Najważniejsze informacje o czasownikach

1. Czasownik może przyjąć końcówkę -s (czas the Present Simple – 3 os. lp.).
He plays football every Monday. (On gra w piłkę w każdy poniedziałek.)
She reads this paper in the morning. (Ona czyta tę gazetę rano.)

2. Jeżeli mówimy, że coś wydarzyło się w przeszłości i w przeszłości zakończyło się, używamy II formy czasownika (the Past Simple).
Musisz pamiętać, że są czasowniki regularne, które przyjmują końcówkę -ed, np. cooked, i czasowniki nieregularne, których musisz nauczyć się na pamięć, ponieważ ich II forma nie jest poparta regułami (np. go – went).
They watched this interesting film a week ago. (Obejrzeli ten interesujący film tydzień temu.)
She was very nice at the last party. (Ona była bardzo miła na ostatnim przyjęciu.)

3. Są czasowniki, które wyglądają tak samo jak rzeczowniki.
W takich sytuacjach musisz zwracać szczególną uwagę na kontekst zdania, np. smile, cry, walk, laugh.
We always smile when we see her. (Zawsze się uśmiechamy, kiedy ją widzimy.)
You have a beautiful smile. (Masz piękny uśmiech.)

4. Każdy czasownik w języku angielskim ma również tzw. III formę, której używamy, kiedy chcemy powiedzieć, że coś wydarzyło się w przeszłości, a teraz są tego skutki (the Present Perfect Tense).
Zapamiętaj! Czasowniki regularne, tak jak w II formie, przyjmują końcówkę -ed, np. walk – II walked – III walked.
Czasowników nieregularnych trzeba nauczyć się na pamięć, np. be – was – been; eat – ate – eaten.
Czasami zdarza się tak, że czasowniki nieregularne wyglądają tak samo w trzech formach, np. put –put – put (położyć); cut – cut – cut (ciąć).
Spójrz na przykłady!
Tom has broken his leg and that’s why he is in hospital. (Tomek złamał nogę, dlatego jest w szpitalu.)
We haven’t phoned him so he doesn’t know about the party. (Nie zadzwoniliśmy do niego, więc on nie wie o imprezie.)

 

INNE użycia III formy czasownika

 • Jeżeli w zdaniu pojawia się podmiot, czasownik BE (w odpowiedniej formie), a dopiero potem III forma czasownika, oznacza to, że masz do czynienia ze stroną bierną (Passive Voice). Jeżeli chcesz powiedzieć, że: Wszystkie zupy są gotowane przez twoją mamę; zdanie będzie wyglądać tak:
  All soups are cooked by my mummy.
  Gdy chcesz powiedzieć o czymś, co wydarzyło się w przeszłości, np. Ania była widziana wczoraj w kinie, powiesz:
  Ania was seen in the cinema yesterday.
 • III forma czasowników służy nam również jako imiesłów bierny, np. DONE zrobiony; FOUNDznaleziony; COOKEDugotowany.
  W zdaniu angielskim czasownik w III formie czasami stoi przed rzeczownikiem i wtedy pełni funkcję przymiotnika.
  Spójrz na przykłady!
  cook – gotować (III forma – cooked)
  This cooked soup is for our guests. (Ta ugotowana zupa jest dla naszych gości.)
  pack – pakować (III forma – packed)
  This beautifully packed present is for you. (Ten pięknie zapakowany prezent jest dla ciebie.)
  make – robić (III forma – made)
  This made of gold ring can be an engaged gift. (Ten zrobiony ze złota pierścionek może być podarunkiem zaręczynowym.)
  write – pisać (III forma – written)
  This note was written with a pen. (Ta notatka została napisana długopisem.)
  Zwróć uwagę, że ostatnie zdanie jest zdaniem w stronie biernej. Tak jak w języku polskim, tak i w angielskim używamy imiesłowu biernego w stronie biernej!

5. Czasowniki w języku angielskim mogą także przyjmować końcówkę -ing!
Kiedy chcesz powiedzieć coś w czasie Continuous (the Present Continuous, the Past Continuous, the Future Continuous, the Present Perfect continuous itd.), do czasownika dodasz końcówkę -ing, np.
I am watching TV now. (Oglądam teraz telewizję.)
You were sitting there all Friday. (Siedziałeś tam cały piątek.)
We have been living here since 1990. (Mieszkamy tu od 1990.)

Jednak czasownik z końcówką -ing ma również inne znaczenia:

 • Czasownik z końcówką -ing może być używany jako rzeczownik, a dokładniej jako nazwa czynności, np. walk (spacerować) – walking (spacerowanie); cook (gotować) – cooking (gotowanie); watch (oglądać) – watching (oglądanie).
  Spójrz na przykłady zdań!
  Making films is very difficult. (Robienie filmów jest bardzo trudne.)
  Running around in the park may be dangerous. (Bieganie w tym parku może być niebezpieczne.)
  My hobby is buying expensive cars. (Moim hobby jest kupowanie drogich samochodów.)
 • Czasownik z końcówką -ing może również pełnić funkcję imiesłowu czynnego, czyli słów pełniących funkcję czasownika. Po polsku kończą się one na -ący, -ąca itd.
  Oto przykłady:
  I’m a working person. (Jestem osobą pracującą.)
  Do you know this sitting person? (Czy znasz tę siedzącą osobę?)
  He didn’t noticed the boiling soup. (On nie zauważył gotującej się zupy.)

To też jest ważne!
Zwróć uwagę, że w języku angielskim nie ma czasownika „interesować się”. Po angielsku mówimy „Ja jestem zainteresowany…”.
Koniecznie zwróć uwagę na różnicę między zwrotami:

 • I’m interested…
 • I’m interesting…

Wykorzystując powyższe wiadomości, łatwo zauważysz, że „interesting” znaczy „interesujący” (końcówka -ing – w polskim -ący, -ąca), zaś „interested” znaczy „zainteresowany” (końcówka -ed – po polsku -any, -ana).
I tak:
I am interested in sport. Oznacza: Jestem zainteresowany (interesuję się) sportem.
He is interesting person. Oznacza: On jest interesującą osobą.