• QUESTION TAGS
 • ECHO QUESTIONS
 • AGREEING (SO / NEITHER…)

– Mum, I want to tell you something.
– So do I.
– Mum, I want to tell you that I’m getting married!
– Are you?
– Yes. I have fallen in love.
– Have you?
– I’m adult, aren’t I?
– Yes, you are. But I don’t think marriage is for young ­people.
– Neither do I. Generally it isn’t. But we are different.
– Are you?
– I’m intelligent, aren’t I?
– Well… yes.
– And he is handsome, isn’t he?
– Well, I haven’t seen him, have I?
– Yes, you have! He is our postman, Mark.
– Oh! Oh!
– And what was what you wanted to tell me?
– Well, ugh, I wanted to tell you that there was a different postman today. He said your handsome fiancé had gone to Texas yesterday. He didn’t tell you, did he?

 

W języku angielskim są trzy bardzo podobne zjawiska. Przed maturą musisz je sobie wbić do głowy! Są to:

 • question tags,
 • echo questions,
 • wyrażanie zgody za pomocą: so / neither.

Język polski pod względem question tags i echo questions jest ubogi. Mamy stałe i niezmienne słowa: „prawda” i „naprawdę?”
Ale też: „no nie?”, „co?”, „co nie?”, „tak?”, które brzmią dość kolokwialnie.

– Jest przystojny, nie?

– Zakochałam się.
– Tak?

Jednym słowem, język polski wyraża to w sposób leksykalny, czyli za pomocą słownictwa. W angielskim wymienione zwroty wyrażane są gramatycznie.

 

Question tags

He is handsome, isn’t he?
I haven’t seen him, have I?
I’m intelligent, aren’t I?

Question tags tworzymy poprzez dodanie do zdania pytania, które zgadza się ze zdaniem jeżeli chodzi o czas i czasownik. Jest to jakby początek pytania, które moglibyśmy zadać do tego zdania, np.

 • He is handsome, isn’t he? – Isn’t he handsome?

To pytanie w wypadku question tags występuje z przeczeniem, jeśli zdanie jest twierdzące i na odwrót. To tak jakbyśmy chcieli zapytać:

 • He is handsome, isn’t he? (isn’t he = isn’t he handsome?) Jest przystojny, czyż nie?
 • I haven’t seem him, have I? (have I = have I seen him?) Nie spotkałam go, nieprawdaż?

To ważne!

 • Gdy chcesz utworzyć question tag przy zdaniu twierdzącym z I am, nie możesz użyć formy przeczącej, bo taka forma nie istnieje! Zastępujemy ją formą aren’t I, np.
  I am late, aren’t I? – Jestem spóźniony, prawda?
 • Jeżeli zdanie jest przeczeniem, w question tag użyjesz am I, np.:
  I’m not very pretty, am I? – Nie jestem zbyt ładna, prawda?
 • Gdy w zdaniu występuje imię, w question tag nie używamy imienia, tylko zaimka osobowego, np.
  David didn’t do his homework, did he? – David nie odrobił pracy domowej, prawda?

Intonacja

Bardzo ważnym elementem w question tags jest intonacja zdania. Question tags mogą być pytaniami (nie wiemy, jaka będzie odpowiedź rozmówcy) lub zdaniami twierdzącymi (oczekujemy konkretnej odpowiedzi, potwierdzenia).

 • Akcent zdaniowy opada = zdanie z question tag brzmi jak twierdzenie:
  Maggie i Jon wybierają się na wycieczkę. Niestety, według prognozy, pogoda ma się popsuć. Maggie dziwi się, że Jon chce jechać mimo że wie, iż nie będzie ładnej pogody. Maggie mówi:
  You still want to go. You are always so stubborn, aren’t you? – Nadal chcesz jechać. Zawsze jesteś taki uparty, prawda? – nie jest to pytanie, lecz stwierdzenie.
 • Akcent zdaniowy podnosi się = zdanie jest pytaniem:
  Jon wie o pogodzie, ale myślał, że mimo to jadą. Pyta Maggie, czy ona chce jechać:
  Yes, I know about the weather. But you want to go, don’t you? –Tak, wiem o pogodzie. Ale ty chcesz jechać, prawda?

Pamiętaj, że question tag zależy od czasu, w jakim jest zdanie!

 • Mary won’t be late, will she? (Mary nie spóźni się, prawda?)
 • There was heavy traffic, was’t there? (Był duży korek uliczny, prawda?)
 • He should pass this exam, shouldn’t he? (Powinien zdać ten egzamin, prawda?)
 • They don’t like school discos, do they? (Oni nie lubią dyskotek szkolnych, prawda? – czas Present Simple – pytania tworzysz za pomocą DO lub DOES!)
 • Jim goes to swimming pool every week, doesn’t he? (Jim chodzi na basen co tydzień, prawda?)
 • Where is dad? He went to the shop, didn’t he? (Gdzie jest tata? Poszedł do sklepu, prawda? – Past Simple – w pytaniach używamy DID!)
 • You haven’t bought a new car, have you? (Nie kupiłeś nowego samochodu, prawda?)

Zdań z question tags możemy używać także, gdy prosimy kogoś lub sugerujemy zrobienie czegoś.

 • Po prośbie wypowiedzianej w trybie rozkazującym użyjemy can you lub could you jako question tag, np.
  Open the window, can you? = Open the window, please. – Otwórz okno, proszę.
  Pass me that book, could you? – Podaj mi tę książkę, proszę.
 • Po don’t… użyjesz will you?, np.
  Don’t feed my cat, will you? – Nie karm mojego kota, proszę.
 • Po let’s… użyjesz shall we?, np.
  Let’s go home, shall we? – Chodźmy do domu, dobrze?

 

Echo questions

Echo questions are similar to question tags in that they grammatically reflect the sentence echoed.

I have fallen in love.
Have you?

I’m getting married!
Are you?

Jednak nie musimy tu zmieniać wartości zdania. Nie bez przyczyny takie pytania nazywają się echo questions. Jak echo powtarzamy tu rdzeń zdania w formie pytania.

 

So / neither

Pewnie zapytasz, dlaczego do tej samej grupy wrzuciliśmy wyrażanie zgody poprzez so/neither. Nie mają one formy pytającej. Co one tu więc robią?
Popatrz na zdania typu:

I want to tell you something.
So do I.
I don’t think marriage is for young people.
Neither do I.

Łatwo możesz zauważyć, że te zdania, w których zgadzamy się z rozmówcą, znów stanowią gramatyczne odbicie zdania wyjściowego. Mogą one mieć więc formy typu:

So can I.
Neither should I.
So will I.

Oczywiście w zależności od tego, z jakim zdaniem się zgadzamy.

 

Test

Wybierz właściwe odpowiedzi.

– Hello, Mark.
– Hello, Susan.
– You haven’t even called me, 1)……?
– I’m sorry. I simply wanted us to be a perfect couple.
– So 2)…… I.
– And since we were not perfect I decided to leave. I thought a lot about us.
– 3)……?
– I thought one day we would be happy together, 4)……? But not now.
– You are insane, Mark?
– 5)……?
– And I was insane to even look at you.

1) a. haven’t you b. have you c. called you
2) a. wanted I b. didn’t I c. did I
3) a. did you b. have you c. didn’t you
4) a. would we b. wouldn’t we c. will we
5) a. are you b. aren’t I c. am I