1. Przeczytaj fragment wiersza Miłosza i powiedz, co daje pewność, że poeta pisze o XX wieku?

Było to widowisko niepodobne, zaiste,
Do wiekowego cyklu królewskich tragedii
Drogom na betonowych słupach, miastom ze szkła i żeliwa,
Lotniskom rozleglejszym niż plemienne państwa
Nagle zabrakło zasady i rozpadły się

a) widowisko, królewska tragedia, brak zasad
b) nie można tego stwierdzić
c) betonowe słupy, miasta ze szkła i żeliwa, lotniska
d) lotniska i plemienne państwa, brak zasad

Poprawna odpowiedź: c)

2. Który z wynalazków nie jest wynalazkiem XX wieku?
a) komputer
b) telewizor
c) kino
d) telefon komórkowy

Poprawna odpowiedź: c)

3. Którego z poniższych czynów nie popełnili Niemcy:
a) masowa zagłada Żydów
b) eksterminacja w obozach koncentracyjnych
c) zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki
d) agresja we wrześniu 1939 na Polskę

Poprawna odpowiedź: c)

4. Który ciąg wymienionych osiągnięć kultury i cywilizacji w pełni należy do XX wieku?
a) telewizor, radio, telefon, włócznia
b) samochód, samolot, wodolot, powóz
c) kontusz, garnitur, kapelusz, płaszcz
d) telewizor, komputer, Internet, kultura masowa

Poprawna odpowiedź: d)

5. Który z poetów nie przeżył II wojny światowej?
a) Czesław Miłosz
b) Krzysztof Kamil Baczyński
c) Tadeusz Różewicz
d) Władysław Broniewski

Poprawna odpowiedź: b)

6. Do odpowiednich haseł dobierz odpowiedni termin:
a) system rządów oparty na terrorze, przemocy i kult jednostki
b) nurt w sztuce polegający na odejściu od naśladowania rzeczywistości; swobodnym operowaniu barwą i kształtem
c) nurt w sztuce uznający za temat przedmioty codziennego użytku i kulturę masową
d) obrady w 1989 roku, które doprowadziły do przemian ustrojowych w Polsce

A. abstrakcjonizm
B. okrągły stół
C. pop-art
D. totalitaryzm

Poprawna odpowiedź:
a) D.
b) A.
c) C.
d) B.

7. Słynny obraz Pabla Picassa pt. Guernica dotyczy:
a) II wojny światowej
b) rewolucji frankistowskiej w Hiszpanii
c) nie wiąże się z wydarzeniem historycznym
d) I wojny światowej

Poprawna odpowiedź: b)

8. W której grupie wymieniono samych prezydentów Polski:
a) Lech Wałęsa, Wojciech Jaruzelski, Aleksander Kwaśniewski
b) Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Aleksander Kwaśniewski
c) Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Józef Piłsudski

Poprawna odpowiedź : a)

9. Którą z nazw określa się wiek XX?
a) wiek pary i elektryczności
b) wiek odkryć geograficznych
c) wiek rewolucji technicznej
d) wiek komputera i masowej kultury

Poprawna odpowiedź: d)

10. Tylko dla wieku XX charakterystyczne jest:
a) demokracja
b) totalitaryzm
c) pop-art
d) edukacja

Poprawna odpowiedź: c)