Sprawdź swoją wiedzę historyczną ze średniowiecza

TEST cz. 1


Cesarstwo bizantyjskie

1. Zaznacz, które z poniższych zdań jest prawdziwe (P), a które fałszywe (F).

TAK NIE
a) Bizancjum to nazwa wschodniego Cesarstwa Rzymskiego.
b) Nazwa Bizancjum pochodzi od nazwy kolonii greckiej, gdzie cesarz Konstantyn Wielki w 324r. założył Konstantynopol.
c) Cesarze konstantynopolitańscy uznali upadek władzy cesarskiej na Zachodzie.
d) Dzięki cesarzowi Justynianowi I Wielkiemu w II poł. VI w. Bizancjum odzyskało władzę nad Italią i Rzymem.
e) W VII w. na skutek podbojów arabskich Bizancjum utraciło 2/3 terytorium oraz ¾ dochodów.
f) W 717 r. Bizancjum pokonało Arabów dzięki „cudownej broni”, tj. „ogniowi greckiemu”.

2. Językiem kultury i polityki w Bizancjum

A. była łacina,
B. był germański,
C. była greka,
D. był francuski.

Odp. ……………

3. Dokończ zdanie.

Najważniejszym pomnikiem sztuki bizantyjskiej uosabiającym wielkość wschodniego cesarstwa jest w (a) ………………………………………………………………………………………………. świątynia (b) ………………………………………………..…………………………. poświęcona (c) ………………………………………………………………………………………………………., która powstała z polecenia cesarza (d) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. w (e) ………………………………………………………………. w.

4. Ikony to obrazy

a) charakterystyczne dla sztuki bizantyjskiej.
b) przedstawiające osoby Trójcy Świętej, Matkę Boską z Dzieciątkiem, świętych.
c) przedstawiające postacie w ruchu na złotym lub purpurowym tle.
d) będące przedmiotem kultu religijnego.

Odp. ……………

5. Podaj definicję mozaiki.

mozaika – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Wymień 3 przyczyny rozłamu Kościoła w XI w.

– …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
–……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Podaj 2 synonimy słowa schizma.

schizma – ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..….

 

Arabowie – islam

8. Uzupełnij tabelę.

Pytanie Odpowiedź
1. Święte miasto islamu.
2. Przodek Żydów i Arabów.
3. Jedyny Bóg w islamie.
4. Święta księga islamu.
5. Oddany wierze.
6. Świątynia islamska.
7. Prawo muzułmańskie.

9. Zaznacz, które z poniższych zdań jest prawdziwe (P), a które fałszywe (F).

TAK NIE
a) Mahomet nie zostawił męskiego potomka i nie rozstrzygnął, kto powinien zostać przywódcą muzułmanów.
b) Dzieła Mahometa kontynuowali jego następcy, czyli kalifowie.
c) Kalifowie pełnili władzę kapłańską i duchową.
d) Islam zmobilizował arabów do świętej wojny – dżihadu.
e) Wojna stała się dla arabów źródłem bogactwa oraz narzędziem szerzenia islamu.
f) Haracz to danina płacona przez ludność podbitych państw oraz muzułmanów.

10. Wymień 5 filarów islamu.

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
d) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

11. Podaj cztery prawdziwe przyczyny powstania imperium arabskiego.

a) Podboje Arabów były możliwe dzięki kawalerii beduińskiej.
b) Arabowie prowadzili wojny niszczycielskie a nie zdobywcze.
c) Arabowie zburzyli istniejące w podbitych państwach więzi społeczne.
d) Arabowie przejęli bizantyjską i perską administrację i system podatkowy.
e) Arabowie zmuszali podbitą ludność do przyjęcia islamu.
f) Arabowie nakładali na podbitą ludność podatki nie większe niż wcześniej musiała płacić poborcom bizantyjskim i perskim.
g) Podbita ludność zaczęła dobrowolnie przyjmować islam, który zrównywał w prawach wszystkich wyznawców.

Odp. ……………

12. Przyporządkuj miastom dziedziny gospodarki.

A. Damaszek ……………………………………………………..
B. Bagdad ………………………………………………………….

a) produkcja naczyń ze szkła
b) produkcja luksusowych tkanin
c) produkcja broni
d) produkcja jedwabnych tkanin
e) produkcja papieru

13. Uzupełnij brakujące informacje.

Muzułmańscy matematycy przejęli od (a)…………….……………………………………………………………. sposób zapisu cyfr od (b) ..………………………………………………………………………….. do (c) ……………………………………………………………..… i dodali cyfrę (d) ……………………………….……………………………..…., która ułatwiła prowadzenie rachunków. Dlatego cyfry te nazwane zostały (e) ……………………………………………………………………………………………., a dział matematyki zajmujący się rachunkami to (f) …………………………………………………………………………………..

 

Państwo Franków

14. Podkreśl zgodny z kolejnością wydarzeń ciąg przyczynowo-skutkowy.

a)
– zadanie w 732 r. klęski pod Poitiers przez majordoma Karola Młota armii muzułmańskiej
– zbudowanie imperium Franków przez Karola Wielkiego
– podbicie w II poł. V w. rzymskiej Galii przez germańskie plemię Franków
– zdetronizowanie w II poł. VIII w. ostatniego króla z dynastii Merowingów przez Pepina Krótkiego i zapoczątkowanie dynastii Karolingów
– przyjęcie chrztu w 496 r. przez króla Franków Chlodwiga

Odp. ……………

b)
– podbicie w II poł. V w. rzymskiej Galii przez germańskie plemię Franków
– przyjęcie chrztu w 496 r. przez króla Franków Chlodwiga
– zadanie w 732 r. klęski pod Poitiers przez majordoma Karola Młota armii muzułmańskiej
– zdetronizowanie w II poł. VIII w. ostatniego króla z dynastii Merowingów przez Pepina Krótkiego i zapoczątkowanie dynastii Karolingów
– zbudowanie imperium Franków przez Karola Wielkiego

Odp. ……………

c)
– podbicie w II poł. V w. rzymskiej Galii przez germańskie plemię Franków
– zadanie w 732 r. klęski pod Poitiers przez majordoma Karola Młota armii muzułmańskiej
– zbudowanie imperium Franków przez Karola Wielkiego – przyjęcie chrztu w 496 r. przez króla Franków Chlodwiga
– zdetronizowanie w II poł. VIII w. ostatniego króla z dynastii Merowingów przez Pepina Krótkiego i zapoczątkowanie dynastii Karolingów

Odp. ……………


15. Rozpoznaj postać przedstawioną na statui. Wyjaśnij przyczyny takiego jej przedstawienia. Podaj przynajmniej pięć informacji historycznych na temat tej postaci.

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Informacje historyczne

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16. Połącz informacje w 3 ciągi będące skutkami traktatu pokojowego w Verdun.

a) Ludwik Niemiecki,
b) Karol Łysy,
c) Lotar

A. król,
B. cesarz,
C. król

1) królestwo zachodnie,
2) królestwo wschodnie,
3) ziemie centralne ciągnące się od Morza północnego po Włochy

………………………………………………….……. – ………………………………………………….……. – ………………………………………………….…….
………………………………………………….……. – ………………………………………………….……. – ………………………………………………….…….
………………………………………………….……. – ………………………………………………….……. – ………………………………………………….…….


Odpowiedzi

Cesarstwo bizantyjskie

1. a) P; b) P; c) F; d) P; e) P; f) P
2. C.
3. a) Konstantynopolu, b) Hagia Sophia, c) Mądrości Bożej, (d) Justyniana I Wielkiego, e) VI w.
4. a), b), d)
5. mozaika – charakterystyczne dla sztuki bizantyjskiej kolorowe obrazy tworzone z maleńkich kawałków szkła i ceramiki układanych na mokrej zaprawie.
6.
• Obawa duchownych bizantyjskich przed narzuceniem im przez papiestwo programu reform i podporządkowaniem sobie ich Kościoła.
• Podporządkowanie Kościoła na wschodzie cesarzowi.
• Potępienie patriarchy w 1054 r. przez wysłannika papieskiego w Konstantynopolu.
7. schizma – rozłam, podział

Arabowie – islam

8.
1. Mekka, 2. Abraham, 3. Allah, 4. Koran, 5. muslim, 6. meczet, 7. szariat
Hasło – Mahomet.
Mahomet – (ur. ok. 570 – zm. 632 r.); pochodził z Mekki, był kupcem; ogłosił się Prorokiem i zaczął nawoływać mieszkańców Mekki do przyjęcia islamu; nauczał o Bogu – Allahu – stworzycielu i wszechmocnym sędzi, o nieśmiertelności duszy i Sądzie Ostatecznym; głosił konieczność powrotu do wiary Abrahama; w 622 r. uciekł przed prześladowcami do Medyny – datę tę muzułmanie uznali za początek narodzin islamu, czyli nowej ery; w Medynie uznano go za proroka; w 630 r. otoczony tysiącami wiernych powrócił do Mekki, którą uczynił najważniejszym miejscem kultu – stolicą muzułmanów; jego objawienia przekazane przez archanioła Gabriela uczniowie Proroka spisali w Koranie – świętej księdze islamu.
9. a) P; b) P; c) F; d) P; e) P; f) F
10.
a) Wyznanie wiary w jedynego Boga – Allaha;
b) Pięć modlitw w ciągu dnia z twarzą zwróconą w stronę Mekki;
c) Jałmużna;
d) Zachowanie postu podczas ramadanu;
e) Odbycie przynajmniej raz w życiu pielgrzymki do Mekki.
11. a), d), f), g)
12. 1. Damaszek – b, c 2. Bagdad – a, d, e
13. a) Hindusów; b) 1; c) 9; d) 0; e) arabskimi; f ) algebra

Państwo Franków

14. b);
15.
Na statui przedstawiony jest Karol Wielki – jeden z najwybitniejszych władców średniowiecza, wybitny wódz i administrator. Siedzi na koniu. Posiada insygnia władzy – koronę i jabłko (symbol świata). Został przedstawiony w taki sposób, ponieważ w ciągu 45 lat panowania przeprowadził 54 kampanie wojenne. Do najbardziej znanych należy 18 wojen o ziemie germańskiego plemienia Sasów.
Karol Wielki:
– syn Pepina Małego,
– od 768 r. król Franków,
– w latach 772–804 podbił Sasów i narzucił im chrześcijaństwo,
– w r. 774 podbił państwo Longobardów we Włoszech,
– w 788 r. przyłączył do Królestwa Franków Bawarię,
– w latach 778–801 walczył z Arabami w Hiszpanii, rozszerzając posiadłości po rzekę Ebro,
– w r. 795 rozbił państwo Awarów, narzucił zwierzchnictwo Słowianom połabskim i umocnił granice frankijskie na Łabie i Dunaju,
– od 800 r. cesarz rzymski.
16.
Lotar – cesarz – ziemie centralne ciągnące się od Morza Północnego po Włochy.
Ludwik Niemiecki – król – królestwo wschodnie.
Karol Łysy – król – królestwo zachodnie.