Time for practice

Przykładowe zadanie

Wykorzystując wyrazy podane wielkimi literami, uzupełnij każde z niedokończonych zdań tak, aby zachowane zostało znaczenie wypowiedzi wyjściowej. Nie zmieniaj podanych fragmentów zdań ani form wyrazów do wykorzystania. 1. My sister accused me of taking her doll. Took “You ………………………………………………… you?” said my sister. 2. That’s the longest film I have ever seen! It lasted four hours! Long I have ………………………………………………… film before! 3. A nice taxi driver drove us into

The age of junk food

Zadanie Wstaw wycięte zdania tak, aby cały tekst miał sens. You can also find many chemicals in this kind of food …you’ve eaten fast food, you throw away the packaging  …forest have been cut down to create soya farms… …everything can be genetically modified… …many people love going to fast food restaurants… You can buy a fresh tomato in Paris that came from Cyprus…   The age of junk food We

I’ve hitchhiked all over the world!

Temat: podróżowanie i turystyka Zadanie maturalne Przeczytaj uważnie powyższy artykuł, z którego usunięto pięć zdań. Zdania te wraz z jednym, dodatkowym zdaniem, które nie pasuje do żadnej luki, oznaczono literami A–F. Dobierz zdania tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst. W każde puste miejsce wstaw literę odpowiadającą wybranemu zdaniu. I’ve hitchhiked all over the world! Although hitchhiking seems to have lost some popularity in recent years, sometimes this is the

British people and tourist

Zadanie (gap filling) Wstaw poszczególne wyrazy w odpowiednie miejsca tekstu. Sense; chocolates; food; practise; manners; fork; example; age; invited; called British people and tourist The British are said to be reserved in __________ (1), dress and speech. They are famous for their politeness, self-discipline and especially for their _________(2) of humour. There are also things you need to be prepared for. Visiting people in their houses When you are _____________(3)

Travel to English-speaking countries

Travel to English-speaking countries It is very easy for English speakers to travel around English-speaking countries. Those countries are historically interesting (historycznie interesujące), generally safe and you can see spectacular views (cudowne widoki) there. You can easily travel from a big modern city to a National Park. The eco-friendly development (rozwój przyjazny środowisku) of these landscapes makes these countries the best in the world for outdoor activities (zajęcia na świeżym

Dazzling, unique, modern and traditional – Just Dubai!

Temat: podróżowanie i turystyka Zadanie maturalne Przeczytaj uważnie poniższy artykuł. Na podstawie informacji zawartych w tekście zdecyduj, które zdania w tabeli są zgodne z treścią tekstu (TRUE), a które nie (FALSE). Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.   Dazzling, unique, modern and traditional – Just Dubai! Where is the only in the world seven-star hotel situated? Where can you find one of the most beautiful carpets as well as

Internet shopping

Temat: Zakupy i usługi Przeczytaj poniższy tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Zaznacz jedną z czterech możliwości. Internet shopping The increasing availability of the Internet means that it’s now even easier to shop without (1) ……………… your home. As a consumer you should take care of what you buy and how you pay for ­goods and services. The company Before buying anything on the web you should know

Test – co wiesz o maturze

Test – co wiesz o maturze Odpowiedz na pytania, policz punkty i sprawdź swoją wiedzę o maturze: .                                                                                                                                                                        TRUE / FALSE 1) You are not allowed to write anything down during your oral exam.                                               T         F 2) You can be scored 3 points just for fullfilling the points given in Rozmowy Sterowane.             T         F 3) You don’t need any grammar for your oral

Traditional cuisine

Temat: żywienie Zadanie maturalne Przeczytaj poniższy tekst i wstaw brakujące słowa, tak by uzyskać poprawną gramatycznie i treściowo całość. Traditional cuisine (1.1. _________________________ ) the fast-food reputation, traditional British cuisine has survived. The Sunday dinner traditionally begins (1.2. ____________________________ ) a Yorkshire pudding, (1.3. __________________________ ) by a joint of meat and assorted vegetables. The dishes are simple and traditional, with recipes passed (1.4. __________ ) from generation to generation.

Temat: zakupy i usługi

Temat: zakupy i usługi Zadanie maturalne Przeczytaj uważnie poniższy tekst, z którego usunięto pięć zdań. W każde z miejsce (1–5) wstaw literę (A–E) oznaczającą brakujące zdanie. Jedno ze zdań zostało podane dodatkowo.   Post office disaster “What’s going on?” I wondered as I came round the corner and saw a group of people standing in front if the post office building. (1) At first I thought that the post office

Zadanie maturalne (Global… freezing?)

Temat: świat przyrody Matura tip (Wskazówka maturalna) Poniższe zadanie ma sprawdzić, czy rozumiesz, jakie są główne myśli poszczególnych części tekstu (najczęściej akapitów). Uwaga: w tytułach raczej nie wystąpią słowa, które są w tekście, będą zastąpione synonimami lub zwrotami o takim samym znaczeniu! Nagłówek będzie raczej odnosił się do głównej myśli całego fragmentu (oczywiście tego po nim, a nie przed nim – jak to tytuł), a nie do jakiegoś szczegółu, zwróć

Sprawdź się z angielskiego

I. Uzupełnij poniższe zdania jedną z czterech podanych możliwości. Istnieje tylko jedno poprawne rozwiązanie, które należy zakreślić kółkiem. 1. Do not ………………………. till tomorrow what you can do today. A. take off B. put off C. put on D. take on 2. When I was younger, I was used ………………………. early. A. to get up B. getting up C. get up D. to getting up 3. I can’t imagine him

Świat przyrody – zadanie maturalne

Świat przyrody Zadanie maturalne Przeczytaj poniższe wypowiedzi osób (A-D). Następnie odpowiedz na pytania pod tekstem (1-5), wpisując odpowiednie litery umieszczone obok każdego pytania. A. Janice First of all, we should concentrate on preventing destruction of the habitat. I think we should give more financial support to poorer countries where people are destroying habitats. When the animals lose their habitats, they become extinct. In addition, we could concentrate on planting more

TEMAT: PRACA – zadanie maturalne

Zadanie maturalne Przeczytaj tekst, a następnie odpowiedz na pięć pytań, wpisując właściwą literę odpowiadającą imieniu osoby w kratkę obok pytania.   WHAT IS YOUR DREAM JOB? Although they have never been in real situation of job search yet and their first priority is probably still focused more on passing final exams at secondary school with flying colours than finding an outstanding position just after the very last exam in their

Temat: życie rodzinne i towarzyskie (Families at war)

Temat: życie rodzinne i towarzyskie Zadanie maturalne Przeczytaj poniższy tekst. Na podstawie zawartych w nim informacji zadecyduj, które zdania podane w tabeli są zgodne z treścią tekstu (T), a które nie (F). Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli. Families at war Divorce is indiscriminate. It can affect anyone, at any time, breaking up what seem to be the happiest, most secure of marriages, creating havoc in the lives of

Family gathering – how to survive? – zadanie maturalne

Temat: życie rodzinne i towarzyskie Zadanie maturalne Przeczytaj tekst, a następnie wybierz właściwą odpowiedź do każdej z luk, zaznaczając ją kółkiem. Family gathering – how to survive? 1) a) improve b) better c) invent d) imagine 2) a) immemorial b) forgettable c) forgetful d) memorable 3) a) pass b) fail c) take d) make 4) a) best b) good c) better d) gooder 5) a) location b) habitat c) house d) surrounding 6) a) made b) asked c) were d) might 7) a) attract

Polish “new” schools

Zadanie Wybierz słowo z ramki i wstaw je w odpowiednią lukę. wear; think; have; for; talking; at; sure; can; is; learn Polish “new” schools Polish students will _____ (1) to cope with a new situation _____ (2) school from the beginning of this school year. They will have to ______ (3) uniforms to school! Here are two students and their parents talking about the changes: Tomek: At the beginning I thought it was the most

Present Continuous, Present Simple – ćwiczenia

Present Continuous czy Present Simple Ćwiczenia I. W poniższych zdaniach należy wstawić czasowniki w odpowiedniej formie czasu Simple Present lub Present Continuos: 1. Sally………………… (go) to cinema every Saturday. 2. Billy …………………(go) to the Narodowy theatre next Monday. 3. My father…………….. (like) beef. 4. What…………………..(you/read) at the moment? 5. Steve often…………………. (watch) „X Files” on Friday evenings but today he …………………. (watch) a new movie with James Bond. 6. Tomorrow

KRYTERIA OCENIANIA PRACY MATURALNEJ

Na poziomie podstawowym piszesz dwa teksty użytkowe. Krótsze formy: ogłoszenie, notatka, pocztówka, komunikat, e-mail (bez limitu słów). Dłuższe formy: list prywatny lub prosty list oficjalny (120-150 słów). Nie ma możliwości wyboru tematów. Na poziomie podstawowym będziesz musiał napisać krótki tekst użytkowy (np. ogłoszenie, ankietę, zaproszenie, pocztówkę) bez określonego limitu słów, i dłuższy tekst, z określonym limitem, najczęściej 120-150 wyrazów (głównie list formalny i nieformalny). Na napisanie obu tych tekstów nie

Jak pisać zwięźle, ładnie i ciekawie?

Pisanie nie musi być Twoim powołaniem. Jeśli za każdym razem, kiedy siadasz nad pustą kartką, ogarnia Cię przerażenie, poniższy tekst jest dla Ciebie! Jest też dla Ciebie jeśli, przeciwnie, nie masz problemu z doborem słownictwa, a nawet przekraczasz limit słówek nierzadko o 500 proc.! Oto podstawowe problemy związane z pisaniem prac pisemnych i podpowiedzi, jak sobie z nimi radzić. Problem pustej kartki No cóż, żaden z Ciebie Hemingway, powiedzmy to sobie szczerze. Siadasz nad czystą kartką, a w