Historia TESTY

TEST historyczny (Od piramid do XXI wieku)

Od piramid do XXI wieku 1. Który ze starożytnych filozofów nie zapisywał swoich poglądów? a) Platon b) Sokrates c) Arystoteles 2. Jak nazywa się tradycyjna japońska sztuka tworzenia figur przestrzennych z papieru? a) karaoke b) origami c) T’ai Chi 3. Który z królów „zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną”? a) Bolesław Chrobry b) Władysław Łokietek c) Kazimierz Wielki 4. Jaki przydomek nosił król Bolesław, który w 1138 roku podzielił kraj

Ważne bitwy

Jakie znaczenie miało zdobycie Jerozolimy? W 1099 r. armia chrześcijańska, składająca się głównie z Francuzów, obległa i zdobyła Jerozolimę. Broniących ją muzułmanów wymordowano. Tak zaczęły się wyprawy krzyżowe, czyli wojny w imię obrony wiary. Walki trwały prawie 200 lat, bo dopiero w 1291r. ostatni krzyżowcy opuścili Ziemię Świętą. Zaangażowała się w nie cała Europa: cesarze Niemiec, królowie Francji i Anglii, książęta, rycerze i prości ludzie. Wszyscy wyruszali na Wschód, by walczyć z wyznawcami islamu. W Ziemi Świętej narodziły się

HISTORIA TEST ze starożytności

Sprawdź przed egzaminem gimnazjalnym swoja wiedzę z historii pierwszych cywilizacji: Mezopotamii, Starożytnego Egiptu i Izraela. Test z historii starożytnej Początki ludzkości 1. Zbuduj słownikową definicję pojęcia historia. Uwzględnij przynajmniej dwa różne znaczenia tego wyrazu. A. historia – …………………………………………………………………………………………………………………………………. B. historia – …………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. Podziel źródła historyczne na pisane i niepisane: przedmioty codziennego użytku, broń, pamiętniki, listy, przekazy ustne, roczniki, obrazy, mozaiki, kroTaginiki. A. źródła historyczne pisane – ……………………………………………………………………………………………………….. B. źródła

TEST HISTORYCZNY Cesarstwo bizantyjskie. Arabowie – islam. Państwo Franków.

HISTORIA TEST ze średniowiecza Cesarstwo bizantyjskie 1. Zaznacz, które z poniższych zdań jest prawdziwe (P), a które fałszywe (F). TAK NIE  a) Bizancjum to nazwa wschodniego Cesarstwa Rzymskiego.      b) Nazwa Bizancjum pochodzi od nazwy kolonii greckiej, gdzie cesarz Konstantyn Wielki w 324r. założył Konstantynopol.      c) Cesarze konstantynopolitańscy uznali upadek władzy cesarskiej na Zachodzie.      d) Dzięki cesarzowi Justynianowi I Wielkiemu w II poł. VI w.

Średniowiecze – test

Spór cesarstwa z papiestwem o inwestyturę. 1. Uporządkuj punkty i podpunkty. A. Powstanie w X w. opactwa benedyktyńskiego w Cluny. – …………………………………………………………………………………………….. – …………………………………………………………………………………………….. B. Ukształtowanie się ruchu kluniackiego. – …………………………………………………………………………………………….. – …………………………………………………………………………………………….. C. Podjęcie przez papieży idei reform w poł. XI w. – …………………………………………………………………………………………….. – …………………………………………………………………………………………….. – …………………………………………………………………………………………….. D. Reformy Grzegorza VII – …………………………………………………………………………………………….. – …………………………………………………………………………………………….. – …………………………………………………………………………………………….. E. Prośba Henryka IV o przebaczenie – …………………………………………………………………………………………….. – …………………………………………………………………………………………….. –

Najsłynniejsze polskie bitwy

Rok 1017 Jakie znaczenie miała obrona Niemczy? Następca Mieszka I, Bolesław Chrobry, toczył długotrwałe wojny z Niemcami (od 1004 r.). Wojskom polskim udało się odeprzeć kilka wypraw organizowanych przez cesarza Henryka II. W 1017 r. ruszyła na Polskę kolejna. Utknęła pod śląskim grodem Niemczą. Przez trzy tygodnie wróg atakował twierdzę, lecz jej obrońcy nie dali się złamać. Niemcy musieli wrócić do kraju. Walki w Polsce okazały się nieopłacalne: spotkali się tu ze zbyt

Test z historii na prawo

1. Ustawę budżetową uchwala według „małej konstytucji” a) wyłącznie Sejm; b) Sejm z udziałem Senatu; c) Zgromadzenie Narodowe. 2. Wedle konstytucji kwietniowej parlament polski był a) dwuizbowy; b) jednoizbowy; c) trzyizbowy. 3. Dubienka i Zieleńce to miejscowości, pod którymi stoczono ważniejsze bitwy a) insurekcji kościuszkowskiej; b) konfederacji barskiej; c) wojny w obronie Konstytucji 3 Maja. 4. Namiestnikiem Wielkiego Księstwa Poznańskiego był a) Tytus Działyński; b) Karol Marcinkowski; c) Antoni Radziwiłł.

Rodzaje źródeł historycznych

Źródła historyczne: definicje, podziały, rodzaje, interpretacja Wiedzę o przeszłości czerpiemy ze Źródeł historycznych, stanowiących – najogólniej mówiąc – spuściznę dziejowego procesu. Odtworzenie jego przebiegu zależne jest od tego, jak potrafimy odczytać i zinterpretować źródło, będące zarówno odbiciem zachodzących niegdyś procesów,  jak i wytworem swoich czasów. W przeszłości oraz również współcześnie, w różny sposób usiłowano definiować źródła. Wśród ich mnóstwa zapoznajemy się z najnowszymi, rodzimymi ujęciami, zaproponowanymi przez profesorów Gerarda Labudę

TEST 15 I wojna światowa 1914-1917

TEST Trójprzymierze i trójporozumienie 1. Podkreśl odpowiednie terminy tak, aby zdania były prawdziwe. I. Zjednoczenie Niemiec w 1871 roku naruszyło równowagę sił a) w Europie b) na świecie II.  Niemcy dążyły do pozycji hegemona i rozpoczęły a) proces rozbrojenia b) wyścig zbrojeń. III.  Zawarły sojusz z a) Austro-Węgrami  b) Francją, a następnie z a) Wielką Brytanią a) Włochami. IV. Sojusz ten nazwano a) trójporozumieniem b) trójprzymierzem. V. Z obawy przed Niemcami Rosja/Anglia

TEST 14 XIX WIEK cz. II Królestwo Polskie przed powstaniem styczniowym. Powstanie styczniowe. Wa

TEST Królestwo Polskie przed powstaniem styczniowym. 17. Uzupełnij luki w tekście. Delegacja Miejska, Wielka Brytania, samodzierżawie, niepodległość, Rosja, Czerwoni, Towarzystwo Rolnicze, Turcja, Aleksander Wielopolski, Francja, Biali, rosyjski Wojna krymska (1853-1856), którą (a) ………………………………………..,,,,……………. przegrała z b) ……………………………………………………, i (c) ……………………………………………………………………. poważnie zmieniła ład w Europie. Wpłynęła również na sytuację Polaków pod zaborem (d) …………………………………………………………………… Na przełomie lat 50. i 60. XIX w. w Rosji doszło do złagodzenia (e) ……………………………………………………………………………………….……., a

TEST 13 XIX WIEK Epoka żelaza, pary i węgla. Zjednoczenie Włoch. Zjednoczenie Niemiec. Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych. Kolonializm w XIX w.

TEST Epoka żelaza, pary i węgla 1. Pierwsza faza rewolucji przemysłowej przypada na A. wiek XVIII B. przełom wieku XVIII/XIX C. wiek XIX D. II poł. XIX w Odp. …………….. 2. Pierwszą fazę rewolucji przemysłowej nazywa się A. epoką żelaza B. epoką pary C. epoką węgla D. wszystkie odpowiedzi są poprawne Odp. …………….. 3. Rozstrzygający wynalazek w pierwszej fazie rewolucji przemysłowej to A. maszyn parowa B. kolej żelazna C. statki

TEST 9 RENESANS Rzeczypospolita Obojga Narodów. Pierwsze wolne elekcje w Rzeczpospolitej. Kultura renesansowa w Rzeczpospolitej. Kultura europejska w XVII w.

TEST    Rzeczypospolita Obojga Narodów 1. Połącz pojęcie z definicją. a) unia personalna ………………. b) unia realna ……………………… 1. związek dwóch lub więcej państw, których sprawy zagraniczne, wojskowe i finansowe prowadzone są wspólnie 2. połączenie dwóch lub więcej państw poprzez osobę wspólnego monarchy przy jednoczesnym zachowaniu odrębnych władz 2. Wymień 5 powodów zawarcia unii realnej między Koroną a Wielkim Księstwem Litewskim. a) ………………………………………………………………………………………………………. b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. c) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. d) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. e) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TEST 10 RENESANS Wiek XVII – stulecie wojen.

TEST     Wiek XVII – stulecie wojen. 1. Zaznacz P (prawda) lub F (fałsz).   TAK NIE  a) W XVII – wiecznej Europie pokój panował tylko przez 7 lat.      b) Wojna trzydziestoletnia (1618– 1648) była pierwszą wojną ogólnoeuropejską i zarazem ostatnią wojną religijną w Europie.      c) Przyczyną wybuchu wojny trzydziestoletniej był konflikt między luteranami i kalwinami.      d) Jednym ze skutków wojny trzydziestoletniej była śmierć

TEST 11 XVIII WIEK Ameryka Północna. Wielka Rewolucja Francuska. Kultura umysłowa XVIII wieku. Wielka Brytania w epoce „rewolucji przemysłowej”. Czasy saskie. Ostatnia wolna elekcja.

TEST Ameryka Północna 1. Zaznacz P (prawda) lub F (fałsz). TAK NIE  a) W wieku XVII i I poł. w. XVIII na środkowo – wschodnim wybrzeżu Atlantyku powstało 13 kolonii brytyjskich.  b) Kolonie były zamieszkałe przez Europejczyków pochodzących wyłącznie z Anglii i Szkocji.  c) Mieszkańcy angielskich kolonii odkupywali ziemię od czerwonoskórej ludności kontynentu amerykańskiego.  d) W koloniach północnych biali osadnicy żyli na uprawianych przez siebie farmach, zajmując się hodowlą bydła

TEST HISTORYCZNY 5 ŚREDNIOWIECZE

TEST    Seniorzy i wasale 1. Połącz pojęcie z definicją: 1. senior  – …………………………….. 2. wasal  – ……………………………… 3. lenno  – ………………………………. 4. hołd lenny – ………………………… 5. inwestytura – ………………………. a) ziemia warunkowo nadana przez seniora wasalowi w zamian za służbę seniorowi zachowującemu własność zwierzchnią nad lennem, b) feudał, który na mocy hołdu lennego obejmował zwierzchnictwo nad wasalem i nadawał mu lenno, c) lennik, wolny człowiek, który zobowiązywał się służyć seniorowi, w zamian za

TEST 6 ŚREDNIOWIECZE

Średniowiecze TEST  Spór cesarstwa z papiestwem o inwestyturę.    Wyprawy krzyżowe.     Świat średniowiecznego rycerstwa.    Imperium mongolskie.    Gospodarka i społeczeństwo w średniowiecznej Europie.     Kościół i kultura w średniowiecznej Europ Spór cesarstwa z papiestwem o inwestyturę 1. Uporządkuj punkty i podpunkty. A. Powstanie w X w. opactwa benedyktyńskiego w Cluny. – …………………………………………………………………………………………….. – …………………………………………………………………………………………….. B. Ukształtowanie się ruchu kluniackiego. – …………………………………………………………………………………………….. – …………………………………………………………………………………………….. C. Podjęcie przez papieży idei reform w poł. XI w.

TEST 7 ŚREDNIOWIECZE w Polsce

TEST Polska w okresie rozbicia dzielnicowego 1. Połącz datę z wydarzeniem. 1109 r. ………………………………..,    1122 r. ………………………………..,  1138 r. ……………………………….., a) zbrojna interwencja Henryka V w obronie Zbigniewa. b) rozbicie dzielnicowe. c) testament Bolesława Krzywoustego. d) przyłączenie do Polski Pomorza. 2. Wyjaśnij, na czym polegała zasada senioratu wprowadzona przez Bolesława Krzywoustego. zasada senioratu – …………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Na podstawie własnych wiadomości uzupełnij tabelę: Imię syna Bolesława Krzywoustego  Pryzdomek Ziemie

TEST 3 ANTYK Starożytny Rzym. Wojny z Kartaginą. Imperium Romanum. Cesarstwo rzymskie. Kultura rzymska

TEST 3 Starożytny Rzym   1. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania. Legendarna tradycja o Rzymie królewskim Państwo rzymskie wywodzi swój początek od Romulusa, który wraz z bliźnim bratem swoim Remusem urodził się jako syn westalki Rei Sylwii i rzekomo boga Marsa. Chował się między pastuchami i trudnił się rozbojem, a mając 18 lat założył maleńkie miasto na wzgórzu palatyńskim 21 kwietnia w 3 roku 6 olimpiady. Po założeniu miasta,

TEST 12 XIX WIEK Kongres wiedeński. Rewolucja przemysłowa. Nowe prądy i idee. Europa Napoleona. Królestwo Polskie. Powstanie listopadowe. Wielka Emigracja. Wiosna Ludów.

TEST Kongres wiedeński. 1. Uzupełnij tabelę  1. Francuski mąż stanu, jeden z głównych twórców ponapoleońskiego ładu w Europie.    2. Miejsce obrad kongresu.    3. Miesiąc, w którym kongres rozpoczął obrady.    4. Jedna z głównych zasad nowego porządku w Europie.    5. Państwo, które objęło przywództwo w Związku Niemieckim.    6. Państwo zawierające umowę międzynarodową.    7. Święte, mające czuwać przestrzeganiem uchwał kongresu.    8. Inna nazwa kongresu.  

TEST 8 RENESANS Wielkie odkrycia geograficzne. Kultura odrodzenia. Reformacja i kontrreformacja. Polska i Litwa pod rządami ostatnich Jagiellonów. Demokracja szlachecka w Rzeczypospolitej.

TEST Wielkie odkrycia geograficzne. 1. Połącz pojęcie z jego definicją. A. astrolabium …………………………… B. kompas ………………………………… C. log ……………………………………….. 1. Przyrząd do pomiaru prędkości płynącego statku. 2. Przyrząd do nawigacji według położenia gwiazd. 3. Przyrząd nawigacyjny służący do wyznaczania bieżącego kierunku południka magnetycznego. 2. Zaznacz przyczyny podejmowania wypraw odkrywczych: A. Wybudowanie karaweli przez Portugalczyków. B. Odkrycie w średniowieczu map Ptolemeusza. C. Legendy o bogactwach Ameryki. D. Chęć odkrycia drogi lądowej na