młodości.
 • Gatunek i liczne nawiązania do mitologii są cechami klasycznymi „Ody…
 • „Oda do młodości” kreuje romantyczny etos poety.
 • Oglądamy świat widziany z perspektywy podmiotu lirycznego, który… wzniósł się ponad ziemię.
 • Utwór przepełniają najbardziej istotne w romantyzmie ideały: bunt przeciw zastanemu światu, kult młodości, wiara w siłę ducha i prag­nienie swobody.