Tag "test historyczny"

Średniowiecze – test

Spór cesarstwa z papiestwem o inwestyturę. 1. Uporządkuj punkty i podpunkty. A. Powstanie w X w. opactwa benedyktyńskiego w Cluny. – …………………………………………………………………………………………….. – …………………………………………………………………………………………….. B. Ukształtowanie się ruchu kluniackiego. – …………………………………………………………………………………………….. – …………………………………………………………………………………………….. C. Podjęcie przez papieży idei reform w poł. XI w. – …………………………………………………………………………………………….. – …………………………………………………………………………………………….. – …………………………………………………………………………………………….. D. Reformy Grzegorza VII – …………………………………………………………………………………………….. – …………………………………………………………………………………………….. – …………………………………………………………………………………………….. E. Prośba Henryka IV o przebaczenie – …………………………………………………………………………………………….. – …………………………………………………………………………………………….. –

TEST 7 ŚREDNIOWIECZE w Polsce

TEST Polska w okresie rozbicia dzielnicowego 1. Połącz datę z wydarzeniem. 1109 r. ………………………………..,    1122 r. ………………………………..,  1138 r. ……………………………….., a) zbrojna interwencja Henryka V w obronie Zbigniewa. b) rozbicie dzielnicowe. c) testament Bolesława Krzywoustego. d) przyłączenie do Polski Pomorza. 2. Wyjaśnij, na czym polegała zasada senioratu wprowadzona przez Bolesława Krzywoustego. zasada senioratu – …………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Na podstawie własnych wiadomości uzupełnij tabelę: Imię syna Bolesława Krzywoustego  Pryzdomek Ziemie

TEST 12 XIX WIEK Kongres wiedeński. Rewolucja przemysłowa. Nowe prądy i idee. Europa Napoleona. Królestwo Polskie. Powstanie listopadowe. Wielka Emigracja. Wiosna Ludów.

TEST Kongres wiedeński. 1. Uzupełnij tabelę  1. Francuski mąż stanu, jeden z głównych twórców ponapoleońskiego ładu w Europie.    2. Miejsce obrad kongresu.    3. Miesiąc, w którym kongres rozpoczął obrady.    4. Jedna z głównych zasad nowego porządku w Europie.    5. Państwo, które objęło przywództwo w Związku Niemieckim.    6. Państwo zawierające umowę międzynarodową.    7. Święte, mające czuwać przestrzeganiem uchwał kongresu.    8. Inna nazwa kongresu.  

TEST 1 Pierwsze cywilizacje. Mezopotamia. Starożytny Egipt. Izrael.

TEST Początki ludzkości 1. Zbuduj słownikową definicję pojęcia historia. Uwzględnij przynajmniej dwa różne znaczenia tego wyrazu. A. historia – …………………………………………………………………………………………………………………………………. B. historia – …………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. Podziel źródła historyczne na pisane i niepisane: przedmioty codziennego użytku, broń, pamiętniki, listy, przekazy ustne, roczniki, obrazy, mozaiki, kroniki. A. źródła historyczne pisane – ……………………………………………………………………………………………………….. B. źródła historyczne niepisane – …………………………………………………………………………………………………… 3. To, że pierwszy człowiek pojawił się w Afryce A. jest dziełem przypadku. B.