WOS

Jednostka a społeczeństwo

1. Co rozumiesz pod pojęciem społeczności, społeczeństwa i zbiorowości? Człowiek jest istotą społeczną. Żyje wśród ludzi, pracuje, bawi się i uczy. Wszystkie największe dokonania ludzkości możliwe były tylko dzięki współpracy poszczególnych jednostek. Zespół ludzi skupionych przestrzennie na pewnym obszarze, oddzielonych od innych podobnych zespołów, określamy mianem zbiorowości. Zbiorowość staje się społecznością, kiedy wykształcają się w niej określonego rodzaju powiązania i zależności, scalające tę zbiorowość, takie jak np.: wspólne zwyczaje, wspólny

Powtórki z WOS

2. Co to jest proces socjalizacji? Jest to proces stopniowego, ewolucyjnego uspołecznienia jednostki, kształtowania jego osobowości, przekazywania systemu wartości i przyjmowania odpowiednich ról społecznych, trwający faktycznie przez całe życie. Dokonuje się na poziomie rodziny, grupy rówieśniczek czy zakładu pracy. 3. Na jakiej podstawie wyróżniamy grupy społeczne i jakie znasz ich rodzaje? Grupa społeczna składa się z minimum 3 osób ze sobą w jakiś sposób trwale powiązanych Cechuje się: wielkością, wartościami,

Człowiek i społeczeństwo TEST

Człowiek i społeczeństwo TEST   1. Wymień przynajmniej 4 elementy osobowości. a) …………………………………………………………………….. b) …………………………………………………………………….. c) …………………………………………………………………….. d) ……………………………………………………………………..   2. Podane niżej potrzeby podziel na biologiczne, psychiczne, społeczne. przynależność do grupy, jedzenie, poczucie miłości, oddychanie, sen, uznanie społeczne, poczucie bezpieczeństwa, działanie na rzecz innych, poczucie akceptacji   Potrzeby Potrzeby Potrzeby             3. Podaj definicje pojęć: socjalizacja, interakcja, więzi społeczne. socjalizacja – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. interakcja– ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… więzi

Być uczniem, być obywatelem TEST

Prawa i obowiązki obywatela 1. Połącz pojęcie z definicją. 1. Kuratorium oświaty ………………………………………………………………………………………. 2. Ministerstwo Edukacji Narodowej ………………………………………………………………… 3. Rzecznik Praw Ucznia …………………………………………………………………………………. a) urząd państwowy kierujący polityką oświatową RP. b) instytucja powołana do ochrony uczniów, ich wolności i praw. c) organ kierujący realizacją polityki oświatowej państwa na terenie województwa. 2. Przyporządkuj zadania dyrektorowi, radzie pedagogicznej, radzie szkoły. a) opiniowanie pracy nauczycieli, b) decydowanie o programie nauczania, c) przewodniczenie radzie

Świat mediów i informacji – TEST

Media i informacja   1. Początki środków masowego przekazu sięgają A. XIV i XV w. B. XV i XVI w. C. XVI i XVII w. D. XVII i XVIII w. Odp. ……………….. 2. Wyróżniamy media A. pisane B. rysowane C. audiowizualne D. interaktywne Odp. ……………….. 3. Ze względu na rolę, jaką media odgrywają w życiu jednostki i społeczeństwa, są nazywane A. pierwszą władzą B. drugą władzą C. trzecią władzą D.

Samorząd terytorialny TEST

Samorząd terytorialny 1. Przyporządkuj jednostkom terytorialnym odpowiednie organy władzy. I. Gmina ………………………………………………………………………………………………………….                      II. Powiat …………………………………………………………………………………………………………                     III. Województwo …………………………………………………………………………………………….. a) marszałek,                             b) starosta,           c) wojewoda,          d) burmistrz, e)  wójt,                                       f) rada powiatu,                       g) prezydent miasta, h) sejmik województwa,            i) rada gminy,                          j) rada miasta 2. Przy władzach wybieranych bezpośrednio postaw literkę B, zaś przy tych, które są wybierane w sposób pośredni – literkę P. a) wójt – …. b) burmistrz – …. c) prezydent miasta –

Państwo i władza demokratyczna TEST

Władza demokratyczna   1. Wymień 3 elementy, które tworzą państwo. a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. Przyporządkuj różnym genezom powstania państw nazwiska ich twórców oraz krótkie charakterystyki teorii. a) Natura b) Bóg c) Bóg i człowiek     d) Umowa między społeczeństwem a władzą      e) Podbój f) Walka klas                                                         I. John Locke i Jan Jakub Rousseau …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. II. Ludwik Gumplowicz …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… III. Arystoteles ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. IV. św. Tomasz z Akwinu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. V.

Życie społeczne – TEST

Życie społeczne   1. Wymień przynajmniej 4 elementy osobowości. a) ……………………………………………………………………………………………………………………….. b) ……………………………………………………………………………………………………………………….. c) ……………………………………………………………………………………………………………………….. d) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 2. Podane niżej potrzeby podziel na biologiczne, psychiczne, społeczne. a) potrzeby  biologiczne – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b) potrzeby psychiczne – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… c) potrzeby społeczne – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. przynależność do grupy, jedzenie, poczucie miłości, oddychanie, sen, uznanie społeczne, poczucie bezpieczeństwa, działanie na rzecz innych, poczucie akceptacji 3. Podaj definicje pojęć: socjalizacja, interakcja, więzi społeczne. a) socjalizacja – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..