Samorząd terytorialny1. Przyporządkuj jednostkom terytorialnym odpowiednie organy władzy.

I
. Gmina ………………………………………………………………………………………………………….

II. Powiat …………………………………………………………………………………………………………
III. Województwo ……………………………………………………………………………………………..

a) marszałek,
b) starosta, c) wojewoda, d) burmistrz,
e) wójt, f) rada powiatu, g) prezydent miasta,
h) sejmik województwa, i) rada gminy, j) rada miasta


2. Przy władzach wybieranych bezpośrednio postaw literkę B, zaś przy tych, które są wybierane w sposób pośredni – literkę P.


a) wójt – ….

b) burmistrz – ….
c) prezydent miasta – ….
d) rada gminy – ….
e) rada miasta – ….
f) starosta i zarząd powiatu – ….
g) rada powiatu – ….
h) wojewoda – ….
i) marszałek i zarząd województwa – ….
j) sejmik województwa – ….

 

3. Zaznacz P (Prawda) lub F (Fałsz).

TAK NIE
I. Samorząd terytorialny powstał zgodnie z zasadą centralizacji, czyli koncentracji władzy w rękach organów centralnych.
II. W Polsce od 1999r. istnieje dwustopniowy podział terytorialny – na województwa i gminy.
III. Jednostki samorządu terytorialnego są od siebie niezależne i wykonują odrębne zadania.
IV. Każda jednostka samorządu terytorialnego ma swoje władze wybierane w sposób pośredni bądź bezpośredni.
V. Każda jednostka samorządu terytorialnego jest wspólnotą, która tworzą wszyscy jej mieszkańcy.
VI. Samorządy, realizując swoje zadania, muszą skupiać się przede wszystkim na osiąganiu zysków.

4. Wyjaśnij, w jaki sposób obywatele mogą wpływać na decyzje władz samorządowych?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


5. Wymień 5 środków nacisku, jakie mogą być stosowane przez obywateli wobec władz samorządowych.


.………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….…

.………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….…
.………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….…
.………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….…
.………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….…
.………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….…

 

6. Najbardziej zauważalnymi środkami nacisku są

A. petycje i wiece

B. demonstracje i referenda
C. petycje i pikiety
D. demonstracje i wiece

Odp. ………………..

 

7. Organizatorzy demonstracji muszą

A. uzyskać zgodę władz

B. zapewnić im bezpieczny przebieg
C. poinformować Policję
D. wszystkie odpowiedzi są poprawne

Odp. ………………..

 

8. Referenda gminne są przeprowadzane na wniosek

A. wójta

B. premiera
C. mieszkańców gminy
D. prezydenta miasta

Odp. ………………..

9. Referendum gminne jest ważne, jeśli weźmie w nim udział

A. co najmniej 20% uprawnionych do głosowania

B. co najmniej 30% uprawnionych do głosowania
C. co najmniej 40% uprawnionych do głosowania
D. co najmniej 50% uprawnionych do głosowania

Odp. ………………..


10. Wynik referendum jest rozstrzygający, jeśli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej referendum oddano


A. więcej niż 1/5 ważnych głosów

B. więcej niż 1/4 ważnych głosów
C. więcej niż 1/3 ważnych głosów
D. więcej niż 1/2 ważnych głosów

Odp. ………………..


11. Nadzór sprawowany przez władze centralne nad samorządem terytorialnym nie dotyczy


A. bezpośredniej ingerencji w sprawy wspólnot samorządowych

B. zgodności z prawem działania organów samorządowych
C. celowości działania organów samorządowych
D. rzetelności i gospodarności działania organów samorządowych

Odp. ………………..

12. Organem nadzorującym samorząd terytorialny nie jest

A. Prezes Rady Ministrów

B. Wojewoda
C. Wójt
D. Regionalna Izba Obrachunkowa

Odp. ………………..


13. Przyporządkuj odpowiednim instytucjom samorządowym sprawy, które możemy w nich załatwić.

I. Urząd Gminy

II. Starostwo Powiatowe
III. Urząd wojewódzki

a) zarejestrowanie samochodu, motocykla

b) otrzymanie paszportu
c) otrzymanie dowodu osobistego, numeru PESEL, aktu urodzenia, ślubu, zgonu
d) zarejestrowanie działalności gospodarczej
e) zmiana nazwiska lub imienia
f) uzyskanie pozwolenia na prace cudzoziemca
g) załatwienie sprawy związanej z obywatelstwem
h) otrzymanie zasiłku w razie utraty pracy
i) zawarcie związku małżeńskiego


14. Połącz pojęcie z definicją.

I. – miejsce, z którym czujemy się szczególnie uczuciowo związani, w którym jest nam wyjątkowo dobrze; może to być np. miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce, w którym często przebywamy. ………………..

II. – obszar ukształtowany w wyniku wydarzeń historycznych, wyróżniający się określonymi cechami, np. warunkami geograficznymi, gospodarczymi, tradycją, kulturą. ……………….

A. region,
B. patriotyzm obywatelski C. „Mała Ojczyzna”

 

Odpowiedzi

Odp. 1. I – d, e, g, i, j; II- b, f; III- a, c, h
Odp. 2. B – a, b, c, d, e, g, j ; P – f, h, i
Odp. 3. I – F, II – F, III – P, IV – P, V – P, VI – F
Odp. 4.
Mieszkańcy wspólnoty samorządowej mają prawo do:
– udziału w sesjach,
– udziału w pracach powoływanych komisji,
– zgłaszania do radnych pytań, wniosków, próśb o interwencję,
– podejmowania środków nacisku.
Odp. 5. petycje, pikiety, demonstracje, wiece, referenda
Odp. 6. D.,
Odp. 7. D.,
Odp. 8. C.,
Odp. 9. B.,
Odp. 10. D.

Odp. 11. A.,
Odp. 12. C.,

Odp. 13. I – c, d, i; II – a, e, h ; III – b, f, g
Odp. 14. I. – C. ; II. – A.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Świat mediów i informacji – TEST

Być uczniem, być obywatelem TEST