Horse riding is a fantastic sport. If you want to be a good rider, you have to know how to ride but also how to take care of your horse and how to behave to be safe. Remember! A horse is much stronger than you are so you have to keep your head clear when handling a horse.

Meeting a horse – Poznanie konia
This horse is beautiful. Ten koń jest piękny.
Stroke him gently. Pogłaszcz go delikatnie.
Can I give him some carrots/sugar? Czy mogę mu dać marchewkę/cukier?
Keep the palm of your hand open while feeding a horse. Trzymaj otwarą dłoń, kiedy karmisz konia.

Taking care of the horse – Dbanie o konia
Prepare the horse for riding. Przygotuj konia do jazdy.
Which is a bridle and a bit. Które to są uzda i wędzidło.
I don’t know how to saddle a horse. Nie wiem, jak osiodłać konia.
Put the saddle blanket under the saddle. Połóż koc pod sidłem.
Don’t stand directly behind a horse. Nie stój bezpośrednio za koniem.
Brush and groom a horse before each ride. Uczesz i oporządź konia przed każdą jazdą.
I need help with cleaning the hooves. Potrzebuję pomocy przy czyszczeniu kopyt.
Can I loosen the strap now? (tighten the strap) Czy mogę poluzować (ścisnąć) popręg teraz?

Getting ready for a ride – Przygotowanie się do jazdy
I bought some new breeches. Kupiłem nowe bryczesy.
Do I need special footwear? Czy potrzebuję specjalnego obuwia?
Can I always ride on the same horse? Czy mogę jeździć zawsze na tym samym koniu?
When do i need to use a whip? Kiedy używa się palcata?
Warm up before riding! Zrób sobie rozgrzewkę przed jazdą!
Riding a horse – Jazda konna
How should I lead a horse? Jak mam prowadzić konia?
The right hand holds the lead rope under his chin and the left one holds the end of the rope. Prawa ręka trzyma lejce pod jego (konia) brodą, a lewa ręka trzyma koniec lejców.
Can you help me with mounting and dismounting the horse? Czy możesz mi pomóc, kiedy będę wsiadał na konia i zsiadał z niego?
Which side do I mount and dismount my horse? Z której strony wsiada się na konia i z której zsiada z niego?
Keep your head and shoulders up and sit straight. Trzymaj głowę i ramiona prosto. Siedź wyprostowany.
Keep your heels down in stirrups. Trzymaj pięty w strzemionach.
Hold the reins with both hands. Trzymaj lejce obiema rękami.
When riding in a group, always keep a distance from the other horses. Kiedy jedziesz w grupie, zawsze zachowaj odległość od innych koni.

Talking about a horse – Rozmawianie o koniu
Is this horse ridden in? Czy ten koń jest ujeżdżony?
Is this horse trained? Czy ten koń jest wytrenowany?
What a beautiful colt! Jaki piękny źrebak!
What does a horse eat? Co je koń?
Can I give it a treat? Czy mogę dać mu smakołyk?
How many times a day does a horse eat? Ile razy dziennie je koń?
What does a horse do when he is happy/angry? Co robi koń, jak jest zadowolony/zły?
Both ears up – he is happy. Uszy do góry – on jest zadowolony.
Both ears back flat on his neck – he is annoyed. Uszy położone płasko na szyi – jest zły.

Horse riding camp – Obóz jeździecki
Do I have to take my own riding hat? Czy muszę zabrać swój toczek?
How much time do you spend in the stables? Ile czasu spędza się w stajni?
Will I have my own horse? Czy będę mieć swojego konia?
Will we be riding indoors/outdoors? Czy będziemy jeździć w środku/na zewnątrz?
Am I ready for a ride? Czy jestem gotowy na przejażdżkę?
Where are you going on horse riding camp? Dokąd jedziesz na obóz jeździecki?
Do you have to be an experienced rider to go to a horse riding camp? Czy musisz być doświadczonym jeźdźcem, żeby pojechać na obóz jeździecki?