Liczebniki angielskie dzielimy na dwie zasadnicze grupy:

a) liczebniki główne (Cardinal Numerals), np.:

three – trzy
twenty-two – dwadzieścia dwa
four – cztery
fifty-five – pięćdziesiąt pięć
thirty – trzydzieści

b) liczebniki porządkowe (Ordinal Numerals), np.:

first — pierwszy
tenth — dziesiąty
third — trzeci
twenty-second — dwudziesty drugi
fourth — czwarty

Ponadto rozróżniamy także :

c) liczebniki wielokrotne (Repeating Numerals), np.:

once — raz
three times (rzadziej : thrice) — trzy razy
twice — dwa razy
four times — cztery razy

d) liczebniki wielorakie (Multiplicative Numerals), np.:

twofold — dwojaki, dwukrotny
threefold — trojaki, trzykrotny
quadruple — czworaki, poczwórny
quintuple — pięciokrotny, pięcioraki
single — jednokrotny, jednoraki, pojedynczy
double — dwukrotny, dwojaki, podwójny
treble lub triple — trzykrotny, trojaki, potrójny

Liczebniki główne od 1 do 12 są odrębnymi wyrazami, np.:

one — jeden
two — dwa
three — trzy
four — cztery
five — pięć
six — sześć
seven — siedem
eight — osiem
nine — dziewięć
ten — dziesięć
eleven — jedenaście
twelve — dwanaście

Liczebniki od 13 do 19 tworzymy przez dodanie końcówki -teen; należy zwrócić uwagę na liczebniki 13 i 15, które wykazują pewną nieregularność:

thirteen — trzynaście
fourteen — czternaście
fifteen — piętnaście
sixteen — szesnaście
seventeen — siedemnaście
eighteen — osiemnaście
nineteen — dziewiętnaście

Liczebniki oznaczające dziesiątki tworzymy dodając przyrostek -ty, np.:

twenty — dwadzieścia
thirty — trzydzieści
forty — czterdzieści
fifty — pięćdziesiąt
sixty — sześćdziesiąt
seventy — siedemdziesiąt
eighty — osiemdziesiąt
ninety — dziewięćdziesiąt

Uwaga: W liczebniku forty, utworzonym od four, opuszczamy literę u.

Liczebniki : hundred, thousand, million poprzedzamy przedimkiem a lub liczebnikiem one albo innym liczebnikiem głównym, np.:

a hundred — one hundred — sto
a thousand — one thousand — tysiąc
a million — one million — milion
two hundred dollars – dwieście dolarów
five thousand pounds – pięć tysięcy funtów
seven million people – siedem milionów ludzi

Jeżeli wyrazy: hundred, thousand, million występują jako rzeczowniki, wtedy przybierają końcówkę liczby mnogiej (-s):

Thousands of people came to the meeting.
Tysiące ludzi przybyło na spotkanie.
My brother lost hundreds of pounds playing cards.
Mój brat stracił setki funtów grając w karty.

Liczebniki porządkowe tworzymy przez dodanie końcówki -th do liczebnika głównego, np.:

seven – seventh

Jednak należy tutaj uwzględnić pewne nieregularności :

one – first = 1st – pierwszy
two – second = 2nd – drugi
three – third = 3rd – trzeci
five – fifth = 5th – piąty
eight – eighth = 8th – ósmy
nine – ninth = 9th – dziewiąty
twelve – twelfth = 12th – dwunasty

Liczebniki porządkowe oznaczające dziesiątki zmieniają końcową literę -y na -ie przy dodaniu końcówki -th, np.:

twenty – twentieth = 20th – dwudziesty
seventy – seventieth = 70th – siedemdziesiąty

Ułamki wyrażamy przez użycie liczebnika głównego w liczniku, a liczebnika porządkowego w mianowniku, np.:

1/3 one third,
1/5 one fifth,
3/7 three sevenths,
42/5 four and two fifths.

Uwagi:

a) Przy datach, podając rok używamy liczebnika głównego, np.:

rok 1979 — (the year) nineteen hundred and seventy-nine

można opuścić słowo hundred i powiedzieć: nineteen seventy-nine

b) Dni miesiąca podajemy za pomocą liczebników porządkowych na dwa sposoby, np.:

21 st October – the twenty-first of October
October 21 st – October the twenty-first – dwudziesty pierwszy października

c) Numerację podajemy w liczebnikach głównych, np.:

room thirteen – pokój nr 13
page twenty-three – strona 23
volume three – tom trzeci

d) Gdy liczebnik z rzeczownikiem występuje łącznie jako przydawka innego rzeczownika, ma on formę liczby pojedynczej, np.:

a six-penny stamp – znaczek sześciopensowy
a three-year contract – kontrakt trzyletni
six-year plan – plan sześcioletni