Zdania klucze

Pierwsze zdanie w pracy pisemnej

Kłopot z pierwszym zdaniem to co innego niż kłopot z początkiem. Tak jak pierwsze 15 sekund – decyduje o ocenie człowieka, tak pierwsze zdanie mówi: to ja – praca błyskotliwa. To ja – praca rzetelna. Nie bez przyczyny bajki zaczynają się od słów za górami, za lasami. Atmosfera gotowa. Każda Twoja praca to inna bajka.

Pierwsze zdanie pracy

 • We wstępie sformułuję tezę…
 • Zacznę od potwierdzenia tezy zawartej w temacie…
 • Zacznę od zaprzeczenia (zakwestionowania) tezy…
 • We wstępie zarysuję okoliczności powstania dzieła…
 • Na początku przytoczę najważniejsze założenia epoki…
 • Przed analizą lektur warto przytoczyć okoliczności historyczne ich powstania.
 • Mottem swoich rozważań chcę uczynić słowa…
 • Wymienione w temacie dzieła tworzą zbiór utworów metafizycznych.
 • Pojęcie zawarte w temacie jest jednym z najważniejszych zagadnień ludzkiej kultury.
 • Odpowiedź na pytanie zawarte w temacie brzmi…
 • Pytanie w temacie dotyczy reprezentantów nurtu … w polskiej literaturze.
 • Wymienione w temacie lektury należą do… (arcydzieł polskich, klasyki narodowej).
 • Porównanie (charakterystykę) zacznę od przedstawienia postaci.
 • Zacznę od objaśnienia koncepcji, o której mowa w temacie.
 • Problem zawarty w temacie to powracający motyw literatury wszech czasów.
 • Jako punkt wyjścia do rozważań przytoczę motto…
 • We wstępie pracy pragnę zamieścić słowa znanego autorytetu w dziedzinie (etyki, prawa, literatury, sztuki…).

Pierwsze zdanie – nawiązanie do tematu

To zawsze się sprawdza nawiązanie do tematu poprzez komentarz tezy, adekwatny cytat lub odpowiedź na pytanie. Tym samym od razu umykamy zarzutowi, że praca jest nie na temat.

 • Porównaj bohaterów literackich…
 • Porównanie zacznę od przedstawienia postaci.
 • Wyjaśnij koncepcję autora zawartą w utworze…
 • Zacznę od objaśnienia koncepcji, o której mowa w temacie.
 • Po czyjej stronie opowiesz się, analizując spór…?
 • Decyzja nie jest łatwa najpierw określę przedmiot sporu i przedstawię strony…
 • Rola i definicja zagadnienia (np. poezji) w utworze.
 • Po pierwsze definicja zgodna z duchem epoki. Z niej wynika w sposób naturalny rola…
 • Refleksja poety o sensie ludzkiego życia.
 • Sens ludzkiego życia to powracający motyw literatury wszech czasów. Zastanawiam się czy refleksje poety są odkrywcze, oryginalne, czy powielają jakiś schemat.
 • Udowodnij, że masz do czynienia z dziełem awangardowym.
 • Według mnie, cechą główną dzieła awangardowego jest jego nowatorstwo na tle epoki…

W pierwszym zdaniu odwołanie do tematu

 • Temat skłania do autorefleksji i spojrzenia wstecz… (wszelkie ulubione lektury, postacie, filmy)
 • Temat wprowadza nas w świat kontrastowych ideologii (porównania epok, postaw)
 • Temat tej pracy mógłby brzmieć niech rozum ustąpi sercu… (np. romantycy contra pozytywiści)
 • Temat niniejszej pracy sugeruje określoną ocenę (postaci lub czynu np. na czym polega heroizm bohatera)
 • Tak sformułowany temat pracy sam w sobie narzuca gatunek (rozprawkę), tezę, ocenę…
 • Temat stwarza pokusę na oryginalną interpretację dzieła (wszelkie odczytania dzieła
 • Temat unika schematycznych klasyfikacji i skłania do nowatorskiego spojrzenia na dzieło… (jw.)
 • Wstępna analiza tematu skłania do postawienia następującej tezy… ( tematy rozprawkowe np. motyw miasta lub ojca w literaturze realizmu)

W pierwszym zdaniu definicja pojęcia z tematu

 • Moralność. Według słownika – zespół norm uznawanych za słuszne przez społeczeństwo. Ale czy w związku z tym tyle może być moralności, co społeczeństw, czy jest jedna ponadczasowa?
 • Sprawiedliwość. Wartość najbardziej pożądana przez ludzi. Dlaczego tak trudna do osiągnięcia?
 • Fantastyka to świat wyobraźni, postacie i zdarzenia nierealne, baśniowe, rodem z ludowych podań… nadają poezji kolorytu i nastrój.
 • Władza – to dyskusyjna wartość. Jest w niej coś, co skłania ludzi do zbrodni, a jest w niej też ogromny potencjał czynienia dobra…
 • Patriotyzm – słowo może zużyte, zwłaszcza w uczniowskich wypracowaniach. Ale dla dawnych bohaterów nie był to pusty dźwięk – bo dla dźwięku nie oddaje się życia.
 • Zazdrość – uczucie niskie – okazuje się czasem motorem bardzo twórczego działania.
 • Wierność, honor, duma – oto cechy rycerskie. Co właściwie znaczą?

W pierwszym zdaniu wyjaśnienie terminu

 • Egzystencjalizm jest nurtem filozoficznym XX wieku, ale podobne tendencje w interpretacji ludzkiego losu obserwowaliśmy już wcześniej.
 • Autor, o którym mowa, należy do… turpistów, minimalistów, kubistów.
 • Pojęcie zawarte w temacie jest jednym z archetypów ludzkiej kultury.
 • Wymienione w temacie dzieła wpisują się w krąg utworów metafizycznych.
 • Ten okres w dziejach literatury cechuje głęboki humanizm, religijność, teocentryzm albo dla odmiany…
 • Destrukcja – siła zniszczenia była dominująca, w czasach wojny i jako taka przeniknęła do literatury.
 • Antyteatr, antybohater – to znak naszych czasów.
 • Kreacjonizm zawsze pociągał odbiorców bardziej niż naśladownictwo natury – bo stwarzał szansę obcowania z nową jakością w sztuce.

Pierwsze zdanie o autorze!

Nie zamieszczaj we wstępie życiorysu. Nie pisz sztucznych pochwał. Lepiej umieść twórcę w nurcie, epoce lub zamieść informację, kim był. Możesz dorzucić celny cytat.

 • Jan Kochanowski należy do najważniejszych polskich humanistów a niewątpliwie jest najlepszym humanistą renesansu.
 • Temat wskazuje na Marię Konopnicką jako piewczynię niedoli ludu. Słusznie. Można dodać: to rzeczniczka sierot i skrzywdzonych dzieci.
 • Jan Andrzej Morsztyn wpisuje się w nurt barokowej poezji dworskiej.
 • Ignacy Krasicki książę biskup warmiński był dostojnikiem kościelnym, dworzaninem króla Stanisława Augusta i najlepszym literatem polskiego oświecenia.
 • Jan Chryzostom Pasek reprezentuje nurt sarmacki w polskiej literaturze.
 • Adam Mickiewicz „my z niego wszyscy”, jak określił to Zygmunt Krasiński.
 • Mickiewicz, Słowacki, Norwid stanowią panteon polskiej literatury romantycznej.
 • Stefan Żeromski czuł się kontynuatorem misji pozytywistów, choć współtworzył już nową epokę.
 • Gombrowicz nazwał Sienkiewicza „pierwszorzędnym pisarzem drugorzędnym”. Nie zgadzam się z tym!
 • Miron Białoszewski należy do grona awangardowych poetów współczesnych jest twórcą nurtu zwanego lingwizmem.
 • Czesław Miłosz polski noblista w dziedzinie literatury jest też spadkobiercą twórców poezji klasycznej.

Pierwsze zdanie o lekturze

Większość wypracowań dotyczy lektur ich porównania, postaci lub przesłania. Dlatego można zaatakować lekturę już pierwszym zdaniem.

 • Lalka to najważniejsza polska książka o miłości nigdy wcześniej ani później nie powstała druga tak znacząca.
 • Polski dramat romantyczny to właściwie trzy tytuły…
 • Powieść Nad Niemnem przenosi odbiorcę w nadniemeński pejzaż, atmosferę wakacji i wiejskiego spokoju.
 • Lektury dotyczące tematyki wiejskiej znaleźć można w każdej epoce. Chłopi są wyjątkową pozycją to epopeja chłopska.
 • Świat przedstawiony w Panu Tadeuszu to świat minionej sarmackiej Polski rzeczypospolitej szlacheckiej.
 • Lektury pozytywizmu z założenia mają spełniać postulat utylitaryzmu. Czy tak się dzieje?
 • Potop to powieść historyczna, druga część Sienkiewiczowskiej Trylogii.
 • Współczesna powieść poszukuje rozwiązań awangardowych, tymczasem ta pozycja urzeka spokojnym tradycjonalizmem.
 • Lektury, o których będę pisać, należą do literatury faktu.
 • Mamy do czynienia z dramatem szczególnym w świecie Witkacego nic nie bywa podobne do rzeczywistości.

Pierwsze zdanie o kulturze

 • Kultura to dość pojemny termin, ale jaki zgrabny! Niemal każde wypracowanie można zacząć, zaczepiając temat kultury.
 • Kulturę XVII wieku zdominował sarmatyzm.
 • Kulturę romantyzmu określiła sytuacja polityczna utrata niepodległości Polski.
 • W średniowieczu obserwujemy dwa zjawiska w kulturze: sakralizację i etos rycerski.
 • Dyktatorem mód w kulturze XVII wieku był dwór francuski.
 • Kultura szlachecka swój najpełniejszy i najbardziej sentymentalny obraz znajduje w Panu Tadeuszu Mickiewicza.
 • Kultura współczesna ulega wszechogarniającej globalizacji.
 • Kultura powojenna siłą rzeczy uległa dominacji tematu wojny owocem tego zjawiska jest literatura faktu.
 • Kultura epoki aeroplanu i tanga obfituje w eksperymenty w sztuce.

Pierwsze zdanie – wejście w epokę

Nie można bezmyślnie stosować takiego wstępu jest dobry w tematach konkretnie sformułowanych w kontekście danej epoki, jej ideologii, osadzenia w niej lektur czy bohaterów. Można ratować się takim wstępem, gdy rzecz dotyczy idei ważnej w epoce.

 • Postulaty pozytywistów: …
 • Pozytywizm był epoką realistów, dominowały tu praktycyzm i użyteczność. W tym duchu też głosili swoje postulaty pozytywiści. Najpopularniejszy…
 • Sens istnienia bohatera romantycznego w swoich czasach: …
 • Romantyzm to oryginalna i uczuciowa epoka, nic dziwnego, że i jej bohater to postać oryginalna oraz pełna sprzecznych emocji.
 • Spór klasyków z romantykami.
 • Romantyzm to epoka młodości bunt kwiatów przeciw korzeniom. Polemika pomiędzy pokoleniami jest tego dowodem…
 • Parenetyka średniowiecza:
 • Wieki średnie są czasem dydaktyki, teocentryzmu i walki o wiarę. Odzwierciedla się to we wzorcach parenetycznych, które zostały ukształtowane w epoce.
 • Porównanie ideałów renesansu i baroku:
 • Renesans złoty wiek kultury polskiej, a barok przez wielu okrzyknięty stuleciem upadku… Otóż obok wyraźnych różnic znajdziemy jeszcze sporo podobieństw i kontynuacji ideowych.
 • Modernizm jako epoka uwielbienia sztuki i kultu artysty:
 • Modernizm odwołał się do romantyzmu przy czym artystę i sztukę wyniósł na piedestały jeszcze wyżej.
 • Każda epoka ma swe własne cele…
 • Cytat zawarty w temacie należy do czołowego poety pozytywizmu Asnyka, pochodzi z utworu, który można nazwać wierszem programowym epoki.

Pierwsze zdanie – własny pomysł!

 • Ilekroć czytam Treny rodzi się w mojej głowie teza, że stały się one swoistą terapią dla Jana z Czarnolasu…
 • Dramat romantyczny narodził się moim zdaniem ze znudzenia klasycznymi formami teatralnymi.
 • Mój pomysł na dalsze losy Wokulskiego: ożenił się jednak z Izabelą Łęcką!
 • Moja odpowiedź na pytanie tematu: Kordian był po prostu za młody, by unieść ciężar misji, jaką sobie wyznaczył.
 • W Pieśniach Kochanowskiego wszyscy doszukują się mądrości życiowych i recept na szczęście. Słusznie, jednak dla mnie Pieśni są… autocharakterystyką poety.
 • Moim zdaniem bezdomność Judyma nie była kwestią heroicznego wyboru. Tak naprawdę wynikała z faktu, że Joasia Podborska nie podobała mu się jako kobieta i tak naprawdę nie kochał jej.
 • Proponuję interpretację tego utworu w izolacji od biografii poety i okoliczności historycznych.
 • Moim zdaniem autor po prostu eksperymentuje, a przy tym kpi z czytelnika.

Pierwsze zdanie – piszę, co zamierzam robić

 • W swojej pracy zamierzam dowieść słuszności poglądów pozytywistów.
 • Aby odpowiedzieć na pytanie zawarte w temacie, poddam analizie cztery utwory literackie.
 • Teza postawiona w temacie pracy wymaga wnikliwej analizy reprezentatywnego dla nurtu utworu poetyckiego.
 • W interpretacji tego utworu będę podążał za myślą autora.
 • Komu przyznać rację, której ze szkół wymienionej przez temat? Omówię kolejno argumenty jednej i drugiej grupy.
 • Porównanie postaw (utworów, dzieł, koncepcji) przeprowadzę, porządkując materiał według tematów.
 • Temat dyktuje potrzebę chronologicznego ułożenia przykładów literackich.

Pierwsze zdanie – Zgadzam się z tematem

 • Takie sformułowanie tematu zaskakuje – ale po chwili refleksji wydaje się słuszne.
 • Temat sugeruje tezę, którą chętnie będę udowadniał.
 • Zgadzam się z myślą zawartą w cytacie…
 • Rzeczywiście – ta myśl jest prosta i prawdziwa.
 • Przesłanie tematu trudno podać w wątpliwość…
 • Jest to teoria oczywista, bezdyskusyjna, jednoznaczna…
 • Moje poglądy są zgodne z założeniem tematu.
 • Jestem zwolennikiem poglądu reprezentowanego przez…
 • Należę do grupy popierającej taką wizję dylematu.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Sformułowania potrzebne przy charakterystyce

https://aleklasa.pl/liceum/c238-sztuka-pisania/c244-klucze-zdan/jak-przedstawic-argumenty-i-kontrargumenty

Jak wprowadzić cytat

Jak utrzymać spójność pracy?