TEST

Trójprzymierze i trójporozumienie

1. Podkreśl odpowiednie terminy tak, aby zdania były prawdziwe.

I. Zjednoczenie Niemiec w 1871 roku naruszyło równowagę sił
a) w Europie
b) na świecie

II. Niemcy dążyły do pozycji hegemona i rozpoczęły
a) proces rozbrojenia
b) wyścig zbrojeń.

III. Zawarły sojusz z a) Austro-Węgrami b) Francją, a następnie z a) Wielką Brytanią a) Włochami.

IV. Sojusz ten nazwano
a) trójporozumieniem
b) trójprzymierzem.

V. Z obawy przed Niemcami Rosja/Anglia zbliżyła się do Francji / Turcji, która dążyła do odzyskania utraconych na rzecz Niemiec prowincji – Tunezji i Bułgarii / Alzacji i Lotaryngii.
VI Do sojuszu zawartego w 1907 roku dołączyła
a) Rosja
b) Polska.

VII. W ten sposób narodził się kolejny sojusz, tzw. a) gorące pozdrowienie b) serdeczne porozumienie, zwany także a) ententa b) endenda.

VIII. Teren, na którym rywalizowały bloki mocarstw to
a) Bałkany
b) Skandynawia.

 

I wojna światowa 1914-1917.

2. Pierwsza wojna światowa wybuchła

A. wiosną 1914 roku.
B. latem 1914 roku.
C. jesienią 1914 roku.
D. zimą 1914 roku.

Odp. …………………..

3. Bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny było zabójstwo 28 czerwca 1914 roku arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, następcy tronu

A. pruskiego.
B. austriackiego.
C. brytyjskiego.
D. rosyjskiego.

Odp. …………………..

4. Zamachu na Księcia Franciszka Ferdynanda dokonali

A. serbscy nacjonaliści w Sarajewie.
B. tureccy nacjonaliści w Stambule.
C. bułgarscy nacjonaliści w Sofii.
D. rumuńscy nacjonaliści w Bukareszcie.

Odp. …………………..

5. Mimo szybko prowadzonej na zachodzie ofensywy, Niemcy zostali powstrzymani w bitwie

A. nad Marną.
B. pod Tannenbergiem.
C. w Verdun.
D. nad Sommą.

Odp. …………………..

6. Wojna, podczas której obie walczące strony zajmują silnie umocnione pozycje to

A. wojna bunkrowa.
B. wojna okopowa.
C. wojna pozycyjna.
D. wojna zasiekowa.

Odp. …………………..

7. Wskaż poprawne odpowiedzi.

a) Nazwę państw centralnych otrzymały:
Niemcy, Włochy, Austro-Węgry, Bułgaria, Turcja

b) Niemcy byli zmuszeni do walki na frontach:
wschodnim, północnym, zachodnim, środkowym

c) W I wojnie światowej po raz pierwszy użyto:,
gazów bojowych, czołgów, samolotów, łodzi podwodnych

8. Uzupełnij luki w tekście.

Austro-Węgry, Legiony Polskie, niepodległość, Komitet Narodowy Polski, Ignacy Paderewski, Józef Piłsudski, czternaście punktów, Rosja, Woodrow Wilson, Akt 5 listopada, Legion Puławskiego

Podczas działań wojennych Polacy prowadzili działalność mającą przywrócić państwu (a)…………………………………………………………Narodowa Demokracja wezwała społeczeństwo polskie do poparcia (b) ……………………………………………………………………… w wojnie z Niemcami. Jej działacze stanęli na czele (c) ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………i przystąpili do tworzenia (d)…………………………….……………..…………………………………….., ochotniczej jednostki, która w 1915 roku została przekształcona w Brygadę Strzelców i weszła w skład armii rosyjskiej. Po stronie państw centralnych najwięcej życzliwości dla sprawy polskiej przejawiały
(e)………………………………………………………………………………………………. . U boku tego państwa utworzono (f)………………………..………………………………….… złożone z trzech brygad.
Dowódcą I Brygady został (g)…………………………………………………………………. Niepowodzenia Niemiec i Austro-Węgier na frontach spowodowały umiędzynarodowienie sprawy polskiej. W manifeście dwóch cesarzy – niemieckiego i austriackiego – zwanym (h) …………………………………..………………………………………………….. po raz pierwszy zapowiedziano utworzenie państwa polskiego. Prawdziwym przełomem jednak było orędzie prezydenta Stanów Zjednoczonych (i) ………….………………………………………………………………………….,
który w słynnych (j)……………………………………………………………, czyli w programie pokojowym zapowiedział utworzenie państwa polskiego z dostępem do morza, zamieszkanego przez ludność rdzennie polską. Ogromny wpływ na amerykańską opinię publiczną i prezydenta wywarł światowej sławy pianista i polityk (k) ………………………………………………………….

9. Podkreśl poprawne odpowiedzi.

a) Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę państwom centralnym w kwietniu 1917 roku / w marcu 1918 roku.
b) W 1918 r. Niemcy podjęli ostatnią zakończoną niepowodzeniem ofensywę na froncie wschodnim / froncie zachodnim.
c) Ostateczną klęskę Niemiec przyspieszył rozpad bloku państw centralnych / państw ententy.
d) W obliczu rewolucji w Niemczech i beznadziejnej sytuacji na froncie w wagonie kolejowym w lasku Compiègne w północno –zachodniej Francji dowództwo niemieckie podpisało 3 czerwca
1918 roku / 11 listopada 1918 roku zawieszenie broni.
e) Państwa ententy postawiły twarde warunki – Niemcy musieli wycofać się za Marnę / Ren i oddać większość ciężkiego uzbrojenia/swojego terytorium.

 

Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku.

10. Zaznacz P (Prawda) lub F (Fałsz).

TAK NIE
I. W 1918 r. na ziemiach polskich zaczęły powstawać konkurencyjne ośrodki władzy.
II. Sytuację opanował Józef Piłsudski, który 10 listopada 1918 roku przybył do Warszawy z niemieckiego więzienia w Magdeburgu.
III. 10 listopada Rada Regencyjna, rządząca w Galicji, przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę nad wojskiem polskim.
IV. Niepodległe państwo polskie powstało w 1918 roku po 123 latach niewoli, licząc od daty I rozbioru Polski.
V. Na początku 1919 roku powstał rząd z premierem Ignacym Paderewskim, który przystąpił do organizowania nowego państwa.
VI. Mimo odrodzenia w 1918 r. niepodległego państwa polskiego, przebywanie pod trzema zaborami po dziś dzień rzutuje na życie Polaków.

 

Odpowiedzi

Trójprzymierze i trójporozumienie

1.
a) w Europi/na świecie,
b) wyścig pokoju/wyścig zbrojeń,
c) Austro-Węgrami/Francją, Wielką Brytanią/Włochami,
d) trójporozumieniem/trójprzymierzem,
e) Rosja/Anglia, Francji/Turcji, Tunezji i Bułgarii/Alzacji i Lotaryngii,
f) Rosja/Polska,
g) gorące pozdrowienie/serdeczne porozumienie, ententa/endenda,
h) Bałkany/Skandynawia

I wojna światowa 1914-1917

2. B.;
3. B.;
4. A.;
5. A.;
6. C.
7. a) Niemcy, Austro-Węgry, Bułgaria, Turcja
b) wschodnim, zachodnim
c) gazów bojowych, czołgów, samolotów, karabinu maszynowego, łodzi podwodnych

8.
(a) niepodległość, (b) Rosji, (c) Komitetu Narodowego Polskiego, (d) Legionu Puławskiego, (e) Austro-Węgry, (f) Legiony Polskie, (g) Józef Piłsudski, (h) Aktem 5 listopada, (i) Woodrowa Wilsona, (j) czternastu punktach, (k) Ignacy Paderewski

9. Prawidłowa odpowiedź
a) w kwietniu 1917 roku,
b) froncie zachodnim,
c) państw centralnych,
d) 11 listopada 1918 roku,
e) Ren,
f) ciężkiego uzbrojenia

Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku
10. I. P; II. P; III. F; IV. F; V. P; VI. P