These three questions will tell you what kind of friend you are.
Good luck!

1. Your friend tells you a secret. It’s not something horrible but you promise not to tell anyone. What do you do when you meet other people? (Przyjaciel mówi Ci sekret. To nie jest nic strasznego, ale Ty obiecujesz nie mówić nikomu. Co robisz, kiedy spotykasz innych?)
A. You tell everyone this secret. (Mówisz każdemu o tym sekrecie.)
B. You keep the promise and tell them nothing. (Dotrzymujesz obietnicy i nic im nie mówisz.)
C. If you tell someone it’s really a reliable person. (Jeżeli już komuś mówisz, to jest to osoba godna zaufania.)

2. Your friend is planning to cheat on a very difficult test. You think it’s very bad idea. What do you do? (Twój przyjaciel planuje ściągać na bardzo trudnym teście. Ty uważasz, że to bardzo zły pomysł. Co robisz?)
A. You tell your teacher because cheating is dishonest. (Mówisz Waszemu nauczycielowi, bo ściąganie jest nieuczciwe.)
B. You help your friend study for the test so that he/ she will not cheat. (Pomagasz przyjacielowi uczyć się, żeby nie musiał ściągać.)
C. You do nothing – if she/ he wants to cheat it’s his/ her business. (Nic nie robisz – jeżeli on/ ona chce oszukiwać, to jego/ jej sprawa.)

3. Your friend tells you a big secret. He/ she is planning to do something very dangerous and stupid. What do you do? (Przyjaciel mówi Ci wielki sekret. Planuje zrobić coś bardzo niebezpiecznego i głupiego. Co robisz?)
A. You tell everything to an adult you can trust. (Mówisz wszystko jakiemuś dorosłemu, któremu ufasz.)
B. You try to beg your friend. You don’t want him/ her to do it. (Starasz się błagać swojego przyjaciela. Nie chcesz, żeby to zrobił/a.)
C. You keep it in a secret although you realize what a big danger it is. (Trzymasz to w sekrecie, chociaż zdajesz sobie sprawę, jakie to duże zagrożenie.)

ANSWERS:

Most of As:
You can’t be a good friend. You don’t know how to take care of other people and you have a strange definition of trust. But don’t worry, you may learn a lot in the future. Maybe you will find a real friend one day.
(Nie potrafisz być dobrym przyjacielem. Nie wiesz, jak dbać o innych ludzi i masz dziwną definicję zaufania. Ale nie martw się, możesz się jeszcze wiele nauczyć w przyszłości. Może pewnego dnia znajdziesz prawdziwego przyjaciela.)

Most of Bs:
You know how to be a good friend. You never hurt anybody. You will help your friend if it is necessary. You think of your friend as if he/ she was you and he/ she can really trust you.
(Wiesz, jak być dobrym przyjacielem. Nigdy nikogo nie ranisz. Pomożesz swojemu przyjacielowi, jeżeli to jest konieczne. Myślisz o swoim przyjacielu, jak gdyby był/a Tobą, a on/a może Tobie naprawdę ufać.)

Most of Cs:
You are not the best kind of friend. You think mainly about yourself. Actually you say nothing even if your friend is in a danger. It doesn’t make you a reliable person because you don’t really help.
(Nie jesteś najlepszym rodzajem przyjaciela. Myślisz głównie o sobie. Właściwie to nic nie mówisz, nawet jeżeli Twój przyjaciel jest w niebezpieczeństwie. To nie czyni z Ciebie osoby, na której można polegać, bo nie pomagasz za wiele.)