Słowotwórstwo

Słowotwórstwo jest nauką zajmującą się budową wyrazów, jak i możliwościami tworzenia nowych. Jej zadaniem bywa też ustalanie (w trakcie tzw. analizy słowotwórczej), w jaki sposób dany wyraz został utworzony, od czego powstał i jak można go podzielić.

Podział wyrazów

Wyrazy proste

Są to wyrazy, które mają tylko jedną podstawę słowotwórczą.

 • Wyraz niepodzielny słowotwórczo (wyraz rdzenny)
  Jest to wyraz, w którym nie można wyodrębnić w analizie słowotwórczej podstawy słowotwórczej i formantu (jest niepodzielny słowotwórczo). Jest to wyraz, którego nie możemy odnieść do wyrazów, od których pochodzi, np. mysz, pies, sen, czar, lek.
  !!! Wyraz rdzenny dzieli się na temat (rdzeń) i końcówkę, np. dom -Ø, dam -a, pis -ać.
  Uwaga!

  • Jeśli rzeczownik zakończony jest na spółgłoskę, cały wyraz jest tematem (dom).
  • Jeżeli rzeczownik zakończony jest na samogłoskę, tematem jest ta część wyrazu, która zostaje po odrzuceniu samogłoski (dam -a).
  • Żeby ustalić temat czasownika, należy odrzucić końcówkę bezokolicznika , -c oraz poprzedzającą ją samogłoskę (pisać).
 • wyraz podzielny słowotwórczo
  Jest to wyraz, w którym można wyodrębnić dwie cząstki: podstawę słowotwórczą i formant oraz możemy go odnieść do innych wyrazów, np.podstawa słowotwórcza tygrys -ica formant – „samica tygrysa”,
  pływ -ak – „ten, kto pływa”. Uwaga!Formant – to cząstki, przy pomocy których tworzymy nowe wyrazy. Wyróżniamy:
  • przedrostki (prefiksy) – dodajemy je przed tematem wyrazu: prze + widzieć = przewidzieć;
  • przyrostki (sufiksy) – dołączamy je po temacie wyrazu: mów + ca = mówca;
  • wrostki (interfiksy) – dodajemy je, łącząc dwa słowa w jedno: zlew + o + zmywak = zlewozmywak;
  • formant zerowy – nie dodajemy niczego, z wyrazu podstawowego pozostawiamy sam temat lub odcinamy jakąś jego część: dźwig <= dźwigać.

 

Wyrazy złożone

Są to wyrazy, które mają więcej niż jedną podstawę słowotwórczą.

 • zestawienia
  Są to dwa odrębne wyrazy, które tworzą jedną całość znaczeniową, np.:

  • czarna jagoda,
  • wieczne pióro,
  • pan młody,
  • Morze Czarne,
  • Zielona Góra.
 • zrosty
  Są to dwa wyrazy zrośnięte ze sobą bez żadnych elementów łączących, np.:

  • Wielkanoc (Wielka + noc),
  • rzeczpospolita (rzecz + pospolita).
 • złożenia
  To dwie podstawy słowotwórcze połączone wrostkiem -o-, -i-, -y- np.:

  • desk -o- rolka,
  • łam -i- główka,
  • włócz -y- kij.

 

Pojęcia, które musicie znać i rozumieć

 • Derywacja – tworzenie wyrazów pochodnych od wyrazu podstawowego.
 • Wyraz podstawowy – wyraz, od którego został utworzony inny wyraz (pochodny), np.
   • dom – domek
   • dama – damski
   • pisać – napisać
  • wyraz podstawowy dzielimy na temat i końcówkę,
   • dom -Ø
   • dam -a
   • pis -ać
 • Wyraz pochodny – wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą formantu; dzieli się na podstawę słowotwórczą i formant, np.:
   • dom – domek,
   • dama – damski,
   • pisać – napisać.

Uwaga!

 • Wyraz pochodny może być jednocześnie wyrazem podstawowym dla innego wyrazu, np.
  • domek – to wyraz pochodny od wyrazu dom, ale jednocześnie jest wyrazem podstawowy dla wyrazu domeczek.
 • Wyrazy pochodne mogą też mieć dwa formanty: przedrostkowy i przyrostkowy, np.:
  • za–skocz–yć, o–głup–ić.
 • Wyraz pochodny można utworzyć:
  • od innego samodzielnego wyrazu, np.:
   chleb – chlebowy,
  • od wyrażenia przyimkowego, czyli połączenia przyimka z rzeczownikiem, np.:
   bez domu – bezdomny,
   przy drodze – przydrożny,
   nad Wisłą – nadwiślański,
  • od dwóch wyrazów samodzielnych, np.:
   dom, krążyć – domokrążca.

Zapamiętaj!

 • formant+ podstawa słowotwórcza = wyraz pochodny
  • wy + słuchać = wysłuchać
 • podstawa słowotwórcza + formant = wyraz pochodny
  • pies + ek = piesek
 • formant + podstawa słowotwórcza + formant = wyraz pochodny Podstawa słowotwórcza – część wspólna wyrazu podstawowego i pochodnego (jest ona cząstką wyrazu podstawowego, która weszła w skład wyrazu pochodnego) np.:
  . las – lasek
  . ↑ ↑
  podstawa słowotwórcza formant

  • po + dom +ka = podomka

Wyraz pochodny ma dwa składniki:

 • część przejętą od wyrazu podstawowego, czyli podstawę słowotwórczą,
 • oraz część nową, która formuje nowy wyraz i nadaje mu nowe znaczenie, czyli formant.
  • such -utki (formant) – całkowicie suchy
  • suszarni -any (formant) – mający związek z suszarnią
  • susz -arka (formant) – urządzenie do suszenia
  • susz -ø (formant) – wynik suszenia

Uwaga! Wyraz pochodny może nie zawierać formantu i składać się z samej podstawy słowotwórczej, jak wyraz susz, który powstał przez odrzucenie cząstki wyrazu podstawowego susz -yć.

W wyrazie susz występuje tzw. formant zerowy. Występuje on w wielu rzeczownikach odczasownikowych, np:

 • czołg – powstał od czołgać,
 • schron – od schronić,
 • bieg – od biegać).

Formant – w wyrazach pochodnych wyodrębniamy cząstki, które wyróżniają dany wyraz od wyrazu podstawowego i nadają mu nowe znaczenie. Te cząstki, za pomocą których tworzymy wyraz pochodny nazywamy właśnie formantami, np. dom – dom -ek formant

Rodzaje formantów:

 • przedrostki – występują przed podstawą słowotwórczą, np.
  • na- pisać,
  • z- jeść,
  • pod- skoczyć,
  • nad- zwyczajny,
  • pod- ręczny,
  • wy- jechać,
  • prze- czytać
 • przyrostki – występują po podstawie słowotwórczej (przyrastają do niej), np.
  • dom -ek,
  • dam -ski,
  • cukier –nia,
  • lekar -ka,
  • malow -anie,
  • mędrz -ec

 • formanty zerowe – Ø czyli brak formantu – występują w wyrazach pochodnych, które powstały przez odrzucenie końcowej części wyrazu podstawowego, np.
  • myśl -Ø (wyraz podstawowy myśl -eć),
  • bieg -Ø (wyraz podstawowy bieg -ać),
  • wdech -Ø (od wdych -ać)
 • wrostki – cząstki: -o-, -i-, -y- w wyrazach złożonych łączące dwie podstawy słowotwórcze:
  • star -o- dawny,
  • woz -i- woda,
  • licz -y- krupa,
  • gaz -o- mierz,
  • wod -o- ciąg,
  • list -o- nosz
 • równocześnie przedrostki i przyrostki, np.:
  • las – za -les -ić
 • równocześnie cząstka (wrostek) -o- oraz przyrostek, np.:
  • nos -o- roż -ec

Zapamiętaj!

 • Od rodzaju formantu zależy, czy np. wyraz będzie
 • zdrobnieniem: kot – kot -ek, motyl – motyl –ek, ząb –zą –bek
 • zgrubieniem bu -ciory, ko -cur, mło -cisko
 • nazwą wykonawcy czynności komin -iarz, piek– arz, mal -arz, pis – arz

 

Znaczenie słowotwórcze – „definicja” wyrazu pochodnego zawierająca wyraz podstawowy, np.:

 • domek – „mały dom”,
 • damski – „taki, który należy do damy”,
 • napisać – „skończyć pisać”.

Kategoria słowotwórcza – to grupa wyrazów o tym samym lub podobnym znaczeniu ogólnym, np.

 • wspólne znaczenie mają wyrazy: domek, piesek, bratek, kotek, wskazują bowiem ´coś małego,
 • natomiast piekarnia, , poczekalnię, suszarnę łączy znaczenie miejsca, w którym wykonuje się daną czynność.
 • W skład kategorii słowotwórczej mogą wchodzić wyrazy utworzone od różnych części mowy za pomocą różnych formantów, np. Kategoria słowotwórcza może zatem składać się z kilku typów słowotwórczych.
 • herbaciarnia utworzona została od rzeczownika herbata za pomocą formantu -arnia,
 • jadalnia od czasownika jadać za pomocą formantu -alnia.

Typ słowotwórczy – pojęcie podrzędne względem kategorii słowotwórczej. Jest to pewna grupa wyrazów w danej kategorii słowotwórczej (np wykonawców czynności) mających wspólne znaczenie ogólne, utworzone za pomocą tego samego formantu np.

 • kategoria nazw wykonawców czynności:
  • typ słowotwórczy z formantem -arz (murarz, piekarz, malarz, szklarz),
  • typ słowotwórczy z formantem -ak (pływak, śpiewak,
  • typ słowotwórczy z formantem -nik (rolnik, sadownik, rysownik),
  • typ słowotwórczy z formantem -or (obserwator, konserwator),
  • typ słowotwórczy z formantem -yk (satyryk, krytyk).
 • kategoria nazw czynności
  • typ słowotwórczy z formantem -anie (gotowanie, bieganie, rysowanie),
  • typ słowotwórczy z formantem -enie (piszczenie, trąbienie, pieczenie,
 • kategoria nazw miejsc wykonywania czynności
  • typ słowotwórczy z formantem -arnia (piekarnia, poczekalnia, spalarnia),
  • typ słowotwórczy z formantem -ownia (kotłownia, parownia).

Rdzeń wyrazu – jest to najmniejsza część wspólna dla całej rodziny wyrazów pokrewnych, a jednocześnie najważniejszy składnik znaczeniowy wyrazu, jest to jak gdyby kręgosłup wyrazów pokrewnych, należących do danej rodziny:
dom, domek, domeczek, domowy, domownik, domator, domostwo, bezdomny, zadomowić.

Inaczej, jeśli podstawa słowotwórcza nie da się już podzielić na mniejsze cząstki znaczeniowe, to mamy do czynienia z rdzeniem.

Niektóre zawierają sam rdzeń, np. lot, głos, szczyt. Noszą one nazwę słów pierwotnych, ponieważ nie mają żadnych przodków. Są protoplastami swoich rodzin.
Rdzeń wyrazu nie zawsze = podstawie słowotwórczej, np. w wyrazie wołowina podstawą jest cząstka „wołow”, a rdzeniem – „woł”.

Oboczności rdzenia – wymiany samogłosek lub spółgłosek w rdzeniu, np. księgaksiążka (ę:ą; g:ż)

Uwaga!
Podstawa słowotwórcza może różnić się od tematu wyrazu podstawowego obocznościami:

Zapamiętaj!
Oboczności występują tylko w obrębie podstawy słowotwórczej!

 • samogłoskowymi, np.:
  • o : ó głowa – głów -ka
  • e : o dzień – dzion -ek
  • a : ebiały – biel -ić
  • ą : ędąb – dęb -owy
  • e : Øpies – ps -i
 • spółgłoskowymi, np.:
  • ł : lszkoła – szkol -ny
  • r : rzmurarz – murar -ski
  • k : czkok – kocz -ek
  • ch : szduch – dusz -ek

Rodzina wyrazów – to zespół wyrazów pokrewnych. Wyrazy zawierające ten sam rdzeń to wyrazy pokrewne.

Uwaga!

 • Niekiedy rdzeń nie jest taki sam we wszystkich wyrazach pokrewnych, ponieważ może występować w postaciach obocznych:
  wierny, wiara, wierzyć (e : a, r : rz),
  zachodzić, zachód (o : ó).
 • Niektóre wyrazy pokrewne to sam rdzeń, np.
  lot, głos, szczyt, las, pas, chleb.

 

Jak zbudowane są rzeczowniki pochodne?

Rzeczowniki pochodne mogą być utworzone od:

 • innych rzeczowników (rzeczowniki odrzeczownikowe), np. lew – lwica,
 • czasowników (rzeczowniki odczasownikowe), np. mówić – mówca,
 • przymiotników (rzeczowniki odprzymiotnikowe), np. stary – starzec,
 • liczebników (rzeczowniki odliczebnikowe), np. sześć – szóstka,
 • zaimków (rzeczowniki odzaimkowe), np. sobie – sobek,
 • wyrażeń przyimkowych, np. na ramieniu – naramiennik,
 • dwóch wyrazów (rzeczowniki złożone), np. czarna ziemia – czarnoziem.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Słowotwórstwo. Podstawowe informacje.

Słowotwórstwo – powtórka

Pytanie ze słowotwórstwa

 

Słowotwórstwo – pytania i odpowiedzi cz. 1

Słowotwórstwo – pytania i odpowiedzi cz. 2

Słowotwórstwo TEST 1

Słowotwórstwo TEST 2