Imagine…
You met him on a holiday in Greece. He is from Japan and you are from Poland – but it didn’t matter. Of course you communicated in English. Perhaps too easy to explain why you want to stop. You talked on Skype. At the beginning it was fascinating. But it isn’t. The reality is hard. Don’t waste your time. You must stop it as quickly as you can! We won’t tell you which way is the best – it depends on how courageous you are.

Technical problems – Problemy techniczne

 • Jess, I might not be able to talk to you next week… or even a month or so. You know, there are some technical problems with the connection. I will use the Internet only at school – but I can’t talk there. You can write me an e-mail if you want. Jess, być może nie będę mogła z tobą rozmawiać w przyszłym tygodniu… a może nawet miesiącu. Wiesz, mam problemy techniczne z połączeniem. Będę używać internetu tylko w szkole – ale tam nie mogę rozmawiać. Możesz napisać do mnie e-maila, jeśli chcesz.
 • Suzie, I can’t hear you! Can you repeat? Now, this connection is terrible! I guess I will have to do something with it so don’t be surprised if I don’t take it next time… Suzie? I can’t hear you! Suzie, nie słyszę cię! Możesz powtórzyć? Okropne to połączenie! Chyba będę musiał coś z tym zrobić, więc nie zdziw się, jeśli nie odbiorę następnym razem… Suzie! Nie słyszę cię!
 • James, I’m moving flat next week. You didn’t know? Well, you don’t know much about me, do you? So, I won’t have access to the Internet. I’ll write to you some time in the future. James, przeprowadzam się w przyszłym tygodniu. Nie wiedziałeś? No tak, nie wiesz o mnie zbyt wiele, prawda? No więc, nie będę miała dostępu do Internetu. Kiedyś do ciebie napiszę.
 • I’m afraid I have to sell my computer so I won’t be able to use Skype… Well, I’m short of money… No, no! Don’t send me money! Obawiam się, że muszę sprzedać komputer, nie będę więc mógł używać Skype’a… No cóż, nie mam pieniędzy… Nie, nie! Nie przysyłaj mi pieniędzy!
 • Jonathan, I love these calls but I can’t go on with them. I’d love to but my neighbour… she complained at the administration. Well, the point is that I have to shout, otherwise you can’t hear me, and shouting at night… you understand… I’m not really surprised… I would be furious if I were her… Jonathanie, uwielbiam te telefony, ale nie mogę tego ciągnąć. Bardzo bym chciała, ale moja sąsiadka… naskarżyła w administracji… Cóż, chodzi o to, że muszę krzyczeć, inaczej mnie nie słyszysz, a te krzyki w nocy… sam rozumiesz… nie jestem wcale zdziwiona… byłabym wściekła na jej miejscu…

Health and addictions – Zdrowie i nałogi

 • Suzie, listen, my mum panics because she read in some glossy magazine that you can get addicted to Skype… she tortures me saying I should stop for some time, well, what can I do? I don’t want her to worry. Suzie, słuchaj, moja mama panikuje, bo przeczytała w prasie kolorowej, że od Skype’a można się uzależnić… wciąż gada, że powinienem przestać na jakiś czas, co mam zrobić? Nie chcę, żeby się martwiła.
 • John, I have a sore throat, I can’t speak… the doctor said I talk to much… he suggested writing e-mails or letters, well, for some time at least. John, gardło mnie boli, nie mogę mówić… lekarz powiedział, że za dużo rozmawiam, zalecił zamiast tego pisać e-maile lub listy, przynajmniej przez jakis czas.
 • James, I don’t know how to tell you… we talk on Skype three hours every day and I’ve noticed I’ve put on weight… I decided I must take up some sport and tomorrow I start running… I won’t have so much time for our conversations. James, nie wiem, jak mam ci to powiedzieć… Codziennie rozmawiamy trzy godziny przez Skype’a i zauważyłam, że utyłam… zdecydowałam się zacząć uprawiać jakiś sport i jutro zaczynam biegać… nie będę już miała tyle czasu na nasze rozmowy.

School – Szkoła

 • Jess, now I’ve got these important exams, I can’t talk to you so often… perhaps we shouldn’t use Skype for some time… talking to you is so fantastic that I can’t concentrate on anything else and now I need concentration… Jess, mam teraz te ważne egzaminy, nie mogę tak często z tobą rozmawiać… być może nie powinniśmy używać Skype’a przez jakiś czas… rozmawianie z tobą jest takie super, że nie mogę się skupić na niczym innym, a teraz potrzebuję koncentracji.
 • We are going to have additional classes preparing us for the final exams. They start next week… I’m afraid we won’t be able to use Skype, it will be too late for that after classes. Będziemy mieć dodatkowe lekcje przygotowujące nas do egzaminów końcowych. Od przyszłego tygodnia… Obawiam się, że nie będziemy mogli używać Skype’a, a po zajęciach będzie na to za późno.
 • James, I really feel bad about it… we talk too often… you have your exams and I feel if you didn’t spend so much time on Skype, you’d have better results, so we should stop it for some time… James, naprawdę czuję się z tym źle… za często rozmawiamy… masz egzaminy i czuję, że gdybyś nie spędzał tyle czasu na Skypie, miałbyś lepsze wyniki, więc powinniśmy to przerwać na jakiś czas.

Being frank – Bycie szczerym

 • Suzie, I’m sorry, but I don’t think we should go on with these talks. I like you very much but since we can’t really be together I feel bad about you wasting so much time with me. Suzie, przykro mi, ale uważam, że powinniśmy przerwać te rozmowy. Bardzo cię lubię, ale ponieważ nie możemy tak naprawdę być razem, mam wyrzuty, że marnujesz na mnie czas.
 • James, I’m sorry, there is somebody in my life… you have never asked about it, but actually I have a boyfriend… so we shouldn’t go on with Skype. I feel awkward because it seems I spend more and more time talking to you, I hope you understand. James, przykro mi, ale mam kogoś… nigdy o to nie pytałeś, ale właściwie mam chłopaka… więc powinniśmy skończyć ze Skypem. Czuję się niezręcznie, ponieważ wydaje mi się, że spędzam coraz więcej czasu na rozmowach z tobą, mam nadzieję, że to rozumiesz.