During your matura exam you may be expected to cope with tasks connected with school, ways of learning, teachers, your favourite subjects, etc. Below you will find vocabulary connected with school and education.

People at school

class – klasa
classmate – kolega z klasy
deputy head – zastępca dyrektora
headmaster/headmistress/head teacher – dyrektor/dyrektorka szkoły
pupil – uczeń
school fellow – kolega szkolny
schoolboy – uczeń
schoolgirl – uczennica
student – uczeń/student
teacher – nauczyciel
teaching staff – grono pedagogiczne

Uwaga! Wyraz ‘class’ oznacza „klasę” jako grupę osób (uczniów danej klasy) lub salę lekcyjną. Wyraz ten odpowia­da również polskiemu słowu „lekcja” (także: ‘lesson’).

The school building

blackboard/whiteboard – tablica
board rubber/eraser – gąbka do tablicy
canteen – stołówka, bufet
classroom – klasa (sala lekcyjna)
staff room – pokój nauczycielski
office – sekretariat
headmaster’s office – gabinet dyrektora
gymnasium (gym) – sala gimnas­tyczna
library – biblioteka
dorm – akademik

Uwaga! Rzeczownik ‘staff’ to odpowiednik polskich wyrazów „personel”, „kadry”, „pracownicy” (np. szpitala, szkoły, itp.). Słowo to często jest mylone z wyrazem ‘stuff’, który odpowiada polskim wyrazom: „materiał”, „tworzywo”, „rzeczy”, „bzdury”.
Wyraz ‘academic’ jako ­przymiotnik znaczy „akademicki”, „mający zwią­zek z nauką”. Jako rzeczownik oznacza w amerykańskim angielskim „naukowca”, „osobę pracującą na uczelni” (w brytyjskim angielskim ‘scholar’).

attend school – uczęszczać do szkoły
be expelled from school – zostać usuniętym ze szkoły
certificate – świadectwo
graduate – absolwent
graduate from – ukończyć (uczelnię)
play truant (przestarzałe) – wagarować
school-days – okres chodzenia do szkoły
school-leaver – absolwent
school report – świadectwo szkolne
skip classes – wagarować
set book – lektura

Uwaga! Łatwo pomylić wyrazy „lecture” i „set book”.
Wyraz lecture oznacza „wykład”, „tekst wykładu”. Kiedy mamy na myśli „lekturę (obowiązkową)”, użyjemy: ‘a set book’ lub ‘obligatory reading’.

Kinds of school

art school – szkoła sztuk pięknych
boarding school – szkoła z internatem
comprehensive school – szkoła ogólnokształcąca
day school – szkoła dzienna (bez internatu)
elementary school – szkoła podstawowa
grade school – (amerykański angielski) szkoła podstawowa
graduate school – kursy podyplomowe
grammar school – liceum ogólnokształcące
high school – gimnazjum, szkoła średnia, liceum
junior school – szkoła podstawowa
middle school – szkoła średnia
night school – szkoła wieczorowa
preparatory school – prywatna szkoła podstawowa
primary school – szkoła podstawowa
private school – szkoła prywatna
public school – szkoła prywatna, (amerykański angielski) szkoła powszechna (podstawowa)
secondary school – szkoła średnia
summer school – kurs(y) wakacyjny(e)
vocational school – szkoła zawodowa

Uwaga! Łatwo również popełnić błąd w przypadku słowa ‘academy’.
To „akademia” w znaczeniu „uczelnia”. „Akademia szkolna”, „uroczys­tość” to po angielsku ‘ceremony’.

Tests and exams

take a test – przystępować do testu
pass an exam – zdać egzamin
fail an exam – nie zdać egzaminu