Opinia do Sądu Rodzinnego i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Kto pisze opinie o funkcjonowaniu uczniów do Sądu Rodzinnego i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Odpowiedź:

W przypadku opinii dla poradni psychologiczno-pedagogicznej sporządzają ją nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych lub specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem. W przypadku opinii dla Sądu Rodzinnego przepisy nie określają szczegółowo te kwestii – § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743) oraz art. 25 § 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969).

Uzasadnienie:

Zgodnie z przywołanym przepisem rozporządzenia w celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, informując o tym wnioskodawcę. Opinię wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora prośby o wydanie opinii. Kopię opinii przekazuje się rodzicom dziecka lub ucznia lub pełnoletniemu uczniowi. O wydanie opinii może również zwrócić się wnioskodawca. Podobnie rzecz ujmuje § 5 ust. 2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199 z późn. zm.).

Natomiast w przypadku opinii na potrzeby Sądu Rodzinnego zastosowanie ma przepis art. 25 § 1 przywołanej ustawy. Zgodnie z jego brzmieniem w razie potrzeby uzyskania kompleksowej diagnozy osobowości nieletniego, wymagającej wiedzy pedagogicznej, psychologicznej lub medycznej, oraz określenia właściwych kierunków oddziaływania na nieletniego, sąd rodzinny zwraca się o wydanie opinii do opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów. Sąd może zwrócić się o wydanie opinii także do innej specjalistycznej placówki lub biegłego albo biegłych. Jak wynika z przywołanych przepisów nie przesądzają one kto powinien być autorem powyższych opinii. W praktyce szkolnej jest to zwykle wychowawca klasy, pedagog szkolny lub nauczyciel przedmiotu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by taką opinię przygotował zespół nauczycieli. Trzeba pamiętać, że osoby sporządzające opinie na potrzeby wymienionych instytucji powinny taką opinię podpisać. Sporządzoną w ten sposób opinię podpisuje niezbędnie również dyrektor szkoły. Poruszone w pytaniu kwestie mogłyby zostać uregulowane np. w statucie każdej placówki.

Zapamiętaj!

W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce informując o tym osobę składającą wniosek.

Więcej porad dla wychowawców klas znajdziesz w portalu www.wychowawcazklasa.pl, m.in.:

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969).

Jacek Miklasiński

PODYSKUTUJ: