1. Ustawę budżetową uchwala według „małej konstytucji”
a) wyłącznie Sejm;
b) Sejm z udziałem Senatu;
c) Zgromadzenie Narodowe.

2. Wedle konstytucji kwietniowej parlament polski był
a) dwuizbowy;
b) jednoizbowy;
c) trzyizbowy.

3. Dubienka i Zieleńce to miejscowości, pod którymi stoczono ważniejsze bitwy
a) insurekcji kościuszkowskiej;
b) konfederacji barskiej;
c) wojny w obronie Konstytucji 3 Maja.
4. Namiestnikiem Wielkiego Księstwa Poznańskiego był
a) Tytus Działyński;
b) Karol Marcinkowski;
c) Antoni Radziwiłł.
5. Piechotę wybraniecką utworzył
a) Stefan Batory;
b) Zygmunt II August;
c) Zygmunt III Waza.
6. Statut Organiczny Królestwa Polskiego został wy­dany
a) po klęsce powstania listopadowego
b) po wydarzeniach Wiosny Ludów;
c) po klęsce powstania styczniowego.
7. Najświętszym konstytucyjnym obowiązkiem obywatela polskiego jest
a) czujność wobec wrogów narodu oraz pilne strzeżenie tajemnicy państwowej;
b) obrona ojczyzny;
c) udział w wyborach do parlamentu.
8. Prezydentem Bułgarii jest obecnie
a) Żorż Denczew;
b) Petyr Stojanow;
c) Żeliu Żelew.
9. Za czasów Kazimierza Wielkiego główny podatek bezpośredni w wysokości 12 lub 24 groszy od łana to
a) podymne;
b) pogłówne;
c) poradlne.
10. Sędzią w Europejskim Trybunale Praw Człowieka jest
a) Jerzy Makarczyk;
b) Marek Nowicki;
c) Krzysztof Skubiszewski
11. Polska Partia Socjalistyczna przeszła do opozycji wobec rządów sanacyjnych w roku
a) 1928;
b) 1930;
c) 1935.
12. Przywilej nieszawski (1454 rok)
a) uzależniał od zgody sejmików ziemskich zwoływanie pospolitego ruszenia, zmianę istniejącego prawa i dodatkowe opodatkowanie;
b) uzależniał od zgody sejmików ziemskich wypowiadanie wojny i zawieranie pokoju;
c) uwalniał szlachtę od obowiązku stawania w pospolitym ruszeniu.
13. Marie Joseph de la Fayette był zwolennikiem
a) monarchii absolutnej;
b) monarchii konstytucyjnej;
c) republiki.
14. „Kedyw” to kryptonim
a) Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej;
b) komendanta głównego AK;
c) komendanta I Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki.
15. Kraków stał się główną siedzibą
a) Bezpryma;
b) Kazimierza Odnowiciela;
c) Mieszka II.
16. Najsilniejszą partią w ruchu ludowym w Polsce przed 1926 rokiem było
a) Polskie Stronnictwo Ludowe „Lewica”;
b) Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”;
c) Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”.
17. Tzw. klub londyński to
a) reprezentacja banków komercyjnych – wierzycieli Polski;
b) reprezentacja państw – wierzycieli Polski;
c) przedstawicielstwo dłużników rządu polskiego.
18. We współczesnej Polsce burmistrz jest
a) organem administracji rządowej;
b) organem administracji samorządowej;
c) przedstawicielem Rady Ministrów w mieście.
19. Prezydentem Meksyku jest
a) Carlos Salinas de Gortari;
b) Hugo Sanchez;
c) Ernesto Zedillo.
20. Szkoła Rycerska powstała za panowania
a) Augusta III;
b) Stanisława Augusta Poniatowskiego;
c) Zygmunta Augusta.
21. Psałterz Floriański to inaczej
a) Bogurodzica;
b) Psałterz Królowej Jadwigi;
c) Psałterz Puławski.
22. W zamian za nadanie przywileju koszyckiego szlachta
a) godziła się na objęcie tronu polskiego przez Ludwika Andegaweńskiego;
b) godziła się na przeniesienie praw dynastycznych do korony polskiej na żeńskie potomstwo Ludwika Andegaweńskiego;
c) uznawała prawa dynastyczne męskich potomków Ludwika Andegaweńskiego do korony polskiej.
23. W Komunie Paryskiej udział wziął jako generał
a) Józef Bem;
b) Jarosław Dąbrowski;
c) Ludwik Mierosławski
24. Ruryk, protoplasta najstarszej dynastii ruskiej to
a) legendarny wódz normańskich Waregów, organizatorów faktorii kupieckich w Kijowie i Nowogrodzie;
b) książę kijowski, który przyjął chrzest w 988 r.;
c) pierwszy książę państwa Słowenów ze stolicą w Nowogrodzie Wielkim.
25. W XVI w. pierwszeństwo w od­krywaniu nowych lądów przypadło
a) Niemcom;
b) Portugalczykom;
c) Włochom.
26. Zamość zaprojektowano i wy­budowano w stylu
a) gotyckim;
b) renesansowym;
c) barokowym.
27. William Szekspir był przede wszystkim
a) dramaturgiem;
b) epikiem;
c) lirykiem.
28. Powszechne Prawo Krajowe (Landrecht Pruski) to kodyfikacja z epoki
a) Odrodzenia;
b) Oświecenia;
c) Średniowiecza.
29. „Złota Orda” to
a) meczet w Karakorum;
b) nazwa jednego z państw tatarskich, utworzonego w dorzeczu Wołgi;
c) wojska Czyngiz-chana.
30. Turcy osmańscy przekroczyli Dardanele i rozpoczęli podbój Europy
a) ok. 1260 roku;
c) ok. 1360 roku;
c) ok. 1460 roku.
31. Tzw. grupę Puławian w toku walk frakcyjnych w PZPR w 1956 r. charakteryzowały dążenia
a) do hamowania przemian przy wykorzystywaniu haseł antysemickich;
b) do przeprowadzenia pewnych zmian liberalizujących system polityczny PRL;
c) do pełnego zdemokratyzowania systemu politycznego PRL.
32. Litwini w Polsce zamieszkują zwarcie w okolicy
a) Przemyśla;
b) Puńska;
c) Wrocławia.
33. W Bełchatowie, Koninie i Turoszowie znajdują się wybudowane w okresie PRL kopalnie
a) siarki;
b) soli;
c) węgla brunatnego.
34. Bastylia to
a) bazylika w Paryżu;
b) fortyfikacja w La Rochelle;
c) więzienie paryskie.
35. Współczesny Nowy Jork to teren pierwotnej kolonizacji
a) francuskiej;
b) hiszpańskiej;
c) holenderskiej.
36. II C Woldenberg (Dobiegniew) to
a) jeden z największych obozów jenieckich dla oficerów, w którym przebywali także Polacy;
b) obóz koncentracyjny na terenie III Rzeszy;
c) kryptonim łagru radzieckiego dla jeńców niemieckich.
37. Akt z 5 listopada 1916 r. wydał(li)
a) car Rosji;
b) cesarz Austrii;
c) cesarze Austrii i Niemiec.
38. Pierwszym etapem elekcji króla w Rzeczypospolitej Obojga Narodów był(y)
a) sejmiki elekcyjne;
b) sejm elekcyjny;
c) sejm konwokacyjny.
39. George Bush był
a) szefem CIA;
b) szefem FBI;
c) prokuratorem generalnym USA.
40. Gwarantem praw kardynalnych z 1768 roku
a) był król Prus Fryderyk II;
b) był cesarz Austrii Józef II;
c) była caryca Rosji Katarzyna II.
41. Piotr Wysocki walczył
a) w insurekcji kościuszkowskiej;
b) w powstaniu listopadowym;
c) w powstaniu krakowskim 1846 roku.
42. W czasie „potopu” szwedzkiego Krakowa bronił
a) Jan Karol Chodkiewicz;
b) Stefan Czarniecki;
c) Stanisław Żółkiewski.
43. Nietykalność osobistą (neminem captivabimus nisi iure victim) zagwarantował szlachcie
a) Jan Olbracht;
b) Kazimierz Jagiellończyk;
c) Władysław Jagiełło.
44. Cesarz austriacki ostatecznie zrezygnował ze scentralizowanego zarządzania krajami monarchii Habsburgów
a) w 1848 roku;
b) w 1867 toku;
c) w 1911 roku.
45. W Sejmie PRL 5-osobowe Koło Poselskie „Znak” powstało
a) w 1952 roku;
b) w 1957 roku;
c) w 1968 roku.
46. Władysław IV Waza (1632-1648) był
a) bratankiem Zygmunta III Wazy;
b) siostrzeńcem Zygmunta III Wazy;
c) synem Zygmunta III Wazy.
47. Organem PPS, wydawanym nielegalnie w kraju był(a)
a) „Przedświt”;
b) „Robotnik”;
c) „Trybuna Ludu”.
48. II Rzeczpospolita zawarła układ(y) o nieagresji
a) ze wszystkimi sąsiadami;
b) z ZSRR oraz z III Rzeszą;
c) tylko z III Rzeszą.
49. Normanowie ok. 1066 r. podbili
a) Anglię;
b) Islandię;
c) Włochy.
50. Tzw. Państwo Wielkiego Mogoła to muzułmańskie imperium powstałe w I połowie XVI wieku
a) w Ameryce;
b) w Chinach;
c) w Indiach.
51. W referendum ludowym z 1946 r., zadecydowano
a) o jednoizbowości parlamentu;
b) o rezygnacji z urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej;
c) o zjednoczeniu PPR z PPS.
52. Stronnictwo Pracy powstało w 1937 r. ze zjednoczenia
a) NPR i PSChD;
b) PPS i PSL „Wyzwolenie”;
c) PPS i NPR.
53. Przewodniczącym Rady Komisarzy Ludowych, powołanej 1917 r. przez II Wszechrosyjski Zjazd Rad, został
a) W. Lenin;
b) L. Trocki;
c) M. Czcheidze.
54. Antybolszewickie powstanie marynarzy w czerwcu 1921 r. wybuchło
a) w Kronsztadzie;
b) w Odessie;
c) w Sewastopolu.
55. Przewodniczącym OPZZ jest obecnie
a) Alfred Miodowicz;
b) Ewa Spychalska;
c) Józef Wiaderny.
56. Państwo Władysława Łokietka obejmowało
a) 40% ziem, które przed rozbiciem dzielnicowym posiadał Bolesław Krzywousty;
b) 60% ziem, które przed rozbiciem dzielnicowym posiadał Bolesław Krzywousty;
c) 80% ziem, które przed rozbiciem dzielnicowym posiadał Bolesław Krzywousty.
57. Czołowymi przywódcami SDKPiL byli
a) Bolesław Limanowski i Stanisław Grabski;
b) Adolf Warski i Julian Marchlewski;
c) Ludwik Waryński i Stanisław Kunicki.
58. Z Indii brytyjskich w 1947 r. utworzono
a) jedno państwo – Indię;
b) dwa państwa – Indie i Pakistan;
c) trzy państwa – Bangladesz, Indie i Pakistan.
59. I Rzesza Niemiecka utworzona w 962 r. istniała do
a) 1250 roku;
b) 1648 roku;
c) 1806 roku.
60. Kurlandia, po sekularyzacji Zakonu Kawalerów Mieczowych
a) była dziedzicznym księstwem Kettlerów pod zwierzchnością lenną Korony;
b) stała się kondominium Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego;
c) została włączona do Wielkiego Księstwa Litewskiego.
61. Wojnę trzynastoletnią z zakonem krzyżackim Polska prowadziła
a) sama;
b) w sojuszu z Litwą;
c) w sojuszu z Czechami.
62. Sagi tworzyli
a) Arabowie;
b) trubadurzy;
c) Wikingowie.
63. Konstytucja Prus była oktrojowana przez Fryderyka Wilhelma
a) w 1830 roku;
b) w 1850 roku;
c) w 1873 roku.
64. J.J. Rousseau sformułował ideę
a) „pokojowej rewolucji” (kompromisu arystokratyczno-burżuazyjnego);
b) suwerenności ludu;
c) trójpodziału władzy.
65. Zgromadzenie Narodowe zbiera się
a) dla wysłuchania dorocznego orędzia Prezydenta o stanie państwa;
b) w celu zaprzysiężenia nowowybranego Prezydenta RP;
c) dla osądzenia Prezydenta za złamanie Konstytucji lub zdradę państwa.
66. W wojnie polsko-rosyjskiej 1920 r. Frontem Zachodnim Armii Czerwonej dowodził
a) Siemion M. Budionnyj;
b) Michaił M. Tuchaczewskij;
c) Gieorgij K. Żukow.
67. Dunkierka to miejsce
a) zwycięskiej ofensywy aliantów w 1944 roku;
b) ewakuacji wojsk alianckich w 1940 roku;
c) powołania przez generała Ch. de Gaulle’a Tymczasowego Komitetu Narodowego Wolnej Francji.
68. Dynastia Romanowów panowała w Rosji
a) w latach 1413-1725;
b) w latach 1584-1701;
c) w latach 1613-1917.
69. Krajowa Rada Narodowa pełniła funkcje
a) parlamentu;
b) partii politycznej;
c) rządu.
70. Hospodarstwa Mołdawii i Wołoszczyzny w XVII w. były
a) niepodległymi państwami;
b) terytoriami lennymi Rzeczypospolitej;
c) terytoriami lennymi Turcji.
72. Organizację oraz tryb działania Sejmu określają
a) Konstytucja i Regulamin Sejmu;
b) ustawa o Sejmie;
c) rozporządzenie Prezydenta RP w sprawie szczegółowej organizacji trybu działania Sejmu i Senatu.
72. Państwa niemieckie po Kongresie Wiedeńskim pod względem ustrojowo-prawnym
a) były jednakowo zorganizowanymi monarchiami;
b) różniły się znacznie;
c) utworzyły państwo związ­kowe.
73. Posłowie galicyjskiego Sejmu Krajowego byli
a) wybierani przez szlachtę na sejmikach powiatowych;
c) wyłaniani w powszechnych równych i bezpośrednich wyborach;
c) wyłaniani w wyborach kurialnych.
74. Kapitulacja Japonii w II wojnie światowej nastąpiła
a) w roku 1944;
b) w roku 1945;
c) w roku 1946.
75. Wotum nieufności Radzie Ministrów lub poszczególnemu ministrowi może uchwalić
a) Sejm;
b) Sejm lub Senat;
c) Prezydent Rzeczypospolitej.
76. Po śmierci Bolesława Krzywoustego pierwszym seniorem został
a) Władysław II;
b) Bolesław Kędzierzawy;
c) Mieszko III Stary.
77. Sędziowie Sądu Najwyższego w Polsce powoływani są
a) na pięć lat;
b) na okres kadencji Sejmu;
c) na czas nieoznaczony.
78. W okresie międzywojennym Gdańsk
a) miał status Wolnego Miasta pod opieką Ligi Narodów;
b) należał do Niemiec;
c) należał – jako jednostka autonomiczna – do II Rzeczypospolitej.
79. Indyjski Kongres Narodowy to
a) parlament Indii;
b) partia polityczna;
c) rząd.
80. Karol Wielki rozbił państwo (nad środkowym Dunajem)
a) Awarów;
b) Hunów;
c) Węgrów.
81. Powstanie dekabrystów w Petersburgu wybuchło
a) w 1812 roku;
c) w 1825 roku;
c) w 1830 roku.
82. Poza władztwem Henryków śląskich: Brodatego i Pobożnego pozostawało tylko
a) Pomorze;
b) Pomorze i Mazowsze;
c) Pomorze, Mazowsze, ziemia sandomierska i północno-wschodnia Wielkopolska.
83. Władysław Łokietek rozpoczął karierę polityczną jako dziedziczny władca
a) księstwa brzesko-kujawskiego;
b) księstwa kalisko-gnieźnieńskiego;
c) księstwa żagańskiego.
84. Aleksander Hercen to
a) angielski pisarz;
b) niemiecki polityk;
c) rosyjski rewolucyjny demokrata.
85. Wojsko kwarciane utworzono
a) w 1505 roku;
b) w 1562 roku;
c) w 1578 roku.
86. Babrak Karmal był politykiem
a) afgańskim;
b) indyjskim;
c) pakistańskim.
87. Pierwsze biskupstwo w Polsce erygowano
a) w Gnieźnie w r. 966;
b) w Poznaniu w r. 968;
c) w Gnieźnie w r. 1000.
88. Kijowszczyznę, Podole i Wołyń włączono do Korony Polskiej
a) w 1386 roku;
b) w 1492 roku;
c) w 1569 roku.
89. Nacjonalizacja Kanału Sueskiego przez władze Egiptu nastąpiła
a) w 1950 roku;
b) w 1956 roku;
c) w 1960 roku.
90. Kazimierz Sprawiedliwy władał
a) tylko ziemią krakowską;
b) tylko Małopolską
(tj. ziemią krakowską i sandomierską);
c) ziemiami: krakowską, sandomierską, łęczycką i Mazowszem.
91. We Francji utworzono V Republikę
a) w roku 1946;
b) w roku 1958;
c) w roku 1962.