Tag "test z historii"

TEST HISTORYCZNY Cesarstwo bizantyjskie. Arabowie – islam. Państwo Franków.

HISTORIA TEST ze średniowiecza Cesarstwo bizantyjskie 1. Zaznacz, które z poniższych zdań jest prawdziwe (P), a które fałszywe (F). TAK NIE  a) Bizancjum to nazwa wschodniego Cesarstwa Rzymskiego.      b) Nazwa Bizancjum pochodzi od nazwy kolonii greckiej, gdzie cesarz Konstantyn Wielki w 324r. założył Konstantynopol.      c) Cesarze konstantynopolitańscy uznali upadek władzy cesarskiej na Zachodzie.      d) Dzięki cesarzowi Justynianowi I Wielkiemu w II poł. VI w.

TEST 15 I wojna światowa 1914-1917

TEST Trójprzymierze i trójporozumienie 1. Podkreśl odpowiednie terminy tak, aby zdania były prawdziwe. I. Zjednoczenie Niemiec w 1871 roku naruszyło równowagę sił a) w Europie b) na świecie II.  Niemcy dążyły do pozycji hegemona i rozpoczęły a) proces rozbrojenia b) wyścig zbrojeń. III.  Zawarły sojusz z a) Austro-Węgrami  b) Francją, a następnie z a) Wielką Brytanią a) Włochami. IV. Sojusz ten nazwano a) trójporozumieniem b) trójprzymierzem. V. Z obawy przed Niemcami Rosja/Anglia