TEST

Epoka żelaza, pary i węgla

1. Pierwsza faza rewolucji przemysłowej przypada na

A. wiek XVIII
B. przełom wieku XVIII/XIX
C. wiek XIX
D. II poł. XIX w

Odp. ……………..

2. Pierwszą fazę rewolucji przemysłowej nazywa się

A. epoką żelaza
B. epoką pary
C. epoką węgla
D. wszystkie odpowiedzi są poprawne

Odp. ……………..

3. Rozstrzygający wynalazek w pierwszej fazie rewolucji przemysłowej to

A. maszyn parowa
B. kolej żelazna
C. statki o napędzie parowym
D. wszystkie odpowiedzi są poprawne

Odp. ……………..

4. W I połowie XIX w. państwo przodujące w rozwoju gospodarczym to

A. Francja
B. Wielka Brytania
C. Niemcy
D. Austria

Odp. ……………..

5. Skutkiem przeniesienia produkcji towarów do fabryk było

A. usprawnienie organizacji procesu wytwarzania
B. zaostrzenie dyscypliny pracy
C. zwiększenie wydajności pracy
D. wszystkie powyższe

6. Zaznacz P (Prawda) lub F (Fałsz).

TAK NIE
I. Wraz z rewolucją przemysłową nastąpiła eksplozja demograficzna.
II. Eksplozji demograficznej towarzyszyła urbanizacja.
III. Mieszkańcy miast w poszukiwaniu pracy przenosili się na wieś.
IV. Nowe fabryki zakładano w centrum miast, a wokół nich powstawały robotnicze kamienice.
V. Eksplozja demograficzna była możliwa dzięki wzrostowi wydajności w rolnictwie.
VI. Jednym z czynników warunkujących wzrost wydajności w rolnictwie było upowszechnienie upraw kukurydzy i kartofli. Przemiany społeczne i polityczne


7. Nowe grupy społeczne, które powstały na skutek rewolucji przemysłowej to

A. mieszczanie i robotnicy
B. arystokracja i burżuazja
C. burżuazja i robotnicy
D. mieszczanie i arystokracja

Odp. ……………..

8. Związki zawodowe powstały w celu

A. zachęcania małorolnych chłopów do pracy w fabrykach,
B. rekrutowania do pracy w fabrykach ludzi pracujących sezonowo,
C. walki robotników fabryk o poprawę warunków życia,
D. wymuszania zatrudniania w fabrykach dzieci robotników.

Odp. ……………..

9. Ustawodawstwo socjalne nie zakładało

A. przejęcia władzy w państwie,
B. ustawowego skracania czasu pracy,
C. zakazywania zatrudnienia dzieci,
D. obowiązkowych ubezpieczeń od chorób, skutków wypadków, inwalidztwa i starości.

Odp. ……………..

10. Na diagramie odszukaj nazwy dwóch ideologii, które narodziły się w XIX w.

P O S U O B M C E J Z A W I K L I D G Z Ó S M A N

N A I A Y C Z F H J K J Ą R O T N Ś A L L T I Z M

 

Zjednoczenie Włoch

11. Uzupełnij luki w tekście.

Turyn, Giuseppe Garibaldi, Camillo Cavour, Włochy, Królestwo Sardynii, Austria, Francja, Rzym, Wenecja, Wiktor Emanuel II

Jednym z najważniejszych wydarzeń politycznych 2 poł. XIX w. było zjednoczenie (a) ……………………………………………………………………………… Dokonało się ono wokół najsilniejszego państwa włoskiego – (b)……………………………………………………………………. dzięki polityce premiera (c) ………………………………………………………………………………………………………….. Sojusz z (d)………………………………………………………………… przeciw (e) ……………………………………………………..…. i przegrana (f) ………………………………..……………………………………….. w wojnie z 1859 r. doprowadziły do zjednoczenia większości państewek pod berłem (g)………….…………………………………………………………………………..….. Proces ten wspomagała „wyprawa tysiąca” pod wodzą (h) ………………………………………………………………………………….. Poza Włochami pozostały (i) …………………………………………………………………………. oraz (j) ………………………………………………………………………….……, który został zajęty w 1870 r. , stając się stolicą zjednoczonych Włoch. Powstanie Królestwa Włoskiego ogłoszono w (k) …….…..………………………………………………………………………………….. w 1861 r.

12. Uporządkuj wydarzenia chronologicznie.

A. Wojna z Austrią.
B. Połączenie Królestwa Sardynii z Lombardią.
C. Zjednoczenie większości terytorium pod berłem króla Sardynii.
D. Podjęcie misji zjednoczenia przez Królestwo Sardynii.
E. Zajęcie Rzymu w 1870 r.
F. „Wyprawa tysiąca” prowadzona przez Giuseppe Garibaldiego.
G. Pragnienie zjednoczenia kraju pod wpływem idei romantyzmu i Wiosny Ludów.
H. Sojusz z Francją.
I. Proklamowanie Królestwa Włoskiego.

Odp. Prawidłowa kolejność: ……………………………………………………………………………………………………………

 

Zjednoczenie Niemiec

13. Podkreśl właściwy szereg przyczynowo-skutkowy.

A. wojna francusko – pruska zakończona podpisaniem pokoju we Frankfurcie nad Menem – objęcie rządów przez kanclerza Bismarcka – powstanie Cesarstwa Niemieckiego rządzonego przez króla Prus – sprowokowanie wojny z Austrią – rozwiązanie Związku Niemieckiego i utworzenie Związku Północnoniemieckiego

B. objęcie rządów przez kanclerza Bismarcka – sprowokowanie wojny z Austrią – rozwiązanie Związku Niemieckiego i utworzenie Związku Północnoniemieckiego – wojna francusko – pruska zakończona podpisaniem pokoju we Frankfurcie nad Menem – powstanie Cesarstwa Niemieckiego rządzonego przez króla Prus

C. sprowokowanie wojny z Austrią – rozwiązanie Związku Niemieckiego i utworzenie Związku Północnoniemieckiego – objęcie rządów przez kanclerza Bismarcka – wojna francusko – pruska zakończona podpisaniem pokoju we Frankfurcie nad Menem – powstanie Cesarstwa Niemieckiego rządzonego przez króla Prus

14. Odczytaj ukryty wśród liter przydomek Otto von Bismarcka.

Ś Ż W E I L T A Z F N Y Ł O K Ć A G R N I C L Ą W T E I L R V Z B M Ę

 

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych

15. Uzupełnij tabelę.

1. Państwo, na którego interwencję liczyli Konfederaci.
2. Żołnierz Południa.
3. Potoczna nazwa mieszkańca Północy.
4. Główna uprawa Południowców.
5. Myśliwy zajmujący się pozyskiwaniem skór dzikich zwierząt futerkowych i dostarczaniem ich do punktu skupu.
6. Inaczej film kowbojski.
7. Miejsce osadzania rdzennej ludności indiańskiej przez kolonizatorów.
8. Zakazane w stanach Północnych, zniesione przez Lincolna.
9. Wybitny strateg walczący po stronie Południowców.
10. Miejsce bitwy będące punktem zwrotnym w wojnie secesyjnej.
11. Dominował na Północy – w przeciwieństwie do rolnictwa dominującego na Południu.
12. Nazwa państwa utworzonego w 1861 r. przez 11 stanów południowych.
13. Inaczej Stany Zjednoczone.
14. Dyskryminowanie mniejszości rasowej poprzez zmuszanie jej do korzystania z odrębnych instytucji publicznych.

Kolonializm w XIX w.

16. Zaznacz P (Prawda) lub F (Fałsz).

TAK NIE
I. W 2 poł. XIX w. mocarstwa europejskie prowadziły politykę kolonialną polegającą na zajmowaniu terenów w Afryce i Azji.
II. Celem polityki kolonialnej było opanowywanie i utrzymywanie w zależności politycznej i gospodarczej krajów słabo rozwiniętych.
III. Największym państwem kolonialnym była Belgia.
IV. „Perłą w koronie”, czyli najcenniejszą brytyjską kolonią były Indie.
V. Na Dalekim Wschodzie o Mandżurię rywalizowały Francja i Japonia.
VI. Trudna sytuacja gospodarcza krajów „Trzeciego Świata” jest skutkiem polityki kolonialnej.

 

Odpowiedzi

Epoka żelaza, pary i węgla

1. B.;
2. D.;
3. D.;
4. B.;
5. D.;
6. I. P; II. P; III. F; IV. F; V. P; VI. P

Przemiany społeczne i polityczne
7. C.;
8.
C.;
9. A.;
10. socjalizm, nacjonalizm

Zjednoczenie Włoch
11. a) Włoch, b) Królestwa Sardynii, c) Camillo Cavoura, d) Francją, e) Austrii, f) Austrii, g) Wiktora Emanuela II, h) Giuseppe Garibaldiego, i) Wenecja, j) Rzym, k) Turynie
12. D.; E.; G.; B.; I.; F.; A.; C.; H.
13. B.,
14. Żelazny Kanclerz
16. I. P; II. P; III. F; IV. P; V. F; VI. P