Prawa i obowiązki obywatela


1. Połącz pojęcie z definicją.


1. Kuratorium oświaty ……………………………………………………………………………………….

2. Ministerstwo Edukacji Narodowej …………………………………………………………………
3. Rzecznik Praw Ucznia ………………………………………………………………………………….

a) urząd państwowy kierujący polityką oświatową RP.

b) instytucja powołana do ochrony uczniów, ich wolności i praw.
c) organ kierujący realizacją polityki oświatowej państwa na terenie województwa.


2. Przyporządkuj zadania dyrektorowi, radzie pedagogicznej, radzie szkoły.


a) opiniowanie pracy nauczycieli,

b) decydowanie o programie nauczania,
c) przewodniczenie radzie pedagogicznej,
d) podejmowanie uchwał odnośnie promowania i klasyfikowania ucznia,
e) funkcja przełożonego pracowników szkoły,
f) uchwalanie statutu szkoły,
g)wyrażanie opinii o wydatkach,
h) rozporządzanie środkami finansowymi
i) decydowanie o programie wychowawczym


A. dyrektor szkoły ………………………………………………………………………………………………….,

B. rada pedagogiczna ……………………………………………………………………………………………..,
C. Rada szkoły ……………………………………………………………………………………………………..,


3. Wymień 3 prawa i 3 obowiązki ucznia:


A. Prawa:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

B. Obowiązki:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….


4. Podkreśl TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe lub NIE, jeśli zawiera błędną informację.

TAK NIE
a) Obowiązkowi szkolnemu podlegają osoby od 6 do 18 roku życia.
b) Oprócz szkół publicznych w Polsce funkcjonuje obecnie szkolnictwo niepubliczne.
c) Dyrektora szkoły w wyborach tajnych, bezpośrednich i równych wybierają wszyscy pracownicy szkoły.
d) Radę pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy szkoły.
e) Radę szkoły tworzą przedstawiciele samorządu uczniowskiego i organ prowadzący szkołę.


5. Wyjaśnij, kto tworzy samorząd szkolny.

Odp. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


6. Podkreśl zasady, które powinny obowiązywać przy wyborze samorządu uczniowskiego.


A. Powszechność
B. Jawność

C. Równość
D. Tajność

E. Obowiązkowość
F. Bezpośredniość

7. Zaznacz P (prawda) lub F ( fałsz).

TAK NIE
a) Samorząd uczniowski ma prawo zorganizować dyskotekę bez zgody i wiedzy dyrektora szkoły.
b) Samorząd uczniowski ma prawo redagować i wydawać gazetkę szkolną.
c) Samorząd uczniowski ma prawo opiniować pracę nauczycieli.
d) Samorząd uczniowski ma prawo wybierać opiekuna samorządu.
e) Przedstawicieli samorządu uczniowskiego nie mają prawa wybierać uczniowie mający zachowanie naganne.
f) Przewodniczącego samorządu uczniowskiego wybierają uczniowie i nauczyciele.

8. Zaznacz cnoty obywatelskie:

a) męstwo
b) dobro jednostki

c) odwaga
d) kosmopolityzm

e) patriotyzm
f) dyscyplina
g) wierność

Odp. ………………..

9. Podaj 3 dowody na to, że Janusza Korczaka można uznać za wzór dobrego obywatela.

– …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Społeczeństwo obywatelskie to:

a) społeczeństwo, którego obywatele nie chcą niczego w państwie zmieniać.

b) społeczeństwo, które czeka na pomoc obywateli z zagranicy.
c) społeczeństwo, którego obywatele nie chcą podejmować działań politycznych.
d) społeczeństwo, którego obywatele organizują się i podejmują działania społeczne.

Odp. ………………..

11. Podaj 3 przykłady działalności obywatelskiej w Twojej okolicy.

–………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
–………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
–………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Odpowiedzi


Odp. 1.
1 – c), 2 – a), 3 – b);
Odp. 2.
A. dyrektor – c), e), h)

B. rada pedagogiczna – b), d), i),
C. rada szkoły – f), g), a);
Odp. 3.
A. Prawa:
– sprawiedliwa, obiektywna, jawna, uzasadniona ocena,
– poszanowanie godności,
– swoboda wyrażania myśli, poglądów, rozwijanie zainteresowań
B.Obowiązki:
– udział w zajęciach lekcyjnych,
– systematyczne przygotowywanie się do zajęć,
– dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych
Odp. 4. a) – TAK, b) – TAK, c) – TAK, d) – NIE, e) – NIE;
Odp. 5. Samorząd szkolny tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły.
Odp. 6. a), c), d), f);
Odp. 7. a) – F, b) – P, c) – F, d) – P, e) – F, f) – F;
Odp. 8. a), c), e), f), g)
Odp. 9.
– działał na rzecz praw dziecka i równouprawnienia dzieci,
– wprowadził samorządy wychowanków, które miały prawo sądzić swoich wychowawców,
– założył pierwsze pismo publikowane przez dzieci,
– założył i prowadził Dom Sierot;
Odp. 10. d);
Odp. 11.
– Ochotnicza Straż Pożarna,
– Koło Gospodyń Wiejskich,
– Związek Myśliwych „Żubr”.

Facebook aleklasa 2