Człowiek i społeczeństwo TEST

1. Wymień przynajmniej 4 elementy osobowości.

a) ……………………………………………………………………..

b) ……………………………………………………………………..

c) ……………………………………………………………………..

d) ……………………………………………………………………..

 

2. Podane niżej potrzeby podziel na biologiczne, psychiczne, społeczne.

przynależność do grupy, jedzenie, poczucie miłości, oddychanie, sen, uznanie społeczne, poczucie bezpieczeństwa, działanie na rzecz innych, poczucie akceptacji

 

Potrzeby Potrzeby Potrzeby


3. Podaj definicje pojęć: socjalizacja, interakcja, więzi społeczne.

socjalizacja – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

interakcja– ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

więzi społeczne– ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

4. Podkreśl role społeczne, które odgrywasz:

dziecko, kolega, rówieśnik, uczeń, przyjaciel, student, rodzic, dziadek, nauczyciel, pracownik, opiekun, pracodawca


5. Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe lub NIE, jeśli jest nieprawdziwe.

TAK NIE
1. Pierwszą grupą społeczną człowieka jest rodzina.
2. Liczba grup społecznych zwiększa się w miarę dorastania.
3. Większość czasu człowiek spędza w dużych grupach społecznych.
4. Grupy społeczne w niewielkim stopniu kształtują nasze postawy.
5. W grupach społecznych uczymy się najważniejszych zachowań społecznych.
6. Grupy społeczne tworzą społeczeństwo.

 

6. A. Wymienione niżej grupy społeczne podziel na pierwotne i wtórne.

partia polityczna, naród, rodzina, sąsiedzi, pracownicy jednej firmy, przyjaciele

grupy pierwotne – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

grupy wtórne – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


B. Wyjaśnij, na czym polega różnica między tymi grupami..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


7. Spośród grup społecznych wymienionych w poleceniu 6. wypisz po jednym przykładzie grupy formalnej i nieformalnej.

grupa formalna – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
grupa nieformalna – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


8. Pozycji zajmowanej w grupie przyporządkuj odpowiednią rolę.

a) szef, b) ekspert, c) krytykant, d) buntownik,
e) błazen, f) sierotka, g) luzak, h) kozioł ofiarny

1. osoba lekceważona, posiadająca słabą pozycję w grupie ……………………….
2. osoba wiecznie niezadowolona ……………………………………………………………
3. osoba nieporadna, oczekująca pomocy od innych ………………………………….
4. osoba, która przewodzi grupie, podejmuje decyzje …………………………………
5. osoba, która zna się na wszystkim, udziela wyjaśnień ……………………………..
6. osoba, która stale się wygłupia ……………………………………………………………..
7. osoba, która podburza innych, nie podporządkowuje się zasadom …………….
8. osoba, która stoi z boku, w nic się nie angażuje ……………………………………….


9. Scharakteryzuj sposoby podejmowania decyzji w grupie.

consensus – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

lider – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

głosowanie – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


10. Połącz charakterystykę z odpowiednim typem przywódcy.

a) przywódca autokratyczny b) przywódca manipulujący c) przywódca charyzmatyczny d) przywódca demokratyczny

1. podejmuje trudne i „niewykonalne” zadania, posiada ogromny autorytet, przekonuje innych do swoich działań, sprawdza się w trudnych sytuacjach;
2. inicjuje działania służące skłóceniu grupy i wykorzystuje sytuację, otacza się „informatorami”, nastroje grupy wykorzystuje do utrzymania własnej pozycji;
3. podejmowanie decyzji pozostawia grupie, ma zaufanie do innych, potrafi słuchać, jest pomocny, przyznaje się do błędów, często stosuje nagrody;
4. sam podejmuje decyzje, nie znosi sprzeciwu, nie przyznaje się do błędów, stosuje kary, często krytykuje.

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


11. Stwórz swoją listę 5 wartości, którymi kierujesz się w życiu. Uporządkuj je, zaczynając od najważniejszej.

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


12. Społeczeństwo jest zróżnicowane. Wyjaśnij, czego dotyczą

a) różnice biologiczno–fizyczne,

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

b) różnice demograficzne

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

c) różnice psychiczne

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

d) różnice społeczne

 

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


13. Obok podanych stwierdzeń wpisz P (prawda) lub F (fałsz).

TAK NIE
1. Konflikt interpersonalny to konflikt między osobami.
2. Jednym z powodów powstawania konfliktów jest niezgodność celów.
3. Konflikty nie są wpisane w ludzką naturę
4. Wyeliminowanie konfliktów jest niemożliwe.
5. Wszystkie konflikty są niszczące.
6. Metody rozwiązywania konfliktów to kompromis.


14. Uporządkuj kolejno etapy negocjacji.

a) Realizacja porozumień b) Wstępne propozycje rozwiązań c) Ustalenie problemu d) Porozumienie

1. ……………………………………

2 ……………………………………..

3. …………………………………….

4. …………………………………….

 

Człowiek i społeczeństwo TEST – odpowiedzi

Odp. 1 emocje, uzdolnienia, postawy, temperament, potrzeby

Odp. 2
potrzeby biologiczne: jedzenie, oddychanie, sen

potrzeby psychiczne: poczucie bezpieczeństwa, poczucie akceptacji
potrzeby społeczne: działanie na rzecz innych, uznanie społeczne, przynależność do grupy

Odp. 3
• socjalizacja – proces uczenia się życia w społeczeństwie poprzez naśladowanie i uczenie się określonych zachowań od innych; trwa przez całe życie
• interakcja – wzajemne oddziaływanie
• więzi społeczne – więzi łączące jednostkę z grupą oraz zachodzące między nimi relacje

Odp. 4 Np. dziecko, kolega, rówieśnik, uczeń, przyjaciel, student, rodzic, dziadek, nauczyciel, pracownik, opiekun, pracodawca

Odp. 5 1. TAK, 2. TAK, 3. NIE, 4. NIE, 5. TAK, 6. TAK

Odp. 6
A. grupy pierwotne – rodzina, sąsiedzi, przyjaciele
grupy wtórne – partia polityczna, naród, pracownicy jednej firmy
B. Między uczestnikami grupy pierwotnej istnieją silne więzi osobiste i mają miejsce bezpośrednie kontakty, natomiast uczestnicy grupy wtórnej są połączeni więziami wynikającymi z realizacji wspólnych interesów.

Odp. 7

grupa formalna – partia polityczna
grupa nieformalna – przyjaciele

Odp. 8 1. – h), 2. – c), 3. – f), 4. – a), 5. – b), 6. – e), 7. – d), 8. – g),

Odp. 9
consensus – wszyscy członkowie grupy muszą zaakceptować decyzję
lider – decyzja podjęta przez jedną osobę, a dotycząca całej grupy
głosowanie – każdy głos jest jednakowo ważny, podejmuje się decyzję, za którą opowiada się większość

Odp. 10 a) – 4, b) – 2, c) – 1, d) 3

Odp. 11
Np. 1. rodzina, 2. zdrowie, 3. uczciwość, 4. przyjaźń, 5. wykształcenie

Odp. 12
a) różnice biologiczno – fizyczne – wygląd i budowa ciała
b) różnice demograficzne – płeć i wiek
c) różnice psychiczne – np. temperament i uzdolnienia
d) różnice społeczne – np. majątek, władza

Odp. 13 1.P, 2.P, 3.F, 4.P, 5.F, 6.P

Odp. 14
1. Ustalenie problemu
2. Wstępne propozycje rozwiązań

3. Porozumienie
4. Realizacja porozumień

Facebook aleklasa 2