Podkreślenia odpowiadają sylabom akcentowanym. Właśnie tam powinien padać akcent w wymawianych wyrazach. Nietrudno zauważyć, że w żadnym z tych wyrazów akcent nie jest paroksytoniczny, tzn. że nie pada w nich na sylabę przedostatnią.

  • Wyraz matematyka należy do grupy rzeczowników obcego pochodzenia zakończonych na -ika lub -yka. We wszystkich formach równych co do długości sylab mianownikowi akcent jest tu proparoksytoniczny – na sylabie przedprzedostatniej, co odpowiada etymologii tych wyrazów. Rzeczowniki te trafiły do polszczyzny za pośrednictwem greki lub łaciny i taki właśnie akcent, „niepolski”, miały w tamtych antycznych językach. Dzisiejszy zwyczaj językowy podkreśla ten historyczny już wyłącznie związek.
  • Akcent w rzeczowniku technikum można by wytłumaczyć podobnie. Warto tylko pamiętać, że rzeczowniki obcego pochodzenia zakończone na -um nie tworzą tak jednolitej akcentowo grupy. Wzorcowa wymowa rzeczowników liceum oraz muzeum ma akcent na sylabie przedostatniej.
  • Trzy następne wyrazy (sprzedawalibyśmy, robiłby, myśleliście) są czasownikami – we współczesnej polszczyźnie. Z historycznego punktu widzenia były one niegdyś formami złożonymi, wielowyrazowymi. Zachowały one akcent wyrazu głównego, najważniejszego znaczeniowo, podczas gdy cząstki oznaczające czas bądź tryb nie były samodzielne akcentowo i doczepiły się do części głównej.
  • Podobnym zrostem okazałby się liczebnik osiemset, który oznacza „osiem setek” czyli „osiem set”.