Na poziomie podstawowym piszesz dwa teksty użytkowe.

 • Krótsze formy: ogłoszenie, notatka, pocztówka, komunikat, e-mail (bez limitu słów).
 • Dłuższe formy: list prywatny lub prosty list oficjalny (120-150 słów).

Nie ma możliwości wyboru tematów.

Na poziomie podstawowym będziesz musiał napisać krótki tekst użytkowy (np. ogłoszenie, ankietę, zaproszenie, pocztówkę) bez określonego limitu słów, i dłuższy tekst, z określonym limitem, najczęściej 120-150 wyrazów (głównie list formalny i nieformalny). Na napisanie obu tych tekstów nie powinieneś przeznaczać więcej niż 60 minut. Mało? Nie tak mało, jeśli pisanie określonych form masz idealnie przećwiczone!

Na poziomie rozszerzonym wybierasz jeden temat z trzech.

 • Typy tekstów: rozprawka, opowiadanie, opis, recenzja.
  Limit – 200-250 słów.

CZĘSTE BŁĘDY OBNIŻAJĄCE PUNKTACJĘ

POZIOM PODSTAWOWY

 • Brak przekazanej informacji lub informacja niepełna. Uwaga na częściowe tylko przekazanie informacji. Bardzo dokładnie czytaj polecenie.
 • Zła forma. Zwróć uwagę, że praca całkowicie niezgodna z formą to zawsze 0 punktów, nawet gdyby inne wymogi były spełnione. W obu zadaniach jest dokładnie określona forma i trzeba jej się trzymać.
 • Znacznie przekroczona objętość lub praca za krótka (to rzadziej).

POZIOM ROZSZERZONY

 • Praca nie na temat.
 • Niezgodność z formą.
 • Brak podziału na akapity.
 • Brak jakiejś części
 • Znacznie przekroczona objętość lub praca za krótka.

 

KRYTERIA OCENIANIA NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

Kryteria oceniania – krótsza forma użytkowa

 • Po 1 punkcie dostajesz za każdą informację zgodną z poleceniem.
 • Jeśli danej informacji nie ma lub błędy językowe sprawiają, że jest niezrozumiała, punktu nie ma.
 • 1 punkt przyznaje się za poprawność językową – całkiem poprawny lub drobne błędy – nie więcej niż ¼ pracy. Punkt za poprawność przyznaje się tylko w pracy zawierającej ponad połowę wymaganych informacji.
 • Praca całkowicie niezgodna z poleceniem lub nieczytelna – 0 punktów.

Szczegółowe kryteria oceniania – dłuższy tekst użytkowy

 • TREŚĆ – 4 punkty – po 1 punkcie za każdą informację, 0,5 punkta, jeśli informacja zawiera tylko część elementów, 0 pkt – brak informacji lub błędy językowe uniemożliwiają jej zrozumienie.
 • FORMA – 2 punkty; kiedy wypowiedź jest zgodna z wymaganą formą, tekst jest logiczny i spójny, objętość przekroczona (lub mniejsza) o nie więcej niż 10%. Przekroczenie granic objętości do +/– 15 %, częściowa spójność i logiczność, częściowa zgodność z formą – 1 punkt. Niezgodność z wymaganą formą to zawsze 0 punktów, nawet gdyby inne kryteria były spełnione.
 • BOGACTWO JĘZYKOWE – 2 punkty maksymalnie, za zróżnicowane struktury gramatyczne, słownictwo i frazeologię.
 • POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA – 2 punkty maksymalnie, za pracę z błędami (gramatycznymi/leksykalnymi/ortograficznymi), które nieznacznie utrudniają komunikację i stanowią nie więcej niż 15% pracy, 1 punkt, gdy błędy utrudniają komunikację i stanowią od 15 do 25% pracy (wszystkich wyrazów). Więcej błędów utrudniających lub uniemożliwiających komunikację to 0 pkt.
 • Nie ma punktów za bogactwo ani poprawność językową, jeśli praca nie ma przynajmniej 50% limitu słów (czyli 60 słów).
 • Praca nieczytelna lub całkowicie niezgodna z tematem nie jest oceniana.

 

KRYTERIA OCENIANIA NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

Na poziomie rozszerzonym pod uwagę brane są cztery kryteria:

 • TREŚĆ – Pod uwagę brane jest zrozumienie tematu (czyli to, czy zdający pisze na temat), dostosowanie treści do formy (zależnie od typu tekstu – na przykład przy opowiadaniu ważne jest, aby przedstawić tło akcji, wydarzenia prowadzące do wydarzenia głównego – punktu kulminacyjnego – i rozwiązanie akcji), znajomość realiów danego obszaru językowego, jeśli jest to konieczne. W sumie za treść można uzyskać 5 punktów.
 • KOMPOZYCJA – Oceniana jest spójność tekstu, to, czy uwzględnione są wszystkie części (wstęp, rozwinięcie, zakończenie), czy pomiędzy częściami pracy zachowane są proporcje, czy główne części pracy są wyodrębnione graficznie (akapity), czy zachowana jest określona w zadaniu objętość pracy. W sumie za kompozycję można uzyskać 4 punkty.
 • BOGACTWO JĘZYKOWE – Oceniane jest bogactwo słownictwa i frazeologii, urozmaicenie struktur składniowych oraz styl, który powinien być dopasowany do formy wypowiedzi i jednorodny. W sumie można uzyskać 5 punktów.
 • POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA – Pod uwagę brane są błędy gramatyczne, leksykalne, ortograficzne i interpunkcyjne. Maksymalnie – za pracę bezbłędną lub z drobnymi błędami można tu uzyskać 4 punkty.

W sumie więc można uzyskać 18 punktów.