Zdanie twierdzące w języku angielskim ma ściśle określoną konstrukcję:

podmiot (imię, zaimek osobowy) + orzeczenie (czasownik w odpowiedniej formie) + reszta zdania

 • We live in the mountains. (Mieszkamy w górach.)
  Jane visited us last year. (Jane odwiedziła nas ostatniego roku).
  Pamiętaj jednak o dopełnieniach, które stawiamy w różnych miejscach zdania. Nie zmieniają one reguły: osoba, a dopiero potem czasownik, np. Yesterday we went to the cinema. I never eat chocolate.

Zadawanie pytań

Jak zadawać pytania w różnych czasach i jak na nie odpowiadać?
Na początek krótkie przypomnienie. Pytania w języku angielskim możemy podzielić na dwie grupy:

 • Yes/No questions
 • Wh-questions

Na pierwszy rodzaj pytań odpowiedzią może być „yes” albo „no”. Pytania te budujemy według zasad, jakie narzucają poszczególne czasy:

 • na zasadzie inwersji (człon stojący zaraz za osobą przesuwa się na początek zdania)

He is from Poland. – Is he from Poland?
They were on holidays. – Were they on holidays?
I can help you. – Can I help you?
They have been to Paris. – Have they been to Paris?

 • lub za pomocą operatora (tylko dwa czasy:
  • the Present Simple (Do/Does)

My sister drives very carefully. – Does your sister drive carefully?
We like strawberries. – Do you like stawberries?

 • the Past Simple (Did)).

My parents gave us a lift. – Did your parents give you a lift?
Our class went to the cinema yesterday. – Did our class go to the cinema yesterday?

Gdy tłumaczymy takie zdanie na język polski, zaczyna się ono od czy.

 

Oto jak tworzy się tego typu pytania w poszczególnych czasach!

Present Simple

 • I work every day.
 • DO I work every day?
 • He plays football.
 • DOES he play football?

Zasada tworzenia pytań

 • Używamy operatora DO (I, you, we, they) lub DOES (he, she, it)

Past Simple

 • You saw him last night.
 • DID you see him last night?
 • She cooked some soup yesterday. DID she cook any soup yesterday?

Zasada tworzenia pytań

 • Używamy operatora DID (wszystkie osoby)

 

Present Perfect

 • You have bought a new car.
 • Have you bought a new car?
 • He has met John before.
 • Has he met John before?

Zasada tworzenia pytań

 • Inwersja.

 

Future Simple

 • I will buy you a present. Will you buy me a present?
 • She will see him. Will she see him?

Zasada tworzenia pytań

 • Inwersja.

 

Present Continuous

 • I am writing a letter now. AM I writing a letter now?
 • She is watching TV now.
 • IS she watching TV now?

Zasada tworzenia pytań

 • Inwersja.

 

Past Continuous

 • You were standing there all night. Were you standing there all night?
 • She was talking to her boyfriend. Was she talking to her boyfriend?

Zasada tworzenia pytań

 • Inwersja.

 

Present Perfect Continuous

 • I have been living here for 10 years. Have you been living here for 10 years?
 • She has been teaching since 1998. Has she been teaching since 1998?

Zasada tworzenia pytań

 • Inwersja.

 

Future

 • We will be cleaning the garage all day. Will we be cleaning the garage all day?
 • He will be watching birds. Will he be watching birds?

Zasada tworzenia pytań

 • Inwersja.

 

Zapamiętaj!
W czasach Present Simple i Past Simple tworzymy pytania za pomocą operatora (do/does; did).
Ale uwaga! Są wyjątki! Do zdań typu:

 • I am a very nice person.
  lub
 • He was at school yesterday.

Pytania utworzymy na zasadzie inwersji:

 • Am I a very nice person? (Czy ja jestem bardzo miłą osobą?)
 • Was he at school yesterday? (Czy on był wczoraj w szkole?)

 

To jest ważne!
Użycie operatora w pytaniu (także w przeczeniu) powoduje, że czasownik podstawowy ma formę bezosobową.

 • He loves music.
  DOES he love music? (Czasownik love bez końcówki -s)
  (Czy on uwielbia muzykę?)
 • I cooked this for you.
  DID I cook this for you? (Czasownik cook bez końcówki -ed)
  (Czy ja ugotowałam to dla ciebie?)
 • We went to the shop.
  DID they go to the shop? (Czy oni poszli do sklepu?)

 

WH- QUESTIONS

Są to pytania, których odpowiedzią muszą być pełne zdania wyjaśniające. Odpowiedź „yes” lub „no” nie miałaby sensu.
Są to wszystkie pytania, które nie zaczynają się od słowa „czy”. Na początku takiego pytania stawiamy słowa:

 • what (co),
 • why (dlaczego),
 • how (jak),
 • where (gdzie),
 • who (kto),
 • when (kiedy) itd.

Pytanie takie tworzymy w poszczególnych czasach identycznie jak pytania yes/no (zaczynające się od czy), jednak na początku pytania stawiamy słowo zaczynające się od wh- (stąd nazwa tego typu pytań!).
Spójrz na przykłady i porównaj je!

 • – Are you hungry? (Czy jesteś głodny?)
  – Yes, I am.
  – WHY are you hungry? (Dlaczego jesteś głodny?)
  – Because I haven’t eaten anything.
 • – Do you live here? (Czy tutaj mieszkasz?)
  – No, I don’t.
  – WHERE do you live? (Gdzie mieszkasz?)
  – I live in Warsaw.
 • – Was it your brother? (Czy to był twój brat?)
  – Yes, it was.
  – WHO was it? (Kto to był?)
  – It was my brother.

 

Ważne!
Jeżeli używasz zaimka pytającego w zdaniu twierdzącym (spełnia on wówczas rolę łącznika), nie używasz konstrukcji pytania! Spójrz na przykłady!

 • I really don’t know WHEN my cousins are coming.
  Naprawdę nie wiem, kiedy przyjeżdżają moi kuzyni.
 • Everybody WHO wants to visit me is welcome.
  Każdy kto chce mnie odwiedzić jest mile widziany.
 • It doesn’t matter WHAT time he arrived.
  Nieważne, o której godzinie on przyszedł.

TO NIE SĄ PYTANIA! To są zdania twierdzące!

 

czas

zadanie/pytanie

Present Simple He writes one letter a day. – Does he write one letter a day?
On pisze jeden list dziennie. – Czy on pisze jeden list dziennie?
Present Continuous I am working now. – Am I working now?
Ja teraz pracuję. – Czy ja teraz pracuję?
Past Simple You gave me this. – Did you give me this?
Ty mi to dałeś. – Czy ty mi to dałeś?
Past Continuous She was climbing this hill. – Was she climbing this hill?
Ona wspinała się na to wzgórze. – Czy ona wspinała się na to wzgórze?
Present Perfect We have been here before. – Have we been here before?
Byliśmy już tutaj. – Czy my już tutaj byliśmy?
Past Perfect They had taken all the things. – Had they taken all the things?
Oni zabrali wszystkie rzeczy. – Czy oni zabrali wszystkie rzeczy?
Future Simple I will never trust you. – Will I ever trust you?
Nigdy ci nie zaufam. – Czy jeszcze kiedyś ci zaufam?
Czasowniki modalne I can help you. – Can I help you?
Mogę ci pomóc. – Czy mogę ci pomóc?