-ING or INFINITIVE

W każdym języku są takie zagadnienia, których nie da się zrozumieć, tylko trzeba się ich nauczyć. Czasowniki nieregularne to właśnie taki temat. Należy więc zapamiętać trzy możliwości połączeń:

 • czasownik łączy się z czasownikiem w formie gerund (czyli z końcówką -ing), np. I like swimming.
 • czasownik łączy się z bezokolicznikiem, np. I decided to swim.
 • czasownik łączy się z bezokolicznikiem bez to, czyli z tak zwanym bare infinitive, np. Let me swim in the river.

Uwaga! Nie ma jednej zasady, która wyjaśniałaby reguły użycia czasowników.

VERB + ING

1. Czasowniki mówiące o nastawieniu uczuciowym do danej czynności (lubienie, ochota na coś itp.)

 • fancy / feel like – mieć ochotę, np.
  I fancy going to a club.
 • (not) mind – (nie) mieć nic przeciwko, np.
  I don’t mind opening the window.
 • like/love / hate / dislike – lubić/uwielbiać/nienawidzieć/nie lubić, np.
  I hate visiting relatives.
 • miss – tęsknić za, np.
  I miss visiting my grandma.
 • be worth – być wartym, np.
  The book is worth reading.
 • enjoy – lubić coś robić, np.
  I enjoy dancing.

2. Czasowniki związane z nastawieniem psychicznym do jakiegoś faktu (zaprzeczenie, zasugerowanie, rozważenie itp.)

 • admit / deny – przyznać / zaprzeczyć, np.
  He denied killing his wife.
 • consider – rozważać, np.
  I consider leaving my husband.
 • imagine – wyobrażać sobie, np.
  I imagine living in Spain – it would be great!
 • report – stwierdzić, np.
  The government reported having built ten new schools this year.
 • suggest – zasugerować, np.
  He suggested going to theatre.

3. Czasowniki z przyimkami (tu reguła jest prosta: w większości przypadków po tych czasownikach stawiamy formę gerund, np.

 • be good at… – być dobrym w…, np.
  I am good at lying.
 • succeed in – osiągnąć sukces, np.
  I don’t think I can succeed in writing.
 • apologise for… – przepraszać za…, np.
  I want to apologise for waking you up.

4. Czasowniki opisujące zmysły: hear / see / feel – w przydadku, gdy słyszeliśmy / widzieliśmy część akcji, np.
I saw her crossing the street. – Widziałem, jak przechodziła przez ulicę (ale czy przeszła – nie wiadomo).

Inne

 • finish – kończyć, np.
  He finished preparing dinner.
 • give up – rzucić, porzucić, np.
  She gave up smoking.
 • avoid – unikać, np.
  I tried to avoid meeting him.

 

VERB + INFINITIVE

Działania nastawione na przyszłość

 • plan – planować, np.
  I am planning to invest in his company.
 • want – chcieć, np.
  I want to help you.
 • expect – oczekiwać, np.
  I expect to earn some money on this project.
 • intend – mieć zamiar, np.
  I intend to tell him the truth.
 • decide – decydować, np.
  I decided to stay.

Inne

 • refuse – odmówić, np.
  He refused to tell me.
 • manage – zdołać, np.
  He managed to climb the cliff.
 • learn – nauczyć się, np.
  I learnt to swim after a few lessons.

 

VERB + BARE INFINITIVE

 • let, np.
  He let me go.
 • make – pozwolić, zmusić, np.
  He made me leave the flat.

czasowniki dotyczące zmysłów: hear / feel / see: kiedy widzieliśmy / słyszeliśmy / czuliśmy całą akcję, używamy struktury z bare infinitive, np.

 • I saw her cross the street. – Widziałem, jak przeszła przez ulicę.

 

VERB + INFINITIVE/-ING – WITH NO CHANGE IN MEANING

Niektórym czasownikom „jest wszystko jedno”, czy stoi po nich czasownik w bezokoliczniku czy gerund, znaczenie zawsze pozostaje takie samo, na przykład:

 • begin / start – zaczynać, np.
  It began / started to rain / raining.
 • can’t stand / can’t bear – nie znosić, np.
  I can’t stand / can’t bear listening / to listen to the radio.

 

VERB + INFINITIVE / -ING – WITH A CHANGE IN MEANING

Zupełnie inna sytuacja jest wtedy, gdy po czasowniku może wystąpić jedna z dwóch form, ale zmienia to znaczenie całości!

 • remember – pamiętać
 • forget – zapominać

+ infinitive

Remember to buy a newspaper. – Pamiętaj, żeby kupić gazetę.
Don’t forget to call me. – Nie zapomnij, żeby do mnie zadzwonić.
W obu wypadkach mamy pamiętać / nie zapominać o zrobieniu czegoś w przyszłości.

+ gerund

I remember telling him about the party. – Pamiętam, że mówiłam mu o przyjęciu.
I forgot seeing him there. – Zapomniałam, że go tam widziałam.
W tym wypadku pamiętamy / zapominamy o czymś, co się już zdarzyło.

 • stop – przestawać coś robić

+ infinitive

I stopped to eat something. – Zatrzymałam się (np. w podróży), żeby coś zjeść.

+ gerund

I stopped eating. – Przestałem jeść.

 • regret – żałować

+ infinitive

I regret to tell you that your son is dead. – Przykro mi, ale pański syn nie żyje.

+ gerund

I regret lending him the money. – Żałuję, że pożyczyłam mu pieniądze.

 • try – spróbować

+ infinitive

Try to work harder. – Spróbuj (= włóż w to wysiłek) ciężej pracować.

+ gerund

Try using vinegar. – Spróbuj (= wypróbuj) użyć octu.

 

Test

W poniższym tekście jest pięć błędów. Znajdź je!

I didn’t know I had a brother so it was a surprise. Then I didn’t know how to tell my children about that. I planned doing it as soon as possible but finally I waited to do it for ten years! It’s not that I didn’t remember doing it: I simply didn’t have enough courage. Finally it was my husband who suggested to do it when my older daughter was fifteen – saying this could be treated as a symbol. ‘You can’t wait’, he said. ‘Try telling them at least’. Now I don’t regret telling them, but the first moments were awful. I saw Samantha to burst into tears. It was awful.

Odpowiedzi

 • planned doing – powinno być: planned to do it
 • remember doing – powinno być: remember to do
 • suggested to do – powinno być: suggested doing
 • try telling – powinno być: try to tell
 • to burst – powinno być: burst

 

Użycie form: infinitive i gerund

Używamy konstrukcji: to + bezokolicznik (INFINITIVE) po:

 • przymiotnikach, np.
  It’s easy to swim. – Łatwo jest pływać.
 • w znaczeniu „żeby” np.
  I go to the mountains to ski. – Jeżdżę w góry, żeby jeździć na nartach.
 • po czasownikach:

– decide
– would like
– want
– forget
– help
– hope
– need (ale need + ING, kiedy znaczy to: wymaga czegoś, np. The shoes need repairing).
– offer
– plan
– pretend
– promise

Używamy czasownika z końcówką -ing (GERUND), gdy:

 • ten czasownik jest w funkcji podmiotu zdania, np.:
  Swimming is easy. – Pływanie jest łatwe.
 • po przyimkach (poza przyimkiem „to”!), np.
  I think of taking up judo. – Myślę o tym, żeby zacząć uprawiać judo.
 • po czasownikach:

– love
– like/dislike
– enjoy
– hate
– finish
– go on/keep on
– (don`t) mind
– spend (time)
– stop

Niektóre słowa zapisujemy w obu formach, ale mają wtedy różne znaczenia. I tak:

 • remember + to – kiedy ktoś pamięta, żeby coś zrobić
  Remember to take your goggles! – Pamiętaj, żeby zabrać gogle!
 • remember + -ing – kiedy ktoś pamięta moment robienia czegoś
  I remember skiing in the mountains. – Pamiętam, jak jeździłam na nartach w górach.
 • stop + to – zatrzymać się, żeby coś zrobić
  He stopped to smoke. – Zatrzymał się, żeby zapalić papierosa.
 • stop + -ing – przestać coś robić
  He stopped smoking. – Przestał palić.
 • try + to – próbować
  He tried to fasten his seat-belt. – Próbował zapiąć pas.
 • try + -ing – spróbować coś zrobić jednorazowo, eksperymentalnie
  Try bungee-jumping! – Spróbuj skakania na bungee!
 • Po make w stronie czynnej, bo w biernej jest inaczej (zmuszać kogoś do robienia czegoś) i let (pozwalać) używamy bezokolicznika bez to, np.
  He makes me run. – On mnie zmusza do biegania.
  They let her swim. – Oni pozwalają jej pływać.