TEST


Kongres wiedeński
.

1. Uzupełnij tabelę

1. Francuski mąż stanu, jeden z głównych twórców ponapoleońskiego ładu w Europie.
2. Miejsce obrad kongresu.
3. Miesiąc, w którym kongres rozpoczął obrady.
4. Jedna z głównych zasad nowego porządku w Europie.
5. Państwo, które objęło przywództwo w Związku Niemieckim.
6. Państwo zawierające umowę międzynarodową.
7. Święte, mające czuwać przestrzeganiem uchwał kongresu.
8. Inna nazwa kongresu.
9. Minister spraw zagranicznych Austrii; jego nazwisko stało się synonimem porządku wiedeńskiego.
10. Republika, która na kongresie uzyskała potwierdzenie neutralności.
11. Reprezentant Rosji na kongresie.

 

Rewolucja przemysłowa.

2. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli.

Wynalazca (imię,nazwisko) Pochodzenie Wynalazek
a) Aleksander Volta,
b) Robert Fulton,
c) Louis Jacques Daguerre,
d) George Stephenson,
e) Samuel Morse


Francuz, Amerykanin, Anglik, Włoch, Amerykanin

A. pierwsza pasażerska linia kolejowa,
B. pierwszy parowiec pasażerski,
C. telegraf elektromagnetyczny,
D. pierwsze fotografie (dagerotypy),
E. ogniwo galwaniczne

3. Zaznacz P (Prawda) lub F (Fałsz).

TAK NIE
I. Przemiany społeczno–ekonomiczne zapoczątkowane przez rewolucję francuską zastąpiły ustrój feudalny absolutyzmem.
II. Uprawnienia polityczne przyznano bogatemu ziemiaństwu.
III. Na wsi najistotniejsze było uwłaszczenie i przyznanie wolności osobistej chłopom.
IV. Wdrożenie nowych wynalazków do produkcji spowodowało dynamiczny rozwój przemysłu w XIX w.
IV. Wdrożenie nowych wynalazków do produkcji spowodowało dynamiczny rozwój przemysłu w XIX w.
V. W rozwoju gospodarczym państw europejskich zamorskie kolonie odegrały bardzo istotną rolę.
VI. Kolonie zamorskie dostarczały taniej siły roboczej, surowców, stanowiły rynek zbytu.

 

Nowe prądy i idee.

4. Na diagramie odszukaj nazwy 3 prądów dominujących w większości państw Europy po 1815 r.

Podaj ich definicje.

a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Przyporządkuj najwybitniejszych twórców romantyzmu do uprawianych przez nich dziedzin sztuki.

A. literatura B. malarstwo C. muzyka

1. Fryderyk Chopin, 2. Wiktor Hugo,3. Adam Mickiewicz, 4. Francisco Goya, 5. Aleksander Puszkin, 6. Ludwik van Beethoven
7. Walter Scott, 8. George Byron, 9. Eugene Delacroix, 10.Franciszek Szubert, 11. George Byron, 12. Johann Wolfgang Goethe,
13. Fryderyk Schiller, 14. Juliusz Słowacki, 15. Cyprian Kamil Norwid

Europa Napoleona.

6. Uzupełnij notkę biograficzną poświęconą Napoleonowi I Bonapartemu.

Napoleon I Bonaparte (1769–1821) – cesarz …………………………………………………………………………………….. od 1804 r.,
król …………………………………………………………………………..……. od 1805 r.; jeden z najwybitniejszych wodzów świata; podporządkował ………………………………………………………………….….. niemal całą …………………………………………………………….….;
po klęsce pod …………………………………………………….……………………….. (1815 r.) został przez ………………………………………………………………………………………………………….. osadzony na ……………………………………………………………………………………………………………….., gdzie zmarł.

7. Uporządkuj wydarzenia chronologicznie.

A. Obalenie rządów Dyrektoriatu i wprowadzenie trójosobowego Konsulatu

B. Wyprawa Napoleona do Egiptu
C. Zwycięstwa Napoleona we Włoszech
D. Koronowanie się na cesarza
E. Wprowadzenie Kodeksu Napoleona

Odp. ………………………………………………………………………………………………………….

8. Utwórz 4 szeregi przyczynowo-skutkowe.

1805 – …………………………. ………………………….
1806 – …………………………. ………………………….
1806 – …………………………. ………………………….
1807 – …………………………. ………………………….


A. bitwa pod Austerlitz,

B. bitwa pod Trafalgarem,
C. bitwy pod Jeną i Auerstadt,
D. bitwy pod Iławą Pruską i Frydlandem

a) utworzenie na terenie Niemiec Związku Reńskiego podporządkowanego Francji,

b) zwycięstwo brytyjskiej floty wojennej pod dowództwem admirała Nelsona,
c) traktat pokojowy w Tylży,
d) zdobycie Berlina i ogłoszenie blokady kontynentalnej,

9. Przyporządkuj postaciom odnoszące się do nich informacje, wstawiając odpowiednio literę A. lub B.

A. Jan Henryk Dąbrowski
B. Józef Wybicki


I ……….. (1755-1818)

II ……… (1747-1822)
III …….. działacz polityczny, pisarz
IV …….. generał, twórca Legionów Polskich we Włoszech
V ……… poseł na Sejm Wielki
VI …….. uczestnik powstania kościuszkowskiego
VII ……. od 1795 r. na emigracji w Paryżu, Włoszech i Dreźnie
VII I…… 1797 r. – walczył we Włoszech, dowodząc Legionami
IX …….. autor wierszy, komedii, tragedii i oper
X ……… 1806 r. – na wezwanie Napoleona zorganizował w Wielkopolsce powstanie przeciw Prusom
XI …….. 1813 r. – mianowany przez Napoleona naczelnym wodzem wojsk polskich
XII ……. twórca hymnu narodowego

10. Uzupełnij współczesny tekst Mazurka Dąbrowskiego

(1797) (1980)


Jeszcze Polska nie umarła, Jeszcze Polska ………………..,

Kiedy my żyjemy. Kiedy my żyjemy.
Co nam obca moc wydarła, Co nam obca …………………..,
Szablą odbijemy. Szablą ……………..
Marsz, marsz, Dąbrowski Marsz, marsz, Dąbrowski
do Polski z ziemi włoski ……………………………………..
za Twoim przewodem za Twoim przewodem
złączem się z narodem. ………….. się z narodem.

10 A. Zaznacz P (Prawda) lub F (Fałsz).

TAK NIE
I. W wyniku traktatu pokojowego w Tylży w 1807r. z części ziem polskich zaboru pruskiego utworzono Księstwo Warszawskie.
II. Dziedzicznym władcą Księstwa Warszawskiego został książę Józef Poniatowski.
III. Ustrój Księstwa Warszawskiego określała Konstytucja 3 maja.
IV. Konstytucja Księstwa Warszawskiego likwidowała poddaństwo osobiste chłopów i wprowadzała równość wszystkich obywateli wobec prawa.
V. Chlubą Księstwa Warszawskiego była kilkudziesięciotysięczna armia dowodzona przez Jana Henryka Dąbrowskiego.
VI. Po zwycięskiej wojnie z Austrią w 1809 r. Księstwo Warszawskie zostało powiększone o część ziem zaboru austriackiego (z Krakowem).11. Wskaż właściwy szereg przyczynowo–skutkowy.


11. Wskaż właściwy szereg przyczynowo–skutkowy.


A. Wielka kampania Napoleona przeciw Rosji – Bitwa narodów – I abdykacja Napoleona – 100 dni Napoleona – Bitwa pod Waterloo – II abdykacja Napoleona

B. Bitwa pod Waterloo – Wielka kampania Napoleona przeciw Rosji – I abdykacja Napoleona – Bitwa narodów – 100 dni Napoleona– II abdykacja Napoleona
C. Wielka kampania Napoleona przeciw Rosji – Bitwa pod Waterloo – I abdykacja Napoleona – Bitwa narodów – II abdykacja Napoleona –100 dni Napoleona
D. Bitwa narodów – 100 dni Napoleona – Wielka kampania Napoleona przeciw Rosji – I abdykacja Napoleona – Bitwa pod Waterloo – II abdykacja Napoleona

Odp. ……………….

Królestwo Polskie.

12. Uzupełnij tekst.

Wielkie Księstwo Poznańskie, Rosja, Rzeczpospolita Krakowska, Królestwo Kongresowe, Królestwo Polskie, Kongresówka, Księstwo Warszawskie, Galicja

W 1815 r. na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego z ziem byłego (a) ……………………………………………………………………………………………………………………………….. utworzono autonomiczne (b)………………….……………………………………………………………………………………………… zwane również (c) …………………………………………………………………………….albo potocznie
(d) ………………………………………………………………………….. Było ono połączone unią personalną z (e) …………………………………………………………………………………………………… W Wielkopolsce, jako część Królestwa Prus, powstało (f) ……………………………………………..……………………….. . Z Małopolski i Rusi Czerwonej stworzono prowincję Austrii zwaną (g) …………………………………..……………………….… . Na skrawku terytorium wokół Krakowa utworzono (h) ………………………………………………………………………………..…………………….…. pod protektoratem wszystkich trzech mocarstw zaborczych.

13. Niezadowolenie społeczeństwa w Królestwie Polskim budziło:

A. nieprzestrzeganie przez cesarzy praw konstytucyjnych.
B. nieposzerzanie granic Królestwa o ziemie zabrane.
C. ograniczanie wolności słowa.
D. wszystkie powyższe.

Odp. ……………..


14. Wielki książę Konstanty był:


A. synem cara Aleksandra I.

B. ojcem cara Aleksandra I.
C. bratem cara Aleksandra I.
D. przyjacielem cara Aleksandra I.

Odp. ………………………………………………………………..

15. Powstające w Królestwie Polskim organizacje patriotyczne postawiły sobie za cel

A. konieczność wyjazdu z kraju.

B. odzyskanie niepodległości przez Polskę.
C. zmianę konstytucji.
D. osadzenie na tronie carskim księcia Konstantego.

Odp. ………………

 

Powstanie listopadowe.

 

16. Podkreśl przyczyny wybuchu powstania.

a) łamanie swobód konstytucyjnych,

b) likwidacja armii polskiej i sejmu,
c) represjonowanie członków organizacji niepodległościowych,
d) wiadomości o rewolucjach 1830 r. we Francji i Belgii,
e) wprowadzenie stanu wojennego,
f) postawa wobec Królestwa Polskiego cara Mikołaja I.

Odp. ………………

17. Powstanie listopadowe wybuchło

A) w nocy z 28 na 29 listopada 1831 r.
B) w nocy z 29 na 30 listopada 1830 r.

C) w nocy z 29 na 30 listopada 1831 r.
D) w nocy z 28 na 29 listopada 1830 r.

Odp. ………………

18. Dyktatorem powstania samowolnie ogłosił się

A. Piotr Wysocki
B. Joachim Lelewel

C. Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki
D. Józef Chłopicki

Odp. ………………

19. W styczniu 1831 r. sejm Królestwa Polskiego ogłosił detronizację

A) cara Aleksandra I
B) wielkiego księcia Konstantego

C) cara Mikołaja I
D) namiestnika generała Józefa Zajączka

Odp. ………………

20. Odpowiedzią na zażądanie przez cara bezwarunkowej kapitulacji było

A. uwłaszczenie i oczynszowanie chłopów,
B. powierzenie najwyższej władzy wykonawczej Rządowi Narodowemu,
C. uwięzienie księcia Konstantego,
D. zgładzenie księcia Konstantego.

Odp. ………………

21. W poniższym diagramie znajdź (poziomo) 4 nazwy miejscowości, w których rozegrały się zwycięskie dla strony polskiej ważniejsze bitwy w wojnie z Rosją 1831 r. oraz (na skos) 2 nazwy miejscowości, gdzie polscy powstańcy ponieśli klęskę.

S M O L A V C R W I T O
Z W A C B E U H M T Ć Ę
G M L R A O S C H S Ó W
F R Ą A P Ń T Ó T Ł S K
L I C Z R E G Ą L E S K
W A W Z A C R U W I E R
Ł J O R D O S Z Y D Ł A
W E R T Ł Y U Z I O P L
O D M Ę V B E W A L K A
D J Ę C Z E M G H K A P
L K H C B U G K O W W A
A L I I C G J A N I E A

22. Za główne przyczyny upadku powstania listopadowego uznaje się

A. brak zdecydowania większości generalicji.

B. zaniedbania w rozbudowie i wzmocnieniu armii polskiej.
C. brak realnej pomocy ze strony Zachodu.
D. nieprzyłączenie się chłopów do powstania.

Odp. ………………

23. Zaznacz P (Prawda) lub F (Fałsz).

TAK NIE
I. W ramach represji po powstaniu listopadowym car Mikołaj I zlikwidował armię polską, sejm, wprowadził wieloletni stan wojenny.
II. Wzmożenie represji politycznych oraz sankcji gospodarczych wobec Królestwa Polskiego ze strony Rosji po upadku powstania nazwano „nocą paskiewiczowską”.
III. Przegrana powstania listopadowego nie miała wpływu na sytuację Polaków mieszkających w zaborze pruskim.
IV. Realizacja programu tzw. pracy organicznej w zaborze pruskim była odpowiedzią na germanizację i miała na celu rozwój gospodarczy i umocnienie polskości.
V. W zaborze austriackim, na skutek działania emisariuszy, w 1846r. wybuchło krótkotrwałe, ale udane powstanie krakowskie.
VI. W zaborze pruskim, z inspiracji władz austriackich, miała miejsce rzeź galicyjska, w której życie straciło ponad 1000 Polaków.

 

Wielka Emigracja.

24. Po upadku powstania listopadowego na emigrację udało się

A. ok. 5 tys. Polaków.
B. ok. 10 tys. Polaków.

C. ok. 15 tys. Polaków.
D. ok. 20 tys. Polaków.

Odp. ………………………………………………………………..

25. Emigrację po powstaniu listopadowym nazywa się „Wielką Emigracją” ze względu na

A. liczbę emigrantów.
B. liczbę ofiar powstania.
C. obecność emigrantów w wielkim mieście – w Paryżu.
D. obecność wśród emigrantów wybitnych twórców kultury narodowej.

Odp. ………………………………………………………………..

26. Najwięcej polskich emigrantów trafiło do

A. Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.
B. Saksonii i Francji.

C. Belgii i Francji.
D. Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Odp. ………………………………………………………………..

27. Rozpoznaj najwybitniejszych polskich twórców epoki romantyzmu, którzy przebywali na emigracji.

A. B. C. D. E.

A. ……………….……………… B. ……………….……………… C. . …………….………………
D. ……………….……………… E. ……………….………………

28. Przyporządkuj informacje odpowiednim organizacjom politycznym działającym na emigracji.

A. Hotel Lambert

B. Towarzystwo Demokratyczne Polskie

I. Oparcie ustroju niepodległej Rzeczypospolitej na Konstytucji 3 maja. ….
II. Łączenie walki o niepodległość z walką o równość społeczną. ….
III. Przygotowywanie powstania mającego objąć trzy zabory. ….
IV. Wskrzeszenie niepodległej Rzeczypospolitej w granicach sprzed 1772 r. ….
V. Brak oficjalnego głoszenia idei powstania zbrojnego. ….
VI. Hasło: „Wszystko dla ludu i wszystko przez lud.” ….

Wiosna Ludów.

29. Uzupełnij tekst.

II Republika, Wiosna Ludów, absolutyzm, kongres wiedeński, fiasko, konstytucja, niepodległość, zjednoczenie, monarchia, Napoleon III

W latach 1848–1849 w wielu krajach europejskich doszło do rewolucji i powstań narodowowyzwoleńczych nazwanych (a) …………………………..………………………………………………….

Uczestnicy rewolucji nie zgadzali się z porządkiem politycznym ustalonym na (b) ……………………………………………………………………………………………………….., postulowali zniesienie (c) ……………………………..……………………………., nadanie lub poszerzenie (d) ………………….…………………………………………………………..… . Państwa niemieckie i włoskie postulowały (e) …………………………………………………………………….…………….. Polacy i Węgrzy walczyli o odzyskanie (f) ……………………………………………………………………… . Rewolucja we Francji ustanowiła (g) …………………………………………………………………..………………..….. W 1852 r. przywrócono tam (h) …………………………………………………………………………………………….….., a cesarzem ogłoszono (i) ………………………………………………………………………………………….. W marcu 1848 r. wybuchły rewolucje w Austrii i Prusach, które jesienią zakończyły się (j) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Podobny finał miały zrywy w innych krajach niemieckich oraz powstanie na Węgrzech.

30. Zaznacz P (Prawda) lub F (Fałsz)

TAK NIE
I. Polscy emigranci, byli oficerowie armii Królestwa Polskiego, wzięli udział w Wiośnie Ludów w Niemczech, we Włoszech, na Węgrzech.
II. Generał Józef Bem został mianowany głównym wodzem powstańczej armii węgierskiej, w której szeregach walczyło ok. 3 tys. Polaków.
III. Dzięki wybuchowi powstania wiosną 1848r. Wielkie Księstwo Poznańskie wywalczyło autonomię.
IV. Akcje powstańcze w Galicji (Lwów, Kraków – zabór austriacki) zakończyły się sukcesem.
V. W wyniku powstania wielkopolskiego władze pruskie zdecydowały się zakończyć proces uwłaszczania chłopów.
VI. Władze austriackie wprowadziły uwłaszczenie chłopów, chcąc pokrzyżować plany powstańców w Galicji.

 

Kongres wiedeński i jego następstwa – podsumowanie.

31. Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej. Przyporządkuj im daty.

I. 1814-1815,
II. 1815,

III. 1830-1831,
IV. 1831,

V. 1846,
VI. 1848-1849

a) Powstanie Listopadowe – ………………..
b) Powstanie krakowskie i „rabacja galicyjska” – ………………..
c) Utworzenie Królestwa Polskiego – ………………..
d) Kongres wiedeński – ………………..
e) Początek Wielkiej Emigracji – ………………..
f) Wiosna Ludów w Europie – ………………..

 

Odpowiedzi

Kongres wiedeński

1.
1. Talleyrand; 2. Wiedeń; 3. wrzesień; 4. legytymizm; 5. Austria; 6. sygnatariusz; 7. Przymierze; 8. tańczący; 9. Metternich; 10. Szwajcaria; 11. Aleksander I


Rewolucja przemysłowa

2.
Robert Fulton – Amerykanin pierwszy – parowiec pasażerski
George Stephenson – Anglik – pierwsza pasażerska linia kolejowa
Aleksander Volta – Włoch – ogniwo galwaniczne
Samuel Morse – Amerykanin – telegraf elektromagnetyczny
Louis Jacques Daguerre – Francuz – pierwsze fotografie (dagerotypy)

3. I. F; II. F; III. P; IV. P; V. P; VI. P

Nowe prądy i idee

4.
• liberalizm – kierunek polityczny ograniczający do minimum rolę państwa, głoszący nieskrępowaną działalność poszczególnych obywateli na polu gospodarczym i politycznym
• konserwatyzm– doktryna społeczna i polityczna broniąca tradycyjnego ładu społecznego
• romantyzm – nowy prąd w kulturze, który narodził się pod koniec XVIII w. w opozycji do oświecenia
5.
1. C, 2. A, 3. A, 4. B, 5. A, 6. C, 7. A, 8. A, 9. B, 10. C, 11. A, 12. A, 13. A, 14. A, 15. A

Europa Napoleona


6. Francuzów, Włoch, Francji, Europę, Waterloo, Anglików, Wyspie św. Heleny

7. C. 1, B. 2, A. 3, E. 4, D. 5
8.
A. 1805 – bitwa pod Trafalgarem – zwycięstwo brytyjskiej floty wojennej pod dowództwem admirała Nelsona
B. 1806 – bitwa pod Austerlitz – utworzenie na terenie Niemiec Związku Reńskiego podporządkowanego Francji
C. 1806 – bitwy pod Jeną i Auerstadt – zdobycie Berlina i ogłoszenie blokady kontynentalnej
D. 1807 – bitwy pod Iławą Pruską i Frydlandem – traktat pokojowy w Tylży
9.
A. Jan Henryk Dąbrowski; I, IV, VI, VIII, X, XI
B. Józef Wybicki; II, III, V, VI, VII, IX, XII
10. nie zginęła, przemoc wzięła, odbierzemy, Z ziemi włoskiej do Polski, Złączym
10. A. I. P; II. F; III. F; IV. P; V. F; VI. P
11. A.

Królestwo Polskie
12. (a) Księstwa Warszawskiego, (b) Królestwo Polskie, (c) Królestwem Kongresowym, (d) Kongresówką, (e) Rosją, (f) Wielkie Księstwo Poznańskie, (g) Galicją, (h) Rzeczpospolitą Krakowską
13. 2 D.;
14. 3 C.;
15. 4 B.

Powstanie listopadowe
16. a, c, d, f;
17. 2 B;
18. 3 D;
19. 4 C;
20. 5 B

21. (poziomo) Grochów, Wawer, Dębe Wlk., Iganie
(na skos) Ostrołęka, Warszawa
22. 7 A, 7 B
23. I. P; II. P; III. F; IV. P; V. F; VI. P

Wielka Emigracja
24. B.;
25. A.; D.;
26. B.;

27. A. Juliusz Słowacki; B. Zygmunt Krasiński; C. Adam Mickiewicz; D. Cyprian Kamil Norwid; E. Fryderyk Chopin
28. A. – I, IV, V; B. – II, III, VI

Wiosna Ludów
29. (a) Wiosną Ludów, (b) kongresie wiedeńskim, (c) absolutyzmu, (d) konstytucji, (e) zjednoczenie, (f) niepodległości, (g) II Republikę, (h) monarchię, (i) Napoleona III, (j) fiaskiem
30. I – P, II – P, III – F, IV – F, V – P, VI – P

Kongres wiedeński i jego następstwa – podsumowanie
31.
I. d) 1814-1815;
II. c) 1815;

III. a) 1830-1831;
IV. e) 1831;

V. b) 1846;
VI. f) 1848-1849

Epoka żelaza, pary i węgla


1. Pierwsza faza rewolucji przemysłowej przypada na

A. wiek XVIII
B. przełom wieku XVIII/XIX
C. wiek XIX
D. II poł. XIX w

Odp. ………………………………………………………………..

2. Pierwszą fazę rewolucji przemysłowej nazywa sięA. epoką żelaza
B. epoką pary
C. epoką węgla
D. wszystkie odpowiedzi są poprawne

Odp. ………………………………………………………………..

3. Rozstrzygający wynalazek w pierwszej fazie rewolucji przemysłowej to
A. maszyn parowa
B. kolej żelazna
C. statki o napędzie parowym
D. wszystkie odpowiedzi są poprawne

Odp. ………………………………………………………………..

4. W I połowie XIX w. państwo przodujące w rozwoju gospodarczym to

A. Francja
B. Wielka Brytania
C. Niemcy
D. Austria

Odp. ………………………………………………………………..

5. Skutkiem przeniesienia produkcji towarów do fabryk było
A. usprawnienie organizacji procesu wytwarzania
B. zaostrzenie dyscypliny pracy
C. zwiększenie wydajności pracy
D. wszystkie powyższe

6. Zaznacz P (Prawda) lub F (Fałsz).

TAK NIE
I. Wraz z rewolucją przemysłową nastąpiła eksplozja demograficzna.
II. Eksplozji demograficznej towarzyszyła urbanizacja.
III. Mieszkańcy miast w poszukiwaniu pracy przenosili się na wieś.
IV. Nowe fabryki zakładano w centrum miast, a wokół nich powstawały robotnicze kamienice.
V. Eksplozja demograficzna była możliwa dzięki wzrostowi wydajności w rolnictwie.
VI. Jednym z czynników warunkujących wzrost wydajności w rolnictwie było upowszechnienie upraw kukurydzy i kartofli. Przemiany społeczne i polityczne


7. Nowe grupy społeczne, które powstały na skutek rewolucji przemysłowej to

A. mieszczanie i robotnicy
B. arystokracja i burżuazja

C. burżuazja i robotnicy
D. mieszczanie i arystokracja

Odp. ………………………………………………………………..

8. Związki zawodowe powstały w celu

A. zachęcania małorolnych chłopów do pracy w fabrykach,
B. rekrutowania do pracy w fabrykach ludzi pracujących sezonowo,
C. walki robotników fabryk o poprawę warunków życia,
D. wymuszania zatrudniania w fabrykach dzieci robotników.

Odp. ………………………………………………………………..

9. Ustawodawstwo socjalne nie zakładało
A. przejęcia władzy w państwie,
B. ustawowego skracania czasu pracy,
C. zakazywania zatrudnienia dzieci,
D. obowiązkowych ubezpieczeń od chorób, skutków wypadków, inwalidztwa i starości.

Odp. ………………………………………………………………..

10. Na diagramie odszukaj nazwy dwóch ideologii, które narodziły się w XIX w.

P O S U O B M C E J Z A W I K L I D G Z Ó S M A N

N A I A Y C Z F H J K J Ą R O T N Ś A L L T I Z M

 

Zjednoczenie Włoch

11. Uzupełnij luki w tekście.

Turyn, Giuseppe Garibaldi, Camillo Cavour, Włochy, Królestwo Sardynii, Austria, Francja, Rzym, Wenecja, Wiktor Emanuel II


Jednym z najważniejszych wydarzeń politycznych 2 poł. XIX w. było zjednoczenie (a) …………………………………………………………… Dokonało się ono wokół najsilniejszego państwa włoskiego – (b)……………………………………………………………………. dzięki polityce premiera (c) …………………………………………………………… Sojusz z (d)…………………………………………………..……….. przeciw
(e) ……………………………………………………..…. i przegrana (f) …………………….………………………………………………..……. w wojnie z 1859 r. doprowadziły do zjednoczenia większości państewek pod berłem (g)………….……………………………………………………….. Proces ten wspomagała „wyprawa tysiąca” pod wodzą (h) ………………………………………………………………… Poza Włochami pozostały (i) ……………………………………………………..…. oraz (j) ………………………………………………, który został zajęty w 1870 r. , stając się stolicą zjednoczonych Włoch. Powstanie Królestwa Włoskiego ogłoszono w (k) …….…..………………………………………………………………………………….. w 1861 r.

12. Uporządkuj wydarzenia chronologicznie.

A. Wojna z Austrią.

B. Połączenie Królestwa Sardynii z Lombardią.
C. Zjednoczenie większości terytorium pod berłem króla Sardynii.
D. Podjęcie misji zjednoczenia przez Królestwo Sardynii.
E. Zajęcie Rzymu w 1870 r.
F. „Wyprawa tysiąca” prowadzona przez Giuseppe Garibaldiego.
G. Pragnienie zjednoczenia kraju pod wpływem idei romantyzmu i Wiosny Ludów.
H. Sojusz z Francją.
I. Proklamowanie Królestwa Włoskiego.

Odp. Prawidłowa kolejność: ……………………………………………………………………………………………………………

Zjednoczenie Niemiec

13. Podkreśl właściwy szereg przyczynowo-skutkowy.

A. wojna francusko – pruska zakończona podpisaniem pokoju we Frankfurcie nad Menem – objęcie rządów przez kanclerza Bismarcka – powstanie Cesarstwa Niemieckiego rządzonego przez króla Prus – sprowokowanie wojny z Austrią – rozwiązanie Związku Niemieckiego i utworzenie Związku Północnoniemieckiego

B. objęcie rządów przez kanclerza Bismarcka – sprowokowanie wojny z Austrią – rozwiązanie Związku Niemieckiego i utworzenie Związku Północnoniemieckiego – wojna francusko – pruska zakończona podpisaniem pokoju we Frankfurcie nad Menem – powstanie Cesarstwa Niemieckiego rządzonego przez króla Prus


C. sprowokowanie wojny z Austrią – rozwiązanie Związku Niemieckiego i utworzenie Związku Północnoniemieckiego – objęcie rządów przez kanclerza Bismarcka – wojna francusko – pruska zakończona podpisaniem pokoju we Frankfurcie nad Menem – powstanie Cesarstwa Niemieckiego rządzonego przez króla Prus

14. Odczytaj ukryty wśród liter przydomek Otto von Bismarcka.

Ś Ż W E I L T A Z F N Y Ł O K Ć A G R N I C L Ą W T E I L R V Z B M Ę

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych


15. Uzupełnij tabelę.

1. Państwo, na którego interwencję liczyli Konfederaci.
2. Żołnierz Południa.
3. Potoczna nazwa mieszkańca Północy.
4. Główna uprawa Południowców.
5. Myśliwy zajmujący się pozyskiwaniem skór dzikich zwierząt futerkowych i dostarczaniem ich do punktu skupu.
6. Inaczej film kowbojski.
7. Miejsce osadzania rdzennej ludności indiańskiej przez kolonizatorów.
8. Zakazane w stanach Północnych, zniesione przez Lincolna.
9. Wybitny strateg walczący po stronie Południowców.
10. Miejsce bitwy będące punktem zwrotnym w wojnie secesyjnej.
11. Dominował na Północy – w przeciwieństwie do rolnictwa dominującego na Południu.
12. Nazwa państwa utworzonego w 1861 r. przez 11 stanów południowych.
13. Inaczej Stany Zjednoczone.
14. Dyskryminowanie mniejszości rasowej poprzez zmuszanie jej do korzystania z odrębnych instytucji publicznych.


Kolonializm w XIX w.

16. Zaznacz P (Prawda) lub F (Fałsz).

 

TAK NIE
I. W 2 poł. XIX w. mocarstwa europejskie prowadziły politykę kolonialną polegającą na zajmowaniu terenów w Afryce i Azji.
II. Celem polityki kolonialnej było opanowywanie i utrzymywanie w zależności politycznej i gospodarczej krajów słabo rozwiniętych.
III. Największym państwem kolonialnym była Belgia.
IV. „Perłą w koronie”, czyli najcenniejszą brytyjską kolonią były Indie.
V. Na Dalekim Wschodzie o Mandżurię rywalizowały Francja i Japonia.
VI. Trudna sytuacja gospodarcza krajów „Trzeciego Świata” jest skutkiem polityki kolonialnej.

 


Królestwo Polskie przed powstaniem styczniowym

17. Uzupełnij luki w tekście.

Delegacja Miejska, Wielka Brytania, samodzierżawie, niepodległość, Rosja, Czerwoni, Towarzystwo Rolnicze, Turcja, Aleksander Wielopolski, Francja, Biali, rosyjski

Wojna krymska (1853-1856), którą (a) ……………………………………………………………………….. przegrała
z b) ……………………………………………………….., ………………………………………………….. i (c) ……………………………………………………………………. poważnie zmieniła ład w Europie. Wpłynęła również na sytuację Polaków pod zaborem (d) ………………………………………………………… Na przełomie lat 50. i 60. XIX w. w Rosji doszło do złagodzenia (e) ……………………………………………………………………………………………………………., a w Królestwie Polskim odżyły nadzieje (f) ……………………………………………………………………………………….. Władze rosyjskie wyraziły zgodę na założenie (g) ……………………………………………………………………………………………….… – pierwszej od upadku powstania listopadowego w pełni legalnej organizacji polskiej w Królestwie.
W 1861 r. miał miejsce szereg manifestacji patriotycznych w Warszawie, tłumionych brutalnie przez carska policję i wojsko. Po krwawych zajściach, w których zginęło 5 demonstrantów utworzono tzw. (h) ………………………..…………………………………………………..…….. mającą czuwać nad spokojnym przebiegiem manifestacji. W tym samym roku władze rosyjskie zgodziły się na utworzenie organów administracji rządowej Królestwa, na czele której stanął (i) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… – zwolennik lojalnej współpracy z caratem. Przeprowadził on szereg reform. W latach 1861 – 1862 na ziemiach Królestwa Polskiego doszło do ukształtowania się dwóch obozów politycznych – (j) ………………………………………………………………………………………………………………….. i (k) ………………..……………………………………………………………………………………………

18. Do nazwisk członków Delegacji Miejskiej przyporządkuj właściwe określenia.

a) Leopold Kronenberg

b) Józef Ignacy Kraszewski
c) Tytus Chałubiński
d) Dow Ber Meisels
e) Karol Beyer

1. wybitny lekarz i przyrodnik,
2. naczelny rabin Warszawy.

3. jedna z najbogatszych osób w Królestwie.
4. „Ojciec polskiej fotografii”.
5. pisarz.

Odp. ………………………………………………………………..

19. Wymień 4 reformy przeprowadzone przez Aleksandra Wielopolskiego.

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
d) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

20. Przyporządkuj najważniejsze cele przyświecające obozom Białych i Czerwonych przed rokiem 1863.

A. Biali …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Czerwoni ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

a) przywrócenie Królestwu Polskiemu pełnej niepodległości w granicach z 1772 r.;

b) ścisła współpraca z rewolucjonistami z państw zachodnich oraz Rosji;
c) odrzucenie idei walki zbrojnej o niepodległość na rzecz stopniowych reform mających do niej doprowadzić;
d) oczynszowanie lub uwłaszczenie chłopów;
e) idea zbrojnej walki w 3 zaborach w celu przywrócenia niepodległości;
f) współpraca dyplomatyczna z państwami Zachodu dla wsparcia sprawy polskiej;
g) przywrócenie Królestwu Polskiemu pełnej autonomii i przyłączenie do niego „ziem zabranych”;
h) jak najszybsze uwłaszczenie chłopów bez wypłacania odszkodowań dotychczasowym szlacheckim właścicielom.


Powstanie styczniowe

21. Podkreśl poprawną odpowiedź.

I. Aby przerzedzić szeregi spiskowców władze rosyjskie zarządziły pobór do armii carskiej, czyli
a) brankę
b) łapankę.

II. Komitet Centralny Narodowy – naczelny organ Czerwonych podjął decyzję o przyspieszonym wybuchu powstania i przemianował się na
a) Naczelny Rząd Cywilny
b) Tymczasowy Rząd Narodowy.

III. Manifest nawołujący wszystkich rodaków do podjęcia walki zbrojnej został ogłoszony w nocy
a) 20 stycznia 1863r.
b) 22 stycznia 1863r.

IV. Manifest powstańczy został skierowany do trzech najważniejszych narodowości zamieszkujących ziemie dawnej Rzeczypospolitej:
a) Polaków, Białorusinów, Żydów
b) Polaków, Litwinów, Ukraińców.

Odp. I ……………………, II ……………………, III ……………………, IV ……………………

22. Zaznacz P (Prawda) lub F (Fałsz).

 

TAK NIE
I. Chcąc przyciągnąć w szeregi powstańcze chłopów, Tymczasowy Rząd Narodowy gwarantował im uwłaszczenie.
II. Biali nie przyłączyli się do powstania styczniowego.
III. Powstańcy stworzyli regularną armię, której udało się odnieść szereg zwycięstw nad przeważającą liczebnie, lepiej uzbrojoną i wyszkoloną armią rosyjską. …
IV. Chcąc odwieść chłopów od udziału w powstaniu rząd carski w marcu 1864r. ogłosił uwłaszczenie chłopstwa w Królestwie Polskim. …
V. Wskutek wyczerpania zasobów powstańczych i carskich represji powstanie zaczęło zamierać na przełomie 1864/1865r.
VI. Faktycznym upadkiem powstania styczniowego było aresztowanie wiosną 1864r. Romualda Traugutta – ostatniego dyktatora powstania.

23. Rozpoznaj ważniejszych dowódców powstania styczniowego.

A. Józef Hauke-Bosak,
B. Ludwik Mierosławski,
C. Marian Langiewicz,
D. Zygmunt Sierakowski

a) generał; przewidywany przez Czerwonych na dyktatora powstania; wezwany z Paryża; nie potrafił zdobyć autorytetu; po kilku porażkach i zamachu na swoje życie przez własnych żołnierzy powrócił do Francji – ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

b) generał; wywodził się z arystokratycznej polskiej rodziny spowinowaconej z carem Aleksandrem II; na wieść o wybuchu powstania wystąpił z armii carskiej; jeden z najzdolniejszych powstańczych dowódców; po rozbiciu w lutym 1864 r. jego oddziałów udał się na emigrację do Francji
– ………………………………………………………………………………………………………………..…

c) generał; pochodził z niezamożnej rodziny szlacheckiej; przed powstaniem był generałem wojsk carskich, twórcą tajnych organizacji działających na rzecz niepodległości Polski; po wybuchu powstania działacz obozu Czerwonych; przywódca powstania w północnej części Litwy; po dostaniu się do niewoli rosyjskiej został powieszony w Wilnie – ……………………………………..……………………………………………………………………………………………….


d) generał; zasłynął z działań partyzanckich w Górach Świętokrzyskich; wiosną 1863 r. ogłosił się dyktatorem powstania, a tydzień później , po klęskach poniesionych w potyczkach z oddziałami rosyjskimi, musiał uchodzić na tereny zaboru austriackiego, gdzie został uwięziony – ……………….
…………………………………………………………………………………………………………

Walka o polskość w zaborze rosyjskim

24. Przyporządkuj działania odpowiednio – rusyfikatorom, społeczeństwu polskiemu.

Rusyfikatorzy Społeczeństwo polskie

……………………………………….. …………………………………..

……………………………………….. …………………………………..
……………………………………….. …………………………………..
……………………………………….. …………………………………..
……………………………………….. …………………………………..

a) zakaz mówienia po polsku w miejscach publicznych;
b) założenie Towarzystwa Oświaty Narodowej;
c) likwidacja Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
d) powstanie Uniwersytetu Latającego;
e) praca organiczna;
f) kółka samokształceniowe;
g) noszenie przez kobiety czarnych sukni i biżuterii patriotycznej;
h) ograniczanie w prawach i szykanowanie Kościoła rzymskokatolickiego;
i) prześladowania duchownych i wiernych Kościoła unickiego.

Zabór pruski – walka z germanizacją

25. Uzupełnij luki w tekście.

rugi pruskie, Bismarck, Hakata, Kulturkampf, germanizacja, Komisja Kolonizacyjna


W latach 70 XIX w. kanclerz Niemiec (a) …………………………………………………………………………. rozpoczął politykę
mającą na celu ograniczenie wpływów Kościoła katolickiego w Niemczech, czyli ……………………………………………………………………….. (b) ……………………………………………………………………………….. Na ziemiach zaboru pruskiego przybrał on formę walki z polskością, czyli (c) …………………………………………………………………….… . W latach 80 XIX w. władze pruskie zdecydowały się na przymusowe usuwanie Polaków z ziemi i wydalanie ich poza granice, czyli na tzw. (d) …………………………………………………………………………..………..… . Przejawem walki z polskimi właścicielami ziemskimi było też wykupowanie ziemi od Polaków za rządowe pieniądze przez powołaną do tego celu (e) …………………………………………………………………………………………………………….. Działania rządu wspierało specjalne stowarzyszenie niemieckich nacjonalistów zwane potocznie (f) ……………………………….…. .

26. Symbolem oporu Polaków wobec pruskiej polityki kolonizacyjnej.

Odp. ………………………………………………………………..


27. Odgadnij, jakiego wydarzenia dotyczy fragment poniższego aktu.

„Dzieci nie odpowiadały na pytania zadawane im po niemiecku i nie podnosiły palca do góry […] odmówiły przyjęcia podręczników niemieckich do nauki religii […] i powiedziały przy tym: jesteśmy Polakami i nie chcemy się uczyć tej niemieckiej religii. Wobec tego oporu władza szkolna postanowiła najpierw, ażeby do pewnego czasu religię tylko wykładano, lecz nie zadawano dzieciom pytań. Potem nastąpiły najpierw łagodne, następnie surowe napomnienia, na koniec zagrożono karami, nareszcie wykonano je, pozostawiając dzieci w areszcie i poddając je chłoście […] chłostano w szkole czternaścioro dzieci. […] Chłosta była wyznaczona jako środek do utrzymania karności szkolnej[…].”

Odp. ………………………………………………………………..

Autonomia w Galicji

28. Zaznacz P (Prawda) lub F (Fałsz).

 

TAK NIE
I. Po roku 1867 najbardziej korzystna sytuacja dla podtrzymania kultury i języka polskiego panowała w zaborze pruskim.
II. Galicja, jako prowincja Austro – Węgier, otrzymała szeroką autonomię po utworzeniu monarchii austro – węgierskiej.
III. Autonomia w Galicji polegała na tym, że administracja galicyjska została obsadzona Polakami, na jej czele stał namiestnik, działał Sejm Krajowy, rozwijało się polskie szkolnictwo i polska kultura.
IV. Galicja była gospodarczo najlepiej rozwiniętą z ziem polskich.
V. Zapóźnione w rozwoju rolnictwo i brak inwestycji w przemyśle sprawiły, że sytuację w Galicji określano jako „nędzę galicyjską”.
VI. Pod koniec XIX w. Polacy zaczęli rywalizować z ludnością ukraińską stanowiącą pod koniec XIX w. 43% ogółu ludności Galicji.

 

 

Kultura polska w II poł. XIX w.


29. Rozwiąż krzyżówkę.

 

1. Najwybitniejszy przedstawiciel literatury pozytywistycznej.
2. Autorka m.in. powieści „Nad Niemnem”.
3. Jedna z najwybitniejszych polskich malarek, autorka obrazu „Dziewczynka z chryzantemami”.
4. Składają się na nią powieści „Ogniem i mieczem”, „Potop”, „Pan Wołodyjowski”.
5. Wybitny malarz obrazów o tematyce historycznej, twórca m.in. „Bitwy pod Grunwaldem”.
6. Uzyskanie równouprawnienia przez kobiety na przełomie XIX i XX wieku.
7. Miasto – siedziba najsilniejszego środowiska pozytywistów.
8. Cel pisania przez Sienkiewicza powieści historycznych.
9. Na jej rzecz pisarze pozytywiści zrezygnowali z poezji.
10. Nowy kierunek w literaturze i sztuce powstały pod koniec XIX w., w Polsce zwany Młodą Polską.

 

Wynalazki przełomu XIX i XX w.

30. Uzupełnij tabelę.

Rok Wynalazek Wynalazca

 

Rok Wynalazek Wynalazca Narodowość
1866 Szwecja
1876 Alexander Graham Bell
1879 Thomas Edison Ameryka
1884 karabin maszynowy
1886 Gottlieb Daimler i Carl Benz Niemcy
1895 August Marie Louis i Louis Jean Lumière
1896 rsdiotelegraf
1902-1903 samolot Ameryka


Alfred Nobel, Rosja/Włochy, telefon, żarówka elektryczna, Hiram Maxim, samochód z silnikiem benzynowym, kinematograf, Szkocja, Aleksander Popow/Guglielmo Marconi, Orville i Wilbur Wright, Francja


31. Uzupełnij luki.


Robert Koch, samochód, polon i rad, komunikacja, przemysł rozrywkowy, stal i elektryczność, samolot, łączność, Louis Pasteur


Drugą połowę XIX wieku i początek XX wieku nazywamy epoką (a) …………………………….……….…..
W tym czasie powstało wiele wynalazków i dokonano odkryć naukowych, bez których nie wyobrażamy sobie dziś życia codziennego. Dzięki elektryczności usprawniono (b) ……………………………………………………………..….. oraz (c)……………….………………………………………………… Silnik spalinowy pozwolił na wynalezienie (d)……………………………………………….…………… oraz (e) ……………………………………………………………….………… Dzięki wynalezieniu radiotelegrafu
i radia zaczął powstawać (f)………………………….……………………………………………….….. Wynalazki w medycynie przyczyniły się do skuteczniejszej walki z chorobami i do przedłużenia życia ludzkiego. Epokowych odkryć dokonali Maria Skłodowska–Curie i jej mąż Piotr, którzy odkryli pierwiastki promieniotwórcze (g)……….…………………………….. i ……………………….……………….….. (h) ………………….…….…………………….…… wynalazł szczepionkę przeciw wściekliźnie, a (i)………………………………………………………………………………………………..……. odkrył prątek gruźlicy.

Partie polityczne na ziemiach polskich w XIX wieku

32. W poniższym diagramie odszukaj nazwy trzech partii politycznych, które uformowały się na ziemiach polskich po upadku powstania styczniowego.

N W E R A T R Y O D U O I W P A O

L D K E M J O H K R F A C J A D A

Z C B I T P O W E L H S K N M O A

P M A R B T Z I A W U G A S R I D

S O K C J A C L I S T U Y C Z N A

W E P R O T L Y S O K I A I G E Ł

C Z A S Y T E R R O N N I B C T W

L U K A D Y W O W S Z E N E N R T

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


33. Utwórz trzy szeregi uporządkowane w następującej kolejności: ruch polityczny, miejsce powstania, działacz, program.

B. Królestwo Polskie, Genewa/Kraków, Galicja
C. Józef Piłsudski, Wincenty Witos, Roman Dmowski

a) niepodległe państwo narodowe zrywające z tradycją wielonarodowej Rzeczypospolitej,

b) poprawa losu chłopów, wprowadzenie chłopskich przedstawicieli do sejmu,
c) walka o prawa robotników, powstanie państwa socjalistycznego

I. Ruch ludowy – …………………………………………………………………………………………………………… – …………………………………………..

II. Ruch narodowy – …………………………………………………………………………………………………….… – …………………………………………..
III. Ruch socjalistyczny – ………………………………………………………………………………………………… – …………………………………………..

Przełom XIX i XX wieku – kultura i sztuka

34. Połącz pojęcie z definicją.

I. impresjonizm …………………….
II. secesja …………………………….

III kultura masowa …………………

a) kierunek w sztuce przełomu XIX i XX wieku; charakterystyczne cechy – faliste i płynne linie, ornament o stylizowanych motywach roślinnych i zwierzęcych, dekoracyjność,

b) ogół wytworów kultury przeznaczonych dla wielkiej liczby odbiorców, dostosowany przez ich twórców do przeciętnego gustu i wykształcenia publiczności,
c) nurt w sztuce europejskiej, a później także amerykańskiej, który został zapoczątkowany przez grupę paryskich artystów w drugiej połowie XIX wieku; charakterystyczna cecha – dążenie do oddania zmysłowych, ulotnych momentów – „złapania uciekających chwil”,

35. Wpisz P (Prawda) lub F (Fałsz).

 

TAK NIE
I. Na przełomie XIX i XX wieku postęp techniczny spowodował pogorszenie się warunków życia milionów ludzi na świecie.
II. Dla polepszenia stanu zdrowia i wydłużenia życia modne stały się wyjazdy lecznicze do popularnych kurortów oraz uprawianie sportów, m.in. wioślarstwa, kolarstwa i piłki nożnej.
III. W 1896 roku zorganizowano pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie.
IV. W sztuce powieściowej dominował modernizm, który z czasem przerodził się w realizm.
V. Pojawiły się nowe formy sztuki – fotografia i kino.
VI. Do powstania kultury popularnej przyczyniły się nowe wówczas formy sztuki – prasa, radio, telewizja.

 

 

Trójprzymierze i trójporozumienie


36. Podkreśl odpowiednie terminy tak, aby zdania były prawdziwe.


I. Zjednoczenie Niemiec w 1871 roku naruszyło równowagę sił
a) w Europie
b) na świecie

II. Niemcy dążyły do pozycji hegemona i rozpoczęły
a) proces rozbrojenia
b) wyścig zbrojeń.

III. Zawarły sojusz z a) Austro-Węgrami b) Francją, a następnie z a) Wielką Brytanią a) Włochami.

IV. Sojusz ten nazwano
a) trójporozumieniem
b) trójprzymierzem.

V. Z obawy przed Niemcami Rosja/Anglia zbliżyła się do Francji / Turcji, która dążyła do odzyskania utraconych na rzecz Niemiec prowincji – Tunezji i Bułgarii / Alzacji i Lotaryngii.
VI Do sojuszu zawartego w 1907 roku dołączyła
a) Rosja
b) Polska.

VII. W ten sposób narodził się kolejny sojusz, tzw. a) gorące pozdrowienie b) serdeczne porozumienie, zwany także a) ententa b) endenda.
VIII. Teren, na którym rywalizowały bloki mocarstw to
a) Bałkany
b) Skandynawia.

I wojna światowa 1914–1917

37. Pierwsza wojna światowa wybuchła

A. wiosną 1914 roku.
B. latem 1914 roku.

C. jesienią 1914 roku.
D. zimą 1914 roku.

Odp. ………………………………………………………………..

38. Bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny było zabójstwo 28 czerwca 1914 roku arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, następcy tronu

A. pruskiego.
B. austriackiego.
C. brytyjskiego.
D. rosyjskiego.

Odp. ………………………………………………………………..

39. Zamachu na Księcia Franciszka Ferdynanda dokonali

A. serbscy nacjonaliści w Sarajewie.
B. tureccy nacjonaliści w Stambule.

C. bułgarscy nacjonaliści w Sofii.
D. rumuńscy nacjonaliści w Bukareszcie.

Odp. ………………………………………………………………..


40. Mimo szybko prowadzonej na zachodzie ofensywy, Niemcy zostali powstrzymani w bitwie


A. nad Marną.
B. pod Tannenbergiem.

C. w Verdun.
D. nad Sommą.

Odp. ………………………………………………………………..

41. Wojna, podczas której obie walczące strony zajmują silnie umocnione pozycje to

A. wojna bunkrowa.
B. wojna okopowa.

C. wojna pozycyjna.
D. wojna zasiekowa.

42. Wskaż poprawne odpowiedzi.

a) Nazwę państw centralnych otrzymały:

Niemcy, Włochy, Austro-Węgry, Bułgaria, Turcja

b) Niemcy byli zmuszeni do walki na frontach:

wschodnim, północnym, zachodnim, środkowym

c) W I wojnie światowej po raz pierwszy użyto:,

gazów bojowych, czołgów, samolotów, łodzi podwodnych

Sprawa polska w czasie I wojny światowej


43. Uzupełnij luki w tekście.


Austro-Węgry, Legiony Polskie, niepodległość, Komitet Narodowy Polski, Ignacy Paderewski, Józef Piłsudski, czternaście punktów, Rosja, Woodrow Wilson, Akt 5 listopada, Legion Puławskiego

Podczas działań wojennych Polacy prowadzili działalność mającą przywrócić państwu (a)………….. ……………………………………………..Narodowa Demokracja wezwała społeczeństwo polskie do poparcia

(b)……………………………. w wojnie z Niemcami. Jej działacze stanęli na czele (c)…………………….

………………………………………………………i przystąpili do tworzenia (d)………………………..…………
……………………………………….., ochotniczej jednostki, która w 1915 roku została przekształcona w Brygadę Strzelców i weszła w skład armii rosyjskiej. Po stronie państw centralnych najwięcej życzliwości dla sprawy polskiej przejawiały (e)…………………………………………………………………………………. .
U boku tego państwa utworzono (f)………………………..…………………..… złożone z trzech brygad.
Dowódcą I Brygady został (g)…………………………………………………….. Niepowodzenia Niemiec
i Austro-Węgier na frontach spowodowały umiędzynarodowienie sprawy polskiej. W manifeście dwóch cesarzy – niemieckiego i austriackiego – zwanym (h)…………………………………………………
po raz pierwszy zapowiedziano utworzenie państwa polskiego. Prawdziwym przełomem jednak było orędzie prezydenta Stanów Zjednoczonych (i)………….………………………………………………..…….,
który w słynnych (j)……………………………………………………………, czyli w programie pokojowym
zapowiedział utworzenie państwa polskiego z dostępem do morza, zamieszkanego przez ludność rdzennie polską. Ogromny wpływ na amerykańską opinię publiczną i prezydenta wywarł światowej sławy pianista i polityk (k)………………………………………………………………………………………….. .

Zakończenie I wojny światowej

44. Podkreśl poprawne odpowiedzi.

a) Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę państwom centralnym w kwietniu 1917 roku / w marcu 1918 roku.

b) W 1918 r. Niemcy podjęli ostatnią zakończoną niepowodzeniem ofensywę na froncie wschodnim / froncie zachodnim.
c) Ostateczną klęskę Niemiec przyspieszył rozpad bloku państw centralnych / państw ententy.
d) W obliczu rewolucji w Niemczech i beznadziejnej sytuacji na froncie w wagonie kolejowym w lasku Compiègne w północno –zachodniej Francji dowództwo niemieckie podpisało 3 czerwca
1918 roku / 11 listopada 1918 roku zawieszenie broni.
e) Państwa ententy postawiły twarde warunki – Niemcy musieli wycofać się za Marnę / Ren i oddać większość ciężkiego uzbrojenia/swojego terytorium.

Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku.

1. Zaznacz P (Prawda) lub F (Fałsz).

 

TAK NIE
I. W 1918 r. na ziemiach polskich zaczęły powstawać konkurencyjne ośrodki władzy.
II. Sytuację opanował Józef Piłsudski, który 10 listopada 1918 roku przybył do Warszawy z niemieckiego więzienia w Magdeburgu.
III. 10 listopada Rada Regencyjna, rządząca w Galicji, przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę nad wojskiem polskim.
IV. Niepodległe państwo polskie powstało w 1918 roku po 123 latach niewoli, licząc od daty I rozbioru Polski.
V. Na początku 1919 roku powstał rząd z premierem Ignacym Paderewskim, który przystąpił do organizowania nowego państwa.
VI. Mimo odrodzenia w 1918 r. niepodległego państwa polskiego, przebywanie pod trzema zaborami po dziś dzień rzutuje na życie Polaków.

 

 

Odpowiedzi

Epoka żelaza, pary i węgla

1. B.;
2. D.;
3. D.;
4. B.;
5. D.;
6. I. P; II. P; III. F; IV. F; V. P; VI. P


Przemiany społeczne i polityczne

7. C.;
8.
C.;
9. A.;
10. socjalizm, nacjonalizm


Zjednoczenie Włoch

11. a) Włoch, b) Królestwa Sardynii, c) Camillo Cavoura, d) Francją, e) Austrii, f) Austrii, g) Wiktora Emanuela II, h) Giuseppe Garibaldiego, i) Wenecja, j) Rzym, k) Turynie
12. D.; E.; G.; B.; I.; F.; A.; C.; H.
13. B.,
14. Żelazny Kanclerz

16. I. P; II. P; III. F; IV. P; V. F; VI. P
17. (a) Rosja, Turcją, (b) Wielką Brytanią, (c) Francją, (d) rosyjskim, (e) samodzierżawia, (f) niepodległościowe, (g) Towarzystwa Rolniczego, (h) Delegację Miejską, (i) Aleksander Wielopolski, (j) Białych, (k) Czerwonych
18. a) 3; b) 5; c) 1; d) 2; e) 4;
19. a) przywrócenie języka polskiego w urzędach i szkolnictwie,
b) reaktywowanie w Warszawie uniwersytetu pod nazwą Szkoła Główna,
c) wydanie dekretu o likwidacji pańszczyzny,
d) zrównanie w prawach Żydów z pozostałą częścią społeczeństwa.
20. Biali Czerwoni
c, d, f, g a, b, e, h

Powstanie styczniowe

21. I. – brankę, II – Tymczasowy Rząd Narodowy, III. – 22 stycznia 1863 r., IV – Polaków, Litwinów, Ukraińców.
22. I. P; II. F; III. F; IV. P; V. F; VI. P
23. a) Ludwik Mierosławski, b) Józef Hauke-Bosak, c) Zygmunt Sierakowski, d) Marian Langiewicz
Walka o polskość w zaborze rosyjskim
24. Rusyfikatorzy (a, c, h, i) Społeczeństwo polskie (b, d, e, f, g)

Zabór pruski w okresie popowstaniowym – walka z germanizacją

25.
(a) Bismarck, (b) Kulturkampf, (c) germanizacji, (d) rugi pruskie, (e) Komisję Kolonizacyjną, (f) Hakatą
26. Wóz Drzymały. Michał Drzymała, nie mogąc, na skutek restrykcji władz pruskich z 1904 r. zakazujących stawiania zabudowań na kupowanych gruntach bez specjalnych zezwoleń, wybudować domu na nowo wykupionej ziemi, zamieszkał „nad ziemią” w wozie cyrkowym. Stał się on symbolem oporu Polaków wobec polityki germanizacyjnej, ponieważ popularność i podziw dla Drzymały przekroczyły granice zaboru pruskiego. W jego obronie występowali m.in. Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, Maria Konopnicka, Lew Tołstoj.
27. Strajk dzieci we Wrześni przeciwko nauczania religii w języku niemieckim i jego konsekwencje
Autonomia w Galicji
28. I. F; II. P; III. P; IV. F; V. P; VI. P;

Kultura polska w II poł. XIX w.

29. PRUS; ORZESZKOWA; BOZNAŃSKA; TRYLOGIA; MATEJKO; EMANCYPACJA; WARSZAWA; KUPOKRZEPIENIUSERC; PROZA; MODERNIZM
30. Wynalazki przełomu XIX i XX wieku

31
(a) stali i elektryczności, (b) komunikację, (c) łączność, (d) samochodu, (e) samolotu, (f) przemysł rozrywkowy, (g) polon i rad, (h) Louis Pasteur, (i) Robert Koch

Partie polityczne na ziemiach polskich w XIX wieku


32. Narodowa Demokracja, Polska Partia Socjalistyczna, Polskie Stronnictwo Ludowe

33.
I. Ruch narodowy – Genewa/Kraków – Roman Dmowski – niepodległe państwo narodowe zrywające z tradycją wielonarodowej Rzeczypospolitej
II. Ruch socjalistyczny – Królestwo Polskie – Józef Piłsudski – walka o prawa robotników/ powstanie państwa socjalistycznego
III. Ruch ludowy – Galicja – Wincenty Witos – poprawa losu chłopów/wprowadzenie chłopskich przedstawicieli do sejmu
Przełom XIX i XX wieku – kultura i sztuka
34. I. – c); II. a); III. b);
35. I. F; II. P; III. P; IV. F; V. P; VI. F

Trójprzymierze i trójporozumienie


36.

a) w Europi/na świecie,
b) wyścig pokoju/wyścig zbrojeń,
c) Austro-Węgrami/Francją, Wielką Brytanią/Włochami,
d) trójporozumieniem/trójprzymierzem,
e) Rosja/Anglia, Francji/Turcji, Tunezji i Bułgarii/Alzacji i Lotaryngii,
f) Rosja/Polska,
g) gorące pozdrowienie/serdeczne porozumienie, ententa/endenda,
h) Bałkany/Skandynawia

I wojna światowa 1914–1917

37. B.;
38. B.;
39. A.;
40. A.;
41. C.

42. a) Niemcy, Austro-Węgry, Bułgaria, Turcja
b) wschodnim, zachodnim
c) gazów bojowych, czołgów, samolotów, karabinu maszynowego, łodzi podwodnych

Sprawa polska w czasie I wojny światowej


43.

(a) niepodległość, (b) Rosji, (c) Komitetu Narodowego Polskiego, (d) Legionu Puławskiego, (e) Austro-Węgry, (f) Legiony Polskie, (g) Józef Piłsudski, (h) Aktem 5 listopada, (i) Woodrowa Wilsona, (j) czternastu punktach, (k) Ignacy Paderewski

Zakończenie I wojny światowej

44. Prawidłowa odpowiedź
a) w kwietniu 1917 roku,
b) froncie zachodnim,
c) państw centralnych,
d) 11 listopada 1918 roku,
e) Ren,
f) ciężkiego uzbrojenia

Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku

45. I. P; II. P; III. F; IV. F; V. P; VI. P