Sprawdź przed egzaminem gimnazjalnym swoja wiedzę z historii pierwszych cywilizacji: Mezopotamii, Starożytnego Egiptu i Izraela.

Test z historii starożytnej


Początki ludzkości

1. Zbuduj słownikową definicję pojęcia historia. Uwzględnij przynajmniej dwa różne znaczenia tego wyrazu.

A. historia – ………………………………………………………………………………………………………………………………….
B. historia – ………………………………………………………………………………………………………………………………….


2. Podziel źródła historyczne na pisane i niepisane:

przedmioty codziennego użytku, broń, pamiętniki, listy, przekazy ustne, roczniki, obrazy, mozaiki, kroTaginiki.

A. źródła historyczne pisane – ………………………………………………………………………………………………………..
B. źródła historyczne niepisane – ……………………………………………………………………………………………………


3. To, że pierwszy człowiek pojawił się w Afryce

A. jest dziełem przypadku.
B. wiąże się z panującymi wówczas warunkami klimatycznymi.
C. ma związek z kończącą się w Afryce epoką zlodowacenia.
D. nie zostało do dziś udowodnione.


4. Jedną z najstarszych osad neolitycznych było

A. Tell Mureybet
B. Çatal Hüyük

C. Dżarmo
D. Jerycho

 

Mezopotamia

5. W tabeli zapisano sześć zdań odnoszących się do historii Babilonii. Podkreśl TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub NIE, jeśli jest niezgodne z prawdą.

TAK NIE
1. Mezopotamia to obszar pomiędzy dwoma rzekami – Tygrysem i Jordanem.
2.Mezopotamię zamieszkiwały ludy semickie.
3. Nazwa Semici pochodzi od Sema, syna Abrahama.
4.Największy zasięg i znaczenie Babilonia osiągnęła za panowania Hammurabiego.
5. Nabuchodonozor II zdobył Jerozolimę, a ludność żydowską przesiedlił do Babilonu.
6. Mezopotamczycy wierzyli, że życie pozagrobowe nie zależy od postępowania cżłowieka przed śmiercią, lecz od tego, jak zostanie wyposażony po śmierci.

6. Dokończ prawa ustanowione przez Hammurabiego, pamiętając o kierowaniu się zasadą “oko za oko, ząb za ząb”.

a. Jeśli syn ojca swego uderzył, ………………………………………………………………………………………………………..
b. Jeśli obywatel oko obywatelowi wybił, …………………………………………………………………………………………….
c. Jeżeli kość obywatela złamał, ……………………………………………………………………………………………………….
d. Jeśli obywatel ząb obywatelowi równemu sobie wybił, ……………………………………………………………………..

 

Starożytny Egipt

7. Przedstaw na wykresie piramidę społeczną starożytnego Egiptu.

faraon, rzemieślnicy, urzędnicy, kapłani, chłopi, kupcy

 

8. Znając strukturę społeczną starożytnego Egiptu, wpisz, kto sprawował następujące funkcje lub wykonywał podane zajęcia.

a) …………………………………………………………….. – doradzanie władcy, dysponowanie wiedzą matematyczną, astronomiczna i medyczną;
b) ……………………………………………………………. – uprawa pól, budowa i naprawa kanałów, budowa piramid;
c) …………………………………………………………….. – najwyższy kapłan, wódz, sędzia i prawodawca, uważany za syna boga Re;
d) ……………………………………………………………. – nadzorowanie budowy i naprawy kanałów, wskazywanie wielkości i rodzaju upraw, zbieranie podatków, sądzenie przestępców
e) …………………………………………………………….. – budowa i ozdabianie świątyń, piramid i pałaców
f) ……………………………………………………………… – „łowczynie dusz”, wyposażanie zmarłego w żywność i przedmioty niezbędne mu w życiu pozagrobowym


9. Przyporządkuj bóstwu egipskiemu zakres jego panowania.

a) Re ……..
b) Izyda ……..
c) Ozyrys ……..
d) Horus ……..
e) Set ……..

1. opiekun pustyni, szlaków karawan, dalekich wypraw
2. bogini miłości, nieba i czarów
3. pan Wszechświata, nieba i słońca
4. bóg nieba i opiekun faraonów
5. bóg śmierci i odrodzonego życia


10. Którym zwierzętom w Egipcie oddawano boską cześć.

kot, krokodyl, wielbłąd, skarabeusz, sęp, jastrząb, żmija

Odp. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….


11. Dokończ zdania.

A. Egipcjanie uważali, że dusza ludzka ………………………………………………………………………., ale jej przetrwanie jest związane z …………………………………………………………………….
B. Dlatego zwłoki …………………………………………………………………………….. i sporządzano ……………………………………………………………………………………………………………………………
C. Zmarli z rodziny królewskiej byli …………………………………………………………, a następnie specjalną barką zawożeni do ………………………………………………………………………………..
D. Zanim człowiek dostał się do krainy zmarłych, musiał stanąć przed sądem …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Izrael

12. Dzieje Izraela zaczynają się od:

a) wypędzenia z Edenu Adama i Ewy.
b) przybycia pod wodzą Mojżesza do ziemi Kanaan w II poł. XIII w. p.n.e. koczowniczych plemion Izraelitów.
c) zawarcia przez Boga przymierza z Abrahamem.
d) zawarcia przez Boga przymierza z Jakubem.


13. Uzupełnij zdania.

A. Najważniejszym świętem żydowskim jest …………………………………, która trwa …………………… dni i obchodzona jest na pamiątkę ………………………………………………………………..
B. Podstawowym świętem żydowskim jest ………………, czyli ……………………………………………., który rozpoczyna się o zachodzie słońca w …………………… i trwa ……………………….


14. Zaznacz prawda (P) lub fałsz (F).

Tak Nie
1. Palestyna dzieliła się na Judeę, Samarię i Galileę.
2. Izraelici zajmowali się rolnictwem, hodowlą owiec i bydła, rybołówstwem, handlem i żeglarstwem.
3.Świętą księgą Izraelitów była Biblia.
4.Tora to Pięcioksiąg Mojżeszowy, czyli pięć pierwszych ksiąg Biblii.
5.Talmud to inna nazwa Biblii.
6. Żydzi wierzyli, że są osobiście odpowiedzialni przed Bogiem za swoje czyny, a po śmierci czeka ich Sąd Boży.
7. Za najważniejszych proroków uważano Izajasza, Ezechiela, Jeremiasza, Daniela, Salomona.
8. Ściana Płaczu to pozostałośc po Drugiej Świątyni żydowskiej zburzonej przez Rzymian.
9. Żydzi przeżyli dwie niewole – egipską i babilońską.

15. Teokracja to

a) czas sędziów stojących na czele Izraela.
b) ustrój, w którym władzę sprawują prorocy.
c) kierowanie się w życiu prawem Bożym.
d) „rządy Boga”.


16. Biblijny król Dawid to:

A. syn Saula.
B. władca Filistynów.
C. autor biblijnych Psalmów.
D. ojciec Salomona.

 

Podsumowanie (Mezopotamia, Egipt, Izrael)

17. Uzupełnij tabelę:

Cywilizacja Najważniejszy bóg Budowla
A. Egipt
B. Mezopotamia
C. Izrael
D. Grecja
E. Rzym1.

1. Najważniejszy bóg: Zeus
2. Boga nazywano: Jahwe
3. Najważniejszy bóg: Marduk
4. Najważniejszy bóg: Zeus zwany jest Jowiszem
5. Najważniejszy bóg: Re (Ra) – bóg słońca

a) piramida Cheopsa, b) zikkurat, c) akwedukt, d) Partenon, e) Świątynia Salomona


8. Które z osiągnięć przypiszesz starożytnym Egipcjanom?

a) pismo, koło, kalendarz, wysoko rozwinięta matematyka i astronomia,
b) wysoko rozwinięta matematyka, astronomia, wodomierze, operacje medyczne


19. Niepodkreślone w poleceniu 18 osiągnięcia cywilizacyjne przyporządkuj odpowiedniej kulturze.

Odp. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….


20. Połącz datę z wydarzeniem.

a) ok. 3500 p.n.e. …………………….
b) koniec IV tys. p.n.e. ……………..
c) XVIII w. p.n.e. ………………………
d) ok. XIII w. p.n.e. …………………..
e) X w. p.n.e. ………………………….
f) VII/VI w. p.n.e. ……………………..
g) 587 – 538 p.n.e. ………………….

1. Panowanie Salomona w Izraelu.
2. Początek dziejów Izraela.
3. Panowanie w Babilonii Nabuchodonozora II.
4. Niewola babilońska ludu żydowskiego.
5. Zjednoczenie przez Menesa Górnego i Dolnego Egiptu.
6. Panowanie w Babilonii Hammurabiego.
7. Cywilizacja Sumerów.


21. Wskaż szereg, w którym wymienione zostały wszystkie elementy cywilizacji.

A. Kalendarz, pismo, miasta, państwo.
B. Kalendarz, wojsko, miasta, państwo.
C. Pismo, narzędzia, miasta, państwo.
D. Wojsko, kalendarz, pismo, miasta.

 

Odpowiedzi


Początki ludzkości

1. historia – A. nauka, która zajmuje się badaniem przeszłości;
– B. przeszłość.

2.
A. pisane: pamiętniki, listy, roczniki, kroniki

B. niepisane: przedmioty codziennego użytku, broń, przekazy ustne, obrazy, mozaiki
3. B.;
4. D.

Mezopotamia

5. 1. NIE; 2. TAK; 3 NIE; 4 TAK; 5. TAK; 6. TAK

6.
Jeśli syn ojca swego uderzył, utną mu rękę.
Jeśli obywatel oko obywatelowi wybił, i jemu wybiją oko.
Jeżeli kość obywatela złamał, i jemu złamią kość.
Jeśli obywatel ząb obywatelowi równemu sobie wybił, i jemu wybiją ząb.
Starożytny Egipt

7.
faraon

kapłani
urzędnicy
rzemieślnicy, kupcy
chłopi

8.
a) kapłani, b) chłopi, c) faraon, d) urzędnicy, e) rzemieślnicy, f) kapłanki

9.
a) Re – 3.;
b) Izyda – 2.;
c) Ozyrys – 5.;
d) Horus – 4.;
e) Set – 1.

10. kot, krokodyl, wielbłąd, skarabeusz, sęp, jastrząb, żmija

11.
– Egipcjanie uważali, że dusza ludzka istnieje także po śmierci, ale jej przetrwanie jest związane z zachowaniem ciała.
– Dlatego zwłoki były balsamowane i sporządzano mumie.
– Zmarli z rodziny królewskiej byli balsamowani, a następnie specjalną barką zawożeni do Doliny Królów.
– Zanim człowiek dostał się do krainy zmarłych, musiał stanąć przed sądem Ozyrysa.

Izrael

12. b) i c);

13.
a) Najważniejszym świętem żydowskim jest pascha, która trwa 7 dni i obchodzona jest na pamiątkę wyjścia Żydów z Egiptu .
b) Podstawowym świętem żydowskim jest szabat, czyli siódmy dzień tygodnia. Rozpoczyna się on o zachodzie słońca w piątek i trwa całą dobę .

14. 1. P; 2. F; 3. P; 4. P; 5. F; 6. P; 7. F; 8. P; 9.– P

15. d)

16. c) i d)

Podsumowanie (Mezopotamia, Egipt, Izrael)

17.
Egipt 5., a);
Mezopotamia 3. b);
Izrael 2., e);
Grecja 1., d);
Rzym 4., c)

18. b).
19. Sumerowie
20. a) 7; b) 5; c) 6; d) 2; e) 1; f) 3; g) 4;
21. A.