UWAGI: chociaż to be jest czasownikiem nieregularnym, wystarczy nauczyć się tylko trzech form: am (dla 1 os. lp.), is (cała 3 os. lp.) are (wszystkie pozostałe osoby), potem w pytaniu wystarczy zamienić miejscami orzeczenie i podmiot, a w przeczeniu dodać not lub jego skróconą formę n’t „doczepiając” ją do orzeczenia (w pierwszej osobie l.p. zmiana ta nie następuje, potem are not zmienia się w aren’t, is not w isn’t); w przypadku 3 os. l.p. pamiętajcie, że nie ogranicza się ona wyłącznie do trzech form he, she, it podanych w naszej tabelce, ale obejmuje także wszelkie imiona, nazwy przedmiotów, zwierzęta itp., jeżeli są w liczbie pojedynczej.

TWIERDZENIE

PYTANIE (Inwersja:)

PRZECZENIE

TO BE
(być)
I am (I’m) – jestem
You are (you’re)– jesteś
He is (he’s) – jest
She is (she’s) – jest
It is (it’s) – jest
We are (we’re) – jesteśmy
You are (you’re) – jesteście
They are (they’re) – są
Am I? Czy jestem?
Are you? – Czy jesteś?
Is he? – Czy on jest?
Is she? – Czy ona jest?
Is it? – Czy ono jest?
Are we? Czy jesteśmy?
Are you? – Czy jesteście?
Are they? – Czy oni/one są?
I am not – Nie jestem
You are not – Nie jesteś
He is not – On nie jest
She is not – Ona nie jest
It is not – Ono nie jest
We are not – Nie jesteśmy
You are not -Nie jesteście
They are not -Nie są

Ćwiczenia:

Spróbujcie uzupełnić ten krótki tekst odpowiednimi formami czasownika to be:

Betty …….. a very nice girl. Her parents ………….. doctors. I …….. Betty’s best friend. Sam and Bill …….. Betty’s brothers. We all …………. in a primary school. ………….. you in a primary school, too?

Odpowiedzi:

I. is, are, am, are, are, Are.

Teraz trochę trudniejsze zadanie, przetłumaczcie te zdania na język angielski:

1. Mój pies jest bardzo mądry.
2. Jesteśmy lekarzami.
3. Czy jesteś naukowcem?
4. Sue nie jest pielęgniarką.
5. Czy jesteście Francuzami?
6. Oni nie są Polakami.

Odpowiedzi:

1. My dog is very clever.
2. We are doctors (physicians).
3. Are you a scientist?
4. Sue is not a nurse.
5. Are you French?
6. They are not Poles.