spójnik

tłumaczenie, użycie

przykład

although chociaż; mimo że
Po although użyjesz podmiotu i orzeczenia.
Although it was raining a lot, we enjoyed our holiday.
(Mimo że padał deszcz, dobrze bawiliśmy się na wakacjach).
though chociaż; mimo że
Znaczy to samo co although.
Pamiętaj jednak, że though użyjesz tylko w środku zdania!
I didn’t pass the exam though I learned a lot.
(Nie zdałem tego egzaminu, mimo że/ chociaż dużo się uczyłem).
in spite of
despite
mimo; pomimo
Oba słówka znaczą to samo i tak samo ich używamy. Można używać ich wymiennie.
In spite of having fantastic dinner, we still were hungry.
(Mimo wspaniałej kolacji nadal byliśmy głodni).
Mark didn’t get this job despite having good qualifications.
(Marek nie dostał tej pracy mimo dobrych kwalifikacji).
in case w przypadku; na wypadek, gdyby
Używamy, gdy coś jest mało prawdopodobne.
Po in case używamy zdania z czasownikiem, ale nie wolno nam użyć „will”!
My brother wears two watches in case one of them stops.
(Mój brat nosi dwa zegarki na wypadek, gdyby jeden z nich stanął).
as 1. ponieważ
2. podczas robienia czegoś, kiedy
3. jak, jako
Pamiętaj, żeby zwrócić uwagę na kontekst!
1. As it was a public holiday, all the shops were closed.
(Ponieważ to było święto, wszystkie sklepy były zamknięte).
2. I watched her as she opened the letter.
(Patrzyłam na nią, kiedy/ podczas gdy ona otwierała list).
3. My mum has worked as a teacher for 10 years.
(Moja mama pracuje jako nauczycielka od 10 lat – jest nauczycielką).
like podobnie jak; jak; na przykład
Ma dwa znaczenia!
1. jeżeli postawimy po like nazwę zawodu oznacza to, że osoba
nie pracowała w tym zawodzie, lecz wykonywała te same prace.
2. jeżeli podajemy przykłady czegoś.
1. I work like a teacher.
(Pracuję jak nauczyciel. Oznacza to: nie jestem nauczycielem, ale robię te same rzeczy, np. sprawdzam wypracowania młodszej siostry).
2. Some sports, like bungee jumping, can be dangerous.
(Niektóre sporty jak skoki na bungee, mogą być
niebezpieczne).

Spójniki kontrastu

 • but (ale),
 • although (chociaż, mimo że),
 • though (chociaż, mimo że),
 • even though (chociaż, nawet jeśli),
 • in spite of, despite (pomimo że).

Łączą one dwa zdania składowe, które mówią o rzeczach przeciwnych sobie, np.

 • I don’t like coffee BUT I will drink this one. (Nie lubię kawy, ale ją wypiję.)

 

BUT i ALTHOUGH

It was really cold BUT I went for a walk. (Było bardzo zimno, ALE poszedłem na spacer.)
I went for a walk, ALTHOUGH it was very cold. (Poszedłem na spacer, MIMO ŻE było bardzo zimno.)

 

ALTHOUGH, THOUGH i EVEN THOUGH

Spójniki te znaczą to samo i używamy ich tak samo. Zapamiętaj jednak, że:

 • THOUGH jest potocznym określeniem. Możemy go również użyć na końcu zdania po przecinku, np.
  I’d love to go to the mountains, though I decided not to go there this year.
  I’d love to go to the mountains. I decided not to go there, though.
  Chciałbym pojechać w góry, mimo że zdecydowałem nie jechać tam w tym roku.
 • EVEN THOUGH jest silniejsze niż ALTHOUGH, np.
  Jack looked quite well, even though he was really ill.
  Jack wyglądał dobrze, mimo że był naprawdę chory.

Uwaga! Zdanie z ALTHOUGH możesz postawić na początku całej wypowiedzi. Nie wolno tego zrobić ze zdaniem z BUT!

 • I went for a walk, ALTHOUGH it was cold. = ALTHOUGH it was really cold, I went for a walk.

 

IN SPITE OF i DESPITE

Oba znaczą POMIMO ŻE i obu używamy w tych samych sytuacjach. Po obu z nich używamy rzeczownika lub formy z -ing, np.

 • I continued learning DESPITE (IN SPITE OF) being very tired.
  Uczyłem się pomimo zmęczenia.
 • He didn’t go to school IN SPITE OF (DESPITE) a very important exam.
  Nie poszedł do szkoły pomimo bardzo ważnego egzaminu.

Pamiętaj, że kolejność zdań składowych w tym przypadku możesz zmienić i nie wpłynie to na znaczenie zdania!

Ważne! Frazy IN SPITE OF THE FACT (THAT) używamy tak samo jak ALTHOUGH, np.

 • I still have a headache IN SPITE OF THE FACT (THAT) I’ve taken the pills.
  Nadal boli mnie głowa, pomimo, że wziąłem tabletkę.

 

EITHER… OR, NEITHER… NOR

 • either… or – albo… albo
  We can go either by car or by train.
  Możemy pojechać albo samochodem, albo pociągiem.
 • neither… nor – ani… ani
  Neither my dad nor my mum can help me with English.
  Ani tata, ani mama nie może mi pomóc w angielskim.

 

SO THAT

 • Oznacza „żeby”. Po SO THAT użyjemy pełnego zdania: podmiot + orzeczenie, np.
  You’ll get a map SO THAT you won’t get lost.
  Dostaniesz mapę, żebyś się nie zgubił.
 • Zamiast SO THAT możesz użyć TO lub IN ORDER TO. Mają one takie samo znaczenie. Pamiętaj jednak, że po TO i IN ORDER TO używamy czasownika w formie podstawowej (bez osoby), np.
  Sarah got up earlier to learn a bit.
  Sarah wstała wcześniej, żeby się trochę pouczyć.
  We have to borrow money IN ORDER TO pay the bills.
  Musimy pożyczyć pieniądze, żeby zapłacić rachunki.